Нові надходження книжкових видань
01 2022 - 02 червня 2022

734486 B
    8

Олег Андрійович
Місто Лева [Текст] : навч. посіб. з укр. мови для чужозем. студентів : рівень В 2 / Г. Бойко, О. Качала, А. Моторний [та ін.] ; за ред. І. Карого ; Нац. ун-т "Львів. політехніка"; Львів. Вид-во : 2021, . - 104 c. а-iл. а-кол. iл. 300 Бібліогр.: с. 92-94.

Анотація: Львів - місто левів, дощу, шоколаду, кави, пива, унікальне поєднання різноманітних культур. Місто з багатолітньою історією, яке зачаровує, вабить, надихає. Це місто, що стало рідним для авторів цієї книжки. Бажання поділитися розповідями про нього вилилося відтак у збірню текстів для студентів-іноземців та всіх тих, хто хоче більше дізнатися про Львів, ще раз пройтися уявою середньовічними вуличками, пізнати його таємниці, цікаві сторінки його історії та сучасності. Посібник містить 14 текстів, які подають загальну інформацію про Львів і детально змальовують події з його минулого та сьогодення, як-от: історію громадського транспорту, пам'ятки архітектури, традиції кави і шоколаду, розповіді про відомих особистостей, пов'язаних з нашим містом, тощо. На титульній сторінці вміщено QR-код, за яким можна знайти записи текстів, музику, додаткові завдання та іншу цікаву інформацію про місто Лева.
734485 B
    34


Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави [Текст] : зб. тез X Всеукр. наук.-практ. конф., Львів, 4 черв. 2021 р. / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Навч.-наук. ін-т права, психології та інновац. освіти; Львів. Вид-во : 2021, . - 120 c. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: У збірнику вміщено тези виступів учасників X Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем захисту прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави, які стосуються адміністративно-правових, конституційно-правових та деяких аспектів історії, теорії і філософії права, ролі засобів масової інформації у контексті вказаної проблематики. Конференція відбулась 04 червня 2021 року в Навчально-науковому інституті права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка».
734484 B
   070


Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві", 28 жовтня 2021 р. [Текст] : [редкол.: З. В. Галаджун та ін. ; упоряд. О. В. Гарматій] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т права, психології та інновац. освіти, Каф. журналістики та засобів мас. комунікації; Львів. Вид-во : 2021, . - 112 c. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: У збірнику вміщено матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві», яку провела кафедра журналістики та засобів масової комунікації Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів, 28 жовтня 2021 р.).
734483 B
   070


Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Інновації та особливості функціонування ЗМІ України", 25 березня 2021 р. [Текст] : [редкол.: З. В. Галаджун та ін. ; упоряд. Ю. Р. Казімова] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т права, психології та інновац. освіти, Каф. журналістики та засобів мас. комунікації; Львів. Вид-во : 2021, . - 116 c. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: У збірнику вміщено матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації та особливості функціонування ЗМІ України» кафедри журналістики та засобів масової комунікації Інституту права, психології та інноваційної освіти. Засідання конференції відбулось 25 березня 2021 р. На засіданні конференції було виголошено понад 40 доповідей студентів та молодих дослідників.
734478 B
   336


Історія фінансових ринків. Від класиків - сучасникам [Текст] : за ред. Девіда Чемберса та Елроя Дімсона / ред.: Д. Чемберс, Е. Дімсон; Львів. Вид-во : 2020, . - 308 c. рис.,. граф.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..

Анотація: Після фінансової кризи 2008 року відбулось відродження інтересу інвестиційних професіоналів до економічної та фінансової історії. Ця книга є сукупністю думок авторитетних науковців та практиків щодо впливу минулих подій на фондових ринках на сучасний глобальний фінансовий ринок. У колективній монографії детально розглянуто причини виникнення «фінансових бульбашок» на ринках акцій та нерухомості, а також їхні наслідки — фінансові кризи та посилення регулювання фінансових ринків. Автори книги переконані, що уроки минулого допоможуть сучасникам у формуванні інвестиційних портфелів.
734477 B
   9

Окабе Йошіхіко Й.
Історія японсько-українських відносин 1915-1937 рр. [Текст] : Окабе Йошіхіко ; переклад з японської Надії Гораль; Львів. Вид-во : 2021, . - 192 c. іл.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 178-182.

