Нові надходження книжкових видань
27 вересня 2021 - 03 жовтня 2021

732649 R
   34

Боднарчук Олег Григорович
Трудове право України [Текст] : навч. посібник / Боднарчук О. Г., Васьківська К. М., Левчук П. Р. ; Університет Державної фіскальної служби України; ДФС [Університет : 2021, . - 572 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 508-539. - Предм. покажч.: с. 540-544.

Анотація: Навчальний посібник підготовлений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Трудове право України». У ньому висвітлюються основні питання трудового права: визначається місце трудового права у системі галузей права, розкриваються його предмет, метод, функції, система, принципи, джерела, суб’єкти. Значна увага приділяється питанням соціального партнерства, а також правової організації зайнятості та працевлаштування. Розкривається сутність основних інститутів трудового права: трудового договору; робочого часу та часу відпочинку, оплати праці; трудової дисципліни; матеріальної відповідальності сторін трудових відносин; охорони праці; нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю; процедури врегулювання трудових спорів.
732647 R
   339

Гребельник Олександр Петрович
Митна справа [Текст] : практикум / [Гребельник О. П., Микитенко Т. В., Сушкова О. Є. та ін.] ; за заг. ред. О. П. Гребельника ; Університет Державної фіскальної служби України; ДФС [Ун-т : 2021, . - 228 c. Бiблiогр.: с. 218-227.

Анотація: Практикум підготовлений у межах бакалаврської програми "Менеджмент митної справи" з урахуванням тематичного плану, передбаченого в робочій програмі навчальної дисципліни "Митна справа". Містить тринадцять тем, в межах яких висвітлені актуальні проблеми функціонування митних відносин з урахуванням різноманітних практичних завдань для студентів. До кожної теми передбачений комплекс запитань і завдань для самоконтролю знань, задач, тестових та творчих завдань, які сприяють формуванню у студентів цілісного уявлення про основні закони і закономірності функціонування митно-тарифного регулювання.
732650 R
   622

Копей Богдан Володимирович
Розрахунок, конструювання, монтаж та експлуатація машин та обладнання для спорудження свердловин [Текст] : підручник / Б. В. Копей, М. М. Лях ; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Івано-Франківськ [ІФНТУНГ] : 2021, . - 612 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 597-599.

Анотація: Підручник присвячений питанням розрахунку, конструювання, монтажу та експлуатації машин та обладнання для спорудження глибоких нафтогазових свердловин. Даються основні поняття надійності та технічного обслуговування машин. Наведено приклади розрахунку параметрів бурового обладнання.
732646 R
   51

Мойсеєнко Л. А.
Математична статистика [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Мойсеєнко, А. П. Джус ; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; 2021 Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, . - 191 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 181.

Анотація: Навчальний посібник розроблений відповідно до робочої програми дисципліни "Спеціальні розділи математики". Він містить детальний виклад основних понять математичної статистики. Відповідний теоретичний матеріал проілюстровано численними прикладами та зразками їхнього розв'язування.
732643 R
   31

Майданік Ірина Петрівна
Темпоральні характеристики зовнішньої трудової міграції в Україні [Текст] : І. П. Майданік ; НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи; демографії [Ін-т : 2020, . - 271 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр. у виносках.

Анотація: Монографія започатковує системну наукову дискусію про часові атрибути закордонного працевлаштування українського населення. Основні елементи вимірювання плинності часу, на яких ґрунтується дослідження – це тривалість, вік, темп, ритмічність, хронологія, каузальність (причинність), динаміка та синхронність. Визначення цих параметрів ґрунтується на поєднанні основних положень темпоральної логіки з особливостями перебігу міграційних процесів сьогодення. Використання принципу локалізації простору і часу окреслює межі застосування темпорального аналізу. Емпірична частина монографії підживлює українську міграціологію за рахунок використання даних вибіркового соціологічного дослідження ТЕМПЕР, здійсненого за новітнім сценарієм і методологією. Представлена публікація розкриває нові горизонти дослідження закордонного працевлаштування українського населення, зокрема за рахунок застосування теорії трудової мотивації Дж. Аткінсона до аналізу причин міжнародної трудової міграції українців, розрахунку кількісного впливу трудової міграції на народжуваність, визначення основних профілів поверненців через призму термінології Ж-П. Кесаріно.
732642 R
   622

Кондрат Роман Михайлович
Технологія розробки газових і газоконденсатних родовищ [Текст] : підручник / Р. М. Кондрат ; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Івано-Франківськ [Фоліант] : 2021, . - 456 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 450-454.

