Нові надходження книжкових видань
01 лютого 2023 - 28 лютого 2023

736121 R
   63

Сало Василь Михайлович
Машини для сівби, садіння та догляду за посівами [Текст] : навч. посібник з курсів : "Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва" та "Сільськогосподарські машини" для студентів спеціальностей "Агрономія", "Агроінженерія", "Галузеве машинобудування" / В. Сало, С. Лещенко, П. Лузан, Л. Сало; Лисенко Видавець : 2020, . - 220 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 211-213 (30 назв).
736110 R
   658

Аулін Віктор Васильович
Теоретичні і методологічні основи логістики транспортних і виробничих систем [Текст] : монографія / Аулін В. В., Гриньків А. В., Лисенко С. В. [та ін.]; за заг. ред. Ауліна В. В.; Лисенко Видавець : 2021, . - 504 c. граф.,. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 430-502 (1001 назва).
736112 R
   658

Кропівний Володимир Миколайович
Технологія основних виробництв [Текст] : навч. посібник / Кропівний В. М., Кропівна А. В., Молокост Л. А. [та ін.] ; за ред. Кропівного В. М. ; Центральноукр. нац. техн. ун-т, Кафедра матеріалознавства та ливарного виробництва; Лисенко Видавець : 2021, . - 196 c. рис.,. Бiблiогр.: с. 184-186 (55 назв).
736128 R
   62

Хоменко Ігор Васильович
Електроенергетика України. Структура, керування, інновації [Текст] : монографія / І. В. Хоменко, О. А. Плахтій, В. П. Нерубацький, І. В. Стасюк ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т", Український держ. ун-т залізничного транспорту; "ХПІ" НТУ : 2020, . - 132 c. табл.,. рис.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 122-131 (105 назв).
736126 R
   674

Тарас В. І.
Дереворізальні круглі пилки із комбінованим зубчастим вінцем [Текст] : монографія / Тарас В. І., Пилипчук М. І., Лазарчук К. Я., Саловський С. А. ; Академія техн. наук, Національний лісотехн. ун-т України; Кушнір Видавець : 2022, . - 120 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 111-116 (62 назви).

Анотація: Висвітлено результати теоретичних та експериментальних досліджень процесу поздовжнього розпилювання деревини круглими пилками із комбінованим зубчастим вінцем. Встановлено закономірності впливу конструкційних параметрів зубців пилки на точність та енергоємність процесу пиляння. Розроблено нову конструкцію пилки із комбінованим зубчастим вінцем, що забезпечує підвищення робочої жорсткості пилки та дає змогу розпилювати деревину з точністю ±0,5 мм, а також знизити енергоємність процесу пиляння на 30%. Отримано рівняння регресії для визначання поля розсіювання розмірів деталей та потужності різання під час розпилювання деревини пилкою з комбінованим зубчастим вінцем залежно від швидкості подавання, висоти пропилу та породи деревини, які дають змогу прогнозувати точність обробляння та встановлювати раціональні режими пиляння.
736127 R
   621.3

Нерубацький Володимир Павлович
Енергоефективні топології та алгоритми модуляції в автономних інверторах напруги [Текст] : монографія / В. П. Нерубацький, О. А. Плахтій, Д. А. Гордієнко ; Український держ. ун-т залізничного транспорту; Харків УкрДУЗТ : 2021, . - 247 c. граф.,. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 231-247 (176 назв).

Анотація: У монографії розглядаються призначення, класифікація, принцип дії та особливості імітаційного моделювання автономних інверторів напруги. Систематизовано та наведено результати наукових досліджень роботи автономних інверторів напруги.
736133 R
   02

Шкіцька Ірина Юріївна
Аналітико-синтетичне опрацювання інформації [Текст] : навч. посібник для студентів закладів вищої освіти спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" / І. Ю. Шкіцька ; Західноукраїнський нац. ун-т; Тернопіль ЗУНУ : 2020, . - 260 c. табл.,.
736102 R
   51

Амосов Володимир Васильович
Математичне моделювання процесів і машин [Текст] : навч. посібник для студентів спеціальностей "Агроінженерія", "Галузеве машинобудування" / В. В. Амосов, В. М. Сало, М. О. Свірень; Лисенко Видавець : 2020, . - 218 c. граф.,. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 215-217 (23 назви).