Анотація: У книжці розглянуто довоєнні японсько-українські відносини 1915-1937 років. Зокрема проаналізовано японське сприйняття української культури на основі відгуків про гастрольне турне театральної трупи Кармелюка-Каменського в Японії у 1916 р. Досліджено тему Голодомору за свідченнями японців, які стали його свідками в Україні, та їхнє бачення тогочасної ситуації. Також проаналізовано політичні погляди українців у Харбіні і позицію японців стосовно українського національного руху. Розглянуто на основі статей “Маньджурського Вістника” (1932-1937 рр.) життя, побут українців у Маньчжурії та їхні відносини з японцями.
734476 B
   54

Воронов Станіслав Андрійович
Органічна хімія [Текст] : підручник / С. А. Воронов, В. А. Дончак, А. М. Когут ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2021, . - 488 c. рис.,. табл.,. Предм. покажч.: с. 481-486.

Анотація: У підручнику стисло викладено основи квантово-механічної теорії будови атома, хімічних зв’язків, взаємного впливу атомів у молекулах органічних речовин, взаємозв’язку структури та реакційної здатності молекул. Розглянуто типові механізми реакцій, природу інтермедіатів, чинники, що впливають на їхню стабільність. Значну увагу приділено основам стереохімії та кислотно-основним властивостям органічних сполук. Наведено відомості про промислові та лабораторні методи одержання найважливіших класів органічних речовин, їх фізичні та хімічні властивості з позицій сучасної квантової хімії. Вказано галузі застосування окремих представників органічних сполук, розглянуто деякі аспекти їхнього впливу на організм людини та довкілля.
734475 B
   72

Бойко Христина Степанівна
Типи будинків та архітектурні конструкції [Текст] : навч. посібник / Х. С. Бойко ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2021, . - 224 c. іл.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 217-219.

Анотація: Розглянуто типи будинків, класифікацію та основні відомості про будівлі і споруди. Описано архітектурно-конструктивну структуру споруди, визначено головні конструктивні елементи житлових та громадських будівель, а також основні вимоги до них. Висвітлено основні тенденції в архітектурі та будівництві індивідуальних житлових будівель, висотного будівництва, розглянуто питання ревіталізації історичних промислових будівель, концепції та перспективи використання промзон у сучасному місті. Матеріал видання грунтується на чинних в Україні нормативних документах. Стисло подані теоретичний матеріал, основні архітектурні терміни та визначення понять. Посібник ілюстрований схемами, рисунками, кресленнями, таблицями.
734482 B
    8

Легкий Микола Зіновійович
Проза Івана Франка: поетика, естетика, рецепція в критиці [Текст] : монографія / Микола Легкий ; [наук. ред. Є. Нахлік] ; НАН України, ДУ "Ін-т Івана Франка", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т франкознавства; нац. Львів. : 2021, . - 605, c. [1] 300 Показч. творів І. Франка : с. 589-596. - Бiблiогр.: с. 531-587. - Алф. покажч.: с. 589-606.

Анотація: У монографії осмислено траєкторію розвитку прозової творчости Івана Франка - від перших, учнівських спроб та романтично-готичного роману до новітніх, переважно модерністських творів початку XX ст. Аксонометричний підхід до аналізу прозової спадщини письменника дає змогу збагнути видозміни письменникової методики й методології при моделюванні художнього світу, виявити поетикальні особливості окремих творів та прозових збірок, розкрити їхній ідейно-естетичний та змістово-формальний потенціал, з’ясувати тематичну, жанрову, наративну, структурну, семіотичну, стильову специфіку. Вперше з позицій аксонометрії досліджено весь прозовий здобуток письменника. У книжці проаналізовано рецепцію Франкової прози у прижиттєвій критиці (до 1916 року включно) - в рецензіях, літературних портретах, історико-літературних працях, порівняльних студіях, передмовах, бібліографічних замітках, листах, спогадах, анонсах, щоденникових записах, цензурних матеріалах, некрологах, принагідних згадках.
734474 B
   72

Клименюк Тетяна Михайлівна
Історія архітектури Стародавнього світу [Текст] : підручник / Т. М. Клименюк, Х. С. Бойко ; за ред. Т. М. Клименюк ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2021, . - 256 c. а-iл. рис.,. Бiблiогр.: с. 248-249 (15 назв) та наприкiнцi розд.. - Предм. покажч.: с. 250-253.

