Нові надходження книжкових видань
11 жовтня 2021 - 17 жовтня 2021

733171 R
   53


Scientific council "Plasma Physics and Plasma Electronics", [Текст] : 2020 annual report / ed.: Zagorodny A. G., Garkusha I. E., Onishcenko I. N. [et al.] ; NAS of Ukraine, Department of Nuclear Physics and Power Engineering, Department of Physics and Astronomy, [et al.]; імені [ІТФ : 2021, . - 64 c. Бібліогр. в кінці ст..
733169 R
   657


Матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених "Бухгалтерський облік, аналіз, контроль і оподаткування: стан, проблеми та перспективи розвитку" [Текст] : [тези доп.], 02-03 червня 2021 р., м. Львів / Інститут модернізації змісту освіти, Львів. торг.-екон. ун-т, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, Полтавський ун-т економіки і торгівлі[та ін.] ; [орг. ком.: Куцик П. О. (голова), Легенчук С. Ф., Семак Б. В. та ін.]; Львів [ЛТЕУ] : 2021, . - 147 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..
733175 R
   8

Бялик Василь Дмитрович^RBialyk, Vasyl
Практичний курс лексикології англійської мови [Текст] : [навч. посіб.] / Бялик В. Д., Сунько Н. О. ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича; нац. Чернівец. : 2021, . - 212 c. 100 Бібліогр.: с. 201-211.

Анотація: The objective of the book is to provide an overview of the major issues in lexicology, elucidate the nature of lexicology as a branch of linguistics, its ties with other linguistic disciplines: outline the basic principles underlying tire word-identity problem and word definition. The main ways of word-formation in English are discussed, such as phonetic means, affixation, compounding, blending, neology, back-formation, phrasal verbs. The semantic aspects of a word study including causes, nature and results of the change of a word meaning as well as the principles of semantic classification of words are highlighted. Some details about the etymology of English vocabulary are also covered. The characteristics of word-groups, laying emphasis on a phrase structure and classification of phrases are revealed. Finally, lexicographic problems in the dictionary-making process are underlined.
733174 R
   8

Зварич Ірина Миколаївна
Історія англійської мови (курс лекцій і семінарів) [Текст] : навч. посіб. / Ірина Зварич ; Київський національний торговельно-економічний університет; нац. [Київ. : 2020, . - 376 c. 50 іл.,. табл.,. Бібліогр.: с. 367-368.

Анотація: Навчальний посібник "Історія англійської мови (курс лекцій і семінарів) = History of English Language (course of lecture and seminars)" спрямовано на опанування основних етапів розвитку англійської мови – від V ст. періоду відокремлення англо-саксонських діалектів, континентального германського ареалу до кінця XVII ст., періоду утвердження англійської мови як національної державної. У виданні висвітлено історичні події розвитку фонології, морфології, формування словникового складу англійської мови в діахронічному аспекті. До складу посібника входить короткий зміст лекцій, завдання для практичних занять, теми самостійної роботи, додатки.
733172 R
   8

Шотова-Ніколенко Ганна Василівна
Навчальний посібник з граматики англійської мови [Текст] : для студентів-магістрів I курсу I, II семестрів ден. форми навч. Усі спец. / Г. В. Шотова-Ніколенко ; Одеський державний екологічний університет; [Одеса] Гельветика : 2020, . - 192 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 191.

Анотація: Навчальний посібник для студентів магістерського рівня підготовки присвячений головним аспектам англійської граматики, а саме: видо-часовим формам англійського дієслова в активному і пасивному стані, неособовим формам дієслова (інфінітиву, дієприкметнику, герундію), умовному способу, модальним дієсловам. Граматичний матеріал подається в стислому викладенні з відповідними схемами, оскільки передбачається його повторення, а не первинне вивчення. Зазначений граматичний матеріал подається в поєднанні з тренувальними вправами, які спрямовані на аналіз і відпрацювання, закріплення вивченого граматичного матеріалу.
733165 R
   621.7


Перспективні технології, матеріали й обладнання в ливарному виробництві [Текст] : матеріали VIII Міжнар. наук.-техн. конф., 21-24 вересня 2021 року / [за заг. ред. А. М. Фесенка, М. А. Турчаніна] ; Асоціація ливарників України, Донбаська держ. машинобуд. акад., Фізико-технологічний ін-т металів і сплавів НАН України [та ін.]; Краматорськ ДДМА : 2021, . - 160 c. а-іл. Бібліогр. наприкінці ст..

