Нові надходження книжкових видань
04 жовтня 2021 - 10 жовтня 2021

732880 R
   629.7

Andryushenko V. M.
Design of Aircraft Elements. Examples of How to do the Laboratory Works [Текст] : guidelines / [compilers: V. M. Andryushchenko, M. S. Topal, V. S. Poliakov] ; National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute"; Kharkiv KhAI : 2021, . - 104 c. граф.,. іл.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 102-103.
732879 R
   629.7

Bezuglyi S.
Designing of Aircraft Gear Pums [Текст] : tutorial / S. Bezuglyi ; National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute"; Kharkiv KhAI : 2021, . - 44 c. іл.,. Бiблiогр.: с. 43.

Анотація: Наведено основні відомості щодо конструкції і розрахунків деяких шестеренних насосів, що застосовують в системах паливоживлення, змащення, ґідравлічних системах літальних апаратів із різними приводами: як від роторів двигуна, так і від електродвигуна. Розглянуто особливості конструктивного виконання, принципи роботи шестеренних насосів. Викладено основи їх розрахунку і проектування.
732878 R
   629.7


Точність балансування та визначення залишкових дисбалансів [Текст] : метод. реком. до виконання лаб. роботи / Нац. аерокосміч. ун-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ" ; [уклад. Г. О. Шестаков] ; Харків ХАІ : 2021, . - 16 c. Бiблiогр.: с. 14.
732873 R
   624

Криксунов Едуард Зіновійович
Сучасні методи формування конструктивних схем методу скінченних елементів [Текст] : Е. З. Криксунов, П. П. Лізунов, М. О. Вабіщевич; Київ [Каравела] : 2020, . - 107 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 101-104.

Анотація: Книга присвячена огляду сучасних методів формування розрахункових моделей для розв'язку задач аналізу напружено-деформованого стану конструкції. Розглянуті особливості формування моделей для вирішення завдань з конструювання на основі діючих нормативних документів, окрім того висвітлені проблеми обміну даних розрахункових моделей з інформаційними моделями об'єктів будівництва (ВІМ). Останній розділ присвячений проблематиці впровадження сучасних підходів до формування скінченно-елементних моделей в навчальні дисципліни, пов'язані із вивченням САПР в будівництві.
732868 R
   53

Баженов В. А.
Хаос та сценарії переходу до хаосу у віброударній системі [Текст] : [наук. вид.] / В. А. Баженов, О. С. Погорелова, Т. Г. Постнікова; Київ [Каравела] : 2019, . - 147 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 137-146.

Анотація: У книзі приведені результати чисельних досліджень динамічної поведінки віброударної системи, яка є сильно нелінійною негладкою розривною динамічною системою. Надані результати спостережень багатьох цікавих явищ, зокрема таких, які є унікальними для негладких систем. Знайдені зони стійкого та нестійкого рухів із застосуванням методу продовження розв'язку за параметром та мультиплікаторів Флоке. Описані: розривні біфуркації, ефект гістерезису, сценарії квазіперіодичного переходу до хаосу та переходу до хаосу через переміжність, перехідний хаос, гранична криза, рідкісний атрактор, перехідні режими. При дослідженнях використовувалися зображення фазових траєкторій, перерізи Пуанкаре, спектри Фур‘є, значення старшого показника Ляпунова, фрактальні структури перерізів Пуанкаре, вейвлет-перетворення. Виконаний порівняльний аналіз методів моделювання удару у віброударних системах з твердим (жорстким) та м'яким ударами. Проаналізовані різні методи оцінки старшого показника Ляпунова для негладких розривних систем.
732861 R
    8


3 Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених "Молодь України в контексті міжкультурної комунікації" [Текст] : матеріали конф. / Ун-т ім. Альфреда Нобеля ; [орг. ком.: Б. І. Холод та ін.]; Нобеля] Альфреда : [Ун-т, . - 204 c. 190 Бібліогр. в кінці ст..
732877 R
   

Іванов Є. І.
Теорія технічних систем [Текст] : навч. посіб. / Є. І. Іванов, І. Є. Іванов ; 2021 Маріуполь : ПДТУ, . - 187 c.
732876 R
   

Пелещак Р.
Роль електрон-деформаційної взаємодії в формуванні нанокластерів при лазерному опроміненні GaAs, CdTe [Текст] : монографія / Р. Пелещак, О. Кузик; ДДПУ відділ : Редакційно-видавничий, . - 210 c.
732875 R
   

Михайловський Д. В.
Складний напружений стан у вузлах та елементах конструкцій з цільної та клеєної деревини [Текст] : монографія / Д. В. Михайловський; 2021 Київ : Каравела, . - 170 c.
732874 R
   

