Нові надходження книжкових видань
18 жовтня 2021 - 24 жовтня 2021

732947 B
   629.5


Сучасні технології проектування, побудови, експлуатації і ремонту суден, морських технічних засобів і інженерних споруд [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. з міжнар. участю, 26-27 травня 2021 року / Нац. ун-т кораблебудування імені адмірала Макарова, Шаньдунський наук.-техн. ун-т, Морське інженерне бюро, НАН України, [та ін.]; Миколаїв [НУК] : 2021, . - 360 c. граф.,. рис.,. фот.,. Бібліогр. наприкінці ст..

Анотація: У збірнику подані матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю "Сучасні технології проєктування, побудови, експлуатації і ремонту суден, морських технічних засобів і інженерних споруд". Розглянуті питання побудови, проєктування та експлуатації суден, морських технічних засобів і інженерних споруд, морських технологій та океанотехніки, а також інформаційні технології в інженерії.
625.2/B 99-276820
   625.2

Buttner Max
Die Beleuchtung von Eisenbahn-Personenwagen. Mit besonderer Berucksichtigung der elektrischen Beleuchtung [Текст] : научное издание / Dr. phil. Max Buttner; von Verlag : 1930, . - 195^1s. c.
625/B 90-271382
   625

Bruce Arthur G.
Highway Location, Design, and Estimates [Текст] : Highway locationand design, highway beautification and other features / Arthur G. Bruce; Textbook International : 1939, . - 86^1p. c.
628/R 31-897231
   628


Recommended Practice of Office Lighting [Текст] : научное издание / illuminating Engineering Society; on Committhe : 1942, . - 47^1p. c.
732943 B
   621.3

Артеменко Михайло Юхимович
Теорія активної фільтрації багатофазних систем електроживлення, спрямована на мінімізацію потужності втрат в лінії передачі [Текст] : [монографія] / М. Ю. Артеменко, В. М. Михальський, І. А. Шаповал ; НАН України, Ін-т електродинаміки; електродинаміки [Ін-т : 2021, . - 236 c. 300 рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 214-231.

Анотація: У монографії розглянуті теорії активної фільтрації систем електроживлення та побудови технічних засобів поліпшення якості електроенергії. Отримали подальший розвиток теорії миттєвої та інтегральної потужностей багатофазних систем електроживлення шляхом обґрунтування нових формул визначення активного струму, повної потужності та коефіцієнта виграшу за потужністю втрат, що враховують залежність від співвідношення опорів лінії передачі. Розглянуто потенційну можливість збільшення ККД системи живлення шляхом підвищення коефіцієнта потужності навантаження завдяки застосуванню паралельного активного фільтра. Запропоновано методики розрахунку реактивних компенсаторів в складі гібридного активного фільтра для несиметричних синусоїдних режимів роботи трифазних трипровідних та чотирипровідних систем. Представлено приклади розрахунку коефіцієнтів потужності найуживаніших трифазних навантажень з використанням запропонованої формули повної потужності, що дає змогу оцінити потужність втрат та ККД системи живлення на ранніх стадіях її проектування.
628/R 31-097081
   628


Recommeded Practices for Sand Casting of Non-Ferrous Alloys [Текст] : научное издание / American Foundrymen's Association; Foundrymen's American : 1944, . - 159^1p. c.
732942 B
   001


Правова наука України: сучасний стан, виклики та перспективи розвитку [Текст] : монографія / [редкол.: О. В. Петришин (голова редкол.), В. А. Журавель, Н. С. Кузнєцов та ін.] ; НАН Ураїни; 2021 Харків : Право, . - 680 c. Бiблiогр. у виносках.

