Нові надходження книжкових видань
25 жовтня 2021 - 31 жовтня 2021

733430 R
   


Виявлення та розслідування підрозділами національної поліції України втягення неповнолітніх у заняття жебрацтвом [Текст] : монографія; Львів політехніка : Львівська, . - 176 c.
733429 R
   


Концептуальні засади застосування фізичної сили, спецзасобів і зброї у місцях позбавлення волі [Текст] : монографія; Львів політехніка : Львівська, . - 440 c.
733428 R
   


Організаційно-тактичне забезпечення розслідування контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються організованими злочинними групами [Текст] : монографія; Львів політехніка : Львівська, . - 200 c.
733427 R
   


Навчально-науковий інститут адміністрування та післядипломної освіти Львівської політехніки у 1991-2021 р [Текст] : Навчально-науковий інститут адміністрування та післядипломної освіти Львівської політехніки у 1991-2021 рр.; Львів політехніки : Львівської, . - 124 c.
733426 R
   

Кузьо І. В.
Кафедра механіки та автоматизації машинобудування (МАМ) [Текст] : І. В. Кузьо, В. М. Боровець; Львів політехніка : Львівська, . - 144 c.
733415 R
   070

Жиленко Ірина Рудольфівна
Світові медійні процеси часів Середньовіччя й Відродження [Текст] : навч. посібник / Жиленко І. Р. ; Сумський державний університет; держ. Сумський : 2021, . - 163 c. Бiблiогр.: с. 160-162 та у виносках.
733416 R
   070

Жиленко Ірина Рудольфівна
Медійні процеси XVIII-XVIII століть [Текст] : навч. посібник / Жиленко І. Р. ; Сумський державний університет; держ. Сумський : 2021, . - 189 c. Бiблiогр.: с. 186-188 та у виносках.
733424 R
   629.7

Мамлюк Олег Володимирович
Інженерія забезпечення якості деталей, вузлів та агрегатів у машинобудуванні [Текст] : монографія / О. В. Мамлюк, А. П. Кудрін, Г. М. Зайвенко ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2021, . - 140 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 136.
733422 R
   355

Трофименко Павло Євгенович
Основи інженерної підготовки, тактичного маскування та радіаційного, хімічного, біологічного захисту в артилерійських підрозділах [Текст] : підручник / Трофименко П. Є., Сорокоумов Г. В., Демидко Л. С. ; Сумський державний університет; держ. Сумський : 2021, . - 266 c. рис.,. табл.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 213-215. - Предм. покажч.: с. 216-231.
733421 R
   621.6

Кондусь Владислав Юрійович
Лопатеві насоси [Текст] : навч. посібник / Кондусь В. Ю., Котенко О. І. ; Сумський державний університет; держ. Сумський : 2021, . - 293 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр. наприкiнцi тем.
733420 R
   8

Бєлова А. Д.
Соціолінгвістика [Текст] : посібник для студентів / [А. Д. Бєлова] ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філології, Кафю англ. філології та міжкультурної комунікації; "Юстон" "Вид-во : 2021, . - 157 c. табл.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 155-157.
733419 R
   8

Гнатюк Мирослава Михайлівна
Тарас Шевченко в літературі новітньої доби [Текст] : [вибрані статті] / Мирослава Гнатюк; "ЮСТОН" "Вид-во : 2021, . - 264 c. Бiблiогр. наприкiнцi розд. та у виносках.
733410 R
   5


Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики [Текст] : сб. тр. [участников XXX Междунар. конф., 19-20 ноября 2020 г., г. Киев] / Минприроды Украины, НАН Украины, Ин-т техн. теплофизики НАН Украины, Ин-т пром. экологии, Всеукр. энергетич. ассамблея ; под ред. канд. техн. наук А. И. Сигала; АЛКОН ИПЦ : 2021, . - 262 c. граф.,. рис.,. табл.,. 150 Бібліогр. в кінці ст..
733409 R
   5


Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики [Текст] : сб. тр. [участников XXIX Междунар. конф., 10-14 июня 2019 г., г. Черноморск Одесской обл.] / Минприроды Украины, НАН Украины, Ин-т техн. теплофизики НАН Украины, Ин-т пром. экологии, Всеукр. энергетич. ассамблея ; под ред. канд. техн. наук А. И. Сигала; АЛКОН ИПЦ : 2020, . - 192 c. граф.,. рис.,. табл.,. 150 Бібліогр. в кінці ст..
733425 R
   621


Школа-конференція молодих вчених "Сучасне матеріалознавство: фізика, хімія, технології" (СМФХТ-2021), Ужгород Водограй Україна, 4-8 жовтня 2021 р. [Текст] : програма та матеріали конф. / [редкол.: А. Г. Наумовець (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т фізики [та ін.]; А. [Сабов : 2021, . - 320 c. а-рис. 200 Бібліогр. в кінці ст..
733413 R/
   37


