Нові надходження книжкових видань
25 жовтня 2021 - 31 жовтня 2021

733363 R
   61

Килівник В. С.
Курортологія: історичні, організаційні та клінічні аспекти [Текст] : монографія / [В. С. Килівник, О. В. Гладкий, А. О. Голяченко та ін. ; за ред. В. С. Килівника] ; МОЗ України, Вінницький нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова; учбової Центр : 2021, . - 232 c. граф.,. табл.,. фот.,. кол. Бiблiогр.: с. 215-230.
733362 R
   004

Lytvynov Vitalii
Computer nets attacks defense tools based on extended information about environment [Текст] : monograph / V. Lytvynov, N. Stoianov, I. Stetsenko [et al] ; Emerging Security Challenges Division, Science for and Security Programme, Cyber Rapid Analysis for Defense Awareness of Real-time Situation - CyRADARS; Politechnic [Chernihiv : 2021, . - 212 c. іл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
733362 R
   004

Lytvynov Vitalii
Computer nets attacks defense tools based on extended information about environment [Текст] : monograph / V. Lytvynov, N. Stoianov, I. Stetsenko [et al] ; Emerging Security Challenges Division, Science for and Security Programme, Cyber Rapid Analysis for Defense Awareness of Real-time Situation - CyRADARS; Politechnic [Chernihiv : 2021, . - 212 c. іл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: The monograph is devoted to such questions: architecture of defense systems against attacks on computer networks using the global information spaсe; analysis of network infrastructure and is behavior, defense policy and behavior of attackers; analysis of systems and methods of intrusion detection; synthesis of immune and neural network algorithms in system of detection of non-standard behavior of information networks; development and modification of algorithms for detecting non-standard behavior in global network space in conditions of uncertainty; simulation of the dissemination of cyber-attacks in a distributed information system; design the cybersecurity training center.
733423 R
   621.6

Віталій Олександрович
Спеціальні гідромашини [Текст] : навч. посіб. / [В. О. Панченко, О. В. Івченко, С. С. Мелейчук та ін.] ; за ред. В. О. Панченка ; Сум. держ. ун-т; держ. Сум. : 2021, . - 229 c. рис.,. табл.,. 300 Бібліогр.: с. 226-228.

Анотація: У навчальному посібнику розглянуті гідромашини, що за принципом дії, умовами експлуатації, конструктивним виконанням можуть бути віднесені до спеціальних гідромашин. Описані сфери застосування, принцип дії, способи регулювання режиму роботи, основні конструктивні схеми та матеріали, застосовані під час виготовлення цих машин. Зазначені переваги та недоліки порівняно з іншими типами гідромашин. Видання доповнене описом електроімпульсних насосів.
733418 R
   15

Музичко Леся Тарасівна
Основи психологічного консультування військовослужбовців [Текст] : навч.-методич. посіб. / Л. Музичко, Т. Мацевко, А. Неурова [та ін.] ; [Національна акад. сухопутних військ]; академія Національна : 2021, . - 297 c. Бiблiогр.: с. 287-289.

Анотація: Навчально-методичний посібник відображає сучасні підходи до психологічного консультування військовослужбовців, поєднуючи теоретичні положення та військову практику діяльності офіцерів командного складу та органів морально-психологічного забезпечення. Посібник призначений для використання в навчальному процесі кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ, а також для організації психологічного супроводу військово-професійної діяльності особового складу військових підрозділів.
733361 R
   9

Kulykova Liliia Borisovna
World History. Ancient World [Текст] : Historical dictionary for students / Liliia B. Kulykova ; in Higher education L. B. Kulikova ; [KSMA]; . - c. Бiблiогр.: с. 752-768. - Алф. покажч.: с. 736-751.
733361 R
   9

Kulykova Liliia Borisovna
World History. Ancient World [Текст] : Historical dictionary for students / Liliia B. Kulykova ; in Higher education L. B. Kulikova ; [KSMA]; . - c. Бiблiогр.: с. 752-768. - Алф. покажч.: с. 736-751.

