Нові надходження книжкових видань
11 2021 - 12 травня 2021

728581 R
    5

Гаєвський Ігор Володимирович
Механізми формування та реалізації державної екологічної політики в умовах сталого розвитку [Текст] : монографія / Ігор Гаєвський ; Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України; Київ [ЦП"КОМПРИНТ"] : 2020, . - 205 c. табл.,. Бібліогр.: с. 185-204.

Анотація: У монографії розкрито теоретико-методологічні засади дослідження екологічної політики держави в умовах сталого розвитку, ідентифіковано сутність екології. Розроблено концепцію обґрунтування екологічної політики держави як засіб переходу до екологічно сталого розвитку як інструментальної матриці, яка забезпечує поступальний розвиток життєдіяльності суспільства. Досліджено екологізацію державної політики як структурно-функціональний атрибут переходу до сталого розвитку. Розроблено оптимізаційні пріоритети реалізації державної екологічної політики України в умовах переходу до умов сталого розвитку. Розроблено критерії, які визначають гностичну необхідність запровадження оптимізаційної практики забезпечення стратегічного екологічного розвитку України. Систематизовано нормативно-правове забезпечення державної екологічної політики України як оптимізаційний механізм її реалізації в умовах сталого розвитку.
728582 R
   35

Терещенко Микола Миколайович
Взаємодія державного та громадського контролю як інструмент реалізації публічного управління [Текст] : монографія / Микола Терещенко ; Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України; Київ [ЦП"КОМПРИНТ"] : 2020, . - 191 c. Бібліогр.: с. 167-190.

Анотація: У монографії розкрито теоретико-методологічні засади дослідження механізмів взаємодії громадського та державного контролю як інструменту реалізації публічного управління, сутність державного контролю як інструменту фіксування відповідності цілей прийнятих рішень дій; показано результативність впливу контролю на ресурсний потенціал стабільності й збалансованості функціонування системи публічного управління. Здійснено структурно-функціональний аналіз взаємодії державного та громадського контролю як інструменту реалізації публічного управління. Класифіковано основні ознаки громадського контролю. Досліджено функціональний вплив громадського контролю на реалізацію державного контролю як інструменту забезпечення відкритості органів публічної влади; запропоновано поліцентричну модель багатофункціонального контролю у сфері публічного управління. Артикульовано проблему подвійного контролю громадськості за реалізацією громадського контролю та держави за реалізацією державного контролю.
728583 R
   34

Постулін Олександр Сергійович
Механізми регулювання земельних відносин в умовах кризи [Текст] : монографія / Олександр Постулін ; Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України; "Компринт"] [ЦП : 2020, . - 184 c. Бібліогр.: с. 163-183.

Анотація: У монографії розкрито теоретико-методологічні засади дослідження механізмів регулювання земельних відносин в умовах кризи. Охарактеризовано державне регулювання земельних відносин як цілеспрямовану координацію й організуючий вплив на процеси формування земельних відносин. Розкрито функціональну роль держави у сфері регулювання земельних відносин в умовах кризи як структурну умову збалансування стабільності ринку землі. Систематизовано технологічні принципи її функціонування. Конкретизовано стратегічно-технологічну роль держави в процесах локалізації виникнення та поширення кризи. Охарактеризовано показники функціональної результативності державної політики регулювання земельних відносин в умовах кризи. Розроблено функціональну методологію реалізації управління кризовими ситуаціями.
728006 R
   332

Новаковська Ірина Олексіївна
Екологобезпечне використання земель авіаційного транспорту [Текст] : монографія / І. О. Новаковська. Л. Р. Скрипник ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2020, . - 212 c. граф.,. рис.,. табл.,. фот.,.

