Нові надходження книжкових видань
01 березня 2023 - 28 березня 2023

736277 B
   678


Advanced polymer materials and technologies: recent trends and current priorities [Текст] : collective monograph / Kyiv National University of technology and design, Lviv polytechnic National University ; edited by Volodymyr Levytskyi, Viktoriia Plavan, Volodymyr Skorokhoda, Volodymyr Khomenko; Polytechnic Lviv : 2022, . - 232 c. іл.,. a-tabl. a-fig. Бiблiогр. наприкiнцi ст.. - The Authors index: p. 229-230.

Анотація: Монографія містить матеріали IV Міжнародної конференції “Передові полімерні матеріали та технології”, проведеної 11 жовтня 2022 року в Київському національному університеті технологій та дизайну спільно з Національним університетом “Львівська політехніка”. Розглянуто питання створення нових полімерних композиційних матеріалів та технології їх переробки за допомогою екструзії, електроформування, ЗD-друку та інших методів; розроблення екологічно орієнтованих технологій та обладнання для виробництва полімерних матеріалів різного призначення, зокрема біорозкладних. Значну увагу приділено створенню нових полімерних композиційних матеріалів, зокрема для охорони навколишнього середовища, з використанням відходів хімічної промисловості.
736276 B
   72

Клименюк Тетяна Михайлівна
Історія архітектури Середновіччя і Нового часу V-XIX ст. [Текст] : підручник / Т. М. Клименюк ; Національний ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2023, . - 280 c. а-iл. рис.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
736281 B
   004

Коробейнікова Тетяна Іванівна
Комп'ютерні мережі [Текст] : навч. посібник / Т. І. Коробейнікова, С. М. Захарченко ; Національний ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2022, . - 228 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 224-225 (23 назви).

Анотація: Навчальний посібник містить сучасні цінні теоретичні відомості про технології локальних та глобальних комп’ютерних мереж для ґрунтовного формування фахівців у галузі. Систематично викладено основи курсу “Комп’ютерні мережі” для спеціальностей 125 “Кібербезпека” та 123 “Комп’ютерна інженерія”. Особливу увагу приділено принципам організації та функціонування комп’ютерних мереж. Висвітлено питання використання мережевих сервісів, характеристик середовища передавання даних, еталонної моделі взаємодії відкритих систем, мережевих топологій, методів передавання даних та доступу до середовища передавання, глибоко розглянуті питання адресації та маршрутизації в локальних мережах та мережі Internet.
736280 B
   72

Мигаль Станіслав Павлович
Біоніка в дизайні просторово-предметного середовища [Текст] : навч. посібник / С. П. Мигаль, І. А. Дида, Т. Є. Казанцева ; Національний ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2022, . - 228 c. а-iл. табл.,. рис.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: Викладено загальні положення, теоретичні і методологічні основи біодизайну просторово-предметного середовища. Подано витоки і напрямки освоєння природних форм та структур живих організмів, біоморфологічних, біомеханічних, біотектонічних, колористичних і органолептичних закономірностей природних форм, висвітлено особливості формотворення і формування предметного та середовищного біодизайну.
736282 B
   665

Топільницький Петро Іванович
Технології додатків, реагентів і допоміжних продуктів [Текст] : навч. посібник / П. І. Топільницький, В. В. Романчук ; Національний ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2022, . - 172 c. Бiблiогр.: с. 170-171 (29 назв).

