Нові надходження книжкових видань
01 квітня 2023 - 28 квітня 2023

736420 R
   005


Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи [Текст] : зб. тез доповідей III Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 08 грудня 2022 року / Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. менеджменту ; [Редкол.: Гавриш О. А., Дергачова В. В., Бояринова К. О. та ін.]; ім. КПІ : 2022, . - 291 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..

Анотація: Подано результати науково-дослідницької роботи з питань розвитку бізнесу та інновацій за такими напрямами: менеджмент, економічна кібернетика, економіка і підприємництво, маркетинг, міжнародна економіка. Видання приурочене до 30-ї річниці від заснування факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
736400 R
   621.39

Децик Ксенія Олегівна
Системи комутації та розподілу інформації [Текст] : навч. посібник / К. О. Децик, Р. А. Бурачок ; Національний ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2022, . - 332 c. рис.,. а-iл. граф.,. Бiблiогр. наприкiнцi тем.

Анотація: Розроблено відповідно до робочої програми з дисципліни "Комутація та розподіл інформації', яка належить до навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка". Викладено основи автоматичної комутації, принципи побудови і проектування телефонних мереж абонентського доступу всіх рівнів ієрархії. Розглянуто архітектуру і технічні параметри комутаційного обладнання різних типів систем комутації, а також особливості синтезу та аналізу цифрових і просторових комутаційних полів та алгоритми встановлення з'єднань. Висвітлено основні положення теорії розподілу інформації, зокрема вивчення основних характеристик і математичних моделей потоків телефонних викликів, та параметрів якості обслуговування викликів.
736378 R
   33

Галушка З. І.
Економіка: практикум з економічної теорії, історії економіки та економічної думки, мікро- та макроекономіки [Текст] : [навчальний посібник] / З. І. Галушка, Г. М. Поченчук, С. В. Бойда [та ін.] ; Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича; нац. Чернівецький : 2022, . - 368 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 362-367 (67 назв).
736381 R
   331

Кобеля Зоряна
HR-технології [Текст] : навчальний посібник / Зоряна Кобеля, Любов Водянка ; Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича; нац. Чернівецький : 2022, . - 400 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 359-360 (15 назв).

Анотація: У навчальному посібнику розглядаються існуючі підходи до: праці та її фізіолого-психологічних особливостей; персоналу та йогз ефективності; організації та нормування праці; умови та безпека праці; політики доходів і оплата праці, теорії та практики мотивації в організації; инфраструктурного забезпечення функціонування ринку праці в Україні; НЗ-управління та емоційного інтелекту; командоугворення та комунікацій; інноваційних технологій набору персоналу; організації розвитку персоналу; соціальної відповідальності та діджиталізація HR-технологій.
736388 R
    8

Кійко Світлана Василівна
Вступ до германського мовознавства [Текст] : навч. посібник / Кійко С. В., Кійко Ю. Є. ; Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича; нац. Чернівецький : 2022, . - 228 c. Бiблiогр.: с. 225-226.
736380 R
   37

Романюк Світлана Захарівна
Педагогічні технології в початковій школі [Текст] : навчально-методичний посібник / С. З. Романюк, О. І. Костащук ; Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича; нац. Чернівецький : 2022, . - 144 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi тем.
736412 R
   621.3

Вікулін Іван Михайлович
Електронні датчики [Текст] : монографія / І. М. Вікулін, О. А. Назаренко ; Державний ун-т інтелектуальних технологій і зв'язку; М. [Бондаренко : 2022, . - 152 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 150-151 (35 назв).

Анотація: Електронні датчики на основі напівпровідникових резисторів давно використовуються у техніці. У монографії викладаються фізичні основи, принципи дії датчиків на основі напівпровідникових транзисторів. Чутливість таких датчиків до зовнішніх впливів (температура, тиск, магнітне поле, радіація та ін.) набагато вища, і вони можуть бути основою схемних рішень автоматизації та комп’ютеризації різних процесів.
736393 R
   004

Верлань Анатолій Федорович
Інтегральні динамічні моделі електричних кіл [Текст] : монографія / А. Ф. Верлань, А. А. Верлань, К. М. Ключка, В. А. Федорчук ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені І. Огієнка; нац. [Кам'янець-Подільський : 2022, . - 172 c. табл.,. рис.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 159-168 (146 назв).

