Нові надходження книжкових видань
01 серпня 2022 - 31 серпня 2022

735183 R
   54


Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології [Текст] : монографія / Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки; Іванюк [ФОП : 2022, . - 278 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с.. - Бiблiогр. наприкiнцi глав.
735181 R
   006

Володарський Євген Тимофійович
Методи калібрування засобів вимірювальної техніки в умовах експлуатації [Текст] : монографія / Є. Т. Володарський, Л. О. Кошева, І. О. Потоцький ; Нац. техн. ун-т України "КПІ імені І. Сікорського"; Барановська ФОП : 2022, . - 160 c. табл.,. рис.,. граф.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
735184 R
   31

Друзь Валерий Анатольевич
Единая теория самоорганизующихся систем [Текст] : монография / В. А. Друзь, В. Н. Самсонкин; Киев Талком : 2022, . - 118 c. рис.,. табл.,. граф.,. Библиогр.: с. 110-117 (101 название).
735187 R
   39


Усна народна творчість слов'ян. Курс лекцій [Текст] : навч. посібник / [упорядник С. Д. Адрамович] ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені І. Огієнка; нац. [Кам'янець-Подільський : 2021, . - 128 c. іл.,. Бiблiогр. на початку лекцій.
735186 R
   070

Абрамович Семен Дмитрович
Наукова журналістика [Текст] : навч. посібник / Семен Абрамович, Олександр Волковинський ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені І. Огієнка; нац. [Кам'янець-Подільський : 2021, . - 156 c. а-iл. рис.,. Бiблiогр. на початку тем.
735213 R
   71

Осетрін Микола Миколайович
Інженерне облаштування міських вулиць та доріг [Текст] : навч. посібник для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія", які навчаються за ОПП "Міське будівництво та господарство" / [М. М. Осетрін, Т. О. Шилова, П. П, Чередніченко, Г. Ю. Васильєва] ; Київський нац. ун-т буд-ва і архіт.; Київ [КНУБА] : 2021, . - 220 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 209-212 (42 назви).
735210 R
   678

Скорохода Володимир Йосипович
Хімія та технологія полімерів у прикладах і задачах [Текст] : навч. посібник / [В. Й. Скорохода, Н. Б. Семенюк, Ю. Я. Мельник, М. М. Братичак] ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2022, . - 200 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 193 (16 назв).
735211 R
   69

Гойко Анатолій Францович
Планування інвестицій [Текст] : навчально-методичний посібник / А. Ф. Гойко, Л. В. Сорокіна ; Київський нац. ун-т буд-ва і архіт.; Київ [КНУБА] : 2021, . - 156 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 153-154 (23 назви).
735209 R
   69

Гладишев Геннадій Миколайович
Механіка грунтів, основи та фундаменти [Текст] : навч. посібник / [Гладишев Г. М., Данкевич І. П., Шуляр Р. А., Сурмай М. І.] ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2021, . - 104 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 83-84 (15 назв).
735208 R
   37

Сікорський Петро Іванович
Нова педагогіка [Текст] : підручник / П. І. Сікорський ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2021, . - 540 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 531-534 (75 назв).
735207 R
   37


Короткий словник педагогічних термінів [Текст] : [довідкове видання] / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; [уклад. Ігор Колодій]; Львівської Вид-во : 2021, . - 96 c. Бiблiогр.: с. 93-94 (27 назв).

Анотація: Розкрито зміст найбільш уживаних психолого-педагогічних та методичних термінів, понять та категорій, які використовуються в практичній роботі фахівців галузі освіти. Введено також терміни і поняття, які належать до системи інших суміжних наук (філософії, соціології, політології, економіки, медицини). Для вчителів, викладачів закладів освіти, студентів, слухачів системи перепідготовки і підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та широкого кола читачів.
735206 R
   66

Знак Зеновій Орестович
Загальна хімічна технологія (окремі розділи) [Текст] : навч. посібник / З. О. Знак ; Національний ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2021, . - 144 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 139 (14 назв).
735204 R
   57

Юкало Володимир Глібович
Біологічна активність протеїнів і пептидів молока [Текст] : монографія / Юкало В. Г. ; Тернопільський нац. техн. ун-т імені І. Пулюя; імені [ТНТУ : 2021, . - 372 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 268-334 (595 назв).
735212 R
    52