Анотація: У посібнику коротко викладено відомості про призначення та класифікацію присадок до палив та олив, класифікацію бітумів, їх склад, властивості, характеристику та основні властивості бітумів, розглянуто властивості та принципи застосування мастильних охолоджувальних рідин та нафтових розчинників.
736304 B
   621.3


Physical and technological problems of transmission, processing and storage of information in infocommunication systems [Текст] : proceedings of IX th International Scientific-practical conference, 21-23 october 2021, Chernivtsi-Suceava, Ukraine-Romania / Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University Stefan cel Mare University of Suceava; Fedkovych Yuriy : 2021, . - 96 c. a-fig. a-tabl. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
736302 B
   06


Реставрація творів мистецтва [Текст] : вибрані дипломні роботи студентів спеціалізації "Реставрація творів мистецтва" : магістри, бакалаври - випускники 2021 р. / Національний ун-т "Львів. політехніка", Кафедра архітектури та реставрації ; [упорядники: Микола Бевз, Олег Рибчинський, Олена Стасюк]; Львівської Вид-во : 2022, . - 70 c. кол.,. іл.
736285 B
    338


Проблеми економіки та управління [Текст] : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, Національний університет; Львів. Вид-во : 2022, . - 174 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. наприкінці ст..
736286 B
   34


Юридичні науки [Текст] : зб. наук. пр. / відповідальний ред. Ортинський Володимир Львович; Львів. Вид-во : 2022, . - 196 c. граф.,. Бібліогр. наприкінці ст..
736162 R
   336

Мельников О. В.
Державне регулювання та підтримка видавничої справи у контексті забезпечення сталого розвитку інформаційної сфери України [Текст] : [монографія] / [авторський колектив: О. В. Мельников, Я. В. Котляревський, О. Є. Бухтатий та ін.] ; [Національна акад. управління]; учбової Центр : 2019, . - 148 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 110-121 (110 назв).

Анотація: Авторами дослідження проаналізовано досвід бюджетного фінансування видавничої справи України в умовах наближення до європейських норм регулювання державної підтримки. Монографія також містить інформацію про реформу вітчизняної комунальної преси та державну підтримку ЗМІ.
736163 R
   658

Сторожук Віктор Миколайович
Технології захисту навколишнього середовища. Поводження з відходами [Текст] : підручник / В. М. Сторожук, О. В. Мельников, Б. Я. Кшивецький [та ін.]; дім Видавничий : 2023, . - 356 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 345-351.

Анотація: Підручник присвячений питанням розроблення та реалізації комплексу певних дій з відходами та організаційно-розпорядчої діяльності суб’єктів господарювання, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами, нормативному забезпеченню і документальному супроводу процедур управління відходами з впровадженням сучасних технологій захисту навколишнього середовища. Наведено характеристики муніципальних відходів і відходів підприємств, описано вплив на довкілля полігонів та звалищ твердих побутових відходів. Розглянуто національні й міжнародні принципи управління відходами, особливості класифікації і транскордонного переміщення відходів, обов’язки суб’єктів господарювання щодо поводження з відходами. Дано загальну характеристику законодавства України про відходи та відповідальність за його порушення. Деталізовано питання збирання, транспортування і сортування відходів, окреслено основні технології, які реалізуються при застосуванні утилізаційних та ліквідаційних методів поводження з відходами, особливості формування і реалізації політики управління відходами, документального супроводу та проведення дозвільних процедур на підприємствах, що здійснюють поводження з відходами. Підручник містить чималий довідковий матеріал, який базується на національних і міжнародних нормативних документах, а також приклади ведення облікової й дозвільної документації.
736161 R
   626

Воропай Галина Василівна
Управління водним режимом за вирощування перспективних кормових культур на осушуваних землях [Текст] : монографія / [авторвський кол.: Г. В. Воропай, М. В. Яцюк, М. В. Яцик, та ін.] ; за ред. Г. В. Воропай ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації; наука Аграрна : 2022, . - 73 c. табл.,. рис.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 230-238 (124 назви).