Анотація: У підручнику подано класифікацію родовищ нафти і газу і свердловин для їхньої розробки. Охарактеризовано режими розробки газових і газоконденсатних родовищ. Наведено основні рівняння теорії розробки родовищ газу та методи підвищення газо- і конденсатовилучення. Розглянуто порядок проєктування і системи розробки родовищ природних газів. Описано методики визначення технологічних показників розробки одно- і багатопластових газових та газоконденсатних родовищ для різних режимів розробки і технологічних режимів експлуатації свердловин. Висвітлено методи аналізу оптимізації і регулювання розробки родовищ та активного впливу на процеси їхньої розробки.
732641 R
   621.1

Пугачова Тетяна Миколаївна
Удосконалення методів підвищення довговічності парових турбін [Текст] : колект. монографія / [Т. М. Пугачова, О. В. Кошельнік, О. В. Круглякова та ін.] ; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"; Харків Мадрид : Друкарня, . - 105 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 98-103.

Анотація: В монографії викладено результати досліджень щодо вдосконалення методів оцінки стану роторів парових турбін і вибору їх раціональних конструкцій з метою підвищення тріщиностійкості й довговічності з урахуванням характеру пошкоджень у процесі тривалої експлуатації.
732645 R
   35

Дмитренко Геннадий Анатольевич
Як уникнути соціальних потрясінь. Цифрове "Віче" [Текст] : наук.-публіц. вид. / Дмитренко Г. А., Головач Н. В., Білінський Т. В., Головач Д. М. ; [під заг. ред. Г. А. Дмитренка]; Київ [ДКС-Центр] : 2021, . - 276 c. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: Обґрунтовується варіант рішення проблеми формування в Україні громадянського суспільства «навпростець» в контексті уникнення соціальних потрясінь завдяки впровадженню унікальної соціальної технології «Віче». ЇЇ основним методом є щорічне опитування населення за допомогою «розумних» анкет в цифровому форматі (в т.ч. в класичному, паперовому вигляді), в якому, на думку авторів, охоче приймуть участь всі свідомі і навіть «інертні» громадяни. Саме ці анкети надають цифрову інформацію про індекс якості життя громадян через ступінь задоволення їх потреб в різних сферах життєдіяльності. Цей індекс одночасно є чіткою оцінкою кінцевих результатів діяльності владних структур на всіх рівнях. Завдяки цьому стає можливим налагодити зворотний зв'язок в системі державного управління і реально повернути владу «обличчям» до своїх громадян, що буде запорукою налагодження взаємодії влади і народу на безконфліктній основі без соціальних потрясінь.
732640 R
   336

Вовченко Оксана Сергіївна
Фінансова стабільність банків в умовах динамічного макроекономічного середовища [Текст] : монографія / О. С. Вовченко, С. Б. Єгоричева ; ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ); Полтава ПУЕТ : 2021, . - 233 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 200-220.

Анотація: У монографії розвинуто теоретичні засади, методичні підходи та обґрунтовано практичні рекомендації щодо забезпечення фінансової стабільності банків в умовах динамічного макроекономічного середовища. Удосконалено організаційно-економічний механізм забезпечення фінансової стабільності банків. Проведено моніторинг фінансової стабільності банків України з урахуванням впливу чинників макроекономічного середовища. Обґрунтовано напрями забезпечення фінансової стабільності банку на основі ризик-орієнтованого підходу. Запропоновано науково-методичний підхід до оцінки фінансової стабільності банку.
732637 R
   33

