Нові надходження книжкових видань
11 жовтня 2021 - 17 жовтня 2021

733194 R
   37


78-ма студентська науково-технічна конференція Інституту комп'ютерних наук та інформаційних тенологій [Текст] : матеріали / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп'ютерних наук та інформаційних тенологій; "Львів. Вид-во : 2020, . - 76 c. а-iл.
733191 R
   34

Гумін Олексій Михайлович
Організація діяльності судів та правоохоронних органів [Текст] : навч. посіб. / [О. М. Гумін, К. Б. Марисюк, В. С. Канцір та ін.] ; Національний університет "Львівська політехніка", ЗВО "Львівський ун-т бізнесу і права"; Львів політехніка : Львівська, . - 232 c. Бiблiогр.: с. 225-231.

Анотація: У навчальному посібнику викладаються основні положення організації та діяльності суддів, прокуратури, органів внутрішніх справ, служби безпеки, досудового розслідування, юстиції, кримінально-виконавчої служби, адвокатури, нотаріату України, уповноваженого Верховної Ради з прав людини з урахуванням оновленого законодавства про судоустрій і статус суддів, прокуратуру та інші правоохоронні органи за станом на 1 вересня 2016 р. Навчальний посібник структурно і за змістом відповідає програмі навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів», яка викладається у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Представлений матеріал дає можливість акцентувати увагу на основних положеннях організації та діяльності судових і правоохоронних органів в Україні і являє зручну форму опанування знаннями у цій площині. Посібник відповідає програмі навчальної дисципліни «Організація діяльності судів та правоохоронних органів», яка викладається у Навчально-науковому інституті права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка».
733200 R
   8

Куньч Зоряна Йосипівна
Збірник тестових завдань з української літератури (за новою програмою) [Текст] : посібник для підготов. до зовн. незал. оцінювання випускників серед. шкіл і вступників до Нац. ун-ту "Львівська політехніка" / [З Й. Куньч, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин та ін.] ; за ред. З. Й. Куньч, І. П. Василишина ; Національний університет "Львівська політехніка"; Вид-во : 2021, . - 276 c. а-iл.

Анотація: Збірник містить понад 1400 тестових завдань з української літератури для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» та інших навчальних закладів України. Завдання з української літератури охоплюють усну народну творчість, усі періоди літературного процесу до кінця ХХ ст., а також теорію літератури. Опрацювання поданого матеріалу сприятиме виробленню навичок роботи з конкурсними тестами під час незалежного оцінювання і розвине вміння оперативно розв’язувати екзаменаційні тестові завдання. Типи завдань максимально наближені до вимог Українського центру оцінювання якості освіти. Матеріали підготував колектив викладачів кафедри української мови Львівської політехніки за участю вчителів-словесників львівських шкіл.
733199 R
   8

Середницька Анна Ярославівна
2 Українська мова і література: Тести для підготовки до ЗНО [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. Я. Середницька ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів політехніка : Львівська, . - 224 c. а-iл.

Анотація: У навчально-методичному посібнику вміщено понад 600 тестів, згрупованих у 10 варіантів, за змістом наближення до тестового зошита зовнішнього незалежного оцінювання.
733198 R
   71

Русанова Ірина Василівна
Інженерний благоустрій територій [Текст] : підручник / І. В. Русанова, Г. М. Шульга ; Національний університет "Львівська політехніка"; Вид-во : 2020, . - 260 c. граф.,. а-кол. iл. Бiблiогр.: с. 254-255.

Анотація: Розглянуто основні заходи і методи, спрямовані на освоєння територій та підготовку їх до будівництва. Описано заходи із інженерної підготовки територій в особливих умовах, а також подано матеріал з благоустрою територій, зокрема з інсоляції територій та захисту від шуму.
733197 R
   53

Лабай Володимир Йосифович
Тепломасообмінні процеси в системах ТГВ [Текст] : підручник / В. Й. Лабай ; Національний університет "Львівська політехніка"; Вид-во : 2021, . - 340 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 297-300.