Анотація: The four volumes, historical dictionary is designed and compiled in English. It is an educational supplement for the teaching course in the World History that consists of such parts: "Ancient World", "Middle Ages", "Modern Times", "Modern World (XX-XXI centuries)". The idea of making up the dictionary' of that kind lies in the necessity to have in use a full educational complex in the World History taught at Kherson State Marine Academy, the discipline which includes the set of lectures and seminars, tasks for the seminars and students’ self-practice work. With the help of the dictionaries which are not only entertaining but informative, one can enlarge the knowledge in the world history, expand the fields of interest, develop the skills to understand and analyze the role and influence of different historical phenomena and events Working with the dictionaries, using them as one of the main sources of actual and approved information about the world history, historical events and personalities, aims to enhance the culture of speech, purview of the users and promote the development of logical thinking. I lie dictionaries contain the number of pieces of information from ancient history as well as from the modern one. The items of the dictionaries introduce important terms and concepts with their explanations. This edition is published for the students of secondary and higher educational institutions, teachers and all those who are interested in the world history for professional and self-education purpose.
733358 R
   004

Гузьова Ірина Олександрівна
Чисельне моделювання хіміко-технологічних процесів з використанням моделюючої програми ChemCad [Текст] : навч. посібник / І. О. Гузьова, А. О. Нагурський, В. М. Атаманюк ; Національний університет "Львівська політехніка"; Вид-во : 2021, . - 140 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 135-136.
733357 R
   8

Гриців Наталія Миколаївна
Перекладай з інтелектом [Текст] : навч. посібник / Наталія Гриців, Ольга Кулина ; Національний університет "Львівська політехніка"; Вид-во : 2021, . - 220 c. табл.,.
732950 B
   621.3

Сахно В. П.
Шарнірно-зчленовані автобуси. Маневреність та стійкість [Текст] : монографія / В. П. Сахно. В. М. Поляков, С. М. Шарай [та ін.] ; [Національний транспортний університет]; Луцького [ІВВ : 2021, . - 288 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 260-286.

Анотація: За останнє десятиріччя у багатьох розвинутих країнах світу новий вид пасажирських перевезень розвивається в системі Bus Rapid Transport (BRT), яка передбачає рух автобусів по спеціально виділеним смугам. Для підвищення пасажиромісткості в системі BRT використовують зчленовані або триланкові автобуси. Поряд з незаперечними перевагами таких транспортних засобів їм притаманні і недоліки – гірші маневреність і стійкість руху у порівнянні з двосекційними. Проведено аналіз конструкцій та експлуатаційних властивостей (маневреності та стійкості) автобусів особливо великого класу, включаючи дволанкових шарнірно-зчленованих. Окремо досліджено маневреність триланкового метробуса на жорстких та еластичних у бічному напрямку колесах. Розглянуто вплив конструктивних і експлуатаційних факторів на критичну швидкість руху метробуса у тому числі і у неусталених режимах.
733365 R
    33


3 Тези доповідей II Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції "Імперативи економічного зростання в контексті реалізації глобальних цілей сталого розвитку" [Текст] : м. Київ, 23 квітня 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Київський нац. ун-т технологій та дизайну, ДННУ "Академія фін. управління" [та ін.] ; за підтримки Британської Ради в рамках проекту "Creative Spark"; Kиїв [КНУТД] : 2021, . - 152 c. а-iл. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
733364 R
   657


Облік, аналіз і контроль в управлінні суб'єктами економіки [Текст] : тези доп. VI Міжнар. студ. наук. конференції, Львів, 10 листопада 2020 р. / Національний університет "Львівська політехніка", Ін-т економіки і менеджменту, Каф. обліку та аналізу; Львів. Вид-во : 2020, . - 176 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..
733366 R
   004

Крихівський М. В.
Дискретна математика [Текст] : навч. посіб. / М. В. Крихівський, Т. О. Ваврик ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. прикладної математики; Івано-Франківськ [ІФНТУНГ] : 2021, . - 136 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
733366 R
   004

Крихівський М. В.
Дискретна математика [Текст] : навч. посіб. / М. В. Крихівський, Т. О. Ваврик ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. прикладної математики; Івано-Франківськ [ІФНТУНГ] : 2021, . - 136 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: Навчальний посібник з дисципліни "Дискретна математика" складено відповідно до нового навчального плану та освітньо-кваліфікаційної програми для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 131 "Прикладна механіка". Містить теоретичний матеріал, який висвітлює найважливішу інформацію для знань студентів; виконання робіт супроводжується підказками, роз'ясненнями та ілюстраціями; перелік питань для контролю та атестації знань студентів.
733360 R
   327

Завада Ярина Ігорівна
Іранська ядерна програма: безпековий вимір [Текст] : Ярина Завада, Ярина Турчин ; Національний університет "Львівська політехніка"; Вид-во : 2021, . - 200 c. а-кол. iл. табл.,. Бiблiогр.: с. 166-192.
733359 R
   327

Рослонь Домініка Томашівна
Східне партнерство в зовнішній політиці Польщі [Текст] : монографія / Рослонь Домініка Томашівна ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львівської Видавництво : 2021, . - 176 c. Бiблiогр.: с. 160-170 та у виносках.
733359 R
   327

Рослонь Домініка Томашівна
Східне партнерство в зовнішній політиці Польщі [Текст] : монографія / Рослонь Домініка Томашівна ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львівської Видавництво : 2021, . - 176 c. Бiблiогр.: с. 160-170 та у виносках.