Анотація: У збірнику подано матеріали, що висвітлюють актуальні проблеми ливарного виробництва: розробки прогресивних ресурсозберігальних технологій одержання литих виробів із різних металів і сплавів у разових ливарних формах і спеціальними способами лиття, фізико-хімічних основ металів і сплавів, теорії кристалізації та затвердіння виливків, розроблення й використання перспективних формувальних матеріалів і сумішей, сучасних технологій виготовлення ливарних форм і стрижнів, моделювання, комп'ютерних інформаційних технологій, автоматизації та механізації ливарних та споріднених процесів.
733166 R
   35

Мельниченко Руслан Володимирович
Податковий контроль трансферного ціноутворення: правові засади [Текст] : монографафія / Р. В. Мельниченко; торг.-екон. нац. : Київ., . - 344 c. Бiблiогр.: с. 311-343.

Анотація: Монографію присвячено комплексному дослідженню сутності податкового контролю трансфертного ціноутворення; становленню та розвитку податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні; алгоритму роботи та взаємодії контролюючих органів у процесі здійснення податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні; процедурам та методам податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні; системі заходів державного примусу за порушення положень Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення; концепції контрольованих іноземних компаній. Окрему увагу присвячено аналітичному аналізу рекомендацій ОЕСР та держав «Великої двадцятки» щодо імплементації Плану ВЕРS, Конвенції МLI, міжнародних стандартів обміну податковою інформацією (FАТСА, МСАА СRS, МСАА СЬСR) та еволюції змін вітчизняного законодавства у досліджуваній сфері. Окреслено ключові проблеми правового регулювання податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні, які дозволяють платникам податків на практиці зловживати своїми правами та ухилятися від оподаткування. Запропоновано авторське бачення подальших напрямів удосконалення організаційних засад податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні.
733164 R
   621.791


Зварювання та споріднені технології: перспективи розвитку [Текст] : V Міжнародна наук.-техн. конф. : тези доп., 19-20 жовт. 2021 р., Краматорськ / [за заг. ред. Н. О. Макаренко] ; Донбаська держ. машинобудівна акад. (ДДМА); Краматорськ ДДМА : 2021, . - 76 c. граф.,. рис.,. табл.,. 360

Анотація: Опубліковано матеріали, що стосуються актуальних проблем зварювання та споріднених технологій: розроблення прогресивних технологій зварювання та наплавлення, підвищення якості наплавленого металу, розроблення нових перспективних зварювальних і наплавлювальних матеріалів, математичного моделювання процесів зварювання, вживання комп'ютерних інформаційних технологій і засобів механізації та автоматизації зварювального виробництва.
733162 R
   338

Уманців Юрій Миколайович
Економічна політика держави [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Уманців, О. І. Міняйло, Л. В. Лебедева ; Київський національний торговельно-економічний університет; нац. [Київ. : 2020, . - 480 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 463-479 та у виносках.

Анотація: У навчальному посібнику на основі узагальнення існуючих підходів до аналізу місця та ролі держави у сучасній економічній системі розкриваються теоретичні засади, визначаються функції, мета, завдання та інструментарій економічної політики держави. Розглядаються методи та механізми впливу держави на економічний розвиток, особливості впливу бюджетно-податкової і грошово-кредитної політики на динаміку економічних процесів. Значна увага приділяється аналізові національної інвестиційної та інноваційної політики, конкурентного регулювання, соціальної та регіональної політики держави та зовнішньоекономічної політики в умовах поглиблення глобалізаційних процесів. Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Економічна політика держави». Крім того, він може використовуватися при вивченні інших навчальних дисциплін.
733161 R
   657

Коритник Лілія Петрівна
Облікове забезпечення реформування вищої освіти в Україні [Текст] : монографія / Л. П. Коритник ; за ред. Л. Г. Ловінської ; Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»; Київ думка : Педагогічна, . - 380 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 293-318.

