Нові надходження книжкових видань
11 2021 - 12 травня 2021

729234 R
   621.3

Захарченко Віктор Панасович
Електричні системи та мережі [Текст] : навч. посібник / [В. П. Захарченко, С. В. Єнчев, В. В. Тихонов, Н. Д. Красношапка] ; Національний авіаційний ун-т; Київ [НАУ] : 2021, . - 340 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 328-329 (24 назви).
729366 B
    72

Вотінов Максим Алекович
Гуманізація транспортно-пішохідної інфраструктури крупнішого міста [Текст] : монографія / М. А. Вотінов, О. В. Смірнова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; ім. ХНУМГ : 2020, . - 99 c. іл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 96-98 (42 назви).
728901 B
    72

Таранушенко Стефан Андрійович
Знищені шедеври української дерев'яної сакральної архітектури [Текст] : книга з доповненою реальністю / Стефан Таранушенко ; В. В. Вечерський - передмова, О. Г. Чекаль - художнє оформлення, О. О. Савчук - упоряд.; Олександр Видавець : 2021, . - 224 c. іл.,. 125 Бібліогр. у виносках.

Анотація: У книзі зібрано розвідки Стефана Таранушенка, присвячені п'ятьом знищеним шедеврам української дерев'яної сакральної архітектури: Троїцькій церкві 1710 року в селі Пакуль на Чернігівщині, Покровській церкві 1759 року в місті Зіньків на Полтавщині, Вознесенській церкві 1759–1761 років в містечку Березна на Чернігівщині, Введенській церкві 1761 року в селі Артемівка на Харківщині, Миколаївській церкві 1760-х років в селі нові Млини на Чернігівщині. У 1920–30-і рр. автор встиг їх обміряти та зафотографувати перед процесом тотального нищення пам'яток сакрального мистецтва совєцькою владою. У виданні в кінці кожної розвідки розміщено qr-код, скануючи який, читач зможе ознайомитися із 3d-моделями знищених храмів і скласти вичерпне уявлення про шедеври української дерев'яної сакральної архітектури, які ми не зберегли.
728562 R
   001

Костін Юрій Дмитрович
Теорія і методологія наукових досліджень [Текст] : навч. посібник для студ. (магістрів) усіх форм навчання / Ю. Д. Костін, Т. В. Полозова, І. А. Шейко, Д. Ю. Костін ; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харків [ХНУРЕ] : 2021, . - 153 c. Бібліогр.: с. 152.

Анотація: Навчальний посібник присвячено проблемам методології наукового пізнання, в тому числі класифікації способів і методів, які є специфічними для науки. Докладно розглянуто методи аналізу існуючого знання й методи наукового дослідження в економіці.
728561 R
   34

Панченко Максим Вадимович
Теорія забезпечення гідної праці державних службовців України [Текст] : монографія / М. В. Панченко; Харків [ПромАрт] : 2019, . - 440 c. Бібліогр.: с. 382-439 та у виносках.

Анотація: Монографію присвячено формуванню теоретичних засад функціонування правового механізму забезпечення гідної праці державних службовців України у сучасних умовах. У науковій праці розроблено узагальнене наукове розуміння концепції гідної праці держслужбовців та критеріїв цієї праці, комплексно викладено концептуальну сутність правового механізму забезпечення гідної праці держслужбовців і особливостей його функціонування. Уточнено роль органів виконавчої влади, судових органів і системи соціального партнерства у вказаному правовому механізмі. Особлива увага приділена виявленню загальних актуальних проблем забезпечення гідної праці на державній службі та формуванню низки авторських пропозицій стосовно вирішення цих проблем у процесі триваючої реформи національного трудового законодавства.
728560 R
   51

Александров Евгений Евгеньевич
Основы современной теории управления [Текст] : учеб. пособие / Е. Е. Александров, Т. Е. Александрова, В. П. Северин ; Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"; Харьков ХНАДУ : 2019, . - 324 c. граф.,. рис.,. Библиогр.: с. 317-323.

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто основні положення сучасної теорії керування складними технічними об'єктами, заснованої на побудові функції Ляпунова замкненої системи керування з подальшим її аналізом і оптимізацією.
728559 R
    665

Пиріг Ян Іванович
Методи оцінки адгезії та когезії бітумних в'яжучих [Текст] : монографія / Пиріг Я. І., Галкін А. В. ; за заг. ред. В. О. Золотарьова ; Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т; Харків [ХНАДУ] : 2019, . - 224 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 204-223 .