Анотація: У монографії узагальнено і висвітлено результати досвіду вирощування перспективних кормових культур (пайзи, амаранту та кормових бобів), обгрунтовано перспективність їх вирощування на осушуваних землях за критеріями: економічна ефективність, адаптаційна здатність, енергетична та поживна цінність, спектр використання (кормове, продовольче, лікарське). Наведено результати досліджень (2016-2020 рр.) на осушуваних землях Полісся та Лісостепу України з питань визначення основних технологічних параметрів вирощування пайзи, амаранту та кормових бобів, зокрема за фазами розвитку та з урахуванням критичних періодів їх оптимального вологозабезпечення, агротехнічних заходів і оптимальних норм удобрення за вирощування на торфових та мінеральних грунтах. Висвітлено результати досліджень щодо визначення норм сумарного сезонного водоспоживання пайзи, амаранту та кормових бобів за декадами і фазами розвитку для умов Полісся та Лісостепу України. Представлено науково-методологічні засади управління водним режимом за вирощування перспективних кормових культур на осушуваних землях.
736159 R
   622

Малашкевич Дмитро Сергійович
Розробка технологічних схем селективного відпрацювання пластів із залишенням породи у виробленому просторі (на прикладі шахт Західного Донбасу) [Текст] : монографія / Д. С. Малашкевич ; Національний техн. ун-т "Дніпровська політехніка"; Дніпро ЛізуновПрес : 2021, . - 190 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 172-187 (165 назв).

Анотація: В монографії викладені результати досліджень, які дозволили обґрунтувати параметри технологічних схем селективного відпрацювання пластів із залишенням породи у виробленому просторі, шляхом використання виявлених закономірностей зміни напружено-деформованого стану вуглевмісного масиву, параметрів навантаження кріплення очисної та виїмкової виробок, впливу визначальних технологічних параметрів породних смуг, що зводяться механічним способом. Виконано обґрунтування конструктивних елементів механізованого очисного комплексу, який відрізняється від відомих аналогів застосуванням горизонтально-замкнутого закладного конвеєра для забезпечення організації високоефективної технології селективного видобування тонких і вельми тонких вугільних пластів в умовах шахт Західного Донбасу.
736160 R
   37


Педагогічні студії з підготовки будівельно-архітектурних фахівців: дидактичний та виховний аспекти [Текст] : колективна монографія / [за заг. ред. Г. Євсєєвої, Г. Лисенко] ; Придніпровська держ. акад. буд-ва та архіт.; Дніпро [ПДАБА] : 2022, . - 484 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: У колективній монографії узагальнено теоретичні засади і практичний досвід підготовки будівельно-архітектурних фахівців у дидактичному та виховному аспектах (в історико-педагогічному та сучасному контекстах). Розглянуто внутрішню політику забезпечення якості освіти в умовах євроінтеграції та визначено місце неформальної освіти у системі вищої освіти України. Акцентовано увагу на посиленні цифровізації освітнього процесу сучасного ЗВО як запоруки налагодження успішного дистанційного (змішаного) навчання будівельно-архітектурних фахівців.
736157 R
   332

Малашевський Микола Андрійович
Методи і моделі консолідації земель [Текст] : монографія / Малашевський Микола Андрійович, Малашевська Олена Анатоліївна; "Компринт"] [ЦП : 2022, . - 304 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 278-303 (241 назва).

Анотація: У монографії висвітлені теоретико-методичні підходи і надано практичні рекомендації щодо впровадження методів і моделей консолідації земель в умовах розвитку земельних відносин. Розглянуто сутність консолідації земель, передумови проведення консолідації земель в Україні, обґрунтовані моделі обміну та перерозподілу земель. Запропоновано залучати до процесу перерозподілу землі, які з’являються в результаті просторової оптимізації земельного масиву або землекористування, земельні ділянки, викуплені у землевласників за їх бажанням, землі резерву та запасу, земельні ділянки, які відносять до невитребуваних паїв та відумерлої спадщини. Запропоновано алгоритм перерозподілу земель, методику формування проектних масивів, оптимізацію обміну та перерозподілу земель в масивах земель сільськогосподарського призначення, методику впорядкування меж консолідованих землеволодінь. Представлена практична реалізація запропонованих моделей при консолідації земель в масивах земель сільськогосподарського призначення, консолідації земель в умовах природного заліснення, при перерозподілі земель в процесі формування масивів житлової забудови на землях сільськогосподарського призначення, при перерозподілі земель з метою формування об’єкта транспортної інфраструктури на землях сільськогосподарського призначення. Запропоновані методи і моделі рекомендовано до використання територіальним громадам та землевласникам і землекористувачам з метою просування консолідації земель.
736158 R
   004