Рогоза Микола Єгорович
Соціально-економічний розвиток України: моделі, механізми, стратегії [Текст] : монографія / [М. Є. Рогоза, В. І. Перебийніс, К. Ю. Вергал та ін.] ; за наук. ред. М. Є. Рогози ; ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ); Полтава ПУЕТ : 2021, . - 168 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: Досліджуються проблеми формування розвитку національної економіки та нових соціально-економічних систем. Викладено результати дослідження, стратегічних напрямів і запропоновано моделі соціально-економічного розвитку економіки України та її суб’єктів.
732636 R
   338

Бойко Аліна Василівна
Стійкість економіки: оцінювання та забезпечення [Текст] : монографія / [А. В. Бойко, Д. Б. Шкуропадська, Ю. А. Гладка та ін.] ; за ред. А. В. Бойко ; Київський національний торговельно-економічний університет; нац. [Київ. : 2021, . - 444 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: У монографії розкрито природу стійкості національної економіки до негативних зовнішніх впливів. Застосовуючи критеріальний та секторальний підходи розкрито теоретичні положення та розроблено методичні рекомендації щодо оцінювання стійкості національної економіки, що функціонує у глобальному просторі. Розроблено інституційні засади стійкості національної економіки, які враховують зовнішні чинники впливу на економічні процеси, детермінують її внутрішні фактори формування, а також включають механізми та інститути забезпечення.
732631 R
   339


Конкурентоспроможність держави в умовах децентралізації [Текст] : кол. монографія / [Андрушків Р. Ю., Бидик А. Г., Галущак В. В. та ін. ; за ред. Н. Є. Кульчицької] ; [Чортківський навч.-наук. ін-т підприємництва і бізнесу ЗУНУ]; Чортків ЗУНУ : 2021, . - 292 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..

Анотація: Колективна монографія виконана в межах комплексної теми дослідження кафедри і розрахована на широке коло вітчизняних фахівців, науковців, податківців, державних службовців, причетних до розробки та практичного становлення у вигляді варіативних трендів нового глобального розвитку світової економічної системи.
732620 R
   691

Новомлинець Олег Олександрович
Будівельне матеріалознавство [Текст] : навч. посібник / О. О. Новомлинець, М. М. Корзаченко, А. І. Сергеєв ; Національний ун-т "Чернігівська політехніка"; "Чернігівська [НУ : 2021, . - 420 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 416-418.

Анотація: Навчальний посібник містить інформацію про основи будівельного матеріалознавства, основні будівельні матеріали, з наведенням класифікаційних ознак та інформації про їх отримання, характеристики та застосування.
732623 R
   658

Бодров Володимир Григорович
Економіка підприємства [Текст] : підручник / [Л. Л. Лазебник, В. Г. Бодров, В. В. Гурочкіна та ін.] ; за ред. Л. Л. Лазебник ; Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби України; ДФС [Ун-т : 2021, . - 426 c. рис.,. табл.,. 300 Бібліогр. в кінці тем.

Анотація: У рамках підручника, який охоплює комплекс питань, пов'язаних із господарською діяльністю підприємств, надається загальна характеристика управління і структури підприємств, детально розкриваються склад і особливості основних засобів та нематеріальних активів, розглядається специфіка витрат на виробництво, інвестиційних ресурсів, персоналу і оплати праці, виробництва, якості та конкурентоспроможності продукції. Окрема тема присвячується фінансово-економічним результатам діяльності підприємства. У результаті формується цілісне уявлення про організацію процесу управління підприємством.
732616 R
   34

Венедіктов Сергій Валентинович
2 Трудове право України [Текст] : підручник / [С. В. Венедіктов] ; Ін-т права Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Київ [Людмила] : 2021, . - 216 c. Бiблiогр. у виносках. - Предм. покажч.: с. 212-215.