Анотація: В роботі приведено аналіз методів оцінювання фундаментальних властивостей бітумних в'яжучих – адгезії та когезії. Виконаний аналіз – як умов проведення випробувань, так і необхідного обладнання – дозволяє обирати найбільш придатний метод оцінювання необхідного показника якості в залежності від подальших експлуатаційних умов роботи в'яжучого. Авторами показано розвиток методів, як на прикладі вдосконалення існуючих методик, так і на прикладі розроблених кафедрою ТДБМ методів оцінювання в'яжучих.
727401 R
   004

Уткіна Г. А.
Навчально-методичний посібник з дисципліни "Інформаційні технології" [Текст] : для студ. денної та заочної форми навч. спец. 081 "Право" / Уткіна Г. А., Тулінов В. С. ; МВС України, Донецький юридичний інститут; ФОП Видавець : 2020, . - 164 c. іл.,. Бібліогр.: с. 152.

Анотація: Навчальний посібник до вивчення дисципліни "Інформаційні технології" програма бакалаврської підготовки (офісне програмне забезпечення), призначений для отримання практичних навичок роботи в офісних додатках MS Office 2013. За допомогою посібника можна засвоїти прийоми роботи у текстовому редакторі Word 2013, отримати навички роботи з електронними таблицями і обчисленнями в Excel 2013, навчитися працювати з базами даних в Access 2013.
727450 R
    5

Баглей О. В.
Лабораторні спеціалізації [Текст] : навч. посібник / уклад.: Баглей О. В., Легета У. В. ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 136 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 126.

Анотація: Наведено теоретичні відомості та техніка виконання лабораторних і практичних робіт з методів оцінки екологічних параметрів та антропогенних змін атмосфери, ґрунту, води.
727449 R
   57

Панчук Ірина Ігорівна
Загальна біотехнологія. Тестові завдання [Текст] : навч. посібник / І. І. Панчук, І. М. Буздуга ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 96 c. Бібліогр.: с. 94-95.

Анотація: У посібнику подано тестові запитання та завдання з різних розділів загальної біотехнології – промислова біотехнологія, генетична інженерія, біотехнологія рослин та тварин та словник термінів.
727448 R
   658

Гаватюк Людмила Станіславівна
Фінансовий аналіз у схемах і таблицях [Текст] : навч.-наочний посібник / Л. С. Гаватюк, Н. О. Ковальчук ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 120 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 108-118.

Анотація: Навчально-наочний посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни "Фінансовий аналіз" і спрямований на вироблення у студентів навичок самостійної роботи з проведенням аналітичних досліджень фінансового стану підприємства. Він містить стислий виклад основних теоретичних питань і методичних підходів дисципліни із застосуванням різноманітних наочних засобів: таблиць, схем задля висвітлення структурно-логічних зв'язків між головними фінансово-економічними поняттями і явищами, що полегшує засвоєння студентами навчального матеріалу дисципліни, націлює на якісне виконання практичних завдань.
727447 R
   53

Майструк Едуард Васильович
Фізико-хімічні основи напівпровідникового матеріалознавства [Текст] : навч. посібник / уклад.: Е. В. Майструк, І. П. Козярський, Д. П. Козярський, П. Д. Мар'янчук ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 120 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 119.

Анотація: Навчальний посібник містить основи знань про фізико-хімічні проблеми, які виникають при одержанні напівпровідникових матеріалів, на простих прикладах пояснюються загальні закономірності, характерні для методів очищення матеріалів та отримання напівпровідникових кристалів та плівок.
727446 R
   34

Гетьманцева Н. Д.
Трудове право [Текст] : навч. посібник / Н. Д. Гетьманцева, Л. В. Вакарюк, І. Г. Козуб, О. Я. Орловський ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 272 c. Бібліогр.: с. 20-24 та 268-271.

Анотація: Навчальний посібник розроблений у відповідності з робочою програмою навчального курсу дисципліни "Трудове право" для спеціальності 081 "Право" та є завершеним навчальним виданням, необхідним і достатнім для повного вивчення курсу "Трудове право". Він містить по кожній темі курсу контрольні питання для самоперевірки знань здобувачів освіти, практичні завдання, розроблені на підставі судової практики, методичні вказівки до вивчення курсу, перелік рекомендованої літератури. Навчальний посібник призначений для проведення практичних занять зі студентами юридичних факультетів з нормативної дисципліни "Трудове право".
727300 R
   621.39

Ловейкін Вячеслав Сергійович
2 Мехатроніка [Текст] : підручник / Ловейкін В. С., Ромасевич Ю. О. Крушельницький В. В. ; Національний університет біоресурсів і природокористування України; Ямчинський [ФОП : 2020, . - 404 c. іл.,. Бібліогр.: с. 378-397.