Тесля Юрій Миколайович
Матричне управління портфелями проєктів і програм [Текст] : навч. посібник / Ю. М. Тесля, Т. В. Латишева, О. В. Єгорченков [та ін.] ; Черкаський держ. технол. ун-т; Є. Гордієнко : 2022, . - 120 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 105-112 (86 назв).

Анотація: Проаналізовано підходи до управління портфелями проектів і програм. Наведено структури та засоби матричного управління портфелями проектів і програм. Приклади з реальних проектів стануть у нагоді для застосування у майбутніх проектах. Перелік контрольних запитань, завдання для самостійного опрацювання та варіанти тестових питань для самооцінювання сприятимуть кращому засвоєнню матеріалу.
736156 R
   336

Косова Тетяна Дмитрівна
Інновації у фінансовій сфері [Текст] : навч. посібник / Т. Д. Косова, Т. О. Гавриленко, О. Ю. Жам, О. М. Рибак ; НАУ; Київ [НАУ] : 2022, . - 136 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 129-134 (68 назв).

Анотація: Викладено особливості створення та впровадження інновацій в умовах здійснення трансформаційних процесів у фінансовій сфері. Матеріал, наведений у навчальному посібнику, дасть змогу здобувачам вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» критично осмислити проблеми інноваційної діяльності суб’єктів фінансових відносин, зрозуміти перспективи та сучасні тенденцїі розвитку інновацій у різних сегментах фінансової системи.
736151 R
   54

Павлишин Володимир Іванович
Гемологія очима мінералогів і фізиків [Текст] : В. І. Павлишин, О. М. Пономаренко, Д. К. Возняк [та ін.] ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка; геохімії, [Інститут : 2023, . - 73 c. рис.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 71.

Анотація: Брошура складається з трьох частин. Перша частина висвітлює деякі цікаві сторінки з історії гемології, найбільше в незалежній Україні, друга (гомологічні етюди) присвячена трьом знаковим мінералам України - кварцу, топазу та берилу Волинського родовища, які охарактеризовані в контексті судової експертизи. У третій частині викладено стислу характеристику Волинського родовища.
736162 R
   336

Мельников О. В.
Державне регулювання та підтримка видавничої справи у контексті забезпечення сталого розвитку інформаційної сфери України [Текст] : [монографія] / [авторський колектив: О. В. Мельников, Я. В. Котляревський, О. Є. Бухтатий та ін.] ; [Національна акад. управління]; учбової Центр : 2019, . - 148 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 110-121 (110 назв).

Анотація: Авторами дослідження проаналізовано досвід бюджетного фінансування видавничої справи України в умовах наближення до європейських норм регулювання державної підтримки. Монографія також містить інформацію про реформу вітчизняної комунальної преси та державну підтримку ЗМІ.
736163 R
   658

Сторожук Віктор Миколайович
Технології захисту навколишнього середовища. Поводження з відходами [Текст] : підручник / В. М. Сторожук, О. В. Мельников, Б. Я. Кшивецький [та ін.]; дім Видавничий : 2023, . - 356 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 345-351.