Карпінський Юрій Олександрович
Основи ГІС. Стандартизація географічної інформації [Текст] : навч. посібник для студентыв спецыальносты 193 "Геодезыя та землеустрій" / Ю. О. Карпінський, А. А. Лященко, Н. Ю. Лазоренко-Гевель ; Київський нац. ун-т буд-ва і архіт.; Київ [КНУБА] : 2021, . - 152 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 130-131 (17 назв).
735165 R
   004

Миронюк Тетяна Василівна
Захист інформації на основі операцій перестановок, керованих інформацією [Текст] : монографія / [авт. кол.: Т. В. Миронюк, С. В. Сисоєнко, В. Г. Бабенко та ін.] ; Черкаський держ. технол. ун-т; держ. [Черкаський : 2021, . - 220 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 155-163 (82 назви).

Анотація: Колективна монографія присвячена підвищенню якості функціонування систем криптографічного захисту інформаційних ресурсів за рахунок підвищення швидкості реалізації шифрування і криптостійкості алгоритмів на основі використання операцій перестановок, керованих інформацією, та операцій матричного криптографічного перетворення. Отримані елементарні функції, керовані інформацією, можуть знайти практичне застосування для кодування і декодування в криптографічних системах захисту інформації.
735171 R
   004

Фауре Еміль Віталійович
Основи теорії нероздільного факторіального кодування даних [Текст] : монографія / [авт. кол.: Фауре Е. В., Швидкий В. В., Щерба А. І. та ін.] ; Черкаський держ. технол. ун-т; НТМ [СГ : 2021, . - 168 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 161-167 (87 назв).

Анотація: Монографію присвячено висвітленню підходів до інтегрованого захисту інформації від несанкціонованого доступу та помилок каналу зв’язку на основі нероздільного факторіального кодування даних із необхідними ансамблевими, статистичними, структурними властивостями кодових послідовностей. Розроблені моделі, методи, структурні схеми пристроїв перетворення даних і алгоритми їх роботи створюють підгрунтя для формування та розвитку напряму інтегрованого захисту інформації від помилок каналу зв’язку та несанкціонованого доступу на основі нероздільного факторіального кодування даних. Запропоновані підходи можуть бути використані як у традиційних системах зв’язку, так і в спеціалізованих системах захищеного обміну телеметричною та мовленнєвою інформацією, в тому числі в умовах високої інтенсивності випадкових чи навмисних зовнішніх завад, високонадійних телекомунікаційних системах з короткими пакетами, системах дистанційного зв’язку, контролю та управління віддаленими об’єктами.
735166 R
   621.39


Теорія інформації, сигнали та процеси в телекомунікаціях та радіотехніці [Текст] : лабораторний практикум для здобувачів вищої освіти ОС "Бакалавр" спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" / НАУ ; [укладачі: М. Ю. Заліський, І. В. Остроумов, А. О. Осіпчук, Г. Є. Соколов]; Київ [НАУ] : 2022, . - 64 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 61 (6 назв).
735208 R
   37

Сікорський Петро Іванович
Нова педагогіка [Текст] : підручник / П. І. Сікорський ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2021, . - 540 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 531-534 (75 назв).
735207 R
   37


Короткий словник педагогічних термінів [Текст] : [довідкове видання] / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; [уклад. Ігор Колодій]; Львівської Вид-во : 2021, . - 96 c. Бiблiогр.: с. 93-94 (27 назв).

Анотація: Розкрито зміст найбільш уживаних психолого-педагогічних та методичних термінів, понять та категорій, які використовуються в практичній роботі фахівців галузі освіти. Введено також терміни і поняття, які належать до системи інших суміжних наук (філософії, соціології, політології, економіки, медицини). Для вчителів, викладачів закладів освіти, студентів, слухачів системи перепідготовки і підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та широкого кола читачів.
735206 R
   66

Знак Зеновій Орестович
Загальна хімічна технологія (окремі розділи) [Текст] : навч. посібник / З. О. Знак ; Національний ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2021, . - 144 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 139 (14 назв).
735204 R
   57

Юкало Володимир Глібович
Біологічна активність протеїнів і пептидів молока [Текст] : монографія / Юкало В. Г. ; Тернопільський нац. техн. ун-т імені І. Пулюя; імені [ТНТУ : 2021, . - 372 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 268-334 (595 назв).
735212 R
    52

Карпінський Юрій Олександрович
Основи ГІС. Стандартизація географічної інформації [Текст] : навч. посібник для студентыв спецыальносты 193 "Геодезыя та землеустрій" / Ю. О. Карпінський, А. А. Лященко, Н. Ю. Лазоренко-Гевель ; Київський нац. ун-т буд-ва і архіт.; Київ [КНУБА] : 2021, . - 152 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 130-131 (17 назв).
735165 R
   004

Миронюк Тетяна Василівна
Захист інформації на основі операцій перестановок, керованих інформацією [Текст] : монографія / [авт. кол.: Т. В. Миронюк, С. В. Сисоєнко, В. Г. Бабенко та ін.] ; Черкаський держ. технол. ун-т; держ. [Черкаський : 2021, . - 220 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 155-163 (82 назви).