Календар-Довідник. 2021-2022 навчальний рік [Текст] : [довідкове вид.] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; НаУКМА] [РВВ : 2021, . - 204 c. c-портр. фот.,.
733403 R
   

Голіков Володимир Антонович
Системи управління судновими інтелектуальними двигунами внутрішнього згоряння [Текст] : навч. посібник / [В. А. Голіков, В. В. Нікольський, М. В. Нікольський, В. А. Білий] ; Національний університет «Одеська морська академія»; "ОМА"] [НУ : 2021, . - 132 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 129-131.
733401 R
   63


Науково-методичне забезпечення інноваційного розвитку агровиробництва в Степу України [Текст] : колективна монографія / за ред. Семеняки І. М., Гайденка О. М., Іщенка В. А. ; НААН України, Ін-т сільського госп-ва Степу; "Нілан-ЛТД" ТОВ : 2021, . - 280 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
733404 R
   004


Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні управляючі системи та технології" (ICST-ODESSA-2021), 23-25 вересня 2021 року [Текст] : Одеський. нац. політехнічний ун-т, Київський нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Харківський нац. ун-т радіоелектроніки[та ін.] ; ред.: Володимир Вичужанін [та ін.]; "ОМА"] [НУ : 2021, . - 209 c. граф.,. табл.,. рис.,. Бібліогр. наприкінці ст..
733402 R
   621.4


XXVI міжнародний конгрес двигунобудівників [Текст] : тези доп. / Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "ХАІ", Нац. техн. ун-т "ХПІ", ДП "Запорізьке машинобудівне КБ Прогрес" ім. акад. А. Г. Івченка", Акціон. т-во "Мотор Січ" [та ін.]; Харків ХАІ : 2021, . - 107 c. а-iл.
733395 R
   001

Патлайчук Оксана Віталіївна
Навчальний посібник з філософії науки для підготовки аспірантів та здобувачів наукового ступеню PhD (доктор філософії) [Текст] : [навч. вид.] / О. В. Патлайчук, О. О. Гончарова ; Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; імені [НУК : 2021, . - 200 c. Бiблiогр. наприкiнцi лекцій.
733349 B
   016:54


На вістрі наукового пошуку [Текст] : бібліографічний покажчик наук. праць професора Євгена Ковальчука / Львівський національний університет імені Івана Франка, Наукове т-во ім. Шевченка ; [уклад. О. В. Решетняк, І. Є. Марчук]; центр [Дослідно-видавничий : 2020, . - 111 c. фот.,. фот.,. кол.
733348 R
   016:63


Спольнік Олександр Іванович [Текст] : біобібліографічний покажчик праць за 1971-2021 роки / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Наукова бібліотека ; [уклад.: Е. М. Бочарова, О. І. Бараболік, Т. Б. Богданова ; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко]; Харків [ХНУСГ] : 2021, . - 93 c. фот.,. кол. Алф. покажч.: с. 80-86. - Предм. покажч.: с. 87-89.
733346 R
   016:629.7


Вадим Іванович Лялько [Текст] : НАН України, Державна установа "Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України" ; [відп. ред. М. О. Попов ; уклад.: М. О. Попов, О. А. Апостолов, Є. М. Дорофей та ін.]; Київ Академперіодика : 2021, . - 115 c. фот.,. фот.,. кол.
733347 R
   016:9

Бочарова Ельвіра Миколаївна
Мазоренко Дмитро Іванович [Текст] : біобібліогр. покажчик праць за 1969-2021 роки / [уклад. : Е. М. Бочарова, О. І. Бараболік, Т. Б. Богданова ; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко] ; Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Наукова б-ка; ім. [ХНТУСГ : 2021, . - 138 c. фот.,. кол. Алф. покажч.: с. 116-130.
733397 R
   31

Штанько Валентина Ігорівна
2 Інформаційне суспільство: соціально-філософські проблеми становлення [Текст] : навч. посіб. для студ. усіх спец. / В. І. Штанько, О. О. Жидкова, О. В. Турута ; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харків [ХНУРЕ] : 2021, . - 172 c. Алф. покажч.: с. 162-172. - Бiблiогр. наприкiнцi ст..
733393 R
   15

Войтенко Олена Василівна
Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. / [І. В. Богдановський, Войтенко О. В.. Дєніжна С. О. та ін.] ; за заг. ред. Р. А. Калениченка, О. Г. Льовкіної, І. О. Пєтухової ; Ун-т держ. фіск. служби України; Ірпінь [УДФСУ] : 2020, . - 554 c. а-iл. 300 Бібліогр. в кінці тем.
733390 R
   63

Подкоритов Анатолій Миколайович
2 Використання теорії спряжених поверхонь під час конструювання робочих органів коренезбиральних машин [Текст] : монографія / А. М. Подкоритов, В. П. Юрчук, П. М. Яблонський ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"; Київ КПІ : 2021, . - 364 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 333-363.
733387 R
   001