Анотація: У монографії представлено результат обґрунтування уніфікованих теоретико-методологічних засад і опрацювання методичних підходів до вирішення прикладних питань облікового забезпечення управління бюджетними коштами на надання послуг закладами вищої освіти в умовах реформування вищої освіти, що відбувається в контексті запровадження нової концепції державного менеджменту та модернізації системи управління державними фінансами. Сформульовано концептуальні засади розбудови сервісної держави через зміну методології та методики обліку фінансування з утримання суб'єктів державного сектору на надання державних послуг. Розроблено порядок розподілу видатків державного бюджету для фінансування надання державних послуг на основі показника «собівартість». Обґрунтовано роль і значення управлінського обліку в транспарентності бюджетного процесу як системи обліково-аналітич¬ної інформації, що генерує дані про показник собівартості державних послуг та його структуру. Розроблено уніфіковану систему облікового забезпечення бюджетного процесу через гармонізацію механізмів планування (бюджетування), обліку витрат, калькулювання та звітування. Сформовано напрями удосконалення форм фінансової звітності та результативних показників бюджетних програм шляхом розкриття інформації про структуру витрат (обсяги здійснених прямих і загальновиробничих витрат) та показник собівартості. Обґрунтовано передумови запровадження нефінансового звітування як інструменту удосконалення показників для розподілу обсягів фінансування і прозорості бюджетного процесу.
733160 R
   656

Зинченко С. Г.
Эффектометрика транспортных систем [Текст] : [монография] / С. Г. Зинченко; 2021 Мариуполь : ППНС, . - 117 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 101-108.

Анотація: В связи с бурным развитием техники, особенно транспортных систем и технологий, её количество в современном мире существенно возросло, что вызвало необходимость оценки эффективности, прежде всего на транспорте, где на первый план выходит вопрос удовлетворения запросов потребителей с учётом различных факторов предложения и функциональных возможностей. Это требует развития новых технологий, поэтому автором предложен новый метод эффектометрики транспортных систем. Оценка необходимых потребителям эффективностей возможна на многокритериальной основе. В качестве потребителей предлагаются различные объекты транспорта и технологии с многочисленными показателями, которые имеют конкретные, однако иногда противоречивые и комплексные критерии измерений. Экономическая эффективность несправедливо затмила все другие виды эффективностей, при этом в научных исследованиях крайне мало внимания уделяется надежности техники, технологиям и организации работы систем в целом. Автор рассматривает оптимальное использование транспортных систем с позиции контроллинга качества их эксплуатации в разных условиях. Исследования в сфере эффектометрики транспортных систем могут успешно применяться для повышения результативности деятельности любых компаний. I
733161 R
   657

Коритник Лілія Петрівна
Облікове забезпечення реформування вищої освіти в Україні [Текст] : монографія / Л. П. Коритник ; за ред. Л. Г. Ловінської ; Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»; Київ думка : Педагогічна, . - 380 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 293-318.

Анотація: У монографії представлено результат обґрунтування уніфікованих теоретико-методологічних засад і опрацювання методичних підходів до вирішення прикладних питань облікового забезпечення управління бюджетними коштами на надання послуг закладами вищої освіти в умовах реформування вищої освіти, що відбувається в контексті запровадження нової концепції державного менеджменту та модернізації системи управління державними фінансами. Сформульовано концептуальні засади розбудови сервісної держави через зміну методології та методики обліку фінансування з утримання суб'єктів державного сектору на надання державних послуг. Розроблено порядок розподілу видатків державного бюджету для фінансування надання державних послуг на основі показника «собівартість». Обґрунтовано роль і значення управлінського обліку в транспарентності бюджетного процесу як системи обліково-аналітич¬ної інформації, що генерує дані про показник собівартості державних послуг та його структуру. Розроблено уніфіковану систему облікового забезпечення бюджетного процесу через гармонізацію механізмів планування (бюджетування), обліку витрат, калькулювання та звітування. Сформовано напрями удосконалення форм фінансової звітності та результативних показників бюджетних програм шляхом розкриття інформації про структуру витрат (обсяги здійснених прямих і загальновиробничих витрат) та показник собівартості. Обґрунтовано передумови запровадження нефінансового звітування як інструменту удосконалення показників для розподілу обсягів фінансування і прозорості бюджетного процесу.
733160 R
   656

Зинченко С. Г.
Эффектометрика транспортных систем [Текст] : [монография] / С. Г. Зинченко; 2021 Мариуполь : ППНС, . - 117 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 101-108.