Анотація: Підручник складено на основі багаторічного досвіду викладання курсу "Тепломасообмін" на кафедрі теплогазопостачання і вентиляції Національного університету "Львівська політехніка". У підручнику є розділи: теплопровідність, конвективний теплообмін (тепловіддача), теплове випромінювання, теплопередача, молекулярна дифузія, конвективний масообмін (масовіддача). Наведені відомості з теплового розрахунку теплообмінних апаратів і масовому - масообмінних. Книга адресована студентам вищих навчальних закладів освіти спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія" денної та заочної форм навчання. ЇЇ можна рекомендувати викладачам коледжів і професійно-технічних училищ як методичний посібник, та інженерам-теплотехнікам як довідковий посібник для розрахунку тепломасообмінної апаратури різного призначення.
733196 R
   52

Четверіков Борис Володимирович
Визначення меж некрополів і меморіалів дистанційними та наземними неінвазивними методами [Текст] : монографія / Б. В. Четверіков, М. Г. Шейхет, Т. Ю. Грицюк ; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Львів політехніка : Львівська, . - 128 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 101-108.

Анотація: Подано результати досліджень стародавніх некрополів та меморіальних місць за допомогою геоінформаційних технологій на основі архівних та сучасних картографічних матеріалів і даних дистанційного зондування Землі. Розглянуто методики визначення меж зруйнованих єврейських кладовищ та братніх могил часів Другої світової війни.
733195 R
   37

Криштанович Мирослав Франкович
Методика навчання права [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Криштанович ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів політехніка : Львівська, . - 192 c. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: Навчальний посібник відповідає Державному освітньому стандарту спеціальності “Освітні педагогічні науки”. У ньому розглянуто найважливіші проблеми сучасної методики викладання права. Його структурна побудова дала змогу об’єднати традиційні підходи в організації викладання дисципліни та новітні високотехнологічні, які активно використовують у провідних ЗВО. Посібник містить питання для самопідготовки, тестові завдання, індивідуальні навчальні завдання, рекомендовану літературу до кожного розділу і глосарій.
733193 R
   34

Ортинський Володимир Львович
Організаційно-правові основи застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом [Текст] : монографія / В. Л. Ортинський, В. В. Коваленко, Р. Л. Сопільник [та ін.] ; Національний університет "Львівська політехніка", ЗВО "Львівський ун-т бізнесу та права"; Вид-во : 2021, . - 204 c. Бiблiогр.: с. 178-197.

Анотація: Монографію присвячено комплексному вирішенню наукового і прикладного завдання щодо застосування заходів забезпечення кримінального впровадження у виді тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом. Сформульовано низку нових положень і висновків, які мають вагоме значення для кримінального, кримінального процесуального права й юридичної практики.
733192 R
   34

Ортинський Володимир Львович
Проблеми забезпечення розслідування терористичних актів, вчинених з використанням вибухових пристроїв [Текст] : монографія / В. Л. Ортинський, О. М. Гумін, Л. І. Сопільник [та ін.] ; Національний університет "Львівська політехніка", ЗВО "Львівський ун-т бізнесу та права"; Вид-во : 2021, . - 212 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 176-197.

Анотація: У монографії зроблено теоретичне узагальнення і обґрунтовано практичні рекомендації, а також запропоновано нове вирішення проблем, що стосуються особливостей забезпечення розслідування терористичних актів, вчинених з використанням вибухових пристроїв, наведено аналіз основних причин та умов учинення таких дій, запропоновано шляхи організаційного забезпечення розслідування терористичних актів, вчинених з використанням вибухових пристроїв, а також запропоновано напрямки удосконалення діяльності, спрямованої на запобігання протиправних дій у цій сфері. Досліджено зарубіжний досвід запобігання терористичним актам, що вчинюються з використанням вибухових пристроїв. Надано практичні рекомендації організації та забезпечення розслідування терористичних актів, вчинених з використанням вибухових пристроїв.
733190 R
   34

Гумін Олексій Михайлович
Кримінологічний аналіз катування [Текст] : монографія / О. М. Гумін, В. С. Канцір, Р. Л. Сопільник [та ін.] ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів політехніка : Львівська, . - 192 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 168-182.

