Нові надходження книжкових видань
04 жовтня 2021 - 10 жовтня 2021

732900 R
   55

Panasenko S.V.
Characteristics of traveling ionospheric disturbances from incoherent scatter data [Текст] : [monograph] / S. V. Panasenko, K. D. Aksonova, D. V. Kotov; Gulyaeva Publisher : 2021, . - 148 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с 131-145.

Анотація: This monograph describes the results of detection of traveling ionospheric disturbances and their parameters estimation based on long-term observations using Kharkiv incoherent scatter radar. For a couple of events, the data of other incoherent scatter radars were employed for comparative analysis. The book reports the results of traveling ionospheric disturbance observations during high energy natural and artificial sources.
732899 R
   55

Chernogor L. F.
Aperiodic and wave disturbances in the ionosphere: the results of vertical sounding [Текст] : O. V. Bogomaz, L. F. Chernogor, V. V. Barabash, S. V. Katsko ; Nat. Acad. of Sciences of Ukraine, In-t of Ionosphere; eLaunch [Primedia : 2021, . - 160^1с. c. Бiблiогр.: с. 143-159.

Анотація: The monograph presents the study results of aperiodic and quasi-periodic wave perturbations in the ionosphere during unique phenomena in geospace: partial solar eclipses, the fall of the Chelyabinsk cosmic body and during the operation of a powerful radio source - the heating stand «Sura». Experimental data obtained by the method of remote sensing are analyzed.
732898 R
   34

Перепадя ВікторіяІванівна
Нормативно-правові акти з міжнародного гуманітарного права [Текст] : довідник / В. І. Перепадя, І. М. Волков, Р. О. Кайдалов, О. Г. Бондаренко ; Національна гвардія України, Національна академія Національної гвардії України; Харків [НАНГУ] : 2021, . - 184 c. Бiблiогр.: с. 180.

Анотація: Довідник розроблено з метою узагальнення основних багатосторонніх міжнародних договорів, звичаїв, законів та інших нормативно-правових актів щодо міжнародного гуманітарного права. Він має на меті сприяти підвищенню рівня знань та правової культури всіх категорій здобувачів вищої освіти, які проходять навчання в Академії.
732899 R
   55

Chernogor L. F.
Aperiodic and wave disturbances in the ionosphere: the results of vertical sounding [Текст] : O. V. Bogomaz, L. F. Chernogor, V. V. Barabash, S. V. Katsko ; Nat. Acad. of Sciences of Ukraine, In-t of Ionosphere; eLaunch [Primedia : 2021, . - 160^1с. c. Бiблiогр.: с. 143-159.

Анотація: The monograph presents the study results of aperiodic and quasi-periodic wave perturbations in the ionosphere during unique phenomena in geospace: partial solar eclipses, the fall of the Chelyabinsk cosmic body and during the operation of a powerful radio source - the heating stand «Sura». Experimental data obtained by the method of remote sensing are analyzed.
732897 R
   623

Крюков Олександр Михайлович
Діагностування технічного стану каналів стволів та боєприпасів на основі ідентифікації характеристик балістичних елементів пострілу [Текст] : монографія / О. М. Крюков, О. І. Біленко, Р. С. Мельніков ; Національна гвардія України, Національна акад. Національної гвардії України; НГУ] [НА : 2021, . - 116 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 100-109.

Анотація: Викладено відомості про метод діагностування технічного стану каналів стволів та боєприпасів на основі ідентифікації характеристик балістичних елементів пострілу, принципи математичного моделювання процесу пострілу з урахуванням варійованих умов зарядження. Досліджено зв'язок балістичних елементів пострілу з технічним станом каналів стволів та боєприпасів до ствольних систем. Запропоновано практичні рекомендації з діагностування, наведено показники та критерії для ідентифікації технічного стану каналів стволів і боєприпасів, методики оброблення та подання інформації.
732896 R
   55

Чорногор Леонід Феоктистович
Рух плазми в іоносфері: дослідження методом некогерентного розсіяння [Текст] : монографія / Л. Я. Ємельянов, Л. Ф. Чорногор, М. В. Ляшенко [та ін.] ; НАН України, Ін-т іоносфери; Харків [Планета-Прінт] : 2021, . - 460 c. граф.,. рис.,. табл.,.