Анотація: Монографію присвячено 30-річчю незалежності України та 25-річчю Конституції України. У роботі розглянуто ґенезу та сучасний стан правової науки України, виклики, перспективи подальшого розвитку та еволюції наукових досліджень у галузі держави і права в контексті сучасних світових тенденцій та євроінтеграційних процесів. Окреслено проблеми формування державності та правової системи України, пріоритетні напрями розвитку українського конституціоналізму, забезпечення національної безпеки, адміністративно-правових перетворень, розроблення сучасних вітчизняних цивілістичної, екологічної та кримінально-правової доктрини.
733194 R
   37


78-ма студентська науково-технічна конференція Інституту комп'ютерних наук та інформаційних тенологій [Текст] : матеріали / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп'ютерних наук та інформаційних тенологій; "Львів. Вид-во : 2020, . - 76 c. а-iл.
733191 R
   34

Гумін Олексій Михайлович
Організація діяльності судів та правоохоронних органів [Текст] : навч. посіб. / [О. М. Гумін, К. Б. Марисюк, В. С. Канцір та ін.] ; Національний університет "Львівська політехніка", ЗВО "Львівський ун-т бізнесу і права"; Львів політехніка : Львівська, . - 232 c. Бiблiогр.: с. 225-231.

Анотація: У навчальному посібнику викладаються основні положення організації та діяльності суддів, прокуратури, органів внутрішніх справ, служби безпеки, досудового розслідування, юстиції, кримінально-виконавчої служби, адвокатури, нотаріату України, уповноваженого Верховної Ради з прав людини з урахуванням оновленого законодавства про судоустрій і статус суддів, прокуратуру та інші правоохоронні органи за станом на 1 вересня 2016 р. Навчальний посібник структурно і за змістом відповідає програмі навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів», яка викладається у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Представлений матеріал дає можливість акцентувати увагу на основних положеннях організації та діяльності судових і правоохоронних органів в Україні і являє зручну форму опанування знаннями у цій площині. Посібник відповідає програмі навчальної дисципліни «Організація діяльності судів та правоохоронних органів», яка викладається у Навчально-науковому інституті права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка».
733200 R
   8

Куньч Зоряна Йосипівна
Збірник тестових завдань з української літератури (за новою програмою) [Текст] : посібник для підготов. до зовн. незал. оцінювання випускників серед. шкіл і вступників до Нац. ун-ту "Львівська політехніка" / [З Й. Куньч, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин та ін.] ; за ред. З. Й. Куньч, І. П. Василишина ; Національний університет "Львівська політехніка"; Вид-во : 2021, . - 276 c. а-iл.

Анотація: Збірник містить понад 1400 тестових завдань з української літератури для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» та інших навчальних закладів України. Завдання з української літератури охоплюють усну народну творчість, усі періоди літературного процесу до кінця ХХ ст., а також теорію літератури. Опрацювання поданого матеріалу сприятиме виробленню навичок роботи з конкурсними тестами під час незалежного оцінювання і розвине вміння оперативно розв’язувати екзаменаційні тестові завдання. Типи завдань максимально наближені до вимог Українського центру оцінювання якості освіти. Матеріали підготував колектив викладачів кафедри української мови Львівської політехніки за участю вчителів-словесників львівських шкіл.
733199 R
   8

Середницька Анна Ярославівна
2 Українська мова і література: Тести для підготовки до ЗНО [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. Я. Середницька ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів політехніка : Львівська, . - 224 c. а-iл.

Анотація: У навчально-методичному посібнику вміщено понад 600 тестів, згрупованих у 10 варіантів, за змістом наближення до тестового зошита зовнішнього незалежного оцінювання.
733198 R
   71

Русанова Ірина Василівна
Інженерний благоустрій територій [Текст] : підручник / І. В. Русанова, Г. М. Шульга ; Національний університет "Львівська політехніка"; Вид-во : 2020, . - 260 c. граф.,. а-кол. iл. Бiблiогр.: с. 254-255.

Анотація: Розглянуто основні заходи і методи, спрямовані на освоєння територій та підготовку їх до будівництва. Описано заходи із інженерної підготовки територій в особливих умовах, а також подано матеріал з благоустрою територій, зокрема з інсоляції територій та захисту від шуму.
733197 R
   53

Лабай Володимир Йосифович
Тепломасообмінні процеси в системах ТГВ [Текст] : підручник / В. Й. Лабай ; Національний університет "Львівська політехніка"; Вид-во : 2021, . - 340 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 297-300.