Анотація: В підручнику розглянуті ключові питання загальної частини трудового права (поняття, принципи, предмет, метод, функції, система, джерела та ін.), а також інститути особливої частини, такі як трудовий договір, робочий час та час відпочинку, оплата праці, трудова дисципліна, матеріальна відповідальність, охорона праці та трудові спори. При розкритті наведених інститутів здійснено не тільки аналіз положень національного законодавства про працю, але й наводяться приклади відповідних міжнародних стандартів, зарубіжного досвіду, а також сучасної судової практики.
732635 R
   658

Гуляєва Наталія Миколаївна
Фінансовий цикл підприємства торгівлі [Текст] : монографія / Н. М. Гуляєва, С. І. Камінський ; Київський національний торговельно-економічний університет; нац. [Київ. : 2021, . - 232 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 203-218.

Анотація: У монографії висвітлено імперативи, основні моделі і механізми управління фінансовим циклом підприємства торгівлі, досліджено його тривалість як детермінантну характеристику, проаналізовано стан управління товарними запасами на підприємствах торгівлі України та ефективність їх кредитної політики, наведено методичні підходи до прийняття окремих управлінських рішень й обґрунтовано основні критерії та індикатори якості управління дебіторською заборгованістю в системі формування фінансового циклу.
732634 R
   8

Строкань Наталія Олександрівна
Німецька мова економіки та зовнішньої торгівлі [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Строкань, Л. В. Коваленко ; Київський національний торговельно-економічний університет; нац. [Київ. : 2020, . - 204 c. іл.,. Бiблiогр.: с. 203.

Анотація: Метою навчального посібника «Німецька мова економіки та зовнішньої торгівлі» є розвиток іншомовної професійної комунікативної та міжкультурної компетентності майбутнього фахівця галузі економіки та бізнесу. Посібник знайомить студентів зі світом різних бізнес-культур, вчить будувати стосунки на умовах співпраці та взаємоповаги, вести конструктивний діалог.
732633 R
   327

Гончарук Андрій Захарович
Україна і країни Східної та Південно-Східної та Південної Азії: підсумки 2020 року та перспективи розвитку [Текст] : аналіт. доповідь / [Гончарук А. З., Дроботюк О. В., Кіктенко В. О. та ін. ; за заг. ред. О. В. Литвиненка] ; Національний ін-т стратегічних досліджень, Ін-т Східнознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України; Київ [НІСД] : 2021, . - 40 c. граф.,. рис.,. табл.,. 150 Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Досліджено поточні взаємини України з провідними країнами Азії, проблеми, що виникли на сучасному етапі їх розвитку, запропоновано шляхи подолання негативних тенденцій. Зроблено аналіз політичних, економічних, торговельних, інвестиційних зв’язків України з величезним регіоном світу, який надалі активніше впливає на весь цивілізаційний процес. Проаналізовано сучасні тенденції поглиблення співпраці країн ЄС з країнами Азії, визначено відповідне місце України. Справедливо зазначено прорив, який здійснив на азіатський ринок український аграрний комплекс. Розглянуто проблеми: неякісний вітчизняний інвестиційний клімат, часті зміни в законодавстві, бюрократична тяганина в реалізації спільних проектів. Надано низку практичних рекомендацій щодо подальшого розвитку двосторонніх відносин і політики щодо країн Азії загалом.
732632 R
   628

Шевчук Юрій Федорович
Водопостачання та водовідведення міста Чернівці [Текст] : монографія / Ю. Ф. Шевчук, Ю. С. Ющенко, В. К. Сівак, А. Ю. Шевчук ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; ім. ЧНУ : 2020, . - 156 c. рис.,. табл.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 153-155.
732630 R
   15

Саврасов М. В.
Креативність суб'єкта навчально-професійної діяльності: метакогнітивний підхід [Текст] : монографія / М. В. Саврасов ; ДВНЗ "Донбаський держ. педагогічний ун-т"; Тернопіль^XСлов'янськ [ЗУНУ] : 2021, . - 400 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: Монографія присвячена дослідженню креативності суб'єкта навчально-професійної діяльності. В роботі подано теоретичний огляд проблеми креативності суб'єкта та її психічної регуляції, розкрито її психологічну структуру та зміст, здійснено спробу розгляду креативності суб'єкта навчально-професійної діяльності з позицій метакогнітивного підходу. Розроблено комплекс психологічної діагностики регулятивної складової суб'єкта навчально-професійної діяльності, в тому числі пропонується авторська психодіагностична методика "Метакреативність". Систематизовано, описано та продемонстровано роль чинників психічної регуляції у становленні креативності людини у процесі діяльності.
732629 R
   33