Анотація: У монографії розглянуто радіофізичну задачу вимірювання швидкості руху іоносферної плазми в діапазоні висот 120-1500 км. Розроблено нові та розвинуто існуючі методи аналізу некогерентно розсіяного сигналу, розроблено принципи побудови радіосистем для дослідження вертикального переносу плазми Е-області іоносфери. Розробки реалізовано на радарі некогерентного розсіяння Інституту іоносфери (м. Харків). Наведено результати дослідження динамічних процесів в іоносфері над Україною в періоди спокійного та збуреного станів іоносфери протягом майже трьох циклів сонячної активності. Отримані дані використовуються для уточнення регіональної моделі іоносфери, що необхідно для прогнозування космічної погоди та, як наслідок, для нормального функціонування космічних апаратів, засобів радіозв'язку, радіолокації тощо.
732895 R
   54

Афанасьєва Ольга Валентинівна
Хімія [Текст] : навч. посіб. / О. В. Афанасьєва, Є. П. Федоренко ; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харків [ХНУРЕ] : 2021, . - 192 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 183-184.

Анотація: У навчальному посібнику подані основні хімічні закони, механізми протікання хімічних реакцій, вплив зовнішніх чинників на структуру та властивості матеріалів, що застосовуються в приладобудуванні. Увесь матеріал оснований на вченні про будову атома, на періодичному законі Д. Менделєєва, на вченні про хімічний зв’язок і будову речовини. З огляду на те, що знання хімії має забезпечувати підготовку до вивчення фахових дисциплін, у навчальному посібнику особлива увага приділяється питанням, які найбільше цікавлять майбутніх фахівців у галузі оптоінформаційних та лазерних систем: елементи хімічної термодинаміки, будова реальних кристалів, спеціальні питання електрохімії. Зміст навчального посібника відповідає програмі та курсу лекцій із дисциплін «Хімія».
732893 R
   53

Черняков Едуард Іванович
Фізика твердого тіла [Текст] : навч. посіб. / Е. І. Черняков, С. М. Кухтін ; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харків [ХНУРЕ] : 2021, . - 340 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 339.

Анотація: У даному посібнику викладено матеріал, передбачений програмою "Фізика твердого тіла". В доступній формі розглянуто фізичні основи твердого тіла, що включають опис структурних, механічних, теплових, електричних, магнітних і оптичних властивостей твердих тіл, контактних, поверхневих, гальваномагнітних явищ і різноманітних резонансів у них.
732898 R
   34

Перепадя ВікторіяІванівна
Нормативно-правові акти з міжнародного гуманітарного права [Текст] : довідник / В. І. Перепадя, І. М. Волков, Р. О. Кайдалов, О. Г. Бондаренко ; Національна гвардія України, Національна академія Національної гвардії України; Харків [НАНГУ] : 2021, . - 184 c. Бiблiогр.: с. 180.

Анотація: Довідник розроблено з метою узагальнення основних багатосторонніх міжнародних договорів, звичаїв, законів та інших нормативно-правових актів щодо міжнародного гуманітарного права. Він має на меті сприяти підвищенню рівня знань та правової культури всіх категорій здобувачів вищої освіти, які проходять навчання в Академії.
732897 R
   623

Крюков Олександр Михайлович
Діагностування технічного стану каналів стволів та боєприпасів на основі ідентифікації характеристик балістичних елементів пострілу [Текст] : монографія / О. М. Крюков, О. І. Біленко, Р. С. Мельніков ; Національна гвардія України, Національна акад. Національної гвардії України; НГУ] [НА : 2021, . - 116 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 100-109.

