Нові надходження книжкових видань
12 2021 - 01 лютого 2022

734458 B
   63


Машини та обладнання для зрошення [Текст] : монографія / [Кравчук В. І., Митрофанов О. П., Сидоренко В. В. та ін.] ; за ред. Кравчука В. І. ; Мінагрополітики, ДНУ "Український НДІ прогнозування та випробування техніки і тезнологій для с.-г. вир-ва ім. Л. Погорілого; ім. [УкрНДІПВТ : 2020, . - 279 c. а-кол. iл. табл.,. Бiблiогр.: с. 141-144.

Анотація: У монографії розглянуто тенденції розвитку машин та обладнання для зрошення, наведено їхню класифікацію, технічний опис і конструкційні ознаки, основні агротехнічні вимоги до дощувальних машин і систем поливу, алгоритм вибору зрошувальної техніки стосовно умов конкретного агропідприємства, а також проаналізовано системи крапельного зрошення, надано результати випробувань машин та обладнання для зрошування.
734470 B
   53


Фізика [Текст] : англійсько-український енциклопедичний словник основних термінів, понять та законів / за ред. А. Т. Августі та С. З. Малинича ; укл. та ілюстр. Ірина Мороз; Львівської [Видавництво : 2020, . - 364 c. а-кол. iл. Предм. покажч.: с. 320-362.

Анотація: Чи важлива наука фізика у сучасному світі комп’ютерних технологій, підприємництва та бізнесу, в якому англійській мові відведена роль мови міжнародного спілкування? Ця книга покликана не лише допомогти у перекладі фізичних термінів з англійської мови на українську та навпаки, але й завдяки численним ілюстраціям наочно відобразити суть фізичних понять та концепцій. Розглянуто близько 2000 ключових слів/понять з курсу класичної фізики, подано 247 ілюстрацій та 89 світлин. Словник буде цікавим для фахівців і студентів, українців та іноземців, учнів і вчителів у школах, інженерів та перекладачів.
734469 B
   37

Мороз Олександр Іванович
Інститут сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола. 10 років [Текст] : історико-бібліографічний нарис / [О. І. Мороз, І. М. Петрушка, М. С. Мальований та ін.] ; за ред. О. І. Мороза ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2021, . - 224 c. фот.,. кольор.

Анотація: В історико-бібліографічному нарисі висвітлено навчальну, організаційно-методичну, наукову та виховну діяльність Інституту сталого розвитку імені В’ячеслава Чорновола Національного університету “Львівська політехніка” від часу його заснування до наших днів. Вказано основні напрями наукових досліджень, найважливіші науково-дослідні роботи працівників інституту, наведено навчальні та наукові видання.
734508 R
    8

Альбота Соломія Миколаївна
Стилістика сучасної англійської мови [Текст] : навч. посібник / Соломія Альбота, Марта Карп ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2021, . - 304 c. Бiблiогр.: с. 295-296.

Анотація: Навчальний посібник “English Stylistics” містить теоретичний та практичний матеріал із дисципліни “Стилістика сучасної англійської мови”. Змістом посібника передбачено: ознайомити студентів з тематичним планом лекційних занять; подати короткий зміст теоретичного матеріалу лекцій; надати проміжні питання/завдання для засвоєння кожного пункту плану та питання для самоконтролю; список питань для підготовки до семінарів; рекомендувати список основної літератури до курсу, який має на меті допомогти студентам зрозуміти та засвоїти теоретичний матеріал. Тестові та індивідуальні завдання сприяють засвоєнню матеріалу впродовж аудиторної та самостійної роботи над теоретико-практичним курсом. The textbook combines theoretical study and practice concerning the discipline of “Stylistics of Modern English”. The objectives of the book involve raising students’ awareness about the thematic plan of lectures; giving a summary of the theoretical lecture study; providing intermediate questions / tasks for covering each item of plan and questions for self-control. A list of seminar questions and discipline references have been provided. They are aimed at helping students understand and learn the discipline theory appropriately. Tests and individual assingments have been developed in order to thoroughly gain theoretical and practical knowledge during classes and indivudual work on the discipline.
734515 R
   678