Гулей Анатолій Іванович
Прикладна економіка [Текст] : навч. посіб. / Б. О. Язлюк, А. І. Гулей, О. О. Красноруцький [та ін.] ; за заг. ред. Язлюка Б. О. ; Західноукраїнський нац. ун-т; Тернопіль [ЗУНУ] : 2021, . - 376 c. табл.,. 300 Бібліогр.: с. 340-373.

Анотація: Розкрито актуальні проблеми прикладної економіки, які пов’язані з організацією діяльності суб’єктів господарювання, особливостями державного втручання в ринкову економіку, удосконаленням системи управління промисловою політикою, формуванням механізму забезпечення економічної безпеки тощо. З допомогою підручника майбутні фахівці отримають базову підготовку з питань організації підприємницької діяльності та зможуть навчитися приймати кваліфіковані управлінські рішення.
732628 R
   34


Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід" (16-17 квітня 2021 р.) [Текст] : тези наук. доп. / Західноукраїнський нац. ун-т, Юрид. ф-т; Тернопіль [ЗУНУ] : 2021, . - 269 c. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: До збірника увійшли тези наукових доповідей з проблем піднятих на конференції. Збірник стане у пригоді науковим, науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти та наукових установ, докторантам, аспірантам, студентам юридичного спрямування, юристам, адвокатам, правозахисникам, працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, іншим особам, яких цікавлять актуальні проблеми юриспруденції. У збірнику максимально точно збережена орфографія, пунктуація та стилістика авторських текстів, які були запропоновані учасниками конференції. Організаційний комітет конференції не завжди поділяє думки учасників конференції. Повну відповідальність за зміст тез доповідей, достовірність та якість поданого матеріалу несуть учасники конференції, їх наукові керівники, рецензенти та структурні підрозділи закладів вищої освіти і наукових установ, які рекомендували ці матеріали до друку.
732625 R
   37

Загребнюк Юлія Володимирівна
Професійне самовизначення учнівської молоді в середніх навчальних закладах США [Текст] : монографія / Загребнюк Юлія Володимирівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; "Сочінський Видавець : 2021, . - 156 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 123-147.

Анотація: У монографії розкрито сутність та основні концепції американських учених щодо професійного самовизначення школярів; проаналізовано нормативну базу їхньої діяльності; охарактеризовано систему професійного самовизначення учнів у США; виокремлено основні методи та технології підготовки до професійного самовизначення учнів в американській школі; охарактеризовано організаційно-педагогічне забезпечення професійного самовизначення учнів у процесі технологічної підготовки. Здійснено порівняльний аналіз основних тенденцій професійного самовизначення школярів у середніх навчальних закладах України та США; розроблено рекомендації для впровадження американського досвіду в українську систему освіти.
732624 R
   66

Ступак Олег Станіславович
Тепло- та масообмін в новому енергоефективному тепломасообмінному апараті за М-циклом [Текст] : монографія / О. С. Ступак, А. А. Халатов ; НАН України, Ін-т технічної теплофізики; "В [ТОВ : 2021, . - 106 c. граф.,. рис.,. табл.,. фот.,. кол. Бiблiогр.: с. 95-101.

Анотація: Монографія присвячена теоретичному та експериментальному дослідженню тепло- та масообміну в новій елементарній комірці за М-циклом з вертикальними вузькими каналами і капілярно-пористими стінками вологих каналів, а також розробці нових енергоефективних технологій.
732622 R
   336

Бедринець Мирослава Дмитрівна
Фінансові інструменти регіонального розвитку в Україні в умовах децентралізації [Текст] : монографія / [Бедринець М. Г., Кужелєв М. О., Коляда Т. А. та ін.] ; за заг. ред. М. Д. Бедринець ; Ун-т держ. фіск. служби України; ДФС [Ун-т : 2021, . - 318 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр. у виносках.