Анотація: Викладено відомості про метод діагностування технічного стану каналів стволів та боєприпасів на основі ідентифікації характеристик балістичних елементів пострілу, принципи математичного моделювання процесу пострілу з урахуванням варійованих умов зарядження. Досліджено зв'язок балістичних елементів пострілу з технічним станом каналів стволів та боєприпасів до ствольних систем. Запропоновано практичні рекомендації з діагностування, наведено показники та критерії для ідентифікації технічного стану каналів стволів і боєприпасів, методики оброблення та подання інформації.
732892 R
   34

Кузнецова Людмила
Особливості виникнення та розвитку основних інститутів трудового права України (XVIII - початок XXI століття) [Текст] : монографія / Л. Кузнецова; Ю. [Чабаненко : 2021, . - 230 c. Бiблiогр.: с. 201-229.

Анотація: У монографії на основі застосування концепції правового дуалізму надано комплексну наукову історико-правову характеристику та теоретико-правове обґрунтування переходу від звичаєвої до законодавчої регламентації основних інститутів трудового права в Україні та зазна¬чено, що недосконалість законодавства історично спричиняє нові зви¬чаєві правовідносини. Запропоновано авторське визначення звичаю як відпрацьованого в ході життєвих ситуацій неписаного правила, що має передусім морально-етичне підґрунтя, виокремлено етапи розвитку за-конодавства України у сфері регулювання трудових відносин. Автором з’ясовано особливості виникнення та розвитку основних інститутів тру¬дового права України у XVIII - на поч. XXI ст.; висвітлено ґенезу та тенден¬ції застосування правового звичаю як засобу регулювання трудових від¬носин, а також соціальних аспектів звичаєвого регулювання та оплати найманої праці.
732896 R
   55

Чорногор Леонід Феоктистович
Рух плазми в іоносфері: дослідження методом некогерентного розсіяння [Текст] : монографія / Л. Я. Ємельянов, Л. Ф. Чорногор, М. В. Ляшенко [та ін.] ; НАН України, Ін-т іоносфери; Харків [Планета-Прінт] : 2021, . - 460 c. граф.,. рис.,. табл.,.

Анотація: У монографії розглянуто радіофізичну задачу вимірювання швидкості руху іоносферної плазми в діапазоні висот 120-1500 км. Розроблено нові та розвинуто існуючі методи аналізу некогерентно розсіяного сигналу, розроблено принципи побудови радіосистем для дослідження вертикального переносу плазми Е-області іоносфери. Розробки реалізовано на радарі некогерентного розсіяння Інституту іоносфери (м. Харків). Наведено результати дослідження динамічних процесів в іоносфері над Україною в періоди спокійного та збуреного станів іоносфери протягом майже трьох циклів сонячної активності. Отримані дані використовуються для уточнення регіональної моделі іоносфери, що необхідно для прогнозування космічної погоди та, як наслідок, для нормального функціонування космічних апаратів, засобів радіозв'язку, радіолокації тощо.
732895 R
   54

Афанасьєва Ольга Валентинівна
Хімія [Текст] : навч. посіб. / О. В. Афанасьєва, Є. П. Федоренко ; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харків [ХНУРЕ] : 2021, . - 192 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 183-184.

Анотація: У навчальному посібнику подані основні хімічні закони, механізми протікання хімічних реакцій, вплив зовнішніх чинників на структуру та властивості матеріалів, що застосовуються в приладобудуванні. Увесь матеріал оснований на вченні про будову атома, на періодичному законі Д. Менделєєва, на вченні про хімічний зв’язок і будову речовини. З огляду на те, що знання хімії має забезпечувати підготовку до вивчення фахових дисциплін, у навчальному посібнику особлива увага приділяється питанням, які найбільше цікавлять майбутніх фахівців у галузі оптоінформаційних та лазерних систем: елементи хімічної термодинаміки, будова реальних кристалів, спеціальні питання електрохімії. Зміст навчального посібника відповідає програмі та курсу лекцій із дисциплін «Хімія».
732893 R
   53

Черняков Едуард Іванович
Фізика твердого тіла [Текст] : навч. посіб. / Е. І. Черняков, С. М. Кухтін ; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харків [ХНУРЕ] : 2021, . - 340 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 339.

