Нові надходження книжкових видань
01 вересня 2022 - 31 вересня 2022

735335 R
   37

Гузій Іванна Степанівна
Професійна підготовка фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи: інтегративний підхід [Текст] : монографія / Іванна Гузій, Юрій Козловський, Наталія Мукан ; за ред. Юрія Козловського ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2021, . - 252 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 174-188 (230 назв).
735326 R
   62

Васильєв Георгій Степанович
Захист від корозії трубопроводів та обладнання комунальних систем гарячого водопостачання керованим формуванням осаду карбонату кальцію [Текст] : монографія / Г. С. Васильєв, С. В. Васильєв, Ю. С. Герасименко ; Нац. техн. ун-т України "КПІ імені І. Сікорського"; імені КПІ : 2022, . - 184 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 165-180 (159 назв).
735327 R
   621

Петрик Владислав Олександрович
Прикладна механіка [Текст] : навч. посібник для здобувачів ступеня бакалавра за технічними спеціальностями / В. О. Петрик, С. І. Трубачев, В. А. Колодежний ; МОН України, Нац. техн. ун-т України "КПІ імені І. Сікорського"; імені КПІ : 2022, . - 296 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 265-267 (22 назви).
735324 R
   005


Соціально відповідальне ведення бізнесу - складова сталого розвитку [Текст] : збірник матеріалів за результатами Всеукраїнського конкурсу наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих вчених з нагоди 30-ї річниці Незалежності України / [за заг. ред. Устименка В. А., ред.-упоряд. Санченко А. Є., упоряд. Сошников А. О., Токунова А. В.]; ТОВ [Видавництво : 2022, . - 396 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
735323 R
    7

Колосніченко М. В.
Графічний дизайн в інформаційному та візуальному просторі [Текст] : монографія / [авт.: Колосныченко М. В., Гула Є. П., Пашкевич К. Л. та ін.] ; Київський нац. ун-т технологій та дизайну; Київ [КНУТД] : 2022, . - 227 c. а-iл. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
735320 R
   54

Лапчук Іванна Василівна
Біоцидні поверхні: інженерія, механізм дії та застосування [Текст] : монографія / Іванна Лапчук, Олександр Шийчук, Тетяна Татарчук; "Прикарпат. ДВНЗ : 2021, . - 259 c. а-iл. рис.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 229-258 (267 назв).
735319 R
   54

Хацевич Ольга Мирославівна
Аналіз води [Текст] : навчально-методичний посібник / Хацевич О. М., Федорченко С. В. ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т імені В. Стефаника", Факультет природничих наук; "Прикарпатський ДВНЗ : 2022, . - 124 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 123 (8 назв).
735318 R
   37

Пономаренко Володимир Степанович
Актуальні питання забезпечення якості освіти в університеті: прикладні дослідження за 2018/2019 навчальний рік [Текст] : наукове видання / [авт. кол.: В. С. Пономаренко, Г. А. Полякова, Ю. С. Григор'єва та ін.] ; за заг. ред. В. С. Пономаренка ; Харківський нац. економічний ун-т імені Семена Кузнеця; імені ХНЕУ : 2022, . - 120 c. рис.,. табл.,.
735317 R
   33

Ягельська Катерина Юріївна
Стратегії економічного розвитку: маркетинговий і фінансовий інструментарій [Текст] : навч. посібник для здобувачів вищої освіти / К. Ю. Ягельська, Я. О. Ляшок, А. С. Марина ; ДВНЗ "Донецький нац. техн. ун-т"; "ДонНТУ" ДВНЗ : 2022, . - 168 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 157-165.
735315 R
   6


Біоетика: від теорії до практики [Текст] : [ред. О. О. Кришталь, М. О. Чащин, К. В. Скребцова]; "Авіцена" ВЦ : 2021, . - 144 c. Бiблiогр. наприкiнцi глав.
735314 R
   37

Григоренко Олег Михайлович
Шкільне харчування: система управління, державне регулювання, інновації [Текст] : монографія / О. М. Григоренко, Г. Т. П'ятницька; Київ Кондор : 2022, . - 216 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 200-215.
735313 B
   55

Хільчевський Валентин Кирилович
Гідрохімічний словник: А-Я [Текст] : науково-довідкове видання / В. К. Хільчевський ; КНУ імені Т. Шевченка, Географічний факультет; Київ ДІА : 2022, . - 208 c. Бiблiогр.: с. 190-195 (99 назв). - Предм. покажч.: с. 196-206.
735312 B
   55

Хільчевський Валентин Кирилович
Водні об'єкти України та рекреаційне оцінювання якості води [Текст] : навч. посібник / В. К. Хільчевський, В. В. Гребінь ; Київський нац. ун-т імені Т. Шевченка, Географічний факультет; Київ ДІА : 2022, . - 240 c. а-iл. табл.,. Бiблiогр.: с. 232-239 (117 назв).
735334 B
   63

Сергеев Е. М.
Общее грунтоведение [Текст] : Е. М. Сергеев ; [ред. С. С. Морозов]; Московского Издательство : 1952, . - c. Библиогр. в конце глав.
735333 B
   626

Газизов М. С.
Опыт водопонижения на месторождениях полезных ископаемых со сложными гидрогеологическими условиями [Текст] : [монография] / [М. С. Газизов, З. П. Лебедянская, Н. Ф. Унковская и др.] ; [ред.: Л. Д. Шевяков, Г. И. Маньковский] ; Академия Наук СССР, Государственный комитет по топливной промышленности при госплане СССР, Институт горного дела им. А. А. Скочинского; Академии Издательство : 1963, . - 412 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 405-409.
735332 R
   55

Силин-Бекчурин А. И.
Специальная гидрогеология [Текст] : А. И. Силич-Бекчурин; издательство Государственное : 1951, . - 395 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 382-387.
735331 R
   627

Абелев Ю. М.
Плывуны как основание сооружений и методы их исследования на месте постройки [Текст] : Ю. М. Абелев ; [ред. А. Х. Халпахчян]; издательство Государственное : 1947, . - 128 c. a-ил. рис.,. граф.,. Библиогр.: с. 125-127 (68 названий).
735330 R
   626

Биндеман Н. Н.
Методы определения водопроницаемости горных пород откачками, наливами и нагнетаниями [Текст] : Н. Н. Биндеман ; Всесоюзное научное инженерно-техническое горное общество, Гидрогеологическая секция; Москва УГЛЕТЕХИЗДАТ : 1951, . - 52 c. рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 52 (11 названий).
735329 R
   622

Акутин Григорий Константинович
Проходка горных выработок способом уплотнения пород энергией взрыва [Текст] : Г. К. Акутин, Н. Н. Кухарчук ; М-во строительства предприятий угольной промышленности СССР, Техническое управление; Центральный институт технической информации; Москва УГЛЕТЕХИЗДАТ : 1956, . - 32 c. граф.,. рис.,. табл.,. Библиогр.: с. 30 (13 назв).
t=3.6430158615112