Анотація: Монографія присвячена ґрунтовному та всебічному вивченню ініціативи ЄС – «Східне партнерство» як важливого виміру імплементації східної політики Республіки Польща з урахуванням актуальних трендів трансформації міжнародного середовища в Центральній та Східній Європі. Актуальність теми обумовлена потребою дослідження перспектив польсько-шведської політики як в рамках ЄС, так і можливостей офіційної Варшави за умов її реалізації. Актуалізує дослідження і той факт, що вимогою часу є переосмислення сучасної польської східної політики й окреслення потенційних сценаріїв її втілення. Наголошено на тому, що в інтересах Польщі – обмежити російське домінування та зміцнити власні східні кордони через демократизацію й європеїзацію правових, суспільних та економічних сфер держав СП.
733356 R
   31

Карівець Ігор Володимирович
Актуальні проблеми філософії XX-XXI століть [Текст] : навч. посіб. / [І. В. Карівець, В. Л. Петрушенко, С. М. Повторева та ін.] ; за заг. ред. І. В. Карівця ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів політехніка : Львівська, . - 240 c. а-кол. iл. Бiблiогр. наприкiнцi тем та у виносках. - Алф. покажч.: с. 233-237.
733355 R
   339

Кузьмін Олег Євгенович
Митна справа [Текст] : підручник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, В. О. Терлецька ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів політехніка : Львівська, . - 240 c. Бiблiогр.: с. 174-176.
733354 R
   004

Коробейнікова Тетяна Іванівна
Технології захисту локальних мереж на основі обладнання CISCO [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Коробейнікова, С. М. Захарченко ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів політехніка : Львівська, . - 232 c. а-кол. iл. Бiблiогр.: с. 160.
733353 R
   327

Дорош Леся Олексіївна
Зовнішня політика України [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Дорош, О. Я. Івасечко, Я. Б. Турчин ; Національний університет "Львівська політехніка"; політехніка Львівська : 2021, . - 348 c. Бiблiогр.: с. 283-345.
733352 R
   665

Пиш'єв Сергій Вікторович
Оксидаційне очищення дистилятних нафтових фракцій [Текст] : монографія / Сергій Пиш'єв, Юрій Присяжний ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів політехніка : Львівська, . - 172 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
733351 R
   338

Данилович-Кропивницька Марта Львівна
Бізнес-економіка [Текст] : навч. посіб. / М. Л. Данилович-Кропивницька, І. А. Канцір ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів політехніка : Львівська, . - 248 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi тем та с. 229-234.
733351 R
   338

Данилович-Кропивницька Марта Львівна
Бізнес-економіка [Текст] : навч. посіб. / М. Л. Данилович-Кропивницька, І. А. Канцір ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів політехніка : Львівська, . - 248 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi тем та с. 229-234.

Анотація: Навчальний посібник складено відповідно до анотації дисципліни “Бізнес-економіка” освітньо-професійної програми підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти технічних та економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання. Він забезпечує використання всіх основних методів навчання: вербально-візуального, інтерактивного та пізнавально-прикладного. Навчальний посібник містить: передмову, розділи з теоретичним матеріалом, питаннями для самоконтролю, тестовими завданнями, кейсами, задачами для самостійної роботи.
733354 R
   004

Коробейнікова Тетяна Іванівна
Технології захисту локальних мереж на основі обладнання CISCO [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Коробейнікова, С. М. Захарченко ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів політехніка : Львівська, . - 232 c. а-кол. iл. Бiблiогр.: с. 160.

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто технології захисту локальних комп’ютерних мереж різних типів на основі використання обладнання компанії Cisco. Він складається з чотирьох розділів та двох додатків, які містять тестові та практичні завдання. Матеріал розташовано в логічній послідовності та із зазначенням необхідних команд для налаштування обладнання компанії “Cisco”.
733351 R
   338

Данилович-Кропивницька Марта Львівна
Бізнес-економіка [Текст] : навч. посіб. / М. Л. Данилович-Кропивницька, І. А. Канцір ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів політехніка : Львівська, . - 248 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi тем та с. 229-234.

Анотація: Навчальний посібник складено відповідно до анотації дисципліни “Бізнес-економіка” освітньо-професійної програми підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти технічних та економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання. Він забезпечує використання всіх основних методів навчання: вербально-візуального, інтерактивного та пізнавально-прикладного. Навчальний посібник містить: передмову, розділи з теоретичним матеріалом, питаннями для самоконтролю, тестовими завданнями, кейсами, задачами для самостійної роботи.
t=2.8381879329681