Братичак Михайло Миколайович
Олігомери на основі циклічних сполук: синтез, властивості та застосування [Текст] : моногрофія / Михайло Братичак, Олена Шищак, Олена Астахова, Володимир Гунька ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2021, . - 244 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: Розглянуто синтез на основі фенолів, феноло-формальдегідних смол та індену й кумарону олігомерів, які містять у своїй структурі різні за природою функційні групи, зокрема пероксидні. епоксидні, карбоксильні та ненасичені акрилатні групи. Описано головні кінетичні закономірності одержання таких олігомерів. та запропоновано механізми отримання деяких функційних олігомерів. Спектральними методами дослідження підтверджено структури синтезованих олігомерів. Розглянуто можливість використання олігомерів як додатків до полімерних сумішей та нафтових бітумів.
734504 R
   656

Shevchuk Дмитро Олегович
Mathematical methods of modeling and optimization of transport systems and processes [Текст] : manual / [authors: D. Shevchuk, O. Yakushenko, A. Mirzoyev and other] ; National Aviation University; Kyiv [NAU] : 2021, . - 112 c. a-graph. a-pic. a-tabl. References.: p. 108 (10 names).

Анотація: The Manual contains materials for learning the subject “Mathematical Methods of Modeling and Optimization of Transport Systems and Processes” intended for students of specialty 275 “Air Transport Technologies”. Навчальний посібник містить матеріали для вивчення дисципліни «Математичні методи моделювання та оптимізації систем і процесів». Для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)».
734503 R
   8

Шостак Оксана Григорівна
Professional english architecture and city planning [Текст] : навч. посібник / О. Г. Шостак, Л. М. Конопляник, Ю. Ю. Пришупа ; НАУ; Київ [НАУ] : 2020, . - 220 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 219 (18 назв).

Анотація: Навчальний посібник укладений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Фахова іноземна мова» ОС «Бакалавр». Містить професійно орієнтовані текстові матеріали, відповідні лексичні та граматичні вправи та списки термінів.
734516 R
   37

Колодій Ігор Степанович
Управління освітнім процесом у закладах вищої освіти [Текст] : навч. посібник / Ігор Колодій ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 352 c. Бiблiогр.: с. 286-289 (78 назв).

Анотація: Висвітлено актуальні аспекти управління освітнім процесом у закладі вищої освіти з позиції сучасних вимог державної освітньої політики. У посібнику поєднано викладення історії, теорії та практики управління освітнім процесом в Україні та провідних країнах світу. Доцільно використовувати для вивчення нормативних педагогічних курсів, на практичних заняттях спецсемінарів та спецкурсів, для написання навчально-дослідних та кваліфікаційних робіт. У
734514 R
   004

Корж Роман Орестович
Інформаційний образ ЗВО у соціальних середовищах Інтернету: проблеми ідентифікації, формування та захисту [Текст] : монографія / Р. О. Корж, А. М. Пелещишин ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2019, . - 204 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 193-202 (168 назв).

Анотація: У монографії висвітлено розв’язання завдань формування та ідентифікації інформаційного образу закладу вищої освіти (ЗВО) в основних соціальних середовищах Інтернету, таких як соціальні мережі та веб-форуми, що відображається у зростанні кількості та поліпшенні якості інформаційного наповнення, релевантного діяльності закладів вищої освіти, відповідному збільшенні аудиторії соціальних середовищ, зацікавленої в діяльності ЗВО, та її стійкості до небажаних впливів за умови обмежених ресурсів, що можуть задіяти ЗВО у своїй інформаційній діяльності. Першочерговим завданням досліджень є методологічні, методичні та технічні питання організації комплексної інформаційної діяльності ЗВО як складної організаційної структури у соціальних середовищах Інтернету з метою покращення інформаційного образу на тривалу перспективу.
734513 R
   33

Матос Педро П.
ESG-принципи та відповідальне інституційне інвестування у світі [Текст] : критичний огляд досліджень / Педро Матос; Львів. Вид-во : 2020, . - 88 c. рис.,. Бiблiогр.: с. 75-86 (176 назв).