Анотація: В связи с бурным развитием техники, особенно транспортных систем и технологий, её количество в современном мире существенно возросло, что вызвало необходимость оценки эффективности, прежде всего на транспорте, где на первый план выходит вопрос удовлетворения запросов потребителей с учётом различных факторов предложения и функциональных возможностей. Это требует развития новых технологий, поэтому автором предложен новый метод эффектометрики транспортных систем. Оценка необходимых потребителям эффективностей возможна на многокритериальной основе. В качестве потребителей предлагаются различные объекты транспорта и технологии с многочисленными показателями, которые имеют конкретные, однако иногда противоречивые и комплексные критерии измерений. Экономическая эффективность несправедливо затмила все другие виды эффективностей, при этом в научных исследованиях крайне мало внимания уделяется надежности техники, технологиям и организации работы систем в целом. Автор рассматривает оптимальное использование транспортных систем с позиции контроллинга качества их эксплуатации в разных условиях. Исследования в сфере эффектометрики транспортных систем могут успешно применяться для повышения результативности деятельности любых компаний. I
732927 B
   004

Берестов Денис Сергійович
Прикладні програмні технології Internet of Everything, як джерело BigData [Текст] : [монографія] / [Берестов Д. С., Бичков О. С., Бражиненко М. Г. та ін.] ; за ред. В. Л. Шевченка ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; ім. [КНУ : 2021, . - 248 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 239-248.

Анотація: Монографію присвячено технологіям Інтернету всього (Internet of Everything, IoE), які є основним джерелом створення масивів великих даних (BigData). Розглянуті закономірності розвитку, галузі впровадження та конкретні приклади програмних технологій IoE.
732927 B
   004

Берестов Денис Сергійович
Прикладні програмні технології Internet of Everything, як джерело BigData [Текст] : [монографія] / [Берестов Д. С., Бичков О. С., Бражиненко М. Г. та ін.] ; за ред. В. Л. Шевченка ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; ім. [КНУ : 2021, . - 248 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 239-248.

Анотація: Монографію присвячено технологіям Інтернету всього (Internet of Everything, IoE), які є основним джерелом створення масивів великих даних (BigData). Розглянуті закономірності розвитку, галузі впровадження та конкретні приклади програмних технологій IoE.
732926 B
   004

Шевченко Віктор Леонідович
Інструменти командної розробки програмного забезпечення [Текст] : студентський навч.-метод. посіб. для спец. "Інженерія програмного забезпечення" / [В. Л. Шевченко, О. І. Покотило, Д. С. Берестов та ін. ; за ред. В. Л. Шевченка] ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; імені [КНУ : 2019, . - 132 c. а-iл. табл.,. Бiблiогр.: с. 128-130.

Анотація: Посібник містить практично орієнтований огляд сучасних інструментів забезпечення процесу командної розробки програмного забезпечення за ознаками функціональності, вартості, часу, який потрібний на опанування платформ та синхронізації, інтеграції з іншими інструментами тощо. Матеріали посібника підготовлені в рамках спеціальності інженерія програмного забезпечення.
732925 B
   004

Шевченко В. Л.
Обчислювальні методи [Текст] : навч. посібник / [В. Л. Шевченко, Д. С. Берестов, М. В. Ткаченко, Р. М. Федоренко] ; за ред. В. Л. Шевченка ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; імені [КНУ : 2019, . - 132 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 126-132.

Анотація: В навчальному посібнику розглянуті базові поняття обчислювальних методів та термінологія. Розглянуті області, умови застосування, джерела похибок та втрати адекватності, недоліки та переваги окремих чисельних методів; розв'язання систем лінійних та нелінійних рівнянь, матричні обчислення; інтерполяція, апроксимація, екстраполяція; чисельне диференціювання та інтегрування; основи оптимізації. Посібник орієнтує студентів на набуття практичних вмінь щодо формалізації прикладних задач, обрання методів найбільш адекватних для конкретних умов; комбінування аналітичних та чисельних методів; алгоритмізації та програмної реалізації чисельних методів.
732924 B
   004

Мірненко В. І.
Імітаційне моделювання. Математичне моделювання процесів [Текст] : навч. посібник / [В. І. Мірненко, В. Л. Шевченко, Д. С. Берестов та ін.] ; за ред. Віктора Шевченка ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; імені [КНУ : 2020, . - 164 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 159-164.