Анотація: Висвітлено важливі проблеми зародження та розвитку архітектури в стародавні часи на прикладах найхарактерніших пам’яток культури давніх народів. Для того щоб полегшити розуміння викладеного матеріалу й уможливити його самостійне вивчення, теоретичні положення лекцій проілюстровано кресленнями і рисунками. Для практичних занять розроблено варіанти вправ і завдань, які доповнено зразками виконаних робіт.
734473 B
   681

Васильківський Ігор Степанович
Виконавчі пристрої систем автоматизації [Текст] : навч. посібник / І. С. Васильківський, В. О. Фединець, Я. П. Юсик ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 220 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 198 (6 назв).

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто виконавчий пристрій як одну з основних ланок системи автоматичного управління. Наведено класифікацію виконавчих пристроїв, загальні вимоги до них, їх монтажу га експлуатації, подано принципи і методи розрахунку, підбору регулюючих органів, а також виконавчих механізмів. Проаналізовано різні типи виконавчих механізмів, їхню будову і принцип дії, статичні та динамічні характеристики. Розглянуто особливості управління різними виконавчими механізмами і додаткові пристрої, необхідні для покращення їхньої роботи. У посібнику також здійснено класифікацію регулюючих органів, розглянуто їх конструкції та сферу їх використання. Наведено основні параметри і характеристики дросельних регулюючих органів, подано приклади задач розрахунку і вибору регулюючих органів.
734472 B
   621.3

Нічога Віталій Олексійович
Розробка і застосування індукційних сенсорів для інформаційно-діагностичних систем [Текст] : монографія / В. О. Нічога, П. Б. Дуб ; за ред. І. Н. Прудиуса ; НАц. ун-т "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2021, . - 724 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: Описано будову і застосування реально розроблених і впроваджених індукційних сенсорів для діагностики електромагнітних полів стосовно задач і апаратури геоелектророзвідки, дослідження космічного і земного середовища, побічного електромагнітного випромінювання підземних, повітряних і підводних кабелів зв’язку, інформаційно-діагностичних систем для виявлення, аналізу та класифікації сигналів дефектів рейок магнітними методами.
734471 B
   57

Гліненко Лариса Костянтинівна
Основи біотехнічних систем та їх моделювання [Текст] : навч. посібник / Л. К. Гліненко, В. А. Павлиш, В. М. Фаст, Є. І. Яковенко ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 380 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 373-377.

Анотація: Розглянуто особливості біотехнічних систем (БТС) як окремого класу великих складних систем, в межах яких об’єднані в єдине ціле технічні та біологічні елементи. Наведено класифікацію біотехнічних систем, описано функціональні характеристики та параметри якості БТС, досліджено взаємні впливи біологічних та технічних елементів. Показано, що проектування технічних складових БТС неможливе без урахування параметрів біологічних складових, що потребує моделювання як технічних, так і біологічних підсистем та їх взаємозв’язків. Наведено загальні принципи та інструменти моделювання біотехнічних систем, відзначено особливості та розглянуто підходи до моделювання окремих фізіологічних систем організму людини, подано приклади моделей окремих систем та фізіологічних процесів.
734505 R
   66


VIII Міжнародна науково-технічна конференція "Сучасні проблеми технології неорганічних речовин та ресурсозбереження" [Текст] : збірник наукових праць, 29 вересня - 1 жовтня 2021 р. / Нац. ун-т "Львівська політехніка", Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т"; Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т" ; Львівської Вид-во : 2021, . - 260 c. а-рис. а-табл. Бібліогр. наприкінці ст..

Анотація: У збірнику вміщені матеріали Восьмої міжнародної науково-технічної конференції з проблем технології неорганічних речовин, раціонального використання прироних ресурсів й охорони довкілля.
734465 B
   004


Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці [Текст] : V Міжнародна наук.-практ. конф. студентів і молодих учених, 21-22 квітня 2021 р. : матеріали конференції / Мінкульт та інформполітики України, Укр. федерація інформатики, Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Харківський нац. ун-т радіоелектроніки; центр [Вид. : 2021, . - 264 c. а-iл. Бiблiогр. наприкiнцi ст..

Анотація: У збірнику наведені матеріали Міжнародної науково-практичної конференці студентів і молодих учених «Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці».
t=1.7846879959106