Нові надходження книжкових видань
01 жовтня 2022 - 31 жовтня 2022

735371 R
   34

Штефан Анна Сергіївна
Механізм доказування: теорія і практика у цивільному судочинстві [Текст] : монографія / Штефан А. С. ; Національна акад. правових наук України, НДІ інтелектуальної власності; Київ Інтерсервіс : 2021, . - 444 c. Бiблiогр.: с. 406-442 (526 назв).
735369 R
   338

Заставецька Леся
Сучасна демографічна ситуація в Україні: проблеми та перспективи [Текст] : монографія / Леся Заставецька, Тарас Заставецький; імені [ТНПУ : 2022, . - 116 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 110-115 (51 назва).

Анотація: У монографії викладено результати комплексного дослідження сучасних тенденцій демографічного розвитку України впродовж 1989-2021 рр. Виявлено головні фактори сучасної демографічної ситуації, проаналізовано демографічні показники та коефіцієнти в динаміці.
735368 R
   51

Горбійчук Михайло Іванович
Теорія алгоритмів, числові методи та програмні засоби моделювання [Текст] : навч. посібник / М. І. Горбійчук, В. М. Гарасимів ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу, Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій; Івано-Франківськ [ІФНТУНГ] : 2021, . - 314 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 312-313 (22 назви).

Анотація: У навчальному посібнику розглянуті теоретичні та практичні аспекти побудови алгоритмів, методів та програмних засобів моделювання. На великій кількості практичних завдань показано застосування числових методів моделювання та оптимізації для обчислення різноманітних задач в програмному середовищі Matlab. Розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Теорія алгоритмів, числові методи та програмні засоби моделювання». Призначено для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня освіти, які навчаються за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
735367 R
   37

Товканець Г. В.
Теоретичні засади підготовки фахівців із маркетингу у Великобританії [Текст] : монографія / Товканець Г. В., Кравченко Т. М. ; Мукачівський держ. ун-т; центр [Редакційно-видавничий : 2022, . - 180 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 149-179., та у виносках.
735362 R
   63

Августинович Марія Богданівна
Агроекологічна оцінка застосування біопрепарату Азотер та гумінового добрива під тритикале яре в Західному Лісостепу України [Текст] : монографія / Августинович М. Б.; ЛНТУ РВВ : 2022, . - 164 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 122-147 (240 назв).
t=0.77704501152039