Нові надходження книжкових видань
01 лютого 2023 - 28 лютого 2023

736104 R
   51

Яловенко Сергей Николаевич
Черный предел [Текст] : монография / С. Н. Яловенко; Панов [ФОП : 2020, . - 540 c. рис.,. граф.,. Библиогр.: с. 540.

Анотація: В данной работе вводится, новое ограничение - ни одно тело нельзя разогнать до массы больше чем масса чёрной дыры, в дополнение по ограничению скоростью света. На базе этого ограничения получаются новые формулы для теории относительности и расширение классических уравнений для массы, длины, времени. Показывается относительность заряда. Расширяются формулы для заряда и гравитации. Исследуется изменение законов физике при приближении массы к массе чёрной дыры.
736132 R
   621

Редьква Оксана З.
Економічна безпека машинобудівного комплексу України: концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Текст] : монографія / О. З. Редьква; "Університетська [ВПЦ : 2022, . - 344 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 304-328 (315 назв).

Анотація: У монографії представлено результати дослідження економічної безпеки машинобудівного комплексу країни. На цій основі запропоновано теоретичні підходи та практичні аспекти забезпечення економічної безпеки машинобудівних підприємств та відповідної державної політики в умовах виходу даних підприємницьких структур на траєкторію сталого соціально-економічного зростання. Дослідження виконано на прикладі машинобудівних підприємств країни, які при належній державній політиці можуть мати перспективи розвитку.
736111 R
   33

Пінчук Олег Леонідович
Інтегроване управління водними ресурсами [Текст] : навч. посібник / О. Л. Пінчук, Є. Г. Герасімов, С. О. Куницький ; Національний ун-т водного господарства та природокористування; Рівне [НУВГП] : 2023, . - 100 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 98-99 (15 назв).

Анотація: В навчальному посібнику розкрито суть концепції інтегрованого управління водними ресурсами. Основну увагу зосереджено на підготовці планів управління як на національному рівні, так і на рівні річкового басейну.
736118 R
   63

Гадзало Ярослав Михайлович
Каталог сортів зернових колосових культур, представлених на демонстраційному полігоні Миколаївського НАУ у 2022 році [Текст] : [автор. кол.: Я. М. Гадзало, В. С. Шебанін, Р. А. Вожегова та ін.]; нац. [Миколаївський : 2022, . - 195 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 192-193 (19 назв).
736116 R
   37

Снитюк Віктор Євгенович
Технологія еволюційного формування розкладів у закладах вищої освіти [Текст] : монографія / В. Є. Снитюк, О. М. Сіпко; ФОП [Видавець : 2022, . - 136 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 123-135 (113 назв).
736101 R
   63

Свірень Микола Олександрович
Інженерний менеджмент виробництва та збуту сільськогосподарських машин [Текст] : навч. посібник / М. О. Свірень, В. В. Амосов, В. В. Маєвський, В. С. Бондароенко; Лисенко Видавець : 2022, . - 368 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 366 (7 назв).
736115 R
   34

Левченко Вікторія Олексіївна
Адміністративно-правові передумови створення органів ювенальної юстиції в Україні [Текст] : [монографія] / Левченко Вікторія Олексіївна ; Центральноукр. інститут, Приватне акціонерне товариство "ВНЗ "Міжрегіональна акад. упр. персоналом"; Кропивницький КОД : 2022, . - 160 c. Бiблiогр.: с. 145-159 (177 назв).
736117 R
   681

Козбур І. Р.
Проектування мікропроцесорних систем керування [Текст] : навч. посібник / І. Р. Козбур, П. О. Марущак, В. Р. Медвідь [та ін.] ; Тернопільський нац. техн. ун-т імені І. Пулюя; ТНТУ [Вид-во : 2022, . - 324 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 320-322 (26 назв).

Анотація: Одним із основних напрямків автоматизації сучасних технологічних процесів є розроблення та впровадження мікропроцесорних систем керування, що дозволяє ефективно вирішувати завдання, поставлені перед автоматизацією в різних галузях економіки. Отже, важливого значення набуває проблема подальшого підвищення їх ефективності, яка визначається системою структурно-функціональних характеристик мікропроцесорних систем керування. За останні роки в мікроелектроніці швидкого розвитку набув напрямок, пов’язаний з випуском мікроконтролерів, призначених для «інтелектуалізації» різного устаткування. Використання мікроконтролерів у системах управління забезпечує досягнення високих показників ефективності при досить низькій вартості (у багатьох застосуваннях система може складатися тільки з одного мікроконтролера). Тому можна констатувати, шо мікроконтролери майже не мають альтернативної елементної бази для побудови керуючих або регулюючих систем. Структурна організація, набір команд і апаратно-програмні засоби вводу-виводу інформації в мікроконтролерах найкраще пристосовані для вирішення завдань управління й регулювання в приладах та пристроях і системах автоматики, а не для вирішення завдань опрацювання даних. Їх використання в розробленні систем керування дозволяє створювати недорогі високоефективні мікропроцесорні пристрої та забезпечувати їх упровадження не тільки у виробничій сфері, а й побуті. Посібник допоможе вивченню цих питань і буде корисним для підготовки фахівців у галузі автоматизації. В ньому розглянуто особливості систем різних рівнів складності та призначення, принципи архітектурних рішень, способи і засоби організації обміну інформацією. Ще одне завдання посібника - навчання навичкам проектування систем на основі мікропроцесорних комплектів та мікроконтролерів як найпоширенішого типу мікропроцесорних систем. Для її вирішення наведено опис мікроконтролерів сімейства MCS-51, РІС, AVR, а також спеціальних програмних засобів проектування, таких, як програмні симулятори даних пристроїв, розглянуто приклади розв’язання задач їх проектування.
736068 B
   72