Анотація: Книга сучасного дослідника у галузі фінансових інвестицій Педро Матоса присвячена огляду світових публікацій на тему екологічних, соціальних та управлінських чинників (ESG) у прийнятті інвестиційних рішень та сталого інвестування. У світі поки немає єдиної думки щодо точного переліку усіх ESG-чинників, але інвестори все частіше вивчають нефінансову звітність компаній для уникнення інвестицій у компанії, які мають великі ESG-ризики. Дослідження дає уявлення про перелік ESG-принципів, аналізує практику та намагається дати об’єктивну оцінку потенціалу ESG-інвестування.
734512 R
   74

Клименюк Тетяна Михайлівна
Креслення. Рисунок [Текст] : навч. посібник / Т. М. Клименюк ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львівської Вид-во : 2021, . - 244 c. рис.,. Бiблiогр.: с. 238-240 (33 назви). - Алф.-Предм. покажч.: с. 222-237.

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто основи креслення, рисунка. Для полегшення розуміння викладеного матеріалу та можливості його самостійного вивчення всі теоретичні положення і завдання проілюстровано кресленнями й рисунками, доповнено зразками виконаних робіт.
734511 R
   53

Лопатинський Іван Євстахович
Збірник задач з фізики [Текст] : навч. посібник / [авт.: І. Є. Лопатинський, І. Р. Зачек, С. О. Юр'єв та ін.] ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2021, . - 244 c. граф.,. Бiблiогр.: с. 239 (8 назв).

Анотація: Збірник містить задачі з фізики для розв’язання на практичних заняттях і для самостійної роботи. Загалом запропоновано 1300 задач, які поділено на 32 теми. До кожної теми наведено основні формули з курсу фізики.
734510 R
    51

Гнатів Богдан Васильович
Дискретна математика [Текст] : навч. посібник / Б. В. Гнатів, В. Р. Гладун, Л. Б. Гнатів ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2021, . - 400 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: У навчальному посібнику висвітлено базові поняття та методи дискретної математики. Виклад матеріалу супроводжується багатьма докладно проаналізованими прикладами, кожний розділ завершується завданнями для самостійного розв’язування. Посібник написано на основі курсу лекцій для студентів спеціальності “Прикладна математика” Національного університету “Львівська політехніка”.
734509 R
   336

Плукар Любов Андріївна
Економічна безпека суб'єктів господарювання регіональної банківської системи [Текст] : монографія / Плукар Любов Андріївна ; ЗВО "Львівський ун-т бізнесу та права"; Львів. Вид-во : 2021, . - 152 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 127-140 (189 назв).

Анотація: Монографія присвячена розробці теоретичних, методичних та прикладних положень щодо формування та забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання регіональної банківської системи. Розкрито структуру та функції банківського сектора регіону, сутність економічної безпеки суб’єктів господарювання регіональної банківської системи та концептуальні підходи щодо її забезпечення. Охарактеризовано соціально-економічні та інституційні передумови економічної безпеки суб’єктів господарювання регіональної банківської системи, проаналізовано системні ризики, представлено оцінку регіонів України за потенціалом розвитку банківського сектора. Запропоновано організаційно-економічні засади системи забезпечення економічної безпеки банківського сектора на регіональному рівні, основні напрями управління економічною безпекою банківського сектора на макрорівні та шляхи зміцнення потенціалу розвитку банківського сектора регіону.
734507 R
   37

Козловський Юрій Михайлович
Інтегративно-диференційований підхід до структурування змісту навчальних дисциплін у вищій школі [Текст] : [монографія] / Юрій Козловський, Любов Дольнікова ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2021, . - 148 c. табл.,. Бiблiогр. у виносках.