Анотація: Підручник складено на основі багаторічного досвіду викладання курсу "Тепломасообмін" на кафедрі теплогазопостачання і вентиляції Національного університету "Львівська політехніка". У підручнику є розділи: теплопровідність, конвективний теплообмін (тепловіддача), теплове випромінювання, теплопередача, молекулярна дифузія, конвективний масообмін (масовіддача). Наведені відомості з теплового розрахунку теплообмінних апаратів і масовому - масообмінних. Книга адресована студентам вищих навчальних закладів освіти спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія" денної та заочної форм навчання. ЇЇ можна рекомендувати викладачам коледжів і професійно-технічних училищ як методичний посібник, та інженерам-теплотехнікам як довідковий посібник для розрахунку тепломасообмінної апаратури різного призначення.
733196 R
   52

Четверіков Борис Володимирович
Визначення меж некрополів і меморіалів дистанційними та наземними неінвазивними методами [Текст] : монографія / Б. В. Четверіков, М. Г. Шейхет, Т. Ю. Грицюк ; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Львів політехніка : Львівська, . - 128 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 101-108.

Анотація: Подано результати досліджень стародавніх некрополів та меморіальних місць за допомогою геоінформаційних технологій на основі архівних та сучасних картографічних матеріалів і даних дистанційного зондування Землі. Розглянуто методики визначення меж зруйнованих єврейських кладовищ та братніх могил часів Другої світової війни.
733195 R
   37

Криштанович Мирослав Франкович
Методика навчання права [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Криштанович ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів політехніка : Львівська, . - 192 c. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: Навчальний посібник відповідає Державному освітньому стандарту спеціальності “Освітні педагогічні науки”. У ньому розглянуто найважливіші проблеми сучасної методики викладання права. Його структурна побудова дала змогу об’єднати традиційні підходи в організації викладання дисципліни та новітні високотехнологічні, які активно використовують у провідних ЗВО. Посібник містить питання для самопідготовки, тестові завдання, індивідуальні навчальні завдання, рекомендовану літературу до кожного розділу і глосарій.
733193 R
   34

Ортинський Володимир Львович
Організаційно-правові основи застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом [Текст] : монографія / В. Л. Ортинський, В. В. Коваленко, Р. Л. Сопільник [та ін.] ; Національний університет "Львівська політехніка", ЗВО "Львівський ун-т бізнесу та права"; Вид-во : 2021, . - 204 c. Бiблiогр.: с. 178-197.

Анотація: Монографію присвячено комплексному вирішенню наукового і прикладного завдання щодо застосування заходів забезпечення кримінального впровадження у виді тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом. Сформульовано низку нових положень і висновків, які мають вагоме значення для кримінального, кримінального процесуального права й юридичної практики.
733192 R
   34

Ортинський Володимир Львович
Проблеми забезпечення розслідування терористичних актів, вчинених з використанням вибухових пристроїв [Текст] : монографія / В. Л. Ортинський, О. М. Гумін, Л. І. Сопільник [та ін.] ; Національний університет "Львівська політехніка", ЗВО "Львівський ун-т бізнесу та права"; Вид-во : 2021, . - 212 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 176-197.

Анотація: У монографії зроблено теоретичне узагальнення і обґрунтовано практичні рекомендації, а також запропоновано нове вирішення проблем, що стосуються особливостей забезпечення розслідування терористичних актів, вчинених з використанням вибухових пристроїв, наведено аналіз основних причин та умов учинення таких дій, запропоновано шляхи організаційного забезпечення розслідування терористичних актів, вчинених з використанням вибухових пристроїв, а також запропоновано напрямки удосконалення діяльності, спрямованої на запобігання протиправних дій у цій сфері. Досліджено зарубіжний досвід запобігання терористичним актам, що вчинюються з використанням вибухових пристроїв. Надано практичні рекомендації організації та забезпечення розслідування терористичних актів, вчинених з використанням вибухових пристроїв.
733190 R
   34

Гумін Олексій Михайлович
Кримінологічний аналіз катування [Текст] : монографія / О. М. Гумін, В. С. Канцір, Р. Л. Сопільник [та ін.] ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів політехніка : Львівська, . - 192 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 168-182.