Анотація: Розглянуто методи математичного і комп’ютерного моделювання динамічних процесів в електричних колах із застосуванням інтегральних рівнянь та операторів. Наводяться обчислювальні алгоритми та приклади розв’язування модельних та прикладних задач.
736389 R
   006

Солтис Ірина Василівна
Основи метрології [Текст] : навч. посібник / І. В. Солтис, О. В. Деревянчук ; Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича; нац. Чернівецький : 2022, . - 112 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 110-111 (10 назв).

Анотація: Навчальний посібник містить основні поняття, терміни та положення метрології, теорії вимірювань, загальну інформацію про засоби вимірювального обладнання та його метрологічні характеристики. Детально розглянуті питання теорії похибок вимірювання. Висвітлено основи метрологічної діяльності в Україні та світі.
736409 R
   005

Аблєєва Ірина Юріївна
SWOT-аналіз соціо-економіко-екологічних систем [Текст] : навчальний посібник / Аблєєва І. Ю., Пляцук Л. Д. ; Сумський держ. ун-т; державний Сумський : 2022, . - 229 c. табл.,. а-iл. Бiблiогр.: с. 199-211.

Анотація: Навчальний посібник адресований студентам спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища», які вивчають дисципліну «SWOT-аналіз соціо-економіко-екологічного стану підприємств». Метою посібника є надання студентам базового матеріалу щодо основних засад проведення SWOT-аналізу та його місця під час розроблення стратегій сталого розвитку об’єктів різного рівня організації. Навчальний посібник направлений на ознайомлення з особливостями застосування SWOT-аналізу соціо-економіко-екологічного стану об’єктів для обгрунтування рішень щодо мінімізації екологічних ризиків господарської діяльності на загальнодержавному, регіональному й локальному рівнях.
736365 R
   02

Акатріні Володимир Михайлович
Тенденції розвитку сучасної вузівської бібліотеки: реалії та перспективи [Текст] : колективна монографія / [автори: Акатріні В. М., Бабюк О. І., Ворнік Л. Д. та ін.] ; Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича; нац. Чернівецький : 2021, . - 196 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..

Анотація: Видання підготовлено на основі доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю „Тенденції розвитку сучасної вузівської бібліотеки: реалії та перспективи” з нагоди 165-річчя з дня заснувгіння Наукової бібліотеки ЧНУ (м. Чернівці, 19-20 вересня 2017 року).
736374 R
   8


Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження [Текст] : матеріали Міжнародної наукової конф., присвяченої 110-річчю від дня народження професора Іларіона Слинька, 16-17 червня 2022 року, Чернівці / Ін-т української мови НАН України, Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича, Філологічний факультет, Кафедра сучасної укр. мови; нац. Чернівецький : 2022, . - 246 c. фот.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
736339 R
   66


Актуальні проблеми міжнародних відносин і дипломатії: український контекст [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 21 грудня 2022 року, м. Київ / Київський міжнародний ун-т, Кафедра міжнародних відносин татуризму; Київ [КиМУ] : 2023, . - 236 c. Бiблiогр. наприкiнцi ст..

Анотація: У збірнику розміщено статті та тези доповідей учасників конференції, висвітлено актуальні питання розвитку міжнародних відносин та дипломатії, визначено місце та роль У країни в системі нового світового порядку, проблеми інституалізації міжнародних економічних відносин, проблеми євроатлантичної інтеграції України, роль України у системі міжнародної безпеки, значення культурної дипломатії в розрізі зовнішньополітичної безпеки держави, вплив азійського нейтралізму на безпекову ситуацію в Європі, реалізацію національних інтересів України у відносинах із державами АСЕАН, проблеми розвитку українського та міжнародного туризму, міжнародно-правові проблеми. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність поданих матеріалів Статті та тези друкуються в редакції авторів. Для наукових, науково-педагогічних првцівників,викладачів, здобувачів освіти.
736337 R
   8


Основи перекладацького скоропису [Текст] : навчально-методичний посібник / Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича ; укладачі: В. І. Кушнерик, М. В. Заполовський; нац. Чернівецький : 2021, . - 92 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 53-54 (16 назв).