Анотація: У монографії обгрунтовано теоретико-методологічні аспекти інтеграції змісту навчальних дисциплін в системі підготовки фахівців у вищій школі. Проаналізовано зміст освіти та окреслено необхідність урахування диференціації в процесі формування змісту навчальної дисципліни, сучасні підходи до реалізації поєднання процесів інтеграції та диференціації в процесі відбору змісту навчальних дисциплін. Наведено практичні засоби реалізації інтеграції та диференціації змісту шляхом логічного структурування змісту та шляхи реалізації інтегративно-дифереційованого підходу через структурування змісту навчальних дисциплін. Представлено розроблені авторські методики (на прикладі природничонаукових дисциплін) та результати їх впровадження у практику роботи закладів вищої освіти.
734506 R
   338

Теодорович Лариса Віталіївна
Словник готельно-ресторанних термінів [Текст] : для студ. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти стаціонарної та заочної форми навчання спецальності 242 "Туризм" / [Теодорович Л. В., Москвяк Я. Є., Костючко В. М.] ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2021, . - 108 c. Бiблiогр.: с. 75-78 (61 назва).

Анотація: Словник є додатком до навчально-методичних комплексів з дисциплін «Організація готельного господарства» та «Організація ресторанного господарства», що містить понад 800 понять і термінів, а також словосполучень, котрі використовують у готельно-ресторанній сфері.
734502 R
   37

Толочко Світлана Вікторівна
Інноваційні технології навчання [Текст] : навч. посібник / С. В. Толочко ; НАУ; [Київ] [НАУ] : 2021, . - 140 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 98-103 (70 назв).

Анотація: Навчальний посібник містить теоретичний, методичний та практичний матеріал для використання інноваційних технологій навчання викладачами в освітньому процесі закладів вищої освіти. Базовим матеріалом стали психолого-педагогічні дослідження відомих закордонних та українських фахівців, авторські розробки. Посібник укладено з метою сприяння розвиткові науково-методичної компетентності педагогів для продукування ними власних персонал-технологій на основі індивідуального поєднання особливостей діяльності педагогів-тьюторів, коучів, фасилітаторів, едвайзерів, менторів у неперервній освіті.
734501 R
   15

/- Яковицька Лада Савеліївна
Психологія управління [Текст] : навч. посібник / Л. С. Яковицька ; НАУ; Київ [НАУ] : 2021, . - 172 c. Бiблiогр.: с. 165-169 (60 назв).

Анотація: Розглянуто психологічну складову різноманітних видів управлінської діяльності у виробничих організаціях: знання конкретних психологічних механізмів та прийомів управління, здатність побачити їхню соціальну значущість для функціонування організації; природу розв'язуваних управлінських завдань та алгоритми прийняття рішень; креативний характер управлінської діяльності, особливо, коли вона здійснюється в інформаційному вакуумі, в умовах мінливої, часто конфліктної обстановки в організації; значну роль комунікативної складової виробничої взаємодії, вироблення ціннісно-нормативної системи взаємин між членами організації у ході спільної діяльності та спілкування.
734461 B
   626


Науково-методичні рекомендації щодо створення та функціонування дренажних систем у змінних сучасних умовах [Текст] : наук.-метод. рек. / за заг. ред. Сташука В. А., Рокочинського А. М., Волка П. П. ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, Рівнен. філія ДП Укр. держ. НДІ проектування міст "Діпромісто" ім. Ю. М. Білоконя; Рівне [НУВГП] : 2021, . - 113 c. 100 рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 110-112.