Анотація: Колективна монографія присвячена підвищенню якості функціонування систем криптографічного захисту інформаційних ресурсів за рахунок підвищення швидкості реалізації шифрування і криптостійкості алгоритмів на основі використання операцій перестановок, керованих інформацією, та операцій матричного криптографічного перетворення. Отримані елементарні функції, керовані інформацією, можуть знайти практичне застосування для кодування і декодування в криптографічних системах захисту інформації.
735171 R
   004

Фауре Еміль Віталійович
Основи теорії нероздільного факторіального кодування даних [Текст] : монографія / [авт. кол.: Фауре Е. В., Швидкий В. В., Щерба А. І. та ін.] ; Черкаський держ. технол. ун-т; НТМ [СГ : 2021, . - 168 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 161-167 (87 назв).

Анотація: Монографію присвячено висвітленню підходів до інтегрованого захисту інформації від несанкціонованого доступу та помилок каналу зв’язку на основі нероздільного факторіального кодування даних із необхідними ансамблевими, статистичними, структурними властивостями кодових послідовностей. Розроблені моделі, методи, структурні схеми пристроїв перетворення даних і алгоритми їх роботи створюють підгрунтя для формування та розвитку напряму інтегрованого захисту інформації від помилок каналу зв’язку та несанкціонованого доступу на основі нероздільного факторіального кодування даних. Запропоновані підходи можуть бути використані як у традиційних системах зв’язку, так і в спеціалізованих системах захищеного обміну телеметричною та мовленнєвою інформацією, в тому числі в умовах високої інтенсивності випадкових чи навмисних зовнішніх завад, високонадійних телекомунікаційних системах з короткими пакетами, системах дистанційного зв’язку, контролю та управління віддаленими об’єктами.
735166 R
   621.39


Теорія інформації, сигнали та процеси в телекомунікаціях та радіотехніці [Текст] : лабораторний практикум для здобувачів вищої освіти ОС "Бакалавр" спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" / НАУ ; [укладачі: М. Ю. Заліський, І. В. Остроумов, А. О. Осіпчук, Г. Є. Соколов]; Київ [НАУ] : 2022, . - 64 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 61 (6 назв).
735115 B
   621.4

Терещенко Юрій Матвійович
Теорія теплових двигунів. Двигуни силових установок безпілотних літальних апаратів [Текст] : навч. посібник / Ю. М. Терещенко, М. М. Мітрахович, В. О. Богуслаєв [та ін.] ; під ред. Ю. М. Терещенка; Київ [НАУ] : 2021, . - 208 c. граф.,. рис.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 206 (14 назв).

Анотація: В навчальному посібнику викладено питання теорії і практичної реалізації основних типів теплових авіаційних двигунів для безпілотних літальних апаратів. Розглянуто питання теорії робочого процесу одноконтурних, двоконтурних, триконтурних, турбовальних турбореактивних двигунів та прямоточних повітряно-реактивних двигунів.
735133 B
   007

Кайдан Микола Володимирович
Напрямні системи телекомунікаційних мереж [Текст] : навч. посібник / М. В. Кайдан, М. М. Климаш, Б. М. Стрихалюк ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2021, . - 488 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 482-484.

Анотація: У навчальному посібнику наведено конструкції та характеристики різних напрямних систем, розглянуто електродинаміку для напрямних систем і елементи волоконно-оптичних систем передачі, фізичні процеси в них, розглянуто теорії взаємного електромагнітного впливу в лініях зв’язку та методи захисту від них, захист споруд зв’язку від зовнішніх електромагнітних впливів та методи виявлення місця і характеру пошкодження ліній зв’язку.
735130 B
   33

Гриценко Андрій Андрійович
Формування інституційної архітектоніки інформаційно-мережевої економіки [Текст] : колективна монографія / [авт. колектив : Гриценко А. А., Білорус О. Г., Єфименко Т. І. та ін.] ; за ред. А. А. Гриценка ; НАН України, Державна установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України", Державна навчально-наукова установа "Акад. фінансового упр."; "Інститут [ДУ : 2021, . - 736 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр. у виносках.