Анотація: У даному посібнику викладено матеріал, передбачений програмою "Фізика твердого тіла". В доступній формі розглянуто фізичні основи твердого тіла, що включають опис структурних, механічних, теплових, електричних, магнітних і оптичних властивостей твердих тіл, контактних, поверхневих, гальваномагнітних явищ і різноманітних резонансів у них.
732886 R
   55

Агрікола Георгій
Про підземну діяльність [Текст] : [наук.-попул. вид.] в п'яти книгах : переклад із латин. мови / Георгій Агрікола ; перекл. Олександр Тимощук; Луцьк Терен : 2021, . - 164 c. а-iл.

Анотація: Запропоноване до уваги читача видання містить матеріали з фізичної геології XVI століття, знайомить із підходом до теорії формування рудних родовищ, представляє ідеї щодо процесів та явищ у гідросфері, атмосфері й літосфері. Ця праця допомогла сформувати світогляд багатьом діячам та вченим, окреслила численні поняття, що виникли на основі власного досвіду. А концепція походження підземних вод, викладена Аґріколою в книзі «Dе Огtu еt Саusis Subterraneorum», погано вивчена на сьогодні через відсутність перекладів із латині, та й наявність в іншомовних джерелах резюме ледве охоплює дві сторінки. У ній також можна познайомитися з думками античних мислите¬лів щодо явищ природи, тому праця буде цікавою та корисною широкому колу читачів.
732892 R
   34

Кузнецова Людмила
Особливості виникнення та розвитку основних інститутів трудового права України (XVIII - початок XXI століття) [Текст] : монографія / Л. Кузнецова; Ю. [Чабаненко : 2021, . - 230 c. Бiблiогр.: с. 201-229.

Анотація: У монографії на основі застосування концепції правового дуалізму надано комплексну наукову історико-правову характеристику та теоретико-правове обґрунтування переходу від звичаєвої до законодавчої регламентації основних інститутів трудового права в Україні та зазна¬чено, що недосконалість законодавства історично спричиняє нові зви¬чаєві правовідносини. Запропоновано авторське визначення звичаю як відпрацьованого в ході життєвих ситуацій неписаного правила, що має передусім морально-етичне підґрунтя, виокремлено етапи розвитку за-конодавства України у сфері регулювання трудових відносин. Автором з’ясовано особливості виникнення та розвитку основних інститутів тру¬дового права України у XVIII - на поч. XXI ст.; висвітлено ґенезу та тенден¬ції застосування правового звичаю як засобу регулювання трудових від¬носин, а також соціальних аспектів звичаєвого регулювання та оплати найманої праці.
732885 R
   001

Иванов Владимир Борисович
Познание, творчество, исследование [Текст] : научное обеспечение / Иванов В. Б.; "Днепр"] [МЧП : 2009, . - 300 c. a-ил. Алф.-Предм. покажч.: с. 299. - Бiблiогр. наприкiнцi ст..

