Нові надходження книжкових видань
01 жовтня 2022 - 31 жовтня 2022

735371 R
   34

Штефан Анна Сергіївна
Механізм доказування: теорія і практика у цивільному судочинстві [Текст] : монографія / Штефан А. С. ; Національна акад. правових наук України, НДІ інтелектуальної власності; Київ Інтерсервіс : 2021, . - 444 c. Бiблiогр.: с. 406-442 (526 назв).
735369 R
   338

Заставецька Леся
Сучасна демографічна ситуація в Україні: проблеми та перспективи [Текст] : монографія / Леся Заставецька, Тарас Заставецький; імені [ТНПУ : 2022, . - 116 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 110-115 (51 назва).

Анотація: У монографії викладено результати комплексного дослідження сучасних тенденцій демографічного розвитку України впродовж 1989-2021 рр. Виявлено головні фактори сучасної демографічної ситуації, проаналізовано демографічні показники та коефіцієнти в динаміці.
735368 R
   51

Горбійчук Михайло Іванович
Теорія алгоритмів, числові методи та програмні засоби моделювання [Текст] : навч. посібник / М. І. Горбійчук, В. М. Гарасимів ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу, Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій; Івано-Франківськ [ІФНТУНГ] : 2021, . - 314 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 312-313 (22 назви).

Анотація: У навчальному посібнику розглянуті теоретичні та практичні аспекти побудови алгоритмів, методів та програмних засобів моделювання. На великій кількості практичних завдань показано застосування числових методів моделювання та оптимізації для обчислення різноманітних задач в програмному середовищі Matlab. Розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Теорія алгоритмів, числові методи та програмні засоби моделювання». Призначено для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня освіти, які навчаються за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
735367 R
   37

Товканець Г. В.
Теоретичні засади підготовки фахівців із маркетингу у Великобританії [Текст] : монографія / Товканець Г. В., Кравченко Т. М. ; Мукачівський держ. ун-т; центр [Редакційно-видавничий : 2022, . - 180 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 149-179., та у виносках.
735362 R
   63

Августинович Марія Богданівна
Агроекологічна оцінка застосування біопрепарату Азотер та гумінового добрива під тритикале яре в Західному Лісостепу України [Текст] : монографія / Августинович М. Б.; ЛНТУ РВВ : 2022, . - 164 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 122-147 (240 назв).
735361 R
   51

Семків Олег Михайлович
Геометричне моделювання резонансу хитної пружини в залежності від її параметрів [Текст] : [монографія] / Сергій Миколайович Шевченко, Євген Дмитрович Слепужніков, Олег Михайлович Семків ; Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Національний ун-т цивільного захисту України; О. [Видавець : 2022, . - 108 c. рис.,. Бiблiогр.: с. 98-108 (155 назв).

Анотація: В роботі розроблен метод геометричного моделювання резонансу хитної пружини на основі побудови траєкторії руху її вантажу з урахуванням як основних її параметрів, так і початкових умов виникнення коливань, що дозволило проілюструвати розв’язки деяких задач у галузі аварійно-рятувальної тематики.
735379 R
   004

Чубаєвський Віталій Іванович
Корпоративна інформаційна безпека [Текст] : монографія / В. І. Чубаєвський ; Державний торговельно-економічний ун-т; торговельно-економічний [Державний : 2022, . - 272 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: У монографії розглянуто сутність та детермінанти управління корпоративною інформаційною безпекою підприємства в умовах глобальних викликів XXI століття. Здійснено компаративний аналіз еволюції та тлумачення структури корпоративного інформаційного простору, стану й тенденцій інформаційних загроз розвитку та функціонуванню бізнесу. Досліджено трансформацію видів економічної ефективності діяльності підприємств під впливом цифровізації економіки. Представлено концепцію формування корпоративної інформаційної безпеки. На основі дослідження світових та вітчизняних тенденцій розвитку системи захисту корпоративної інформації обгрунтовано пріоритети у виборі політики інформаційної безпеки, критерії та показники оцінки її економічної ефективності. Шляхом розкриття демаскувальних ознак конфіденційних корпоративних даних представлено інструментарій ідентифікації несанкціонованого доступу до корпоративної інформації, дієві засоби оцінювання економічної ефективності її захисту та контролю.
735378 R
   34