Анотація: Монографія є логічним розвитком досліджень інституційної архітектоніки, розпочатих у книзі “Інституційна архітектоніка і динаміка економічних перетворень” (2008 р.), продовжених у роботах “Ієрархія та мережі в інституційній архітектоніці економічних систем” (2013 р.) та “Довіра в інституційній архітектоніці економічного простору-часу” (2020 р.). В ній з’ясовано логіку і зміст основоположного в сучасній соціально-економічній динаміці процесу, який полягає у переході від індустріально-ринкової до інформаційно-мережевої економіки, показано зміни в інституційній системі суспільства, розкрито їх суперечливість і конфліктність, запропоновано підходи до вирішення завдань забезпечення стабільного суспільного розвитку.
735151 B
   655

Качур Ірина Богданівна
Діяльність родини Шліхтинів (1755-1785) у контексті приватного книговидання Львова XVIII століття [Текст] : монографія-каталог / Ірина Качур ; [за ред. Г. І. Ковальчук] ; НАН України, Львівська нац. наукова бібліотека України імені В. Стефаника; "Простір-М"] [ТзОВ : 2021, . - 452 c. іл.,.

Анотація: Монографія присвячена історії та видавничій діяльності однієї з найменш досліджених приватних друкарень Львова другої половини XVIII ст. — родини Шліхтинів. У першій частині видання висвітлено історію видавничого підприємства Шліхтинів, основні етапи його діяльності під керівництвом членів сім’ї— засновника Яна Шліхтина (1755-1764) та його спадкоємців — Лукаша (1764-1776) й Казимира (1776-1785); подано історико-книгознавчу характеристику видань друкарні, відомості про книгарську та інтролігаторську роботу закладу; висвітлено провенієнційний аспект розповсюдження та побутування примірників. У другій частині представлено повний бібліографічний опис видань Шліхтинів та їхніх збережених примірників в українських і закордонних книгозбірнях.
735140 B
    338


Проблеми економіки та управління [Текст] : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, Національний університет; Львів. Вид-во : 2022, . - 156 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. наприкінці ст..
735169 R
   15


Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин [Текст] : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції, 23 квітня 2022 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Кам'яенець-Подільський нац. ун-т імені І. Огієнка ; [за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої]; нац. [Кам'янець-Подільський : 2022, . - 274 c. Бібліогр. в кінці ст..
735190 R
   37

Небава Микола Іванович
Збірник тестових завдань для підготовки для вступу в магістратуру за спеціальністю 073 "Менеджмент" [Текст] : збірник завдань / [М. І. Небава, О. Й. Лесько, Д. П. Мельничук, О. Г. Ратушняк] ; Вінницький нац. техн. ун-т; Вінниця ВНТУ : 2022, . - 144 c. Бiблiогр.: с. 142-143 (16 назв).
735183 R
   54


Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології [Текст] : монографія / Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки; Іванюк [ФОП : 2022, . - 278 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с.. - Бiблiогр. наприкiнцi глав.
735181 R
   006

Володарський Євген Тимофійович
Методи калібрування засобів вимірювальної техніки в умовах експлуатації [Текст] : монографія / Є. Т. Володарський, Л. О. Кошева, І. О. Потоцький ; Нац. техн. ун-т України "КПІ імені І. Сікорського"; Барановська ФОП : 2022, . - 160 c. табл.,. рис.,. граф.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
735184 R
   31

Друзь Валерий Анатольевич
Единая теория самоорганизующихся систем [Текст] : монография / В. А. Друзь, В. Н. Самсонкин; Киев Талком : 2022, . - 118 c. рис.,. табл.,. граф.,. Библиогр.: с. 110-117 (101 название).
735187 R
   39


Усна народна творчість слов'ян. Курс лекцій [Текст] : навч. посібник / [упорядник С. Д. Адрамович] ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені І. Огієнка; нац. [Кам'янець-Подільський : 2021, . - 128 c. іл.,. Бiблiогр. на початку лекцій.
735186 R
   070

Абрамович Семен Дмитрович
Наукова журналістика [Текст] : навч. посібник / Семен Абрамович, Олександр Волковинський ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені І. Огієнка; нац. [Кам'янець-Подільський : 2021, . - 156 c. а-iл. рис.,. Бiблiогр. на початку тем.
735213 R
   71