Анотація: У навчальному посібнику викладено основні поняття та положення математичного моделювання процесів і машин. Для отримання практичних навичок при моделюванні машин, процесів і технічних систем до складу посібника входять матеріали для виконання практичних робіт. Посібник орієнтовано для використання при підготовці фахівців зі спеціальностей: «Агроінженерія», «Галузеве машинобудування» при вивченні курсів: «Математичне моделювання сільськогосподарських машин», «Математичне моделювання процесів і систем», «Моделювання технічних систем» та ін., виконанні курсових проектів і робіт на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».
736103 R
   669

Пилипенко Микола Миколайович
Цирконій і його сплави [Текст] : монографія / Микола Пилипенко; Панов [ФОП : 2020, . - 348 c. табл.,. рис.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 308-347 (339 назв).

Анотація: У монографії розглянуто питання розробки конструкційних матеріалів на основі цирконію для активних зон ядерно-енергетичних установок та інших застосувань. Наведено основні фізико-хімічні властивості цирконію і його сплавів. Значну увагу приділено методам отримання цирконію та особливостям процесів відновлення цирконію до металу. Приводяться дані по розробці процесів рафінування цирконію від домішок різними методами в високому вакуумі, отриманню сплавів цирконію та дослідженню їх властивостей.
736105 R
   623

Дущенко Владислав Васильович
Системи підресорювання військових гусеничних і колісних машин: розрахунок та синтез [Текст] : навч. посібник / В. В. Дущенко ; Національний техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т"; "ХПІ" НТУ : 2018, . - 336 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 313-323 (126 назв).

Анотація: В навчальному посібнику розглядаються питання розрахунку та синтезу сучасних систем підресорювання військових гусеничних і колісних машин. Наведено методики розрахунку торсіонних і гідропневматичних підвісок та гідравлічних демпфірувальних пристроїв. Проведено функціонально-фізичний і речовинно-польовий аналізи систем підресорювання, розроблено методологію синтезу та синтезовано нові фізичні принципи дії і технічні рішення вузлів підвіски військових гусеничних і колісних машин.
736107 R
   621.3

Барбашов Игорь Владимирович
Проектирование развития электрических систем и сетей [Текст] : учебное пособие для студентов направления подготовки "Электроэнергетика, электротехника и электромеханика" дневной и заочной форм обучения, в том числе для иностранных студентов / И. В. Барбашов, Г. В. Омельяненко ; Национальный техн. ун-т "Харьковский политехн. ин-т"; Панов [ФОП : 2019, . - 296 c. табл.,. рис.,. граф.,. Библиогр.: с. 287-291 (49 названий).

Анотація: Розглянуто питання проектування розвитку сучасних електричних систем і мереж. Наведено приклади розв’язку задач, пов’язаних із технічними та економічними розрахунками.
736109 R
    61

Назаренко Сергій Юрійович
Розрахунково-експериментальна оцінка надійності гумо-кордних напірних рукавів [Текст] : монографія / С. Ю. Назаренко, Г. О. Чернобай, О. О. Ларін [та ін.] ; Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Національний ун-т цивільного захисту України; Панов [ФОП : 2019, . - 136 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 121-132 (138 назв).