Анотація: У підручнику викладено основні положення проектування та експлуатації мехатронних систем. Значна увага приділена розробці апаратної частини мехатронних систем, до якої належать датчики, приводи, інтерфейсні пристрої та мікроконтролери. Описано основні положення синтезу алгоритмів керування рухом мехатронних систем.
727299 R
   339

Марков Борис Михайлович
Управління роздрібними торгівельними мережами в умовах трансформації внутрішньої торгівлі України: теорія, методологія, стратегія [Текст] : монографія / Марков Борис Михайлович ; Міжрегіональна академія управління персоналом; "ДКС-Центр"] [ТОВ : 2020, . - 302 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 239-272.

Анотація: Вивчено етапи, причини й результати трансформації внутрішньої торгівлі та конкретизовано її архетипи. Проведено систематизацію видів стратегій управління та удосконалено підхід до управління роздрібними торгівельними мережами. Запропоновано підхід до формування стратегії управління роздрібними торгівельними мережами та підхід до оцінки трансформації внутрішньої торгівлі та стану роздрібних торгівельних мереж. Обґрунтовано вибір форми управління роздрібними торгівельними мережами в умовах трансформації внутрішньої торгівлі. Розроблено послідовність формування методологічної бази управління роздрібними торгівельними мережами. Здійснено прогнозування показників роздрібних торгівельних мереж, результати якого дали змогу встановити причинно-наслідкові зв'язки між трансформацією внутрішньої торгівлі та зміною стану роздрібних торгівельних мереж. Запропоновано архітектуру системи управління роздрібними торгівельними мережами, яка представлена у вигляді взаємозв'язку складових, функцій та інструментів управління роздрібними торгівельними мережами. Побудовано систему управління на основі структурованості управління на відносно-постійну та ситуаційно-обумовлену підсистеми, результатом функціонування яких є розробка і реалізація стратегії управління роздрібними торгівельними мережами.
727298 R
   34

Олійник Олена Сергіївна
Принципи кримінального права: поняття, система та значення [Текст] : монографія / Олійник Олена Сергіївна ; Науково-дослідний ін-т публічного права; Будинок [Вид. : 2020, . - 544 c. Бібліогр.: с. 448-517 та у виносках.

Анотація: Монографія присвячена комплексному та системному дослідженню поняття, системи та значення принципів кримінального права. Розроблені методологічні, понятійно-категоріальні та історико-правові засади принципів кримінального права. Визначено систему принципів кримінального права, їх місце і роль у законодавстві зарубіжних країн і нормах міжнародного права. З'ясовані особливості врахування принципів кримінального права у змісті різних елементів механізму кримінально-правового регулювання та їх функціонування, а також встановлено значення вказаних принципів для застосування актів кримінального законодавства. Зроблені важливі висновки та сформульовані слушні пропозиції щодо вдосконалення положень чинного національного кримінального законодавства.
727297 R
   35

Дмитренко Геннадій Анатолійович
Системна модернізація державного управління в Україні: гуманістичний контекст [Текст] : кол. монографія / [Братусь Г. А., Головач Н. В., Дмитренко Г. А. та ін. ; за заг. ред. Г. А. Дмитренка] ; ПрАТ "Вищий навч. заклад "Міжрегіональна акад. управління персоналом"; Київ [ДКС-Центр] : 2020, . - 512 c. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: В монографії послідовно на системній основі розкривається сутність та технологічні напрями реалізації об'єднуючого всіх українців людиноцентричного стратегічного курсу (Нового управлінського курсу) цивілізаційного розвитку України власним шляхом. Це обумовлюється її унікальністю як з точки зору історичного роз'єднання нації, так і егоцентричної ментальності певного прошарку її активного населення, що поповнює управлінську еліту. Розглядається можливість перехідного періоду до дійсно демократичного управління за наявності громадянського суспільства через використання унікальної соціальної технології (УСТ) контакту влади зі своїми громадянами, що отримала назву "Віче".
t=3.0355911254883