Кузьмич Олег Ярославович
Теоретико-методологічні та практичні засади участі третіх осіб у цивільних правовідносинах [Текст] : монографія / О. Я. Кузмич ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т імені В. Стефаника", Навчально-науковий юридичний ін-т; нац. [Прикарпат. : 2018, . - 386 c. Бiблiогр.: с. 341-385 (566 назв).
735375 R
    53

Макаров Сергей Макарович
Эфирная природа электричества и магнетизма [Текст] : [учебное пособие] / С. М. Макаров; "7БЦ"] [ТОВ : 2022, . - 184 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 179-182.

Анотація: Многочисленными экспериментами (Е. Морли (1901), Д. К. Миллер (1921 - 1925), А. Майкельсон (1929), Ю. М. Галаев (Харьков, 1998 - 2002), Е. И. Штырков (Казань, 2007)) доказано наличие в природе эфира как реального вязкого и сжимаемого газа. В работе публикуются результаты ряда экспериментов, проведенных с целью детализации отдельных аспектов реализации на микроуровне электромагнитных явлений как свойств газоподобного эфира. На основе исследования магнитного поля постоянных магнитов показана эфирная природа магнитного поля. На основе исследования процесса зарядки-разрядки последовательности конденсаторов показываются незамкнутые электрические токи. Дается эфиродинамическая интерпретация реализации электростатики, ферромагнетизма и сверхпроводимости. Приводятся новые объяснения некоторых электромагнитных явлений. Вводится понятие новой, четвертой электрической силы. При исследовании магнитного поля проводника с постоянным током в нем от 10 А и выше открыта деформация его магнитного потока по сравнению с законом полного тока. Представлен ряд экспериментов, характеризующих электрические и магнитные силовые линии как вихри газоподобного эфира. Дается опровержение обобщения Дж. К. Максвелла закона электромагнитной индукции М. Фарадея на непроводящую среду (в частности, вакуум) и основанной на этом обобщении господствующей ныне трактовки радиоволны как электромагнитной волны. Утверждается, что процесс радиосвязи базируется на использовании свойств электрического поля.
735374 R
   658

Даценко Г.
Аналіз господарської діяльності [Текст] : навч. посібник / Дпценко Г., Коцеруба Н., Крупельницька І. [та ін.] ; Вінницький торговельно-економічний ін-т Київського нац. торговельно-економічного університету; КНТЕУ] [ВТЕІ : 2021, . - 416 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 410-413 (63 назви).
735373 R
   34

Попова Олена Вікторівна
Нормотворчий процес та правозастосування [Текст] : навч. посібник / Попова О. В. ; [НУБіП України]; України] [НУБіп : 2022, . - 167 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 85-91 (115 назв).
735361 R
   51

Семків Олег Михайлович
Геометричне моделювання резонансу хитної пружини в залежності від її параметрів [Текст] : [монографія] / Сергій Миколайович Шевченко, Євген Дмитрович Слепужніков, Олег Михайлович Семків ; Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Національний ун-т цивільного захисту України; О. [Видавець : 2022, . - 108 c. рис.,. Бiблiогр.: с. 98-108 (155 назв).