Анотація: У монографії проведено аналіз конструкцій напірних рукавів (HP), особливостей їх експлуатації та методів випробувань на цілісність та герметичність. Наведено результати експериментальних досліджень зміни тиску в рукавній лінії під час гасіння пожеж Статистичною обробкою встановлено максимальне експлуатаційне значення тиску, що визначає силове навантаження HP. Експериментально визначено фізико-механічні властивості матеріалів гумо-кордних HP, зокрема модулів пружності та коефіцієнтів дисипації під час деформації розтягання у поздовжньому та поперечному напрямах, а також модулі пружності та коефіцієнтів дисипації при зсуві з випробувань на кручення. Наведено результати експериментальних випробувань гумо-кордних матеріалів з визначення їх пружних та в’язкопружних характеристик і випробувань на втомливу міцність до та під час штучного старіння матеріалу. Проведено числові розрахунки параметрів напружено-деформованого стану рукавів як неушкоджених, так і з дефектами, на розробленій методом скінченних елементів моделі, адекватність якої доведено експериментально. На основі проведеної роботи розроблено прототип відповідного випробувального пристрою, експериментальною експлуатацією якого доведено як його працездатність та адекватність прийнятих у процесі розробки математичної моделі припущень, так і доцільність запропонованого методу пошуку прихованих дефектів рукавів.
736108 R
    61

Остапов Костянтин Михайлович
Удосконалення дистанційного подавання вогнегасних речовин з гелеутворюючими складовими [Текст] : монографія / К. М. Остапов, С. В. Росоха, Ю. М. Сенчихін, В. В. Сировий ; Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Нац. ун-т цивільного захисту України; Панов [ФОП : 2019, . - 132 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 116-129 (121 назва).

Анотація: В роботі приведені результати аналізу сучасного стану теорії та практики удосконалення дистанційної подачі рідинних вогнегасннх речовин, зокрема з гелеутворюючими складовими, а саме, наведені переваги та недоліки використання води та водних розчинів для пожежогасіння, а також перспективи використання ГУС, що пов’язано з удосконаленням способів і засобів дистанційної подачі їх на гасіння пожеж класу А. Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці вдосконаленої конструкції стволів-розпилювачів, установки та способу, які здійснюють дистанційну бінарну подачу компонентів ГУС, а також тактики їх використання, що дозволяє більш ефективно реалізовувати нові вогнегасні речовини, а саме гелеутворюючі склади.
736106 R
   53

Біловол Олександр Васильович
Сучасна фізика як новітня натуральна філософія [Текст] : монографія / О. В. Біловол; Панов [ФОП : 2019, . - 116 c. Бiблiогр.: с. 112-115 (90 назв).

Анотація: У монографії запропоновано новий погляд на фізику як новітню натуральну філософію, в основі якого лежать універсальні закони і методи діалектичної логіки. Наведено основні відомості з матричної алгебри і тензорного аналізу. Надано приклади використання закону збереження матерії і закону переходу кількості в якість для генерації загальних законів природи. Показано переваги запропонованого підходу під час дослідження певних природних явищ.
736114 R
   658

Аулін Віктор Васильович
Логістика постачання транспортних і виробничих підприємств, фірм, компаній [Текст] : навч. посібник / Аулін В. В., Лисенко С. В., Гриньків А. В. [та ін.] ; за заг. ред. Ауліна В. В.; Лисенко Видавець : 2022, . - 326 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 260-271 (136 назв).
736136 R
   001

Носовський Анатолій Володимирович
Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України. 30 років [Текст] : [авт. коллектив: А. В. Носовський, О. В. Балан, В. І. Борисенко та ін.] ; [за заг. ред. А. В. Носовського] ; НАН України, Інститут проблем безпеки АЕС; АЕС [ІПБ : 2022, . - 608 c. фот.,. кол.

Анотація: Книга відображає історію створення, етапи становлення та розвитку Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України. Представлено основні напрями діяльності інституту та результати наукових досліджень.
736137 R
   004


Сучасні тенденції розвитку системного програмування [Текст] : тези доп. наук.-практ. конф., 24-25 листопада 2022 р. / Нац. авіац. ун-т, Ф-т кібернетики, комп'ютерної та програмної інженерії ; [редкол.: О. Є. Литвиненко, Д. П. Кучеров, Артамонов Є. Б.]; 2022 Київ : [НАУ], . - 84 c. а-рис. Бiблiогр. наприкiнцi ст..