Анотація: Дані рекомендації підготовлені науковцями й співробітниками Національного університету водного господарства та природокористування разом з провідними фахівцями будівельної та водогосподарсько-меліоративної галузі на підставі узагальнення існуючої практики, виробничого досвіду й досягнень сучасної меліоративної науки, в тому числі за результатами виконання проектів (науково-технічних та експериментальних розробок), що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету по лінії МОН України, які пройшли міжнародну апробацію та відображені в наукометричних базах даних Scopus, Web of Science Core Collection та ін. Призначені для підвищення загальної технічної, технологічної та еколого-економічної ефективності при створенні та функціонуванні дренажних систем у змінних сучасних умовах на основі системної оптимізації режимних, технологічних та конструктивних рішень у проектах їх будівництва, реконструкції й модернізації.
734449 R
   37

Дмитренко Геннадій Анатолійович
Стратегія розвитку людства. Новий гуманізм в освіті [Текст] : наук.-публіцист. вид. / Дмитренко Г. А., Головач Н. В., Згалат-Лозинська Л. О. ; [за заг. ред. Г. А. Дмитренка]; Київ : 2021^I[ДКС-Центр], . - 258 c. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi підрозд..

Анотація: Розкривається системне бачення і технологічні можливості покращення людського капіталу в системі освіти і здатності самореалізації особистості в глобалізованому та інформаційно насиченому світі з урахуванням особистих і одночасно суспільних інтересів, навіть в планетарному масштабі. Досягнення таких результатів здійснюється завдяки цифровізації освітнього процесу з використанням факторно-критеріальної кваліметрії, що робить можливим свідоме формування кращих людських і професійних якостей здобувачів освіти за участю самих здобувачів освіти. При цьому всі ступені освіти органічно пов’язуються єдиною системоутворюючою ідеєю і єдиною методикою оцінювання кінцевих результатів діяльності закладів освіти в контексті культури системного управління закладами освіти за кінцевими цілями і результатами.
734446 R
   5

Міхєєв Олександр Миколайович
Природні та техногенні ризики [Текст] : навч. посібник / О. Міхєєв, С. Маджд, О. Лапань ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2022, . - 220 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 216-219. - Словник : с. 207-215.

Анотація: Подано теоретичний та практичний матеріал, який дасть змогу сформувати у майбутніх фахівців-екологів сучасне уявлення про закономірності сприйняття екологічних ризиків індивідуумами і соціальними групами, ознайомитися з методами якісного та кількісного оцінювання ризику, отримати інформацію щодо засобів керування екологічними ризиками, що формуються внаслідок техногенної діяльності людини та природних процесів.
734443 R
   339


Виклики та перспективи розвитку міжнародного бізнесу та вищої освіти [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 жовтня 2021 р., м. Львів / [редкол. : Т. Ю. Туниця, П. М. Гарасим, І. П. Соловій та ін.] ; Національний лісотехнічний університет України; Львів СПОЛОМ : 2021, . - 248 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..

Анотація: Висвітлено перспективи розвитку теорії і практики управління міжнародним бізнесом та інноваціями в контексті сталого розвитку; сучасний стан, проблеми та перспективи соціальної, політичної, економічної інтеграції України, країн Балтійського регіону та ЄС; виклики та перспективи розвитку освітнього процесу в світі; тенденції, інституційне середовище та проблеми міжнародної співпраці в сучасних умовах; вплив розвитку сучасних комунікаційних засобів на міжнародну співпрацю а також маркетингові аспекти міжнародного бізнесу.
734445 R
   55

Мельничук Григорій Вікторович
Геоморфологія з основами четвертинної геології [Текст] : навч. посіб. для студентів закл. вищ. освіти / Мельничук Г. В., Мельничук В. Г. ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування; 2021 Рівне : НУВГП, . - 212 c. 100 рис.,. табл.,. Предм. покажч.: с. 206-208. - Бiблiогр.: с. 204-205.

Анотація: У посібнику наведено основні відомості про рельєф земної поверхні і пухкі відклади, що її покривають: історію їх досліджень, основні мікро-, мезо-, макро- та мегаформ рельєфу, зв’язок рельєфоутворення з ендогенними та екзогенними геологічними процесами, генетичні типи четвертинних відкладів, їхній речовинний склад і стратифікацію. Описано методи досліджень рельєфу і четвертинних відкладів. Окрім того, коротко викладено інформацію про будову дна та осадові відклади морів та океанів.
t=1.3483791351318