Анотація: Монографічне дослідження охоплює вивчення кримінологічної характеристики катування, а також детермінант формування особистості злочинця, що вчиняє таке кримінальне правопорушення, та проблеми його попередження. У роботі розглянуто еволюцію розвитку поняття катування та його видів; здійснено аналіз стану дослідження кримінологічних аспектів катування, здійснено аналіз міжнародно-правових стандартів протидії катуванню; розглянуто кримінологічну характеристику катування та характеристику особи, яка вчинила катування та потерпілого від катування; з'ясовано чинники, які детермінують вчинення катування; розкрито особливості загальносоціальних, спеціально-кримінологічних та індивідуальних заходів попередження катування.
733189 R
   34

Гумін Олексій Михайлович
Кримінологічна детермінація та запобігання насильницьким діям щодо жінок [Текст] : монографія / О. М. Гумін, В. С. Канцір, Н. В. Ортинська [та ін.] ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів політехніка : Львівська, . - 180 c. Бiблiогр.: с. 164-175.

Анотація: У монографії зроблено теоретичне узагальнення і обґрунтовано практичні рекомендації, а також запропоновано нове вирішення питань, що стосуються насильницьких дій щодо жінок, основних причин та умов учинення таких дій, аналізу їх стану та динаміки і віктимологічних особливостей, розробки основних напрямів і шляхів удосконалення діяльності, спрямованої на запобігання протиправних дій у цій сфері. Досліджено зарубіжний досвід запобігання насильницьким діям щодо жінок. Надано кримінологічну характеристику насильницьких дій щодо жінок в Україні, а також особи-злочинця та жінки-жертви. Визначено причини та умови вчинення насильницьких дій щодо жінок. Проаналізовано загальносоціальні та спеціально-кримінологічні заходи профілактики насильницьких дій щодо жінок.
733188 R
   37

Колодій Ігор Степанович
Державна освітня політика [Текст] : навч. посіб. / Ігор Колодій ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2021, . - 356 c. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: Висвітлюються актуальні аспекти державної політики в галузі освіти України та управління системою вищої освіти в контексті сучасних викликів та вимог. У посібнику поєднано викладення історії, теорії та практики управління системою освіти в Україні та провідних країнах світу. Його доцільно використовувати під час вивчення нормативних курсів, на практичних заняттях, спецсемінарах, при написанні навчально-дослідних та кваліфікаційних робіт.
733187 R
   34

Леган Ірина Миколаївна
Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності [Текст] : монографія / І. М. Леган; Чернігів політехніка : Чернігівська, . - 328 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 272-314.

Анотація: В результаті проведеного дослідження обґрунтовано теоретико-правові засади і розроблено науково-практичні рекомендації щодо міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності. Визначено історико-правові передумови становлення та розвитку, охарактеризовано основні напрями та форми міжнародного співробітництва щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності. Проведено кримінологічну характеристику організованих злочинних груп як суб’єктів вчинення транснаціональних злочинів. Проведено аналіз сучасного стану та тенденцій кримінологічних показників транснаціональної злочинності в Україні та світі. Визначено роль ООН, Інтерполу та Європолу у міжнародному співробітництві держав щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності. Охарактеризовано міжнародне співробітництво та кримінологічні засади запобігання та протидії окремим видам транснаціональної злочинності.
733186 R
   658

Гринюк Ірина Миколаївна
Системно-орієнтоване управління оборотним капіталом нафтогазових підприємств [Текст] : монографія / Ірина Гринюк; Івано-Франківськ [ІФНТУНГ] : 2021, . - 200 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 172-186.