Анотація: Монографія присвячена дослідженню фінансових інструментів регіонального розвитку в Україні в умовах децентралізації. Розкрито сутність фінансових інструментів регіонального розвитку та удосконалено їхню класифікацію. Значну увагу приділено розгляду чинників та передумов регіонального розвитку в умовах децентралізації. Проаналізовано сучасний стан фінансового забезпечення регіонального розвитку в Україні. Запропоновано напрями вдосконалення фінансових інструментів регіонального розвитку в Україні в умовах децентралізації.
732621 R
   658

Юринець Оксана Василівна
Ургентні інструменти антикризового управління: фінансово-економічні та управлінські аспекти в умовах євроатлантичної інтеграції [Текст] : монографія / Юринець О. В. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка"; видавнича Галицька : 2021, . - 348 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 302-345.

Анотація: Монографію присвячено вирішенню науково-прикладної проблеми розроблення концептуальних, теоретико-методологічних і методико-прикладних засад формування та використання ургентних інструментів антикризового управління підприємствами в умовах євроатлантичної інтеграції. Розвинуто класифікацію ургентних інструментів антикризового управління підприємствами, а також розроблено концепцію їхнього формування і використання в умовах євроатлантичної інтеграції. Удосконалено метод ідентифікування цих інструментів, розвинуто методичні положення з їхнього порівняльного аналізування на базі комплексу оціночних індикаторів, а також покращено механізм управління розвитком інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання на засадах впровадження інвестиційних заходів із антикризового управління. Розвинуто типологію видів інвестиційних ургентних інструментів антикризового управління, розроблено модель їхнього застосування, а також модель управлінського супроводу використання інноваційних ургентних інструментів антикризового управління. Удосконалено метод діагностування організаційних змін в діяльності підприємств в умовах антикризового управління, полірівневу модель формування та використання митних ургентних інструментів в процесі експортно-імпортної діяльності, а також розвинуто типологію показників оцінювання митних ургентних інструментів антикризового управління й удосконалено метод вибору територіального митного органу для митного оформлення експортної та імпортної продукції в умовах антикризового управління.
732619 R
   37

Біленко Дар’я Вікторівна
Державне управління інноваційним розвитком закладів вищої освіти [Текст] : монографія / Д. В. Біленко ; наук. ред. Лисенко Ю. Г. ; Університет Державної фіскальної служби України; ДФС [Ун-т : 2021, . - 278 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 257.

Анотація: У монографії досліджено теоретичні та практичні засади управління інноваційним розвитком закладів вищої освіти, сучасний стан вищої освіти в Європі та особливості її реалізації в Україні. Розкрито сутність понять управління інноваційним розвитком ЗВО, надано перелік факторів ризиків та невизначеності, які негативно впливають на інноваційний розвиток ЗВО. Запропоновано підхід до управління життєвим циклом проєкту з трансформації ЗВО у дослідницький університет в умовах ризиків та невизначеності та розроблено відповідний комплекс економіко-математичних моделей і механізмів, результатом реалізації яких має стати стратегія з трансформації ЗВО в дослідницький університет.
732618 R
   51

Новицька Н.
Аналіз даних за допомогою R [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. Новицька, Т. Паянок, Н. Параниця, С. Богдан ; Університет Державної фіскальної служби України; державної [Ун-т : 2021, . - 324 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 320-323.

Анотація: Навчальний посібник спрямований на формування комплексу знань, практичних навичок і вмінь студентів щодо використання прикладної програми R у процесі аналізу даних. Видання містить перелік практичних завдань різного рівня складності, тестів та питань до самоконтролю здобувачів вищої освіти.
732617 R
   34

Кудін Андрій В'ячеславович
Адміністративно-правове забезпечення патентної діяльності в Україні: теорія і практика [Текст] : монографія / Андрій Кудін ; НДІ публічного права; Київ [Людмила] : 2020, . - 324 c. Бiблiогр.: с. 299-323 та у виносках.