Анотація: Монографічне дослідження охоплює вивчення кримінологічної характеристики катування, а також детермінант формування особистості злочинця, що вчиняє таке кримінальне правопорушення, та проблеми його попередження. У роботі розглянуто еволюцію розвитку поняття катування та його видів; здійснено аналіз стану дослідження кримінологічних аспектів катування, здійснено аналіз міжнародно-правових стандартів протидії катуванню; розглянуто кримінологічну характеристику катування та характеристику особи, яка вчинила катування та потерпілого від катування; з'ясовано чинники, які детермінують вчинення катування; розкрито особливості загальносоціальних, спеціально-кримінологічних та індивідуальних заходів попередження катування.
733189 R
   34

Гумін Олексій Михайлович
Кримінологічна детермінація та запобігання насильницьким діям щодо жінок [Текст] : монографія / О. М. Гумін, В. С. Канцір, Н. В. Ортинська [та ін.] ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів політехніка : Львівська, . - 180 c. Бiблiогр.: с. 164-175.

Анотація: У монографії зроблено теоретичне узагальнення і обґрунтовано практичні рекомендації, а також запропоновано нове вирішення питань, що стосуються насильницьких дій щодо жінок, основних причин та умов учинення таких дій, аналізу їх стану та динаміки і віктимологічних особливостей, розробки основних напрямів і шляхів удосконалення діяльності, спрямованої на запобігання протиправних дій у цій сфері. Досліджено зарубіжний досвід запобігання насильницьким діям щодо жінок. Надано кримінологічну характеристику насильницьких дій щодо жінок в Україні, а також особи-злочинця та жінки-жертви. Визначено причини та умови вчинення насильницьких дій щодо жінок. Проаналізовано загальносоціальні та спеціально-кримінологічні заходи профілактики насильницьких дій щодо жінок.
733188 R
   37

Колодій Ігор Степанович
Державна освітня політика [Текст] : навч. посіб. / Ігор Колодій ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2021, . - 356 c. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: Висвітлюються актуальні аспекти державної політики в галузі освіти України та управління системою вищої освіти в контексті сучасних викликів та вимог. У посібнику поєднано викладення історії, теорії та практики управління системою освіти в Україні та провідних країнах світу. Його доцільно використовувати під час вивчення нормативних курсів, на практичних заняттях, спецсемінарах, при написанні навчально-дослідних та кваліфікаційних робіт.
732940 B
    9

Головко Володимир
Україна і виклики посттоталітарного транзиту (1990-2019) [Текст] : [наук. вид.] / [В. Головко, Л. Якубова] ; НАН України, Ін-т історії НАН України; Київ Академперіодика : 2021, . - 592 c. с.+ 48 с. іл. а-кол. iл. Бiблiогр. у виносках. - Алф. покажч.: с. 573-588.

Анотація: Вузлові проблеми націє- і державотворення розкриваються в концепті хронотопу українського «довгого ХХ ст.», що є гібридною проєкцією «довгого ХІХ ст.». Сутнісною ознакою цього етапу в історії України та українців є реалізація інтенцій соціально-економічної, етнокультурної та політичної емансипації — власне, завершення Української революції, яка розпочалася в контексті Першої світової війни та започаткування руйнації колоніальної системи. Третя книга оповідає про суперечності пострадянського транзиту. Три модерні революції, розбудова «олігархічних республік», суб’єктивізація України в світі через самоувідомлення європейського вибору є видимими проявами завершального етапу сторічної Української революції та антиколоніальної визвольної війни. Сутнісні трансформації українського проєкта осмислено в широкій оптиці посттоталітарного транзиту, успішне завершення якого нині править за національну ідею України.
732939 B
   001


Національна академія наук України в 1991-2021 роках. До 30-річчя Незалежності України [Текст] : [наук. вид.] / [редкол.: А. Г. Загородній (голова) та ін.] ; Національна академія наук України; Київ Академперіодика : 2021, . - 228 c. с. + 68 с. а-кол. iл.