Анотація: В монографії представлено дослідження економічних та управлінських процесів, пов'язаних з формуванням та використанням оборотного капіталу і сформовано теоретичні та практичні рекомендації з удосконалення процесу системно-орієнтованого управління оборотним капіталом та його складовими на підприємствах нафтогазового комплексу.
733185 R
   69


2 Збірка тез доповідей Дванадцятої Всеукраїнської науково-технічної конференції "Будівництво в сейсмічних районах України", 23-25 вересня 2021 р. [Текст] : [Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, Держ. підприємство "Держ. НДІ буд. конструкцій"]; Одеса [ОДАБА] : 2021, . - 54 c. а-рис. а-табл. 300 Бібліогр. в кінці ст..
732940 B
    9

Головко Володимир
Україна і виклики посттоталітарного транзиту (1990-2019) [Текст] : [наук. вид.] / [В. Головко, Л. Якубова] ; НАН України, Ін-т історії НАН України; Київ Академперіодика : 2021, . - 592 c. с.+ 48 с. іл. а-кол. iл. Бiблiогр. у виносках. - Алф. покажч.: с. 573-588.

Анотація: Вузлові проблеми націє- і державотворення розкриваються в концепті хронотопу українського «довгого ХХ ст.», що є гібридною проєкцією «довгого ХІХ ст.». Сутнісною ознакою цього етапу в історії України та українців є реалізація інтенцій соціально-економічної, етнокультурної та політичної емансипації — власне, завершення Української революції, яка розпочалася в контексті Першої світової війни та започаткування руйнації колоніальної системи. Третя книга оповідає про суперечності пострадянського транзиту. Три модерні революції, розбудова «олігархічних республік», суб’єктивізація України в світі через самоувідомлення європейського вибору є видимими проявами завершального етапу сторічної Української революції та антиколоніальної визвольної війни. Сутнісні трансформації українського проєкта осмислено в широкій оптиці посттоталітарного транзиту, успішне завершення якого нині править за національну ідею України.
732939 B
   001


Національна академія наук України в 1991-2021 роках. До 30-річчя Незалежності України [Текст] : [наук. вид.] / [редкол.: А. Г. Загородній (голова) та ін.] ; Національна академія наук України; Київ Академперіодика : 2021, . - 228 c. с. + 68 с. а-кол. iл.

Анотація: У виданні, присвяченому 30-річчю від здобуття нашою Державою Незалежності, стисло викладено основні результати досліджень і охарактеризовано здобутки Національної академії наук України. Основну увагу зосереджено на напрацюваннях останніх років. Окреслено непересічний внесок НАН України як головної наукової установи держави у розбудову економіки і розвиток соціогуманітарної сфери.
732941 B
    9

Даниленко Віктор
Україна в епіцентрі протистояння світових систем (1939-1990) [Текст] : [наук. вид.] / [В. Даниленко, В. Крупина, С. Кульчицький та ін. ; кер. авт. кол. Лариса Якубова] ; НАН України, Ін-т історії України НАН України; 2021 Київ : Академперіодика, . - 544 c. а-iл. а-кол. iл. Бiблiогр. у виносках. - Алф. покажч.: с. 522-540.

Анотація: Вузлові проблеми націє- і державотворення розкриваються в концепті хронотопу українського «довгого ХХ століття», що є гібридною проєкцією «довгого ХІХ століття». Сутнісною ознакою цього етапу в історії України та українців є реалізація інтенцій соціально-економічної, етнокультурної та політичної емансипації — власне, завершення Української революції, яка розпочалася в контексті Першої світової війни, та започаткування руйнації колоніальної системи. У другій книзі йдеться про сутнісні зміни соборної України, що постала в рамках Ялтинсько-Потсдамської системи. Її доля в епоху Другої світової і «холодної» воєн, наслідки рерадянізації, неусвідомлені колективні травми і переступи та їхній вплив на сучасність є авторською оптикою дослідження історичного шляху України в епоху протистояння світових систем та краху комунобільшовизму, що уможливило суверенізацію України.
732937 B
    37