Анотація: Даний навчальний посібник містить теоретичний та практичний матеріал, який сприятиме опануванню системи нотування та застосуванню її при послідовному усному перекладі, формуванню лексичної, граматичної, семантичної та соціокультурної компетенції студентів. Практичні завдання спрямовані на формування у студентів власної системи нотування при послідовному усному перекладі, базуючись на загальних правилах та методиках.
736351 R
   004

Воробець Георгій Іванович
Сучасні технології інтернету речей та кіберфізичних систем в комп'ютерній інженерії [Текст] : навчальний посібник-практикум / [Воробець Г. І., Воробець О. І., Гордіца В. Е. та ін.] за заг. ред Г. І. Воробця ; Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича; нац. Чернівецький : 2022, . - 112 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: Подано структуру курсу, навчальні матеріали, приклади завдань для семінарських, практичних та лабораторних робіт, а також методичні рекомендації щодо самопідготовки та перевірки знань з дисципліни, критерії їх оцінювання. Матеріал подається послідовно для формування цілісної картини сучасного стану, синергії, перспектив дослідження та розвитку технологій Інтернету речей (ІоТ) та кіберфізичних систем (CPS). Розглядаються концептуальні питання моделювання, аналізу, синтезу та практичної реалізації CPS, а також роль ІоТ на всіх етапах жзттєвого циклу складних комп’ютеризованих систем.
736340 R
   336


Розвиток ринку фінансових послуг в умовах становлення цифрової економіки [Текст] : колективна монографія / Національний ун-т "Чернігівська політехніка" ; за заг. ред. Дубина Максима Вікторович; ун-т [Національний : 2022, . - 290 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: У монографії досліджено особливості становлення та розвитку цифрової економіки, теоретико-методологічні та практичні засади розвитку ринку фінансових послуг, роль інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку ринку фінансових послуг, проблеми цього ринку в період трансформаційних зрушень національної економіки. Значна увага приділяється поведінковим аспектам розвитку ринку фінансових послуг у цифровій економіці.
736349 R
    34

Паскар Ауріка Лазорівна
Практичне право [Текст] : навчально-методичний посібник / Ауріка Паскар, Неля Савчин ; Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича; нац. Чернівецький : 2022, . - 88 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 80-86.

Анотація: Навчально-методичний посібник «Практичне право» підготовлено згідно з вимогами освітньо-професійної програми «Право», охоплює детальний опис дисципліни, програму навчальної дисципліни, розгорнуті плани та зміст практичних занять, казуси до кожної теми, завдання для самостійної роботи студентів, теми рефератів, перелік залікових питань, список рекомендованої літератури та критерії оцінювання знань студентів.
736342 R
   006


Стандартизація, сертифікація, метрологія та управління якістю [Текст] : навчальний посібник / Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича ; укладачі: М. М. Воробець, І. В. Кондрачук; нац. Чернівецький : 2022, . - 104 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 99-101 (36 назв).

Анотація: У посібнику викладено нормативно-правові, теоретичні й організаційні основи стандартизації, сертифікації, метрології та управління якістю. Розглянуто питання щодо діяльності стандартизації та сертифікації у сфері харчових технологій.
736326 R
   004

Гусак Олена Михайлівна
Інформатика і системологія [Текст] : навчальний посібник / О. М. Гусак, І. П. Лусте ; Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича; нац. Чернівецький : 2022, . - 176 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 172-173 (21 назва).

Анотація: Видання містить методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Інформатика та системологія». Для кожної лабораторної роботи наведено короткі теоретичні відомості, умови завдань з поясненнями щодо їх виконання, а також контрольні запитання та завдання. Подано вимоги до оформлення звітів, критерії оцінювання лабораторних робіт та список літератури.
736354 R
   681

Зенкова Клавдія Юріївна
Оптичні сигнали. Їх перетворення в інформаційних і вимірювальних приладах, системах метрології і комунікації [Текст] : навчально-методичний посібник / К. Ю. Зенкова, О. В. Ангельський ; Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича; нац. Чернівецький : 2022, . - 172 c. рис.,. Бiблiогр.: с. 171 (6 назв).

Анотація: Розглянуто основи теорії перетворення оптичних сигналів, підходи до неперервних інтегральних перетворень, які використовуються в когерентній та некогерентній оптиці при описі оптичних явищ. Виокремлено основні властивості цих перетворень з точки зору конструювання оптичних сигналів у відповідних оптичних системах, способи отримання інтегральних образів типових оптичних сигналів. Наведено приклади використання інтегральних перетворень у задачах просторової оптичної фільтрації.
736409 R
   005

Аблєєва Ірина Юріївна
SWOT-аналіз соціо-економіко-екологічних систем [Текст] : навчальний посібник / Аблєєва І. Ю., Пляцук Л. Д. ; Сумський держ. ун-т; державний Сумський : 2022, . - 229 c. табл.,. а-iл. Бiблiогр.: с. 199-211.