Анотація: У виданні, присвяченому 30-річчю від здобуття нашою Державою Незалежності, стисло викладено основні результати досліджень і охарактеризовано здобутки Національної академії наук України. Основну увагу зосереджено на напрацюваннях останніх років. Окреслено непересічний внесок НАН України як головної наукової установи держави у розбудову економіки і розвиток соціогуманітарної сфери.
732941 B
    9

Даниленко Віктор
Україна в епіцентрі протистояння світових систем (1939-1990) [Текст] : [наук. вид.] / [В. Даниленко, В. Крупина, С. Кульчицький та ін. ; кер. авт. кол. Лариса Якубова] ; НАН України, Ін-т історії України НАН України; 2021 Київ : Академперіодика, . - 544 c. а-iл. а-кол. iл. Бiблiогр. у виносках. - Алф. покажч.: с. 522-540.

Анотація: Вузлові проблеми націє- і державотворення розкриваються в концепті хронотопу українського «довгого ХХ століття», що є гібридною проєкцією «довгого ХІХ століття». Сутнісною ознакою цього етапу в історії України та українців є реалізація інтенцій соціально-економічної, етнокультурної та політичної емансипації — власне, завершення Української революції, яка розпочалася в контексті Першої світової війни, та започаткування руйнації колоніальної системи. У другій книзі йдеться про сутнісні зміни соборної України, що постала в рамках Ялтинсько-Потсдамської системи. Її доля в епоху Другої світової і «холодної» воєн, наслідки рерадянізації, неусвідомлені колективні травми і переступи та їхній вплив на сучасність є авторською оптикою дослідження історичного шляху України в епоху протистояння світових систем та краху комунобільшовизму, що уможливило суверенізацію України.
732938 B
   62


"Проблеми техніки і технології переробних виробництв" зб. тез доп. VII Міжнародної науково-практичної конференції (Покровськ, 18-19 травня 2021 р.) [Текст] : ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т", Ф-т машинобудування, екології і хімічних технологій, Каф. обладнання видобувних і переробних комплексів ; редкол.: Кутняшенко І. В., Боровльов В. М.; Покровськ "ДонНТУ" : ДВНЗ, . - 65 c. а-кол. iл. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: До збірника увійшли тези доповідей, де розглядаються питання вдосконалення технологій та обладнання видобувних та переробних підприємств, сучасні та перспективні методи та засоби проектування обладнання та оптимізації технологічних процесів на виробництвах, інноваційні підходи до вирішення інженерно-технічних проблем.
732937 B
    37


Новітні технології в освіті, науці та виробництві [Текст] : матеріали III Міжнар. наук.-техн. інтернет-конф. (м. Покровськ, 29-30 квітня 2021 р.) / [Калиниченко В. В. (голова орг. ком.), Гого В. Б., Семенченко А. К. та ін.] ; Держ. вищ. навч. заклад "Донецький нац. техічний. ун-т"; "ДонНТУ" ДВНЗ : 2021, . - 194 c. а-iл. Бiблiогр. наприкiнцi ст..

Анотація: У збірнику опубліковано матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції, в яких розглянуті питання актуальних проблем механізації і автоматизації енергоємних виробництв, розробки корисних копалин та охорони праці, соціально-економічного та наукового розвитку регіонів України.
732936 B
   001


Наукові досягнення та відкриття сучасної молоді [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Покровськ, 28 квітня 2021 р.) / [Я. О. Ляшок (голова орг. ком.), С.В. Подкопаєв, Іван Лактіонов та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т"; "ДНТУ" ДВНЗ : 2021, . - 317 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..