Abyzov Vadym
Materials science for designers of architectural environment [Текст] : monografia / Vadym Abysov, Kateryna Pushkarova, Jagoda Jurus, Maryna Kochevykh ; Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury; Świętokrzyska] [Politechnika : 2020, . - 475 c. іл.,. a-fig. a-tabl. Бiблiогр. у виносках.
736067 B
   72

Абизов Вадим
Формування збалансованого (сталого) архітектурного середовища [Текст] : монографія / Вадим Абизов, Олена Сафронова, Луциан В. Камьонка, Ірина Устінова ; під ред. Вадима Абизова, Люціана Камьонки ; Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury; Świętokrzyska] [Politechnika : 2020, . - 201 c. іл.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. у виносках.
736060 B
   5

Prister Boris Самуілович
Comprehensive radio-ecological monitoring for objects of radioactively contaminated areas [Текст] : [monograph] / Boris Prister, Tatiana Lev, Anatolii Nosovskyi, Mykola Talerko ; National academy of sciences of Ukraine, Institute for safety problems of nuclear power plants of the NAS of Ukraine; Kyiv Akademperiodyka : 2022, . - 286 c. a-fig. a-tabl. Бiблiогр. наприкiнцi глав.

Анотація: The principles of forming an optimal network of radioecological monitoring of contaminated territories for acute and remote periods after a radiation accident are outlined, which takes into account the ecological features of the territory. A comprehensive system for assessing the degree of radioecological criticality of the territory, forecasting the radiation situation, monitoring the agrosphere and radiation quality control of products on different spatial scales has been developed.У монографії викладено принципи формування оптимальної мережі радіоекологічного моніторингу забруднених територій для гострого та віддаленого періодів після радіаційної аварії, яка враховує екологічні особливості території. Розроблено комплексну систему оцінювання ступеня радіоекологічної критичності території, прогнозування радіаційної обстановки, моніторингу агросфери та радіаційного контролю якості продукції у різних просторових масштабах.
736055 B
   72

Черкес Богдан Степанович
Фердинанд Касслер. Архітектор галицького модернізму [Текст] : [монографія] / Богдан Черкес, Юлія Богданова; Львівської Вид-во : 2022, . - 236 c. фот.,. Бiблiогр.: с. 226-232.
736058 B
   9

Михальчук Роман Юрійович
Смерть і виживання під час Голокосту: терени сучасної Рівненщини [Текст] : монографія / Михальчук Роман Юрійович; обереги Волинські : 2022, . - 272 c. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
736059 B
   628

Ремез Н. С.
Стратегічні підходи до вирішення проблеми побутових відходів [Текст] : монографія / Н. С. Ремез, А. О. Дичко, С. Л. Шмарін [та ін.]; обереги Волинські : 2023, . - 460 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: Наведено основні підходи до поводження з твердими побутовими відходами, утилізації та біохімічного очищення рідких побутових відходів, у тому числі енергоефективного, а також аналітичні та практичні аспекти прогнозування та оцінки можливості використання полігонів твердих побутових відходів в якості основи споруд. Розглянуто досвід України та світу поводження з відходами, результати експериментальних досліджень та математичного моделювання процесів.
736062 B
   55

Шеремет Евгений Михайлович
Новополтавское (Черниговское) карбонатитовое апатит-редкометальное месторождение Украинского щита (петролого-геохимическая характеристика, руды, комплексные критерии поисков, проблемы эксплуатации, инвестиционная привлекательность) [Текст] : [монография] / [Е. М. Шеремет, А. В. Дубина, С. Г. Кривдик и др.] ; под ред. А. Н. Пономаренко ; НАН Украины, Институт геохимии, минералогии и рудообразования имени Н. П. Семененко НАН Украины; Панов [ФОП : 2019, . - 199 c. табл.,. рис.,. Библиогр.: с. 181-194.
736054 B
   657

Загородній А. Г.
Облік і оподаткування: програми підготовки магістрів [Текст] : навч. посібник / [колектив авт.: А. Г. Загородній, О. І. Грицай, З. М. Скибінська та ін.] ; за заг. ред. А. Г. Загороднього, О. І. Грицай ; Національний ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2022, . - 208 c. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
736053 B
   33

Захарчин Галина Миронівна
Економіка та управління знаннями [Текст] : практикум / Г. М. Захарчин, Й. С. Ситник ; Національний ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2022, . - 96 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 87-92 (100 назв).
736101 R
   63