Анотація: Досліджено методологічні засади еколого-економічної оцінки обмежень у використанні земель авіаційного транспорту в контексті взаємопов'язаного функціонування авіаційно-транспортної інфраструктури та положень Європейських проєктів з метою забезпечення збалансованості показників. Обґрунтовано напрями мінімізації небезпечного впливу на населення шляхом впровадження відповідних заходів територіального зонування навколо аеропортів, зокрема приаеродромних територій. Пропонуються економічні показники ефективності землекористування авіаційного транспорту з використанням методології ІСАО та основних складових частин характеристики земельних ділянок при проведенні нормативної грошової й експертної грошової оцінки землі. Планування та регулювання сумісноналагодженої системи ефективного землекористування розглядається з одночасним удосконаленням класифікації земель авіаційного транспорту, поділу їх на відповідні групи об'єктів і запровадженням резервування земельних ділянок для комплексного розвитку приаеродромної інфраструктури. Запропоновано нормативно-правове закріплення напрямів політики екологобезпечного використання земель авіаційного транспорту та удосконалення чинного законодавства.
727431 R
   36


Страхування [Текст] : практикум / Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича ; укладачі: А. Є. Брязкало, О. М. Гладчук, С. С. Кучерівська; імені ЧНУ : 2020, . - 152 c. табл.,. Бібліогр.: с. 140-143 (42 назви).

Анотація: У методичному виданні, яке пропонується до вивчення, матеріал викладено з урахуванням вимог типової програми. Питання, наведені для вивчення та обговорення, практичні й тестові завдання, алгоритми розв'язування задач, списки рекомендованої літератури, дають змогу студентам ліпше закріпити й перевірити ступінь засвоєння матеріалу під час самостійного опрацювання дисципліни, а також можуть використовуватись викладачем для підвищення результативності проведення аудиторних занять.
727432 R
   8


Практикум з сучасного німецького правопису [Текст] : Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича ; укладачі: С. В. Кійко, Ю. Є. Кійко, О. Д. Кудрявцева; імені ЧНУ : 2020, . - 160 c. Бібліогр.: с. 158.

Анотація: Навчальний посібник містить правила з правопису сучасної німецької мови та вправи на їх закріплення. Практикум розрахований для студентів, які вивчають німецьку мову як спеціальність, а також для тих, хто вивчає її як другу або третю іноземну мову.
727433 R
   338

Ткаченко Тетяна Григорівна
Географія туризму [Текст] : навч. посібник / Т. Г. Ткаченко ; Харківський нац. аграр. ун-т імені В. В. Докучаєва; Харків [ХНАУ] : 2020, . - 224 c. табл.,. Бібліогр.: с. 186-189 (48 назв).

Анотація: Наведено основні теоретичні питання з навчальної дисципліни "Географія туризму", яка вивчає формування територіальних систем, що складаються з природних, соціально-економічних, рекреаційно-туристичних, історичних і культурних ресурсів.
727399 R
   336

Нікіфоров П. О.
Фіскальна та монетарна політика економічного розвитку України [Текст] : монографія / [Нікіфоров П. О., Бак Н. А., Марусяк Н. Л. та ін. ; за заг. ред. П. О. Нікіфорова, І. Я. Ткачук] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 256 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 241-255 та у виносках.

Анотація: У монографії висвітлено податково-бюджетні інструменти регулювання економічного розвитку України; розкрито вплив монетарно-фіскальних важелів на розвиток реальної економіки та фінансових ринків України, а також досліджено інституціональну координацію та шляхи посилення взаємозв'язку фіскальної та монетарної політики в економічному розвитку України.
727165 B
   51

Бойчук Мирослав Васильович
Стохастичне моделювання й оптимізація однопродуктової макроекономіки зростання з урахуванням екологічного фактора при управлінні трудовими ресурсами [Текст] : монографія / Мирослав Бойчук, Василь Лазорик ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 296 c. Бібліогр.: с. 293-295 .
727398 R
   336

Юрій Е. О.
Публічні закупівлі [Текст] : навч. посібник / [уклад.: Юрій Е. О., Гаватюк Л. С., ГРубляк О. М. та ін. ; за заг. ред. Е. О. Юрія] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 200 c. іл.,. Бібліогр.: с. 193-199.