Анотація: Збірник містить доповіді учасників міжнародної науково-практичної конференції "Наукові досягнення та відкриття сучасної молоді", які розподілені за секціями: "Математичне моделювання та комп'ютерно-інформаційні технології", "Сучасні машинобудівні та хімічні технології", "Проблеми та перспективи розвитку сучасної економіки та гуманітарних наук", "Проблеми та перспективи розвитку гірництва, геології та гірничо-будівельного комплексу".
732935 B
   339

Бець Мар'яна Тиберіївна
Довідник товарознавця і споживача продовольчих товарів [Текст] : навч. посібник / [М. Т. Бець, Л. І. Богун, Н. Г. Георгіаді та ін.] ; за ред. С. В. Князя ; Національний університет "Львівська політехніка"; Вид-во : 2021, . - 796 c. Бiблiогр.: с. 676-704. - Предм. покажч.: с. 753-793.

Анотація: Довідник охоплює ключові категорії та поняття сфери комерційної діяльності й експертизи якості продовольчих товарів. Містить такі розділи: стандартизація у сфері експертизи якості товарів, класифікація і властивості товарів, захист прав інтелектуальної власності у сфері комерційної діяльності, пакування і зберігання товарів, реалізація і транспортування товарів, експертиза товарів, торговельно-технологічне обладнання, товарознавство вин і сирів. Наведені означення розглянуто відповідно до ДСТУ та ISO.
732934 B
   327

Демчишак Руслан Богданович
Зовнішня політика країн Центрально-Східної та Південно-Східної Європи [Текст] : навч. посібник / Р. Б. Демчишак, Я. І. Завада ; Національний університет "Львівська політехніка"; Вид-во : 2021, . - 192 c. а-iл. а-кол. iл. Бiблiогр.: с. 179-185. та на початку тем.

Анотація: У навчальному посібнику відображена цілісна, комплексна та завершена картина міжнародного функціонування країн регіону ЦСЄ та ПСЄ, еволюція їхніх зовнішньополітичних пріоритетів та місце у системі міжнародних взаємодій. Тематику лекційних занять подано у логічній послідовності розвитку зовнішньополітичних відносин країн ЦСЄ та ПСЄ у період Версальсько-Вашингтонської, Ялтинсько-Потсдамської та сучасної постбіполярної міжнародних систем, з акцентом на останній.
733183 R
   15

Корольчук Микола Степанович
Психологічне забезпечення професіогенезу фахівців торгівлі і сфери послуг [Текст] : монографія / [М. С. Корольчук, В. М. Корольчук, О. В. Полунін та ін.] ; за заг. ред. М. С. Корольчука ; Київський національний торговельно-економічний університет; нац. [Київ. : 2021, . - 288 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: У монографії висвітлено різнобічні наукові погляди щодо сутності та інтерпретації психологічного забезпечення професійного розвитку працівників торгівлі й сфери послуг відповідно до специфіки підготовки майбутніх фахівців та пріоритетів наукових пошуків кафедри. Уперше представлено комплексне дослідження професіогенезу особистості у динаміці - від самовизначення до оволодіння професійними компетентностями у процесі навчання у ЗВО та професійного становлення. Інтерес читачів викличе авторський підхід щодо концептуальних моделей дослідження, визначення зовнішніх і внутрішніх чинників, а також психологічних компонент особистості, що сприяють ефективності професійної діяльності фахівців. З точки зору науково-практичної цінності, у праці представлено розроблені авторські психологічні програми розвитку особистості у системі психологічного забезпечення професіогенезу працівників торгівлі й сфери послуг, які можна використовувати у різних відомствах та установах.
733179 R
   621.6

Марцинковский В.С.
Проблемы безопасной эксплуатации компрессорного и насосного оборудования в современной промышленности [Текст] : кол. монография / [В. С. Марцинковский, В. Б. Тарельник, Е. В. Коноплянченко и др.] ; под ред. В. С. Марцинковского; Литовченко [ФЛП : 2020, . - 434 c. a-цв. ил. граф.,. табл.,. Библиогр. в конце глав.