Анотація: В роботі розроблен метод геометричного моделювання резонансу хитної пружини на основі побудови траєкторії руху її вантажу з урахуванням як основних її параметрів, так і початкових умов виникнення коливань, що дозволило проілюструвати розв’язки деяких задач у галузі аварійно-рятувальної тематики.
735379 R
   004

Чубаєвський Віталій Іванович
Корпоративна інформаційна безпека [Текст] : монографія / В. І. Чубаєвський ; Державний торговельно-економічний ун-т; торговельно-економічний [Державний : 2022, . - 272 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: У монографії розглянуто сутність та детермінанти управління корпоративною інформаційною безпекою підприємства в умовах глобальних викликів XXI століття. Здійснено компаративний аналіз еволюції та тлумачення структури корпоративного інформаційного простору, стану й тенденцій інформаційних загроз розвитку та функціонуванню бізнесу. Досліджено трансформацію видів економічної ефективності діяльності підприємств під впливом цифровізації економіки. Представлено концепцію формування корпоративної інформаційної безпеки. На основі дослідження світових та вітчизняних тенденцій розвитку системи захисту корпоративної інформації обгрунтовано пріоритети у виборі політики інформаційної безпеки, критерії та показники оцінки її економічної ефективності. Шляхом розкриття демаскувальних ознак конфіденційних корпоративних даних представлено інструментарій ідентифікації несанкціонованого доступу до корпоративної інформації, дієві засоби оцінювання економічної ефективності її захисту та контролю.
735378 R
   34

Кузьмич Олег Ярославович
Теоретико-методологічні та практичні засади участі третіх осіб у цивільних правовідносинах [Текст] : монографія / О. Я. Кузмич ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т імені В. Стефаника", Навчально-науковий юридичний ін-т; нац. [Прикарпат. : 2018, . - 386 c. Бiблiогр.: с. 341-385 (566 назв).
735375 R
    53

Макаров Сергей Макарович
Эфирная природа электричества и магнетизма [Текст] : [учебное пособие] / С. М. Макаров; "7БЦ"] [ТОВ : 2022, . - 184 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 179-182.

Анотація: Многочисленными экспериментами (Е. Морли (1901), Д. К. Миллер (1921 - 1925), А. Майкельсон (1929), Ю. М. Галаев (Харьков, 1998 - 2002), Е. И. Штырков (Казань, 2007)) доказано наличие в природе эфира как реального вязкого и сжимаемого газа. В работе публикуются результаты ряда экспериментов, проведенных с целью детализации отдельных аспектов реализации на микроуровне электромагнитных явлений как свойств газоподобного эфира. На основе исследования магнитного поля постоянных магнитов показана эфирная природа магнитного поля. На основе исследования процесса зарядки-разрядки последовательности конденсаторов показываются незамкнутые электрические токи. Дается эфиродинамическая интерпретация реализации электростатики, ферромагнетизма и сверхпроводимости. Приводятся новые объяснения некоторых электромагнитных явлений. Вводится понятие новой, четвертой электрической силы. При исследовании магнитного поля проводника с постоянным током в нем от 10 А и выше открыта деформация его магнитного потока по сравнению с законом полного тока. Представлен ряд экспериментов, характеризующих электрические и магнитные силовые линии как вихри газоподобного эфира. Дается опровержение обобщения Дж. К. Максвелла закона электромагнитной индукции М. Фарадея на непроводящую среду (в частности, вакуум) и основанной на этом обобщении господствующей ныне трактовки радиоволны как электромагнитной волны. Утверждается, что процесс радиосвязи базируется на использовании свойств электрического поля.
735374 R
   658

Даценко Г.
Аналіз господарської діяльності [Текст] : навч. посібник / Дпценко Г., Коцеруба Н., Крупельницька І. [та ін.] ; Вінницький торговельно-економічний ін-т Київського нац. торговельно-економічного університету; КНТЕУ] [ВТЕІ : 2021, . - 416 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 410-413 (63 назви).
735373 R
   34

Попова Олена Вікторівна
Нормотворчий процес та правозастосування [Текст] : навч. посібник / Попова О. В. ; [НУБіП України]; України] [НУБіп : 2022, . - 167 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 85-91 (115 назв).
t=3.4717950820923