Анотація: Підручник присвячений питанням розроблення та реалізації комплексу певних дій з відходами та організаційно-розпорядчої діяльності суб’єктів господарювання, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами, нормативному забезпеченню і документальному супроводу процедур управління відходами з впровадженням сучасних технологій захисту навколишнього середовища. Наведено характеристики муніципальних відходів і відходів підприємств, описано вплив на довкілля полігонів та звалищ твердих побутових відходів. Розглянуто національні й міжнародні принципи управління відходами, особливості класифікації і транскордонного переміщення відходів, обов’язки суб’єктів господарювання щодо поводження з відходами. Дано загальну характеристику законодавства України про відходи та відповідальність за його порушення. Деталізовано питання збирання, транспортування і сортування відходів, окреслено основні технології, які реалізуються при застосуванні утилізаційних та ліквідаційних методів поводження з відходами, особливості формування і реалізації політики управління відходами, документального супроводу та проведення дозвільних процедур на підприємствах, що здійснюють поводження з відходами. Підручник містить чималий довідковий матеріал, який базується на національних і міжнародних нормативних документах, а також приклади ведення облікової й дозвільної документації.
736161 R
   626

Воропай Галина Василівна
Управління водним режимом за вирощування перспективних кормових культур на осушуваних землях [Текст] : монографія / [авторвський кол.: Г. В. Воропай, М. В. Яцюк, М. В. Яцик, та ін.] ; за ред. Г. В. Воропай ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації; наука Аграрна : 2022, . - 73 c. табл.,. рис.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 230-238 (124 назви).

Анотація: У монографії узагальнено і висвітлено результати досвіду вирощування перспективних кормових культур (пайзи, амаранту та кормових бобів), обгрунтовано перспективність їх вирощування на осушуваних землях за критеріями: економічна ефективність, адаптаційна здатність, енергетична та поживна цінність, спектр використання (кормове, продовольче, лікарське). Наведено результати досліджень (2016-2020 рр.) на осушуваних землях Полісся та Лісостепу України з питань визначення основних технологічних параметрів вирощування пайзи, амаранту та кормових бобів, зокрема за фазами розвитку та з урахуванням критичних періодів їх оптимального вологозабезпечення, агротехнічних заходів і оптимальних норм удобрення за вирощування на торфових та мінеральних грунтах. Висвітлено результати досліджень щодо визначення норм сумарного сезонного водоспоживання пайзи, амаранту та кормових бобів за декадами і фазами розвитку для умов Полісся та Лісостепу України. Представлено науково-методологічні засади управління водним режимом за вирощування перспективних кормових культур на осушуваних землях.
736159 R
   622

Малашкевич Дмитро Сергійович
Розробка технологічних схем селективного відпрацювання пластів із залишенням породи у виробленому просторі (на прикладі шахт Західного Донбасу) [Текст] : монографія / Д. С. Малашкевич ; Національний техн. ун-т "Дніпровська політехніка"; Дніпро ЛізуновПрес : 2021, . - 190 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 172-187 (165 назв).

Анотація: В монографії викладені результати досліджень, які дозволили обґрунтувати параметри технологічних схем селективного відпрацювання пластів із залишенням породи у виробленому просторі, шляхом використання виявлених закономірностей зміни напружено-деформованого стану вуглевмісного масиву, параметрів навантаження кріплення очисної та виїмкової виробок, впливу визначальних технологічних параметрів породних смуг, що зводяться механічним способом. Виконано обґрунтування конструктивних елементів механізованого очисного комплексу, який відрізняється від відомих аналогів застосуванням горизонтально-замкнутого закладного конвеєра для забезпечення організації високоефективної технології селективного видобування тонких і вельми тонких вугільних пластів в умовах шахт Західного Донбасу.
736160 R
   37


Педагогічні студії з підготовки будівельно-архітектурних фахівців: дидактичний та виховний аспекти [Текст] : колективна монографія / [за заг. ред. Г. Євсєєвої, Г. Лисенко] ; Придніпровська держ. акад. буд-ва та архіт.; Дніпро [ПДАБА] : 2022, . - 484 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: У колективній монографії узагальнено теоретичні засади і практичний досвід підготовки будівельно-архітектурних фахівців у дидактичному та виховному аспектах (в історико-педагогічному та сучасному контекстах). Розглянуто внутрішню політику забезпечення якості освіти в умовах євроінтеграції та визначено місце неформальної освіти у системі вищої освіти України. Акцентовано увагу на посиленні цифровізації освітнього процесу сучасного ЗВО як запоруки налагодження успішного дистанційного (змішаного) навчання будівельно-архітектурних фахівців.
736157 R
   332

Малашевський Микола Андрійович
Методи і моделі консолідації земель [Текст] : монографія / Малашевський Микола Андрійович, Малашевська Олена Анатоліївна; "Компринт"] [ЦП : 2022, . - 304 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 278-303 (241 назва).