Анотація: В навчальному посібнику розглянуті базові поняття імітаційного моделювання та математичного моделювання процесів, розглянуті основні види моделювання, особливості імітаційного моделювання, типові математичні постановки задач, особливості складних систем, як об’єктів моделювання, етапи створення і дослідження моделей складних систем, двовимірні та тривимірні моделі об’єктів, зокрема на базі ГІС, регресійні моделі, інтегративно-ітеративний підхід при створенні моделей динамічних процесів, синергетичні моделі взаємодії та самоорганізації, фрактальні моделі, моделі кластерізації, оптимізаційні моделі, моделі нейронних мереж. Посібник орієнтує студентів на набуття практичних вмінь щодо формалізації прикладних задач, обрання методів найбільш адекватних для конкретних умов; комбінування аналітичних та чисельних методів; алгоритмізації та програмної реалізації методів математичного моделювання, створення імітаційних моделей для розв’язання конкретних прикладних задач.
733158 R
   629.7


Безпілотна авіація України [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. в межах IV Міжнар. симпозіуму "Соціокультурний дискурс глобалізованого світу: Наука, Освіта, Комунікація", 14 квітня 2021 р. / [упоряд. : В. М. Гребенніков, О. А. Юрченко ; відп. за вип. В. М. Гребенніков] ; Національний авіаційний ун-т України, Ін-т лінгвістики та соц. комунікацій, Каф. історії та документознавства; Київ [НАУ] : 2021, . - 68 c. а-iл. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
733158 R
   629.7


Безпілотна авіація України [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. в межах IV Міжнар. симпозіуму "Соціокультурний дискурс глобалізованого світу: Наука, Освіта, Комунікація", 14 квітня 2021 р. / [упоряд. : В. М. Гребенніков, О. А. Юрченко ; відп. за вип. В. М. Гребенніков] ; Національний авіаційний ун-т України, Ін-т лінгвістики та соц. комунікацій, Каф. історії та документознавства; Київ [НАУ] : 2021, . - 68 c. а-iл. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
733157 R
   61

Азархов Олександр Юрійович
Надання першої допомоги [Текст] : навч. посібник для дисципліни "Основи безпеки життєдіяльності" для студ. вищ. навч. закладів та коледжів України немедичного профілю / О. Ю. Азаров, В. М. Зюзь, Т. М. Бабич, В. В. Балухтіна ; ДВНЗ "Приазовський держ. технічний ун-т"; Маріуполь [ПДТУ] : 2021, . - 240 c. а-iл. а-кол. iл. Бiблiогр.: с. 104-106 та 237-239.

Анотація: У навчальному посібнику викладено надання першої медичної допомоги на сучасному науковому та педагогічному рівні з урахуванням міжнародного досвіду. Наведено основні відомості про анатомічну будову і фізіологічні функції систем організму людини, що дозволить провести діагностику ушкодження безпосередньо на місці події, та керівництво до дії по наданню невідкладної домедичної першої допомоги при нещасних випадках в різних обставинах.
733155 R
   63

Борисенко^GОлександр Ігорович Олександр Ігорович^BО. І.
Прогнозування поширення пожеж та осередків шкідливих комах у соснових лісах засобами ГІС [Текст] : монографія / Борисенко О. І., Мєшкова В. Л. ; Держ. агентство ліс. ресурсів України, НАН України, НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького; Харків [Планета-Прінт] : 2021, . - 149 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 127-145.
733153 R
   338


Управління економікою: теорія та практика. Чумаченківські читання [Текст] : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т економіки промисловості, Акад. економічних наук України ; [редкол.: О. О. Хандій (голов. ред.), В. І. Ляшко (відп. ред.), В. Є. Куриляк та ін.]; НАН [ІЕП : 2020, . - 360 c. іл.,. табл.,. рис.,. Бібліогр. наприкінці ст..
7333151 R
    3

Матвієнко Володимир Павлович
Терен життя [Текст] : [наук.-попул. вид.] / В. П. Матвієнко; думка Наукова : 2020, . - 279 c. фот.,. кол.
t=1.423660993576