Нові надходження книжкових видань
01 жовтня 2022 - 31 жовтня 2022

735353 R
   71


Тези доповідей всеукраїнського науково-практичного форуму "Переможемо - відбудуємо!" Дніпро, 29-30 червня 2022 [Текст] : [збірник] / Рада ректорів закладів вищої освіти Дніпропетровської області ДВНЗ "Придніпровська держ. акад. буд-ва та архіт.", Федерація організацій роботодавців Дніпропетровщини, Акад. буд-ва України; ПДАБА] [ДВНЗ : 2022, . - 121 c. рис.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
735366 R
    5

Adamenko Yaroslav
The Environmental impact of the production, transmission, distribution and use of electricity [Текст] : textbook ; implementation period: march 1, 2020 - 28 february 28, 2022 / [authors: Ya. Adamenko, L. Arkhypova, N. Hlibovytska, etc.] ; coordinators: Mihaela Stet, Yaroslav Adamenko ; Technical University of Cluj-Napoca, Romania, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine; Cluj-Napoca^XIvano-Frankivsk [IFNTUOG] : 2021, . - 215 c. a-tabl. a-fig. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
735365 R
    5

Адаменко Ярослав
Вплив виробництва, передачі, розподілу та використання електроенергії на навколишнє середовище [Текст] : навч. посібник ; термін реалізації: 01 березня 2020 - 28 лютого 2022 / [авт.: Я. О. Адаменко, Л. М. Архипова, Н. І. Глібовицька та ін.] ; за ред. Міхаели Штец, Ярослава Адаменка ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу, Україна, Технічний університет Клуж-Напоки, Румунія; Івано-Франківськ^XКлуж-Напока [ІФНТУНГ] : 2021, . - 232 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
735363 R
   91


Покажчик географічних назв району Аргентинських островів - півострова Київ (Західна Антарктида) [Текст] : Державна установа Національний антарктичний центр ; [упорядники: А. Федчук, І. Дрогушевська, Г. Євчун та ін.]; Київ Академперіодика : 2021, . - 90 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 88 (14 назв).
735342 R
   658

Grytsenko Сергій Іванович
Ecologistics [Текст] : training manual / S. I. Grytsenko, V. V. Matvieiev, L. V. Savchenko ; National Aviation University; Kyiv [NAU] : 2022, . - 224 c. a-fig. a-tabl. References.: p. 217-223 (99 names). - Subject index.: p. 216.
735341 R
   71

Bakulin Yevhenii Anatoliiovych
Engineering protection and preparation of territories [Текст] : study guide / Y. A. Bakulin, I. A. Yakovenko, V. M. Bakulina ; edited by the Candidate of Technical Sciences Bakulin Yevhenii Anatoliiovych; of [NULES : 2022, . - 206 c. a-tabl. a-fig. References.: p. 201-205 (33 names).
735359 R
   51

Костюк Ольга Василівна
Практикум з курсу "Математичний аналіз". Теорія границь [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей 113 "Прикладна математика" та 122 "Комп'ютерні науки" / [Костюк О. В., Процай Н. Т., Галуза О. А. та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т"; Мадрид Друкарня : 2022, . - 196 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 194-195 (19 назв).
735358 R
   51

Костюк Ольга Василівна
Практикум з курсу "Математичний аналіз". Інтегральне числення функції однієї змінної [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей 113 "Прикладна математика" та 122 "Комп'ютерні науки" / [Костюк О. В., Процай Н. Т., Галуза О. А. та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т"; Мадрид Друкарня : 2022, . - 198 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 196-197 (19 назв).
735354 R
   51

Костюк Ольга Василівна
Практикум з курсу "Математичний аналіз". Диференціальне числення [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей 113 "Прикладна математика" та 122 "Комп'ютерні науки" / [Костюк О. В., Процай Н. Т., Галуза О. А. та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т"; Мадрид Друкарня : 2022, . - 292 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 290-291 (19 назв).
735357 R
   51

Любчик Леонід Михайлович
Практикум з курсу "Математичний аналіз". Кратні інтеграли [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей 113 "Прикладна математика" та 122 "Комп'ютерні науки" / [О. А. Геляровська, Л. М. Любчик, С. Є. Гардер та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т"; Мадрид Друкарня : 2022, . - 164 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 162-163 (19 назв).
735356 R
   51

Любчик Леонід Михайлович
Практикум з курсу "Математичний аналіз". Ряди [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей 113 "Прикладна математика" та 122 "Комп'ютерні науки" / [О. А. Геляровська, О. В. Костюк, Л. М. Любчик та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т"; Мадрид Друкарня : 2022, . - 228 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 226-227 (19 назв).
735355 R
   51

Геляровська Оксана Анатоліївна
Практикум з курсу "Математичний аналіз". Криволінійні та поверхневі інтеграли [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей 113 "Прикладна математика" та 122 "Комп'ютерні науки" / О. А. Геляровська, Л. М. Любчик, М. О. Асландуков ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т"; Мадрид Друкарня : 2022, . - 118 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 116-117 (19 назв).
735351 R
   628