Анотація: Збірник містить тези доповідей, які були представлені на конференції «Сучасні тенденції розвитку системного програмування». У доповідях розглянуті наукові, практичні та методичні питання системного програмування: розробка компонентних систем, систем штучного інтелекту, методи та алгоритми розподілу задач за рівнями реалізації та обчислювальними ресурсами, підвищення ефективності обміну інформацією та захисту даних в обчислювальних системах.
736142 R
   54


Тези доповідей 76-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу навчально-наукового інституту хімії та екології ДВНЗ "Ужгородський національний університет", 2 лютого 2022 р., Ужгород [Текст] : ДВНЗ "Ужгородський національний університет"; УжНУ [Вид-во : 2022, . - 68 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
736141 R
   54

Фершал Максим Вікторович
Аналітичні сенсорні системи [Текст] : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямком підготовки "ХІМІЯ" / М. В. Фершал ; ДВНЗ "Ужгородський нац. ун-т"; УжНУ [Видавництво : 2022, . - 220 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст.. - Предм. покажч.: с. 215-218.

Анотація: Розглянуто принципи роботи сенсорів та їх використання у аналізі, конструювання сенсорних систем, принципи їх роботи та отримання аналітичного сигналу. Приведено основні уявлення про електрохімічні, оптичні, гравіметричні та біосенсори і їх використання в аналізі.
736140 R
   621.39

Сусліков Л. М.
Телекомунікації та радіотехніка (вступ до спеціальності) [Текст] : навч. посібник для студентів молодших курсів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" / Сусліков Л. М., Дьордяй В. С. ; ДВНЗ "Ужгородський нац. ун-т"; УжНУ [Видавництво : 2022, . - 348 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 345-346 (22 назви).

Анотація: Посібник знайомить студентів із спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка», об'єктами і видами професійної діяльності бакалаврів та спеціалістів за напрямами підготовки в області телекомунікацій, їх професійними завданнями і необхідними компетенціями. Висвітлюються особливості організації і основні форми навчального процесу в Україні, кредитно-модульна система організації навчального процесу, перспективи розвитку телекомунікаційних технологій і систем зв’язку. Значна увага приділяється розгляду основних понять телекомунікацій, таких як: інформація, повідомлення, сигнал, лінії та канали зв’язку, телекомунікаційні системи та мережі. Розкриваються основи побудови і функціонування різноманітних телекомунікаційних систем та мереж. Розглядаються основні види ліній передачі, які застосовуються при побудові сучасних ліній і мереж зв’язку, апаратні та логічні принципи побудови мереж. Дається короткий опис фізичної природи передачі сигналів цими лініями та їхні характеристики.
736139 R
   006

Сусліков Л. М.
Основи стандартизації та управління якістю [Текст] : навч. посібник для студентів спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" / Сусліков Л. М., Дьордяй В. С. ; ДВНЗ "Ужгородський нац. ун-т"; УжНУ [Видавництво : 2020, . - 152 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 150-151 (18 назв).

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто сутність стандартизації, її мета та основні завдання, функції, принципи, методичні основи, основні поняття, пов’язані зі стандартизацією. Висвітлені основні положення законодавчих і нормативно-правових документів щодо Національної системи стандартизації, історії розвитку та формування національної стандартизації, мета, завдання, принципи державної політики в сфері стандартизації. Значну увагу приділено аналізу методів та видів стандартизації, питанням державного нагляду за додержанням стандартів, управління якістю товарів і послуг та методам здійснення контролю за якістю продукції.
736138 R
   51

Коба Олена Вікторівна
Планування та обробка результатів експериментів [Текст] : навч. посібник / О. В. Коба, Д. П. Кучеров ; НАУ; Київ [НАУ] : 2022, . - 260 c. табл.,. рис.,. граф.,. Предм. покажч.: с. 247. - Бiблiогр.: с. 249 (15 назв).