Анотація: Навчальний посібник адресований студентам спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища», які вивчають дисципліну «SWOT-аналіз соціо-економіко-екологічного стану підприємств». Метою посібника є надання студентам базового матеріалу щодо основних засад проведення SWOT-аналізу та його місця під час розроблення стратегій сталого розвитку об’єктів різного рівня організації. Навчальний посібник направлений на ознайомлення з особливостями застосування SWOT-аналізу соціо-економіко-екологічного стану об’єктів для обгрунтування рішень щодо мінімізації екологічних ризиків господарської діяльності на загальнодержавному, регіональному й локальному рівнях.
736365 R
   02

Акатріні Володимир Михайлович
Тенденції розвитку сучасної вузівської бібліотеки: реалії та перспективи [Текст] : колективна монографія / [автори: Акатріні В. М., Бабюк О. І., Ворнік Л. Д. та ін.] ; Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича; нац. Чернівецький : 2021, . - 196 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..

Анотація: Видання підготовлено на основі доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю „Тенденції розвитку сучасної вузівської бібліотеки: реалії та перспективи” з нагоди 165-річчя з дня заснувгіння Наукової бібліотеки ЧНУ (м. Чернівці, 19-20 вересня 2017 року).
736374 R
   8


Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження [Текст] : матеріали Міжнародної наукової конф., присвяченої 110-річчю від дня народження професора Іларіона Слинька, 16-17 червня 2022 року, Чернівці / Ін-т української мови НАН України, Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича, Філологічний факультет, Кафедра сучасної укр. мови; нац. Чернівецький : 2022, . - 246 c. фот.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
736339 R
   66


Актуальні проблеми міжнародних відносин і дипломатії: український контекст [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 21 грудня 2022 року, м. Київ / Київський міжнародний ун-т, Кафедра міжнародних відносин татуризму; Київ [КиМУ] : 2023, . - 236 c. Бiблiогр. наприкiнцi ст..

Анотація: У збірнику розміщено статті та тези доповідей учасників конференції, висвітлено актуальні питання розвитку міжнародних відносин та дипломатії, визначено місце та роль У країни в системі нового світового порядку, проблеми інституалізації міжнародних економічних відносин, проблеми євроатлантичної інтеграції України, роль України у системі міжнародної безпеки, значення культурної дипломатії в розрізі зовнішньополітичної безпеки держави, вплив азійського нейтралізму на безпекову ситуацію в Європі, реалізацію національних інтересів України у відносинах із державами АСЕАН, проблеми розвитку українського та міжнародного туризму, міжнародно-правові проблеми. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність поданих матеріалів Статті та тези друкуються в редакції авторів. Для наукових, науково-педагогічних првцівників,викладачів, здобувачів освіти.
736337 R
   8


Основи перекладацького скоропису [Текст] : навчально-методичний посібник / Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича ; укладачі: В. І. Кушнерик, М. В. Заполовський; нац. Чернівецький : 2021, . - 92 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 53-54 (16 назв).

Анотація: Даний навчальний посібник містить теоретичний та практичний матеріал, який сприятиме опануванню системи нотування та застосуванню її при послідовному усному перекладі, формуванню лексичної, граматичної, семантичної та соціокультурної компетенції студентів. Практичні завдання спрямовані на формування у студентів власної системи нотування при послідовному усному перекладі, базуючись на загальних правилах та методиках.
736351 R
   004

Воробець Георгій Іванович
Сучасні технології інтернету речей та кіберфізичних систем в комп'ютерній інженерії [Текст] : навчальний посібник-практикум / [Воробець Г. І., Воробець О. І., Гордіца В. Е. та ін.] за заг. ред Г. І. Воробця ; Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича; нац. Чернівецький : 2022, . - 112 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: Подано структуру курсу, навчальні матеріали, приклади завдань для семінарських, практичних та лабораторних робіт, а також методичні рекомендації щодо самопідготовки та перевірки знань з дисципліни, критерії їх оцінювання. Матеріал подається послідовно для формування цілісної картини сучасного стану, синергії, перспектив дослідження та розвитку технологій Інтернету речей (ІоТ) та кіберфізичних систем (CPS). Розглядаються концептуальні питання моделювання, аналізу, синтезу та практичної реалізації CPS, а також роль ІоТ на всіх етапах жзттєвого циклу складних комп’ютеризованих систем.
736340 R
   336