Анотація: У монографії шляхом аналізу практики застосування суб'єктами публічної адміністрації вітчизняного та міжнародного законодавства, насамперед законодавства Європейського Союзу, проведено комплексне наукове дослідження адміністративно-правового забезпечення патентної діяльності в Україні. На основі цього сформована відповідна теорія.
732615 R
   34

Клюєв Олександр Миколайович
Судові експертизи в адміністративному провадженні [Текст] : навчальний посібник / [О. М. Клюєв, О. П. Угровецький, Е. Б. Сімакова-Єфремян та ін.] ; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса"; 2021 Харків : Право, . - 288 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 268-286 та у виносках.

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто теоретичні, процесуальні та методичні питання судової експертизи в адміністративному провадженні. Висвітлено роль судового експерта як суб'єкта судово-експертної діяльності. Поданий матеріал адаптовано до вимог сучасного законодавства.
732635 R
   658

Гуляєва Наталія Миколаївна
Фінансовий цикл підприємства торгівлі [Текст] : монографія / Н. М. Гуляєва, С. І. Камінський ; Київський національний торговельно-економічний університет; нац. [Київ. : 2021, . - 232 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 203-218.

Анотація: У монографії висвітлено імперативи, основні моделі і механізми управління фінансовим циклом підприємства торгівлі, досліджено його тривалість як детермінантну характеристику, проаналізовано стан управління товарними запасами на підприємствах торгівлі України та ефективність їх кредитної політики, наведено методичні підходи до прийняття окремих управлінських рішень й обґрунтовано основні критерії та індикатори якості управління дебіторською заборгованістю в системі формування фінансового циклу.
732634 R
   8

Строкань Наталія Олександрівна
Німецька мова економіки та зовнішньої торгівлі [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Строкань, Л. В. Коваленко ; Київський національний торговельно-економічний університет; нац. [Київ. : 2020, . - 204 c. іл.,. Бiблiогр.: с. 203.

Анотація: Метою навчального посібника «Німецька мова економіки та зовнішньої торгівлі» є розвиток іншомовної професійної комунікативної та міжкультурної компетентності майбутнього фахівця галузі економіки та бізнесу. Посібник знайомить студентів зі світом різних бізнес-культур, вчить будувати стосунки на умовах співпраці та взаємоповаги, вести конструктивний діалог.
732633 R
   327

Гончарук Андрій Захарович
Україна і країни Східної та Південно-Східної та Південної Азії: підсумки 2020 року та перспективи розвитку [Текст] : аналіт. доповідь / [Гончарук А. З., Дроботюк О. В., Кіктенко В. О. та ін. ; за заг. ред. О. В. Литвиненка] ; Національний ін-т стратегічних досліджень, Ін-т Східнознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України; Київ [НІСД] : 2021, . - 40 c. граф.,. рис.,. табл.,. 150 Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Досліджено поточні взаємини України з провідними країнами Азії, проблеми, що виникли на сучасному етапі їх розвитку, запропоновано шляхи подолання негативних тенденцій. Зроблено аналіз політичних, економічних, торговельних, інвестиційних зв’язків України з величезним регіоном світу, який надалі активніше впливає на весь цивілізаційний процес. Проаналізовано сучасні тенденції поглиблення співпраці країн ЄС з країнами Азії, визначено відповідне місце України. Справедливо зазначено прорив, який здійснив на азіатський ринок український аграрний комплекс. Розглянуто проблеми: неякісний вітчизняний інвестиційний клімат, часті зміни в законодавстві, бюрократична тяганина в реалізації спільних проектів. Надано низку практичних рекомендацій щодо подальшого розвитку двосторонніх відносин і політики щодо країн Азії загалом.
732632 R
   628

Шевчук Юрій Федорович
Водопостачання та водовідведення міста Чернівці [Текст] : монографія / Ю. Ф. Шевчук, Ю. С. Ющенко, В. К. Сівак, А. Ю. Шевчук ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; ім. ЧНУ : 2020, . - 156 c. рис.,. табл.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 153-155.
732630 R
   15