Анотація: В монографии рассмотрены вопросы теоретических и экспериментальных исследований в области разработки, производства и эксплуатации насосного и компрессорного оборудования с использованием техногеннобезопасных технологий, представлены результаты практической работы по его модернизации, уделено внимание энергоэффективным технологическим решениям.
732932 B
   06

Манелис Петро
Легенди Одеси "ТЮРХ" Приватна колекція (Від Костанді до Мавро) [Текст] : альбом / П. Манелис; Одеса [ТЕС] : 2021, . - 128 c. а-кол. iл.

Анотація: В альбомі представлені роботи з однієї колекції. Хочеться вірити, що вони викличуть жвавий інтерес і увагу у цінителів мистецтва. Адже кожній картині потрібна не тільки опіка колекціонера або музею, а й увага публіки! А нова книга про мистецтво – це ще одна зустріч художника з глядачем.
732931 B
   06


Архів Одеського художнього музею. Анотований покажчик фондів [Текст] : [докладний опис архіву музею] / Одеський художній музей ; [уклад., автор вступ. ст. Г. Сімченко ; ред. О. Дмитренко]; Одеса [ТЕС] : 2021, . - 96 c. а-iл. фот.,. Алф. покажч.: с. 92-95.

Анотація: Анотований опис фондів Одеського художнього музею – це докладний опис архіву музею, його структури, складу та змісту, який дає можливість отримати інформацію про архів музею більшій кількості дослідників і ввести маловідомі документи музею у наукових обіг. На даний час в архіві ОХМ опрацьовано 60 фондів: 1314 одиниць зберігання, 14210 документів, 39770 аркушів, 12884 фотографій, 787 негативів на склі.
732930 B
   06

Дмитренко Олександр
Одеський художній музей: історія колекції 1898-1941 [Текст] : [нарис] / Олександр Дмитренко ; Одеський художный музей; Одеса ТЕС : 2020, . - 128 c. а-кол. iл. Алф. покажч.: с. 124-127.

Анотація: Вже більш ніж століття художній музей доводить свою важливість, корисність та значущість. Відвідуючи його зали, споглядаєш і пізнаєш, дивуєшся і замислюєшся, навчаєшся та надихаєшся, співчуваєш і мрієш, радієш та закохуєшся. Та музей є не просто храмом мистецтв чи зібранням картин та скульптури — насамперед це живий організм, який потребує постійної турботи і уваги. Тому ця книга про людей, які створили ОХМ, про тих, хто збирав свої приватні колекції, і тих, хто потім зберіг їх вже у музеї. Про першого зберігача Володимира Куровського і першого директора Цві Емського-Могилевського, про Костанді — батька та сина, про наукових співробітників минулого і сьогодення, про дарителів, ревнителів прекрасного і сучасних меценатів, без яких музей не відбувся би тоді і не розвивався би тепер. Цей дослідницький нарис присвячений формуванню колекції Одеського художнього музею, біля витоків якого стояли Одеське товариство красних мистецтв та Товариство південноросійських художників. Опрацьовані чисельні документи, фотографії та джерела інформації з архіву музею, його картотеки і каталогів, створених співробітниками музею. Увага акцентована на двох періодах розбудови колекції — від формування комісії для створення музею і до початку війни 1941 року. Наступні етапи — період окупації і повернення художніх цінностей, довгий радянський період до розпаду СРСР і, нарешті, діяльність музею за часів незалежної України — очікують на ґрунтовне вивчення. Досліджено період становлення музейної справи в Одесі під час формування нової державності, багато уваги відведено музейним комісіям і музейному фондові, який до війни був головним джерелом поповнення художнього зібрання — здебільшого за рахунок вивласнення приватних колекцій. Таких як легендарні збірки Руссова і Брайкевича. Завдяки ревнителям мистецтв наш музей відбувся. Завдяки ревнителям мистецтв сьогодні він продовжує жити, поповнюється новими творами і має змогу досліджувати власне минуле, якому й присвячена ця книга.
732929 B
   75