Лебедєв Ігор Касьянович
Історія науки і техніки [Текст] : навч.-метод. матеріали для студ. ф-ту прикладної математики ; навч. посібник для здоб. ступеня бакалавра за спец. 113 "Прикладна математика", 121 "Іінженерія програмного забезпеч.", 123 "Комп'ютерна інженерія" / І. К. Лебедєв, Л. Р. Ігнатова, А. І. Махінько ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"; І. ім. : КПІ, . - 128 c. Бiблiогр.: с. 125-127 та наприкінці тем.
733386 R
   621.3

Кирик Валерій Валентинович
Електричні мережі та системи [Текст] : підручник для здоб. ступеня бакалавра за спец. 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" / В. В. Кирик ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"; І. ім. : КПІ, . - 324 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 312-320. - Предм. покажч.: с. 321-322.
733388 R
   621.3


Радіоелектроніка в XXI столітті [Текст] : матеріали IV Всеукраїнської науково-технічної конф. студ. та асп., 25-26 травня 2021 р., Київ, Україна / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т ім. Ігоря Сікорського", Радіотехнічний ф-т; "Політехніка"], [Вид-во : 2021, . - 96 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
733398 R
   004

Омаров Мурад Анверович
Основи технології сучасної WEB-анімації [Текст] : навч. посіб. / М. А. Омаров, В. М. Карташов, Р. І. Цехмістро, В. В. Усик ; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харків [ХНУРЕ] : 2021, . - 216 c. рис.,. табл.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 199.
733396 R
   8

Шаманова Наталія Євгенівна
Латинська мова [Текст] : навч. посіб. з вивчення дисципліни / Н. Є. Шаманова ; Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; 2021 Миколаїв : НУК, . - 144 c. Бiблiогр.: с. 140.
733394 R
   1

Шрамко Я. В.
Філософія: теоретичний курс [Текст] : навч. посіб. для студентів закл. вищ. освіти / [Я. В. Шрамко, А. І. Абдула, Г. А. Балута та ін.] ; за наук. ред. Я. В. Шрамка ; Криворізький державний педагогічний університет; Ріг Кривий : КДПУ, . - 264 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 250-263.
733392 R
   37

Козловський Юрій Михайлович
Педагогіка [Текст] : підручник / Ю. М. Козловський, В. Л. Ортинський, Л. В. Дольнікова ; Нац. ун-т "Львів. політехніка"; політехніки Львів. : Вид-во, . - 372 c. 200 рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 364-370.
733391 R
   61

Лозова Тетяна Михайлівна
Якість і безпечність харчової продукції традиційних та інноваційних технологій [Текст] : підручник / І. В. Сирохман, Т. М. Лозова, О. І. Гирка [та ін.] ; за ред. заслуж. діяча науки і техніки України, д-ра техн. наук, проф. І. В. Сирохмана; торг.-екон. Львів. : Вид-во, . - 504 c. 100 іл.,. табл.,. Бібліогр.: с. 500-503 та наприкінці розд. 6 та 7.
733389 R
   621.3

Євграфов Дмитро Вікторович
Розподілення абсолютного максимуму випадкового поля в теорії аналізу радіотехнічних систем [Текст] : монографія / Д. В. Євграфов ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"; ім. КПІ : 2021, . - 276 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 262-268.
733350 B
   016:9


30 років Незалежності України: наукове осмислення [Текст] : бібліографія / [упоряд. Дарія Стегній; ред. Зейтуна Мусіна, наук. ред., авт. вступ. ст. Геннадій Боряк, Володимир Головко] ; М-во культури та інформ. політики, Нац. історична б-ка України, Ін-т історії України НАН України; 2021 Київ : Вініченко, . - 640 c. Алф. покажч.: с. 589-631. - Геогр. покажч. : с. 633-637.
733345 B
   02


Тенденції розвитку медичних бібліотек України і виклики сучасного інформаційного суспільства [Текст] : матеріали XX ювілейної міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 травня 2021 р., Київ-Ужгород / [уклад.: Кірішева О. М., Науменко С.М. ; редкол. : Т. А. Остапенко, Н. М. Бортнік, О. М. Кірішева, С. М. Науменко] ; Нац. наук. мед. б-ка України, Наук. б-ка Ужгородського ун-ту, Секція б-к працівників мед. б-к Української бібл. асоціації; Коляда [ФОП : 2021, . - 72 c. фот.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
733344 R
   02


Світ медичних бібліотек: події, факти, цифри. Рік 2020 [Текст] : інформ.-аналіт. огляд / [уклад. :О. М. Кірішева, Т. В. Кулієва, С. М. Науменко; відп. ред.Т. А. Остапенко] ; Національна наукова медична бібліотека України; 2021 : Київ, . - 152 c. табл.,.
733344 R
   02


Світ медичних бібліотек: події, факти, цифри. Рік 2020 [Текст] : інформ.-аналіт. огляд / [уклад. :О. М. Кірішева, Т. В. Кулієва, С. М. Науменко; відп. ред.Т. А. Остапенко] ; Національна наукова медична бібліотека України; 2021 : Київ, . - 152 c. табл.,.
t=3.4413578510284