Свірень Микола Олександрович
Інженерний менеджмент виробництва та збуту сільськогосподарських машин [Текст] : навч. посібник / М. О. Свірень, В. В. Амосов, В. В. Маєвський, В. С. Бондароенко; Лисенко Видавець : 2022, . - 368 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 366 (7 назв).
736115 R
   34

Левченко Вікторія Олексіївна
Адміністративно-правові передумови створення органів ювенальної юстиції в Україні [Текст] : [монографія] / Левченко Вікторія Олексіївна ; Центральноукр. інститут, Приватне акціонерне товариство "ВНЗ "Міжрегіональна акад. упр. персоналом"; Кропивницький КОД : 2022, . - 160 c. Бiблiогр.: с. 145-159 (177 назв).
736117 R
   681

Козбур І. Р.
Проектування мікропроцесорних систем керування [Текст] : навч. посібник / І. Р. Козбур, П. О. Марущак, В. Р. Медвідь [та ін.] ; Тернопільський нац. техн. ун-т імені І. Пулюя; ТНТУ [Вид-во : 2022, . - 324 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 320-322 (26 назв).

Анотація: Одним із основних напрямків автоматизації сучасних технологічних процесів є розроблення та впровадження мікропроцесорних систем керування, що дозволяє ефективно вирішувати завдання, поставлені перед автоматизацією в різних галузях економіки. Отже, важливого значення набуває проблема подальшого підвищення їх ефективності, яка визначається системою структурно-функціональних характеристик мікропроцесорних систем керування. За останні роки в мікроелектроніці швидкого розвитку набув напрямок, пов’язаний з випуском мікроконтролерів, призначених для «інтелектуалізації» різного устаткування. Використання мікроконтролерів у системах управління забезпечує досягнення високих показників ефективності при досить низькій вартості (у багатьох застосуваннях система може складатися тільки з одного мікроконтролера). Тому можна констатувати, шо мікроконтролери майже не мають альтернативної елементної бази для побудови керуючих або регулюючих систем. Структурна організація, набір команд і апаратно-програмні засоби вводу-виводу інформації в мікроконтролерах найкраще пристосовані для вирішення завдань управління й регулювання в приладах та пристроях і системах автоматики, а не для вирішення завдань опрацювання даних. Їх використання в розробленні систем керування дозволяє створювати недорогі високоефективні мікропроцесорні пристрої та забезпечувати їх упровадження не тільки у виробничій сфері, а й побуті. Посібник допоможе вивченню цих питань і буде корисним для підготовки фахівців у галузі автоматизації. В ньому розглянуто особливості систем різних рівнів складності та призначення, принципи архітектурних рішень, способи і засоби організації обміну інформацією. Ще одне завдання посібника - навчання навичкам проектування систем на основі мікропроцесорних комплектів та мікроконтролерів як найпоширенішого типу мікропроцесорних систем. Для її вирішення наведено опис мікроконтролерів сімейства MCS-51, РІС, AVR, а також спеціальних програмних засобів проектування, таких, як програмні симулятори даних пристроїв, розглянуто приклади розв’язання задач їх проектування.
736068 B
   72

Abyzov Vadym
Materials science for designers of architectural environment [Текст] : monografia / Vadym Abysov, Kateryna Pushkarova, Jagoda Jurus, Maryna Kochevykh ; Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury; Świętokrzyska] [Politechnika : 2020, . - 475 c. іл.,. a-fig. a-tabl. Бiблiогр. у виносках.
736067 B
   72

Абизов Вадим
Формування збалансованого (сталого) архітектурного середовища [Текст] : монографія / Вадим Абизов, Олена Сафронова, Луциан В. Камьонка, Ірина Устінова ; під ред. Вадима Абизова, Люціана Камьонки ; Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury; Świętokrzyska] [Politechnika : 2020, . - 201 c. іл.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. у виносках.
736060 B
   5

Prister Boris Самуілович
Comprehensive radio-ecological monitoring for objects of radioactively contaminated areas [Текст] : [monograph] / Boris Prister, Tatiana Lev, Anatolii Nosovskyi, Mykola Talerko ; National academy of sciences of Ukraine, Institute for safety problems of nuclear power plants of the NAS of Ukraine; Kyiv Akademperiodyka : 2022, . - 286 c. a-fig. a-tabl. Бiблiогр. наприкiнцi глав.

Анотація: The principles of forming an optimal network of radioecological monitoring of contaminated territories for acute and remote periods after a radiation accident are outlined, which takes into account the ecological features of the territory. A comprehensive system for assessing the degree of radioecological criticality of the territory, forecasting the radiation situation, monitoring the agrosphere and radiation quality control of products on different spatial scales has been developed.У монографії викладено принципи формування оптимальної мережі радіоекологічного моніторингу забруднених територій для гострого та віддаленого періодів після радіаційної аварії, яка враховує екологічні особливості території. Розроблено комплексну систему оцінювання ступеня радіоекологічної критичності території, прогнозування радіаційної обстановки, моніторингу агросфери та радіаційного контролю якості продукції у різних просторових масштабах.
t=3.234591960907