Акварелі Миколи Вилкуна, заслуженого художника України [Текст] : [альбом] / [уклад. Юлія Вилкун ; авт. текстів: Т. Арсеньєва, А. Глущак, Н. Грищенко та ін.] ; Одеська обл. орг. Національна спілка художників України; Одеса ТЕС : 2020, . - 104 c. а-кол. iл.
733170 R
   61


Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 80-річчю Заслуженого діяча науки і техніки України, д.т.н., професора Львівського торговельно-економічного університету Івана Васильовича Сирохмана "Якість і безпечність харчової продукції і сировини-проблеми сьогодення" [Текст] : [тези доп.], 25 верес. 2020 р. / [Відп. ред. П. О. Куцик] ; ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти", Центральна спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т [та ін.]; Львів. [Вид-во : 2020, . - 348 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..

Анотація: У збірнику опубліковано матеріали Міжнародної конференції "Якість і безпечність харчової продукції і сировини – проблеми сьогодення". В матеріалах представлено результати теоретичних та експериментальних досліджень щодо наукового забезпечення якості та безпечності основних груп харчових продуктів й сировини, управління якістю і безпечністю харчових продуктів, продукції громадського харчування, сільськогосподарської продукції на агропродовольчих ринках, поліпшення якості та безпечності харчових продуктів і методів їх контролю, сучасного стану та перспектив зростання виробництва органічної продукції в Україні та світі та сучасних проблем підготовки фахівців з товарознавчого і технологічного профілю.
733167 R
   658


Проблеми та перспективи розвитку бізнесу в Україні [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і студ. (м. Львів, 19 лют. 2021 р.) / [Куцик П. О. (голова оргкомітету)] ; Львів. торг.-екон. ун-т, Каф. економіки, Каф. підприємництва, торгівлі та логістики [та ін.]; торг.-екон. [Львів. : 2021, . - 344 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..

Анотація: У збірнику представлені тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і студентів "Проблеми та перспективи розвитку бізнесу в Україні" (м. Львів, 19 лютого 2021 року), які відображають результати наукових досліджень проблем розвитку бізнесу в Україні та удосконалення управління ним в умовах глобалізації економіки.
733173 R
   8


Ділова іноземна мова (французька) [Текст] : навч. посібник для здоб. вищ. освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей / Центральна спілка споживчих товариств України, Львівський торг.-екон. ун-т ; [уклад.: Демчук Н. М.. Зелена Ю. Л.]; Львів. Вид-во : 2021, . - 220 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 219.

Анотація: У посібнику послідовно викладено теоретичний матеріал, запропоновано низку лексико-граматичних вправ, зразки ділових документів, завдання для самоконтролю. Навчальний матеріал посібника пропонує студентам ознайомитися із структурою та змістом типових ділових документів. Опрацювання матеріалу посібника дасть змогу навчитися оформленню комерційних документів, сприятиме збагаченню термінологією ділового письма. Найпоширеніші репліки та моделі допоможуть у напрацюванні навичок усного ділового спілкування.
733168 R
   36

Сапожник Дмитро Іванович
Захист прав споживачів [Текст] : навч. посібник / Д. І. Сапожник ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львівський торг.-екон. ун-т; Львів. Вид-во : 2021, . - 220 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 176-184.

Анотація: Навчальний посібник призначено для методичного забезпечення вивчення навчальної дисципліни "Захист прав споживачів". Видання містить типову програму дисципліни, методичні вказівки, завдання до лабораторних, практичних занять та самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, до виконання науково-дослідних завдань. Подано глосарій термінів, які використовують у галузі захисту прав споживачів, а також перелік рекомендованої літератури та інформаційних джерел.
t=3.6572589874268