Анотація: Містить теоретичні та практичні відомості з планування та обробки результатів експериментів. Для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології», які навчаються за напрямом підготовки «Комп’ютерні науки», та всіх, хто бажає оволодіти методами планування та обробки результатів експериментів.
736104 R
   51

Яловенко Сергей Николаевич
Черный предел [Текст] : монография / С. Н. Яловенко; Панов [ФОП : 2020, . - 540 c. рис.,. граф.,. Библиогр.: с. 540.

Анотація: В данной работе вводится, новое ограничение - ни одно тело нельзя разогнать до массы больше чем масса чёрной дыры, в дополнение по ограничению скоростью света. На базе этого ограничения получаются новые формулы для теории относительности и расширение классических уравнений для массы, длины, времени. Показывается относительность заряда. Расширяются формулы для заряда и гравитации. Исследуется изменение законов физике при приближении массы к массе чёрной дыры.
736132 R
   621

Редьква Оксана З.
Економічна безпека машинобудівного комплексу України: концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Текст] : монографія / О. З. Редьква; "Університетська [ВПЦ : 2022, . - 344 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 304-328 (315 назв).

Анотація: У монографії представлено результати дослідження економічної безпеки машинобудівного комплексу країни. На цій основі запропоновано теоретичні підходи та практичні аспекти забезпечення економічної безпеки машинобудівних підприємств та відповідної державної політики в умовах виходу даних підприємницьких структур на траєкторію сталого соціально-економічного зростання. Дослідження виконано на прикладі машинобудівних підприємств країни, які при належній державній політиці можуть мати перспективи розвитку.
736111 R
   33

Пінчук Олег Леонідович
Інтегроване управління водними ресурсами [Текст] : навч. посібник / О. Л. Пінчук, Є. Г. Герасімов, С. О. Куницький ; Національний ун-т водного господарства та природокористування; Рівне [НУВГП] : 2023, . - 100 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 98-99 (15 назв).

Анотація: В навчальному посібнику розкрито суть концепції інтегрованого управління водними ресурсами. Основну увагу зосереджено на підготовці планів управління як на національному рівні, так і на рівні річкового басейну.
736118 R
   63

Гадзало Ярослав Михайлович
Каталог сортів зернових колосових культур, представлених на демонстраційному полігоні Миколаївського НАУ у 2022 році [Текст] : [автор. кол.: Я. М. Гадзало, В. С. Шебанін, Р. А. Вожегова та ін.]; нац. [Миколаївський : 2022, . - 195 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 192-193 (19 назв).
736116 R
   37

Снитюк Віктор Євгенович
Технологія еволюційного формування розкладів у закладах вищої освіти [Текст] : монографія / В. Є. Снитюк, О. М. Сіпко; ФОП [Видавець : 2022, . - 136 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 123-135 (113 назв).
736101 R
   63

Свірень Микола Олександрович
Інженерний менеджмент виробництва та збуту сільськогосподарських машин [Текст] : навч. посібник / М. О. Свірень, В. В. Амосов, В. В. Маєвський, В. С. Бондароенко; Лисенко Видавець : 2022, . - 368 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 366 (7 назв).
736115 R
   34

Левченко Вікторія Олексіївна
Адміністративно-правові передумови створення органів ювенальної юстиції в Україні [Текст] : [монографія] / Левченко Вікторія Олексіївна ; Центральноукр. інститут, Приватне акціонерне товариство "ВНЗ "Міжрегіональна акад. упр. персоналом"; Кропивницький КОД : 2022, . - 160 c. Бiблiогр.: с. 145-159 (177 назв).
736117 R
   681

Козбур І. Р.
Проектування мікропроцесорних систем керування [Текст] : навч. посібник / І. Р. Козбур, П. О. Марущак, В. Р. Медвідь [та ін.] ; Тернопільський нац. техн. ун-т імені І. Пулюя; ТНТУ [Вид-во : 2022, . - 324 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 320-322 (26 назв).