Новітні технології в освіті, науці та виробництві [Текст] : матеріали III Міжнар. наук.-техн. інтернет-конф. (м. Покровськ, 29-30 квітня 2021 р.) / [Калиниченко В. В. (голова орг. ком.), Гого В. Б., Семенченко А. К. та ін.] ; Держ. вищ. навч. заклад "Донецький нац. техічний. ун-т"; "ДонНТУ" ДВНЗ : 2021, . - 194 c. а-iл. Бiблiогр. наприкiнцi ст..

Анотація: У збірнику опубліковано матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції, в яких розглянуті питання актуальних проблем механізації і автоматизації енергоємних виробництв, розробки корисних копалин та охорони праці, соціально-економічного та наукового розвитку регіонів України.
732936 B
   001


Наукові досягнення та відкриття сучасної молоді [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Покровськ, 28 квітня 2021 р.) / [Я. О. Ляшок (голова орг. ком.), С.В. Подкопаєв, Іван Лактіонов та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т"; "ДНТУ" ДВНЗ : 2021, . - 317 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..

Анотація: Збірник містить доповіді учасників міжнародної науково-практичної конференції "Наукові досягнення та відкриття сучасної молоді", які розподілені за секціями: "Математичне моделювання та комп'ютерно-інформаційні технології", "Сучасні машинобудівні та хімічні технології", "Проблеми та перспективи розвитку сучасної економіки та гуманітарних наук", "Проблеми та перспективи розвитку гірництва, геології та гірничо-будівельного комплексу".
732935 B
   339

Бець Мар'яна Тиберіївна
Довідник товарознавця і споживача продовольчих товарів [Текст] : навч. посібник / [М. Т. Бець, Л. І. Богун, Н. Г. Георгіаді та ін.] ; за ред. С. В. Князя ; Національний університет "Львівська політехніка"; Вид-во : 2021, . - 796 c. Бiблiогр.: с. 676-704. - Предм. покажч.: с. 753-793.

Анотація: Довідник охоплює ключові категорії та поняття сфери комерційної діяльності й експертизи якості продовольчих товарів. Містить такі розділи: стандартизація у сфері експертизи якості товарів, класифікація і властивості товарів, захист прав інтелектуальної власності у сфері комерційної діяльності, пакування і зберігання товарів, реалізація і транспортування товарів, експертиза товарів, торговельно-технологічне обладнання, товарознавство вин і сирів. Наведені означення розглянуто відповідно до ДСТУ та ISO.
733183 R
   15

Корольчук Микола Степанович
Психологічне забезпечення професіогенезу фахівців торгівлі і сфери послуг [Текст] : монографія / [М. С. Корольчук, В. М. Корольчук, О. В. Полунін та ін.] ; за заг. ред. М. С. Корольчука ; Київський національний торговельно-економічний університет; нац. [Київ. : 2021, . - 288 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: У монографії висвітлено різнобічні наукові погляди щодо сутності та інтерпретації психологічного забезпечення професійного розвитку працівників торгівлі й сфери послуг відповідно до специфіки підготовки майбутніх фахівців та пріоритетів наукових пошуків кафедри. Уперше представлено комплексне дослідження професіогенезу особистості у динаміці - від самовизначення до оволодіння професійними компетентностями у процесі навчання у ЗВО та професійного становлення. Інтерес читачів викличе авторський підхід щодо концептуальних моделей дослідження, визначення зовнішніх і внутрішніх чинників, а також психологічних компонент особистості, що сприяють ефективності професійної діяльності фахівців. З точки зору науково-практичної цінності, у праці представлено розроблені авторські психологічні програми розвитку особистості у системі психологічного забезпечення професіогенезу працівників торгівлі й сфери послуг, які можна використовувати у різних відомствах та установах.
t=1.5079009532928