Анотація: У монографії висвітлені теоретико-методичні підходи і надано практичні рекомендації щодо впровадження методів і моделей консолідації земель в умовах розвитку земельних відносин. Розглянуто сутність консолідації земель, передумови проведення консолідації земель в Україні, обґрунтовані моделі обміну та перерозподілу земель. Запропоновано залучати до процесу перерозподілу землі, які з’являються в результаті просторової оптимізації земельного масиву або землекористування, земельні ділянки, викуплені у землевласників за їх бажанням, землі резерву та запасу, земельні ділянки, які відносять до невитребуваних паїв та відумерлої спадщини. Запропоновано алгоритм перерозподілу земель, методику формування проектних масивів, оптимізацію обміну та перерозподілу земель в масивах земель сільськогосподарського призначення, методику впорядкування меж консолідованих землеволодінь. Представлена практична реалізація запропонованих моделей при консолідації земель в масивах земель сільськогосподарського призначення, консолідації земель в умовах природного заліснення, при перерозподілі земель в процесі формування масивів житлової забудови на землях сільськогосподарського призначення, при перерозподілі земель з метою формування об’єкта транспортної інфраструктури на землях сільськогосподарського призначення. Запропоновані методи і моделі рекомендовано до використання територіальним громадам та землевласникам і землекористувачам з метою просування консолідації земель.
736158 R
   004

Тесля Юрій Миколайович
Матричне управління портфелями проєктів і програм [Текст] : навч. посібник / Ю. М. Тесля, Т. В. Латишева, О. В. Єгорченков [та ін.] ; Черкаський держ. технол. ун-т; Є. Гордієнко : 2022, . - 120 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 105-112 (86 назв).

Анотація: Проаналізовано підходи до управління портфелями проектів і програм. Наведено структури та засоби матричного управління портфелями проектів і програм. Приклади з реальних проектів стануть у нагоді для застосування у майбутніх проектах. Перелік контрольних запитань, завдання для самостійного опрацювання та варіанти тестових питань для самооцінювання сприятимуть кращому засвоєнню матеріалу.
736156 R
   336

Косова Тетяна Дмитрівна
Інновації у фінансовій сфері [Текст] : навч. посібник / Т. Д. Косова, Т. О. Гавриленко, О. Ю. Жам, О. М. Рибак ; НАУ; Київ [НАУ] : 2022, . - 136 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 129-134 (68 назв).

Анотація: Викладено особливості створення та впровадження інновацій в умовах здійснення трансформаційних процесів у фінансовій сфері. Матеріал, наведений у навчальному посібнику, дасть змогу здобувачам вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» критично осмислити проблеми інноваційної діяльності суб’єктів фінансових відносин, зрозуміти перспективи та сучасні тенденцїі розвитку інновацій у різних сегментах фінансової системи.
736151 R
   54

Павлишин Володимир Іванович
Гемологія очима мінералогів і фізиків [Текст] : В. І. Павлишин, О. М. Пономаренко, Д. К. Возняк [та ін.] ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка; геохімії, [Інститут : 2023, . - 73 c. рис.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 71.

Анотація: Брошура складається з трьох частин. Перша частина висвітлює деякі цікаві сторінки з історії гемології, найбільше в незалежній Україні, друга (гомологічні етюди) присвячена трьом знаковим мінералам України - кварцу, топазу та берилу Волинського родовища, які охарактеризовані в контексті судової експертизи. У третій частині викладено стислу характеристику Волинського родовища.
t=0.16517400741577