Анотація: Одним із основних напрямків автоматизації сучасних технологічних процесів є розроблення та впровадження мікропроцесорних систем керування, що дозволяє ефективно вирішувати завдання, поставлені перед автоматизацією в різних галузях економіки. Отже, важливого значення набуває проблема подальшого підвищення їх ефективності, яка визначається системою структурно-функціональних характеристик мікропроцесорних систем керування. За останні роки в мікроелектроніці швидкого розвитку набув напрямок, пов’язаний з випуском мікроконтролерів, призначених для «інтелектуалізації» різного устаткування. Використання мікроконтролерів у системах управління забезпечує досягнення високих показників ефективності при досить низькій вартості (у багатьох застосуваннях система може складатися тільки з одного мікроконтролера). Тому можна констатувати, шо мікроконтролери майже не мають альтернативної елементної бази для побудови керуючих або регулюючих систем. Структурна організація, набір команд і апаратно-програмні засоби вводу-виводу інформації в мікроконтролерах найкраще пристосовані для вирішення завдань управління й регулювання в приладах та пристроях і системах автоматики, а не для вирішення завдань опрацювання даних. Їх використання в розробленні систем керування дозволяє створювати недорогі високоефективні мікропроцесорні пристрої та забезпечувати їх упровадження не тільки у виробничій сфері, а й побуті. Посібник допоможе вивченню цих питань і буде корисним для підготовки фахівців у галузі автоматизації. В ньому розглянуто особливості систем різних рівнів складності та призначення, принципи архітектурних рішень, способи і засоби організації обміну інформацією. Ще одне завдання посібника - навчання навичкам проектування систем на основі мікропроцесорних комплектів та мікроконтролерів як найпоширенішого типу мікропроцесорних систем. Для її вирішення наведено опис мікроконтролерів сімейства MCS-51, РІС, AVR, а також спеціальних програмних засобів проектування, таких, як програмні симулятори даних пристроїв, розглянуто приклади розв’язання задач їх проектування.
736068 B
   72

Abyzov Vadym
Materials science for designers of architectural environment [Текст] : monografia / Vadym Abysov, Kateryna Pushkarova, Jagoda Jurus, Maryna Kochevykh ; Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury; Świętokrzyska] [Politechnika : 2020, . - 475 c. іл.,. a-fig. a-tabl. Бiблiогр. у виносках.
736067 B
   72

Абизов Вадим
Формування збалансованого (сталого) архітектурного середовища [Текст] : монографія / Вадим Абизов, Олена Сафронова, Луциан В. Камьонка, Ірина Устінова ; під ред. Вадима Абизова, Люціана Камьонки ; Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury; Świętokrzyska] [Politechnika : 2020, . - 201 c. іл.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. у виносках.
736060 B
   5

Prister Boris Самуілович
Comprehensive radio-ecological monitoring for objects of radioactively contaminated areas [Текст] : [monograph] / Boris Prister, Tatiana Lev, Anatolii Nosovskyi, Mykola Talerko ; National academy of sciences of Ukraine, Institute for safety problems of nuclear power plants of the NAS of Ukraine; Kyiv Akademperiodyka : 2022, . - 286 c. a-fig. a-tabl. Бiблiогр. наприкiнцi глав.
736055 B
   72

Черкес Богдан Степанович
Фердинанд Касслер. Архітектор галицького модернізму [Текст] : [монографія] / Богдан Черкес, Юлія Богданова; Львівської Вид-во : 2022, . - 236 c. фот.,. Бiблiогр.: с. 226-232.
736058 B
   9

Михальчук Роман Юрійович
Смерть і виживання під час Голокосту: терени сучасної Рівненщини [Текст] : монографія / Михальчук Роман Юрійович; обереги Волинські : 2022, . - 272 c. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
736059 B
   628

Ремез Н. С.
Стратегічні підходи до вирішення проблеми побутових відходів [Текст] : монографія / Н. С. Ремез, А. О. Дичко, С. Л. Шмарін [та ін.]; обереги Волинські : 2023, . - 460 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
t=2.9265031814575