Анотація: Изложены основы научного знания, научное обеспечение и рекомендации для индивидуального и коллективного познания, творчества, исследования. Обобщаются основами интеллектуальной собственности (для любых специальностей).
732891 R
   621.39

Пуляєв Валерій Олександрович
Розрахунок статистичних характеристик сигналу некогерентного розсіяння [Текст] : монографія / В. О.Пуляєв, Є. В. Рогожкін, Л. Я. Ємельянов та ін. ; НАН України, Ін-т іоносфери, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"; Харків [Планета-Прінт] : 2021, . - 236 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: У монографії розглянуто процедури розрахунку висотно-часових залежностей статистичних характеристик сигналу, отриманого методом некогерентного розсіяння радіохвиль від іоносфери. Подано методики та алгоритми обчислювальних перетворень, які пов'язані з одержанням та аналізом його автокореляційних функцій та спектрів.
732884 R
   336

Новіков В. М.
Динаміка, структура та проблеми інвестування в соціальну інфраструктуру [Текст] : [кол. монографія] / В. М. Новіков, Ю. О. Карягін, А. Г. Гвелесіані ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи, Польська акад. наук, Ін-т українсько-польської співпраці, Вища школа туризму та іноземних мов у Варшаві; демографії [Ін-т : 2021, . - 100 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 95-98.

Анотація: Під інвестиціями в соціальну інфраструктурну розуміються всі види поточних бюджетних ресурсів (коштів), що спрямовані на покращення умов життєдіяльності громадян, а також ресурси на матеріальний та технологічний розвиток соціально важливих видів діяльності. Проаналізовані тенденції, динаміки та структури бюджетних видатків на охорону здоров’я, освіту, культуру та мистецтво. Обґрунтовується пропозиція щодо цільової планової діяльності у сфері державного бюджетного інвестування соціальної інфраструктури. Потрібна оновлена бюджетна політика, комплементарна до умов розвитку соціальної інфраструктури. Для якісної розробки місцевих бюджетів, їх збалансування потрібні інструменти бюджетного регулювання, засновані на програмних принципах, соціальних та професійних стандартах, погодженої фіскальної політики з економічним потенціалом регіонів.
732883 R
   37

Новіков Валерій М.
Дуальна освіта: інституціональні особливості реалізації в Україні [Текст] : колективна монографія / В. М. Новіков, Ю. О. Карягін, В. В. Черніченко ; [за наук. ред. В. Новікова, З. Сіройча, Г. Собчука] ; Ін-т демографії та соц. дослідж. імені М. В. Птухи, НАН України, Польська акад. наук, Ін-т українсько-польської співпраці, Вища школа туризму та іноземних мов у Варшаві; демографії [Ін-т : 2020, . - 79 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 77-79.

Анотація: Дуальна освіта повинна зайняти важливе місце в системі підготовки кадрів. У розвинутих країнах дуальне навчання застосовується переважно у високотехнологічних сегментах економіки. На демографічних та економіко-статистичних матеріалах обгрунтовано, що в Україні практика дуального навчання повинна розповсюджуватися в широкому сегменті економіки з метою створення економічних та інфраструктурних передумов відродження професійно-технічної освіти. Наведено засоби інституційного характеру розвитку дуальної освіти.
732881 R
   338


Гармонізація фінансово-економічного середовища України в комунікативному просторі [Текст] : колектив. монографія / за ред. Непочатенко О.О. ; Уманський національний університет садівництва. Факультет економіки і підприємництва; М. М. : Сочінський, . - 523 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр. у виносках.

Анотація: У монографії викладені результати досліджень сучасних проблем гармонійного розвитку економіки України. Висвітлені соціально-економічні аспекти гармонійного розвитку економіки. Розглянуто роль та місце фінансової та податкової політики у забезпеченні поступального розвитку економічної системи. Досліджено розвиток окремих галузей національної економіки. Значну увагу приділено теоретичним та практичним аспектам розвитку підприємницької діяльності як основи успішного функціонування економіки країни.
732921 B
   62

Чернявський Анатолій Володимирович
Тренінговий посібник [Текст] : для підготовки енергоаудиторів багатоквартирних житлових будівель у контексті Фонду енергоефективності України / А. Чернявський, В. Литвин, Д. Марусич [та ін.] ; Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Фонд Енергоефективності ; 2021 Київ : БВИ-Прінт, . - 400 c. граф.,. рис.,. фот.,. фот.,. кол.
t=0.85713195800781