Розвиток ринку фінансових послуг в умовах становлення цифрової економіки [Текст] : колективна монографія / Національний ун-т "Чернігівська політехніка" ; за заг. ред. Дубина Максима Вікторович; ун-т [Національний : 2022, . - 290 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: У монографії досліджено особливості становлення та розвитку цифрової економіки, теоретико-методологічні та практичні засади розвитку ринку фінансових послуг, роль інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку ринку фінансових послуг, проблеми цього ринку в період трансформаційних зрушень національної економіки. Значна увага приділяється поведінковим аспектам розвитку ринку фінансових послуг у цифровій економіці.
736349 R
    34

Паскар Ауріка Лазорівна
Практичне право [Текст] : навчально-методичний посібник / Ауріка Паскар, Неля Савчин ; Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича; нац. Чернівецький : 2022, . - 88 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 80-86.

Анотація: Навчально-методичний посібник «Практичне право» підготовлено згідно з вимогами освітньо-професійної програми «Право», охоплює детальний опис дисципліни, програму навчальної дисципліни, розгорнуті плани та зміст практичних занять, казуси до кожної теми, завдання для самостійної роботи студентів, теми рефератів, перелік залікових питань, список рекомендованої літератури та критерії оцінювання знань студентів.
736342 R
   006


Стандартизація, сертифікація, метрологія та управління якістю [Текст] : навчальний посібник / Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича ; укладачі: М. М. Воробець, І. В. Кондрачук; нац. Чернівецький : 2022, . - 104 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 99-101 (36 назв).

Анотація: У посібнику викладено нормативно-правові, теоретичні й організаційні основи стандартизації, сертифікації, метрології та управління якістю. Розглянуто питання щодо діяльності стандартизації та сертифікації у сфері харчових технологій.
736326 R
   004

Гусак Олена Михайлівна
Інформатика і системологія [Текст] : навчальний посібник / О. М. Гусак, І. П. Лусте ; Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича; нац. Чернівецький : 2022, . - 176 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 172-173 (21 назва).

Анотація: Видання містить методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Інформатика та системологія». Для кожної лабораторної роботи наведено короткі теоретичні відомості, умови завдань з поясненнями щодо їх виконання, а також контрольні запитання та завдання. Подано вимоги до оформлення звітів, критерії оцінювання лабораторних робіт та список літератури.
736354 R
   681

Зенкова Клавдія Юріївна
Оптичні сигнали. Їх перетворення в інформаційних і вимірювальних приладах, системах метрології і комунікації [Текст] : навчально-методичний посібник / К. Ю. Зенкова, О. В. Ангельський ; Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича; нац. Чернівецький : 2022, . - 172 c. рис.,. Бiблiогр.: с. 171 (6 назв).

Анотація: Розглянуто основи теорії перетворення оптичних сигналів, підходи до неперервних інтегральних перетворень, які використовуються в когерентній та некогерентній оптиці при описі оптичних явищ. Виокремлено основні властивості цих перетворень з точки зору конструювання оптичних сигналів у відповідних оптичних системах, способи отримання інтегральних образів типових оптичних сигналів. Наведено приклади використання інтегральних перетворень у задачах просторової оптичної фільтрації.
736159 R
   622

Малашкевич Дмитро Сергійович
Розробка технологічних схем селективного відпрацювання пластів із залишенням породи у виробленому просторі (на прикладі шахт Західного Донбасу) [Текст] : монографія / Д. С. Малашкевич ; Національний техн. ун-т "Дніпровська політехніка"; Дніпро ЛізуновПрес : 2021, . - 190 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 172-187 (165 назв).

Анотація: В монографії викладені результати досліджень, які дозволили обґрунтувати параметри технологічних схем селективного відпрацювання пластів із залишенням породи у виробленому просторі, шляхом використання виявлених закономірностей зміни напружено-деформованого стану вуглевмісного масиву, параметрів навантаження кріплення очисної та виїмкової виробок, впливу визначальних технологічних параметрів породних смуг, що зводяться механічним способом. Виконано обґрунтування конструктивних елементів механізованого очисного комплексу, який відрізняється від відомих аналогів застосуванням горизонтально-замкнутого закладного конвеєра для забезпечення організації високоефективної технології селективного видобування тонких і вельми тонких вугільних пластів в умовах шахт Західного Донбасу.
736160 R
   37