Болгова Олена Сергіївна
Прихована загроза у питній воді: життєздатні некультурабельні мікроорганізми [Текст] : О. С. Болгова, М. М. Саприкіна, В. Р. Муравйов, В. В. Гончарук ; НАН України, Ін-т колоїдної хімії та хімії води імені А. В. Думанського НАН України; Київ Академперіодика : 2022, . - 134 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 119-129 (126 назв).
735364 R
   34

Анцупова Тетяна Олександрівна
Застосування судами Конституції України: доктрина і практика [Текст] : [авт.: Анцупова Т. О., Бабанли Р. Ш., Берназюк Я. О. та ін.] ; [упорядники: А. А. Єзеров, Д. С. Терлецький]; Київ [ВАІТЕ] : 2022, . - 602 c. Бiблiогр. у виносках.
735337 R
   51

Андрєєв Юрій Михайлович
Основи комп'ютерної алгебри: програмні комплекси, алгоритми і програми реалізації [Текст] : навч. посібник для студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" / Ю. М. Андрєєв ; Нац. технічний ун-т "Харківський політехн. ін-т"; Мадрид Друкарня : 2021, . - 120 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 114-116 (37 назв).
735340 R
   621.9

Плєснецов Юрій Олександрович
Ковальсько-штампувальне обладнання. Механічні преси [Текст] : підручник / Ю. О. Плєснецов, В. О. Маковей ; Нац. техн. ун-т України "КПІ імені І. Сікорського", Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т"; У НТУ : 2020, . - 234 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 218-222 (63 назви).
735343 R
   621.39


Радіокеровані вибухові пристрої [Текст] : науково-практичний посібник / МВС України, Державний науково-дослідний інститут, Спеціальна техніка для правоохоронної діяльності: науково-технічне та правове забезпечення ; [упорядники: Вербенський М. Г., Криволапчук В. О., Смерницький Д. В. та ін.]; Людмила] [Видавництво : 2022, . - 200 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 160-162 (46 назв).
735344 R
   621.3

Погудіна Ольга
Методологія формування інтелектуальної складової агентної системи рою безпілотних літальних апаратів [Текст] : [монографія] / [авт. кол.: Погудіна О. К., Крицький Д. М., Биков А. М. та ін.] ; Нац. аерокосмічний ун-т імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т"; Мадрид Друкарня : 2021, . - 212 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 171-193 (224 назви).
735346 R
   51

Стоян Юрій
Дисперсне компонування при фінішному обробленні детонувальними газовими сумішами [Текст] : [монографія] / [Ю. Стоян, С. Планковський, Т. Романова та ін.] ; НАН України, Ін-т проблем машинобудування імені А. М. Підгорного, Харківський нац. ун-т міського господарства імені О. М. Бекетова; думка Наукова : 2021, . - 172 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 146-168 (146 назв).
735345 R
   678

Черкашина Ганна Миколаївна
Технологія склеювання та герметизації [Текст] : навч. посібник для студентів хіміко-технологічних спеціальностей закладів вищої освіти / Г. М. Черкашина, В. Л. Авраменко, Л. П. Підгорна [та ін.] ; Нац. технічний ун-т "Харківський політехн. ін-т"; Мадрид Друкарня : 2021, . - 200 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 192-194 (43 назви).
735348 R
   669

Овчинников Олександр Володимирович
Порошкові титанові сплави для адитивних технологій: структура, властивості, моделювання [Текст] : [монографія] / [О. В. Овчинников, З. А. Дурягіна, Т. Є. Романова та ін.] ; НАН України, Ін-т проблем машинобудування імені А. М. Підгорного, Нац. ун-т "Львівська політехніка", Нац. ун-т "Запорізька політехніка", Публічне акціонерне товариство "Мотор Січ"; думка Наукова : 2021, . - 200 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 157-192 (233 назви).
735347 R
   51

Гребеннік Ігор Валерійович
Оптимізація балансного і кластерного компонування та завантаження контейнерів [Текст] : [монографія] / І. В. Гребеннік, Т. Є. Романова, І. А. Урняєва [та ін.] ; НАН України, Ін-т проблем машинобудування імені А. М. Підгорного, Харківський нац. ун-т радіоелектроніки; думка Наукова : 2022, . - 216 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 187-212 (235 назв).
735350 R
   621.39

Бараннік Володимир Вікторович
Компактне представлення відеоданих у телекомунікаційних системах на основі двовимірного плаваючого поліадичного кодування трансформант Уолша [Текст] : монографія / [Баранік В. В., Яковенко О. В., Смерницький Д. В.] ; МВС України, Державний НДІ; "Людмила"] [Видавництво : 2021, . - 138 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 130-135 (108 назв).
735349 R
   61