Осетрін Микола Миколайович
Інженерне облаштування міських вулиць та доріг [Текст] : навч. посібник для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія", які навчаються за ОПП "Міське будівництво та господарство" / [М. М. Осетрін, Т. О. Шилова, П. П, Чередніченко, Г. Ю. Васильєва] ; Київський нац. ун-т буд-ва і архіт.; Київ [КНУБА] : 2021, . - 220 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 209-212 (42 назви).
735210 R
   678

Скорохода Володимир Йосипович
Хімія та технологія полімерів у прикладах і задачах [Текст] : навч. посібник / [В. Й. Скорохода, Н. Б. Семенюк, Ю. Я. Мельник, М. М. Братичак] ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2022, . - 200 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 193 (16 назв).
735211 R
   69

Гойко Анатолій Францович
Планування інвестицій [Текст] : навчально-методичний посібник / А. Ф. Гойко, Л. В. Сорокіна ; Київський нац. ун-т буд-ва і архіт.; Київ [КНУБА] : 2021, . - 156 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 153-154 (23 назви).
735209 R
   69

Гладишев Геннадій Миколайович
Механіка грунтів, основи та фундаменти [Текст] : навч. посібник / [Гладишев Г. М., Данкевич І. П., Шуляр Р. А., Сурмай М. І.] ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2021, . - 104 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 83-84 (15 назв).
735208 R
   37

Сікорський Петро Іванович
Нова педагогіка [Текст] : підручник / П. І. Сікорський ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2021, . - 540 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 531-534 (75 назв).
735207 R
   37


Короткий словник педагогічних термінів [Текст] : [довідкове видання] / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; [уклад. Ігор Колодій]; Львівської Вид-во : 2021, . - 96 c. Бiблiогр.: с. 93-94 (27 назв).

Анотація: Розкрито зміст найбільш уживаних психолого-педагогічних та методичних термінів, понять та категорій, які використовуються в практичній роботі фахівців галузі освіти. Введено також терміни і поняття, які належать до системи інших суміжних наук (філософії, соціології, політології, економіки, медицини). Для вчителів, викладачів закладів освіти, студентів, слухачів системи перепідготовки і підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та широкого кола читачів.
735206 R
   66

Знак Зеновій Орестович
Загальна хімічна технологія (окремі розділи) [Текст] : навч. посібник / З. О. Знак ; Національний ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2021, . - 144 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 139 (14 назв).
735204 R
   57

Юкало Володимир Глібович
Біологічна активність протеїнів і пептидів молока [Текст] : монографія / Юкало В. Г. ; Тернопільський нац. техн. ун-т імені І. Пулюя; імені [ТНТУ : 2021, . - 372 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 268-334 (595 назв).
735212 R
    52

Карпінський Юрій Олександрович
Основи ГІС. Стандартизація географічної інформації [Текст] : навч. посібник для студентыв спецыальносты 193 "Геодезыя та землеустрій" / Ю. О. Карпінський, А. А. Лященко, Н. Ю. Лазоренко-Гевель ; Київський нац. ун-т буд-ва і архіт.; Київ [КНУБА] : 2021, . - 152 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 130-131 (17 назв).
735171 R
   004

Фауре Еміль Віталійович
Основи теорії нероздільного факторіального кодування даних [Текст] : монографія / [авт. кол.: Фауре Е. В., Швидкий В. В., Щерба А. І. та ін.] ; Черкаський держ. технол. ун-т; НТМ [СГ : 2021, . - 168 c. рис.,. табл.,. граф.,. Бiблiогр.: с. 161-167 (87 назв).

Анотація: Монографію присвячено висвітленню підходів до інтегрованого захисту інформації від несанкціонованого доступу та помилок каналу зв’язку на основі нероздільного факторіального кодування даних із необхідними ансамблевими, статистичними, структурними властивостями кодових послідовностей. Розроблені моделі, методи, структурні схеми пристроїв перетворення даних і алгоритми їх роботи створюють підгрунтя для формування та розвитку напряму інтегрованого захисту інформації від помилок каналу зв’язку та несанкціонованого доступу на основі нероздільного факторіального кодування даних. Запропоновані підходи можуть бути використані як у традиційних системах зв’язку, так і в спеціалізованих системах захищеного обміну телеметричною та мовленнєвою інформацією, в тому числі в умовах високої інтенсивності випадкових чи навмисних зовнішніх завад, високонадійних телекомунікаційних системах з короткими пакетами, системах дистанційного зв’язку, контролю та управління віддаленими об’єктами.
735166 R
   621.39