Лук'янченко О. О.
Розв'язання проблеми надійності і безпеки оболонкових структур з недосконалостями форми методами обчислювальної механіки [Текст] : О. О. Лук'янченко; 2019 Київ : Каравела, . - 197 c.
732872 R
   

Іванченко Г. М.
Чисельне дослідження поширення хвиль у пружних середовищах [Текст] : Г. М. Іванченко, Ю. В. Ворона; 2019 Київ : Каравела, . - 150 c.
732871 R
   


Будівельна механіка і теорія споруд. Напрями розвитк [Текст] : Будівельна механіка і теорія споруд. Напрями розвитку; 2020 Київ : Каравела, . - 538 c.
732870 R
   


Чисельні дослідження нелінійного деформування просторових тіл з урахуванням розвитку тріщин при статичних та динамічних навантаження [Текст] : Чисельні дослідження нелінійного деформування просторових тіл з урахуванням розвитку тріщин при статичних та динамічних навантаженнях; 2019 Київ : Каравела, . - 240 c.
732869 R
   


Чисельне моделювання процесів нелінійного деформування тіл з урахуванням великих пластичних деформаці [Текст] : Чисельне моделювання процесів нелінійного деформування тіл з урахуванням великих пластичних деформацій; 2019 Київ : Каравела, . - 224 c.
732867 R
   

Баженов В. А.
Стійкість і коливання пружних неоднорідних оболонок при термосилових навантаженнях [Текст] : В. А. Баженов, О. П. Кривенко; 2020 Київ : Каравела, . - 187 c.
732866 R-487220
   732866 R

Юрченко В. В.
Несуча здатність стержневих елементів конструкцій із холодногнутих профілів [Текст] : В. В. Юрченко, А. В. Перельмутер; 2020 Київ : Каравела, . - 310 c.
732864 R
   33


Збірник тез доповідей IV Міжнародного форуму з економічних та гуманітарних питань (до 90-річчя ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"), 3-4 листопада 2020 року [Текст] : [редкол. : Чуприна Н. М. (голова редкол.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Український держ. хіміко- технол. ун-т"; Дніпро УДХТУ : ДВНЗ, . - 287 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
732865 R
   


Тези доповідей X Українсько-польської наукової конференції "Полімери спеціального призначення" Львів, 21-24 вересня 20 [Текст] : Тези доповідей X Українсько-польської наукової конференції "Полімери спеціального призначення" Львів, 21-24 вересня 2020; 2020 : Львів, . - 165 c.
732863 R
   004

Кузяєв Іван Михайлович
Основи комп'ютерного моделювання технічних систем [Текст] : навч. посіб. / І. М. Кузяєв, В. І. Ситар ; ДВНЗ "Український держ. хіміко-технологічний ун-т"; УДХТУ] [ДВНЗ : 2020, . - 392 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 389-391.
732860 R
   008


Міжнародна інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених "Україна - світ: діалог культур" [Текст] : [зб. тез доп.] : 19 травня 2021 р., Дніпро / ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т"; від. [Ред.-вид. : 2021, . - 123 c. а-іл. 300 Бібліогр. в кінці ст..
732859 R
   658

Гаврись Олександр Миколайович
Розвиток методів економічної оцінки технічних рішень і якості промислових виробів [Текст] : монографія / Гаврись О. М., Гаврись М. О.. Гаврись О. О. ; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" ; Харків [Планета-Прінт] : 2021, . - 164 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 138-152.
732858 R
   37

Сагач Оксана Михайлівна
Модернізаційні процеси в українській освіті [Текст] : навч.-метод. посібник / О. М. Сагач ; Управління освіти і науки Чернігівської обл. держ. адмін., Чернігівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. К. Д. Ушинського; Чернігів : 2020^ICRIPTORIUM, . - 64 c. Бiблiогр.: с. 60-63.
732854 R
   355

Семенюк Юрій Володимирович
Розвідувальна діяльність і міжнародні відносини. Нові реалії та підходи [Текст] : монографія / Семенюк Ю. В., Мокляк С. П., Лисецький Ю. М. ; [за заг. ред. Ю. М. Лисецького]; К ЛАТ& : 2021, . - 160 c. а-кол. iл. Бiблiогр.: с.145-159.
732853 R
   001


Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2020). [Текст] : I міжнар. науково-практична конференція (м. Чернігів, 17 грудня 2020 р.) : тези доп. / [Орг. ком. О. Новомлинець (голова), М. Конопацький, В. Білогура та ін.] ; ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти", Нац. ун-т "Чернігівська політехніка", Бакинський слов'янський ун-т [та ін.]; "Чернігівська [НУ : 2020, . - 228 c. рис.,. табл.,. 200 Бібліогр. в кінці ст..
t=0.71375107765198