Васильченко Олексій Володимирович
Забезпечення інженерного захисту територій, будівель і споруд в умовах надзвичайних ситуацій [Текст] : практикум / [О. В. Васильченко, О. В. Савченко, Ю. А. Отрош, О. А. Стельмах] ; Національний ун-т цивільного захисту України, Факультет пожежної безпеки; Мадрид] [Друкарня : 2022, . - 254 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 198-200 (41 назва).
735352 R
   676

Барбаш Валерій Анатолійович
Технології перероблення недеревної рослинної сировини у целюлозовмісну продукцію [Текст] : монографія / В. А. Барбаш ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т імені Ігоря Сікорського"; Київ [Каравела] : 2022, . - 360 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 294-316 (259 назв).
735372 R
   677

Плешко Сергій Анатолійович
Підвищення ефективності роботи в'язальних машин [Текст] : монографія / С. А. Плешко, Ю. А. Ковальов, М. М. Рубанка ; Київський нац. ун-т технологій та дизайну; Kиїв [КНУТД] : 2022, . - 288 c. рис.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 270-287 (276 назв).
735370 R
   34

Шабалін Андрій Валерійович
Цивільне судочинство Естонії: законодавчий огляд, порівняльний аналіз [Текст] : монографія / А. В. Шабалін ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інтелектуальної власності; Київ Інтерсервіс : 2021, . - 196 c. Бiблiогр. у виносках.
735371 R
   34

Штефан Анна Сергіївна
Механізм доказування: теорія і практика у цивільному судочинстві [Текст] : монографія / Штефан А. С. ; Національна акад. правових наук України, НДІ інтелектуальної власності; Київ Інтерсервіс : 2021, . - 444 c. Бiблiогр.: с. 406-442 (526 назв).
735369 R
   338

Заставецька Леся
Сучасна демографічна ситуація в Україні: проблеми та перспективи [Текст] : монографія / Леся Заставецька, Тарас Заставецький; імені [ТНПУ : 2022, . - 116 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 110-115 (51 назва).
735368 R
   51

Горбійчук Михайло Іванович
Теорія алгоритмів, числові методи та програмні засоби моделювання [Текст] : навч. посібник / М. І. Горбійчук, В. М. Гарасимів ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу, Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій; Івано-Франківськ [ІФНТУНГ] : 2021, . - 314 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 312-313 (22 назви).
735367 R
   37

Товканець Г. В.
Теоретичні засади підготовки фахівців із маркетингу у Великобританії [Текст] : монографія / Товканець Г. В., Кравченко Т. М. ; Мукачівський держ. ун-т; центр [Редакційно-видавничий : 2022, . - 180 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 149-179., та у виносках.
735362 R
   63

Августинович Марія Богданівна
Агроекологічна оцінка застосування біопрепарату Азотер та гумінового добрива під тритикале яре в Західному Лісостепу України [Текст] : монографія / Августинович М. Б.; ЛНТУ РВВ : 2022, . - 164 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 122-147 (240 назв).
735361 R
   51

Семків Олег Михайлович
Геометричне моделювання резонансу хитної пружини в залежності від її параметрів [Текст] : [монографія] / Сергій Миколайович Шевченко, Євген Дмитрович Слепужніков, Олег Михайлович Семків ; Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Національний ун-т цивільного захисту України; О. [Видавець : 2022, . - 108 c. рис.,. Бiблiогр.: с. 98-108 (155 назв).
735379 R
   004

Чубаєвський Віталій Іванович
Корпоративна інформаційна безпека [Текст] : монографія / В. І. Чубаєвський ; Державний торговельно-економічний ун-т; торговельно-економічний [Державний : 2022, . - 272 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
735378 R
   34

Кузьмич Олег Ярославович
Теоретико-методологічні та практичні засади участі третіх осіб у цивільних правовідносинах [Текст] : монографія / О. Я. Кузмич ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т імені В. Стефаника", Навчально-науковий юридичний ін-т; нац. [Прикарпат. : 2018, . - 386 c. Бiблiогр.: с. 341-385 (566 назв).
735375 R
    53

Макаров Сергей Макарович
Эфирная природа электричества и магнетизма [Текст] : [учебное пособие] / С. М. Макаров; "7БЦ"] [ТОВ : 2022, . - 184 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 179-182.
735374 R
   658

Даценко Г.
Аналіз господарської діяльності [Текст] : навч. посібник / Дпценко Г., Коцеруба Н., Крупельницька І. [та ін.] ; Вінницький торговельно-економічний ін-т Київського нац. торговельно-економічного університету; КНТЕУ] [ВТЕІ : 2021, . - 416 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 410-413 (63 назви).
735373 R
   34

Попова Олена Вікторівна
Нормотворчий процес та правозастосування [Текст] : навч. посібник / Попова О. В. ; [НУБіП України]; України] [НУБіп : 2022, . - 167 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 85-91 (115 назв).
t=3.2038109302521