Анотація: У навчальному посібнику логічно і послідовно викладено: суть публічних закупівель і сферу їх застосування, державне регулювання та контроль у сфері публічних закупівель, загальні умови здійснення публічних закупівель та процедури їх проведення, умови застосування процедури відкритих торгів, конкурентного діалогу, торгів з обмеженою участю та переговорної процедури закупівлі, зміст договору про закупівлю та відповідальність в сфері публічних закупівель.
727397 R
   34

Остафійчук Людмила Аурелівна
Цивільне процесуальне право: казуси [Текст] : навч.-метод. посібник / [Остафійчук Л. А., Татулич І. Ю., Цибуляк-Кустевич А. С., Щербанюк О. В. ; за заг. ред. О. В. Щербанюк] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 88 c.

Анотація: У навчально-методичному посібнику запропоновано казуси різного ступеня складності для студентів-правників з курсу "Цивільне процесуальне право", які можуть бути використані під час аудиторної та самостійної роботи для перевірки та закріплення набутих у ході навчального процесу теоретичних знань.
727395 R
   336

Собкова Наталія Дмитрівна
Фінансовий контроль держави [Текст] : метод. рекомендації / [уклад. Н. Д. Собкова] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 56 c. Бібліогр.: с. 51-54.

Анотація: Методичні рекомендації для проведення практичних (семінарських) занять та завдання для індивідуальної та самостійної роботи для студентів освітнього рівня "бакалавр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування".
727394 R
   34

Процьків Наталія Миколаївна
Цивільне право України: тестові завдання [Текст] : навч.- метод. посібник / [Процьків Н. М., Никифорак В. М., Пацурківський Ю. П. та ін.] ; за заг. ред. Наталії Процьків, Володимира Никифорака ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 560 c.

Анотація: У навчально-методичному посібнику викладено систему тестових завдань різного ступеня складності, для студентів-правників з курсу "Цивільне право України". Розроблені тестові завдання можуть бути використані як під час проведення практичних занять (семінарів), так і для самостійної роботи з метою перевірки та закріплення набутих у ході навчального процесу теоретичних знань у галузі цивільного права України.
727393 R
   004

Русин Володимир Богданович
2 Безпека інформаційно-комунікаційних мереж [Текст] : навч. посібник / уклад. : В. Б. Русин, Л. Ф. Політанський ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 136 c. рис.,. табл.,. фот.,. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: У посібнику наведені основні терміни і визначення стосовно інформаційної безпеки та правові аспекти захисту інформації. Розглянуті основні вузли персонального комп'ютера, вірусні та антивірусні програми, принципи побудови мереж електронних обчислювальних машин та технічні засоби забезпечення захисту.
727392 R
   52

Сухий П. О.
Супутникова геодезія [Текст] : навч.-метод. посібник / П. О. Сухий, В. І. Сабадаш, К. В. Дарчук ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 372 c. рис.,. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 363-365.

Анотація: У пропонованому виданні розглянуто поняття про системи небесних і земних координат, системи виміру часу і зв'язки між ними, елементи та класифікацію орбіт штучних супутників Землі та основи теорії їх руху, технічні засоби та методи спостереження за ШСЗ, будову та принцип роботи глобальних і супутникових радіонавігаційних систем, структуру похибок GPS – спостережень, супутникові методи визначення координат, побудову та розвиток Державної геодезичної мережі з використанням супутникових радіонавігаційних систем, поняття про перманентні станції супутникових спостережень, методи визначення координат при GPS – спостереженнях, планування та проведення геодезичного знімання за допомогою GPS – приймачів, підготовку обладнання до польових супутникових спостережень та опрацювання даних GPS – спостережень. У другій частині подано одинадцять лабораторних робіт, що доповнюють теоретичні відомості даного посібника.
727391 R
   51

Дорошенко Ірина Вікторівна
Економетрика [Текст] : метод. вказівки до лаб. робіт / [уклад.: І. В. Дорошенко, М. О. Косар, Т. О. Лукашів] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 168 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 165.

Анотація: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Економетрика" забезпечують студентів необхідною інформацією з теоретичних основ і містять завдання для лабораторних робіт за всіма розділами лекційного курсу.
t=0.12959289550781