Теорія інформації, сигнали та процеси в телекомунікаціях та радіотехніці [Текст] : лабораторний практикум для здобувачів вищої освіти ОС "Бакалавр" спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" / НАУ ; [укладачі: М. Ю. Заліський, І. В. Остроумов, А. О. Осіпчук, Г. Є. Соколов]; Київ [НАУ] : 2022, . - 64 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 61 (6 назв).
735183 R
   54


Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології [Текст] : монографія / Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки; Іванюк [ФОП : 2022, . - 278 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с.. - Бiблiогр. наприкiнцi глав.
735181 R
   006

Володарський Євген Тимофійович
Методи калібрування засобів вимірювальної техніки в умовах експлуатації [Текст] : монографія / Є. Т. Володарський, Л. О. Кошева, І. О. Потоцький ; Нац. техн. ун-т України "КПІ імені І. Сікорського"; Барановська ФОП : 2022, . - 160 c. табл.,. рис.,. граф.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
735184 R
   31

Друзь Валерий Анатольевич
Единая теория самоорганизующихся систем [Текст] : монография / В. А. Друзь, В. Н. Самсонкин; Киев Талком : 2022, . - 118 c. рис.,. табл.,. граф.,. Библиогр.: с. 110-117 (101 название).
735187 R
   39


Усна народна творчість слов'ян. Курс лекцій [Текст] : навч. посібник / [упорядник С. Д. Адрамович] ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені І. Огієнка; нац. [Кам'янець-Подільський : 2021, . - 128 c. іл.,. Бiблiогр. на початку лекцій.
735186 R
   070

Абрамович Семен Дмитрович
Наукова журналістика [Текст] : навч. посібник / Семен Абрамович, Олександр Волковинський ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені І. Огієнка; нац. [Кам'янець-Подільський : 2021, . - 156 c. а-iл. рис.,. Бiблiогр. на початку тем.
735213 R
   71

Осетрін Микола Миколайович
Інженерне облаштування міських вулиць та доріг [Текст] : навч. посібник для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія", які навчаються за ОПП "Міське будівництво та господарство" / [М. М. Осетрін, Т. О. Шилова, П. П, Чередніченко, Г. Ю. Васильєва] ; Київський нац. ун-т буд-ва і архіт.; Київ [КНУБА] : 2021, . - 220 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 209-212 (42 назви).
735210 R
   678

Скорохода Володимир Йосипович
Хімія та технологія полімерів у прикладах і задачах [Текст] : навч. посібник / [В. Й. Скорохода, Н. Б. Семенюк, Ю. Я. Мельник, М. М. Братичак] ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2022, . - 200 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 193 (16 назв).
735209 R
   69

Гладишев Геннадій Миколайович
Механіка грунтів, основи та фундаменти [Текст] : навч. посібник / [Гладишев Г. М., Данкевич І. П., Шуляр Р. А., Сурмай М. І.] ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2021, . - 104 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 83-84 (15 назв).
735208 R
   37

Сікорський Петро Іванович
Нова педагогіка [Текст] : підручник / П. І. Сікорський ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2021, . - 540 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 531-534 (75 назв).
735207 R
   37


Короткий словник педагогічних термінів [Текст] : [довідкове видання] / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; [уклад. Ігор Колодій]; Львівської Вид-во : 2021, . - 96 c. Бiблiогр.: с. 93-94 (27 назв).

Анотація: Розкрито зміст найбільш уживаних психолого-педагогічних та методичних термінів, понять та категорій, які використовуються в практичній роботі фахівців галузі освіти. Введено також терміни і поняття, які належать до системи інших суміжних наук (філософії, соціології, політології, економіки, медицини). Для вчителів, викладачів закладів освіти, студентів, слухачів системи перепідготовки і підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та широкого кола читачів.
735206 R
   66

Знак Зеновій Орестович
Загальна хімічна технологія (окремі розділи) [Текст] : навч. посібник / З. О. Знак ; Національний ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2021, . - 144 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 139 (14 назв).
735096 B
    338


Проблеми економіки та управління [Текст] : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, Національний університет; Львів. Вид-во : 2021, . - 120 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. наприкінці ст..
t=1.6760489940643