Педагогічні студії з підготовки будівельно-архітектурних фахівців: дидактичний та виховний аспекти [Текст] : колективна монографія / [за заг. ред. Г. Євсєєвої, Г. Лисенко] ; Придніпровська держ. акад. буд-ва та архіт.; Дніпро [ПДАБА] : 2022, . - 484 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: У колективній монографії узагальнено теоретичні засади і практичний досвід підготовки будівельно-архітектурних фахівців у дидактичному та виховному аспектах (в історико-педагогічному та сучасному контекстах). Розглянуто внутрішню політику забезпечення якості освіти в умовах євроінтеграції та визначено місце неформальної освіти у системі вищої освіти України. Акцентовано увагу на посиленні цифровізації освітнього процесу сучасного ЗВО як запоруки налагодження успішного дистанційного (змішаного) навчання будівельно-архітектурних фахівців.
736157 R
   332

Малашевський Микола Андрійович
Методи і моделі консолідації земель [Текст] : монографія / Малашевський Микола Андрійович, Малашевська Олена Анатоліївна; "Компринт"] [ЦП : 2022, . - 304 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 278-303 (241 назва).

Анотація: У монографії висвітлені теоретико-методичні підходи і надано практичні рекомендації щодо впровадження методів і моделей консолідації земель в умовах розвитку земельних відносин. Розглянуто сутність консолідації земель, передумови проведення консолідації земель в Україні, обґрунтовані моделі обміну та перерозподілу земель. Запропоновано залучати до процесу перерозподілу землі, які з’являються в результаті просторової оптимізації земельного масиву або землекористування, земельні ділянки, викуплені у землевласників за їх бажанням, землі резерву та запасу, земельні ділянки, які відносять до невитребуваних паїв та відумерлої спадщини. Запропоновано алгоритм перерозподілу земель, методику формування проектних масивів, оптимізацію обміну та перерозподілу земель в масивах земель сільськогосподарського призначення, методику впорядкування меж консолідованих землеволодінь. Представлена практична реалізація запропонованих моделей при консолідації земель в масивах земель сільськогосподарського призначення, консолідації земель в умовах природного заліснення, при перерозподілі земель в процесі формування масивів житлової забудови на землях сільськогосподарського призначення, при перерозподілі земель з метою формування об’єкта транспортної інфраструктури на землях сільськогосподарського призначення. Запропоновані методи і моделі рекомендовано до використання територіальним громадам та землевласникам і землекористувачам з метою просування консолідації земель.
736158 R
   004

Тесля Юрій Миколайович
Матричне управління портфелями проєктів і програм [Текст] : навч. посібник / Ю. М. Тесля, Т. В. Латишева, О. В. Єгорченков [та ін.] ; Черкаський держ. технол. ун-т; Є. Гордієнко : 2022, . - 120 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 105-112 (86 назв).

Анотація: Проаналізовано підходи до управління портфелями проектів і програм. Наведено структури та засоби матричного управління портфелями проектів і програм. Приклади з реальних проектів стануть у нагоді для застосування у майбутніх проектах. Перелік контрольних запитань, завдання для самостійного опрацювання та варіанти тестових питань для самооцінювання сприятимуть кращому засвоєнню матеріалу.
736156 R
   336

Косова Тетяна Дмитрівна
Інновації у фінансовій сфері [Текст] : навч. посібник / Т. Д. Косова, Т. О. Гавриленко, О. Ю. Жам, О. М. Рибак ; НАУ; Київ [НАУ] : 2022, . - 136 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 129-134 (68 назв).

Анотація: Викладено особливості створення та впровадження інновацій в умовах здійснення трансформаційних процесів у фінансовій сфері. Матеріал, наведений у навчальному посібнику, дасть змогу здобувачам вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» критично осмислити проблеми інноваційної діяльності суб’єктів фінансових відносин, зрозуміти перспективи та сучасні тенденцїі розвитку інновацій у різних сегментах фінансової системи.
736151 R
   54

Павлишин Володимир Іванович
Гемологія очима мінералогів і фізиків [Текст] : В. І. Павлишин, О. М. Пономаренко, Д. К. Возняк [та ін.] ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка; геохімії, [Інститут : 2023, . - 73 c. рис.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 71.

Анотація: Брошура складається з трьох частин. Перша частина висвітлює деякі цікаві сторінки з історії гемології, найбільше в незалежній Україні, друга (гомологічні етюди) присвячена трьом знаковим мінералам України - кварцу, топазу та берилу Волинського родовища, які охарактеризовані в контексті судової експертизи. У третій частині викладено стислу характеристику Волинського родовища.
t=0.1870551109314