Саврасов М. В.
Креативність суб'єкта навчально-професійної діяльності: метакогнітивний підхід [Текст] : монографія / М. В. Саврасов ; ДВНЗ "Донбаський держ. педагогічний ун-т"; Тернопіль^XСлов'янськ [ЗУНУ] : 2021, . - 400 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: Монографія присвячена дослідженню креативності суб'єкта навчально-професійної діяльності. В роботі подано теоретичний огляд проблеми креативності суб'єкта та її психічної регуляції, розкрито її психологічну структуру та зміст, здійснено спробу розгляду креативності суб'єкта навчально-професійної діяльності з позицій метакогнітивного підходу. Розроблено комплекс психологічної діагностики регулятивної складової суб'єкта навчально-професійної діяльності, в тому числі пропонується авторська психодіагностична методика "Метакреативність". Систематизовано, описано та продемонстровано роль чинників психічної регуляції у становленні креативності людини у процесі діяльності.
732629 R
   33

Гулей Анатолій Іванович
Прикладна економіка [Текст] : навч. посіб. / Б. О. Язлюк, А. І. Гулей, О. О. Красноруцький [та ін.] ; за заг. ред. Язлюка Б. О. ; Західноукраїнський нац. ун-т; Тернопіль [ЗУНУ] : 2021, . - 376 c. табл.,. 300 Бібліогр.: с. 340-373.

Анотація: Розкрито актуальні проблеми прикладної економіки, які пов’язані з організацією діяльності суб’єктів господарювання, особливостями державного втручання в ринкову економіку, удосконаленням системи управління промисловою політикою, формуванням механізму забезпечення економічної безпеки тощо. З допомогою підручника майбутні фахівці отримають базову підготовку з питань організації підприємницької діяльності та зможуть навчитися приймати кваліфіковані управлінські рішення.
732628 R
   34


Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід" (16-17 квітня 2021 р.) [Текст] : тези наук. доп. / Західноукраїнський нац. ун-т, Юрид. ф-т; Тернопіль [ЗУНУ] : 2021, . - 269 c. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: До збірника увійшли тези наукових доповідей з проблем піднятих на конференції. Збірник стане у пригоді науковим, науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти та наукових установ, докторантам, аспірантам, студентам юридичного спрямування, юристам, адвокатам, правозахисникам, працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, іншим особам, яких цікавлять актуальні проблеми юриспруденції. У збірнику максимально точно збережена орфографія, пунктуація та стилістика авторських текстів, які були запропоновані учасниками конференції. Організаційний комітет конференції не завжди поділяє думки учасників конференції. Повну відповідальність за зміст тез доповідей, достовірність та якість поданого матеріалу несуть учасники конференції, їх наукові керівники, рецензенти та структурні підрозділи закладів вищої освіти і наукових установ, які рекомендували ці матеріали до друку.
732625 R
   37

Загребнюк Юлія Володимирівна
Професійне самовизначення учнівської молоді в середніх навчальних закладах США [Текст] : монографія / Загребнюк Юлія Володимирівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; "Сочінський Видавець : 2021, . - 156 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 123-147.

Анотація: У монографії розкрито сутність та основні концепції американських учених щодо професійного самовизначення школярів; проаналізовано нормативну базу їхньої діяльності; охарактеризовано систему професійного самовизначення учнів у США; виокремлено основні методи та технології підготовки до професійного самовизначення учнів в американській школі; охарактеризовано організаційно-педагогічне забезпечення професійного самовизначення учнів у процесі технологічної підготовки. Здійснено порівняльний аналіз основних тенденцій професійного самовизначення школярів у середніх навчальних закладах України та США; розроблено рекомендації для впровадження американського досвіду в українську систему освіти.
732624 R
   66

Ступак Олег Станіславович
Тепло- та масообмін в новому енергоефективному тепломасообмінному апараті за М-циклом [Текст] : монографія / О. С. Ступак, А. А. Халатов ; НАН України, Ін-т технічної теплофізики; "В [ТОВ : 2021, . - 106 c. граф.,. рис.,. табл.,. фот.,. кол. Бiблiогр.: с. 95-101.

Анотація: Монографія присвячена теоретичному та експериментальному дослідженню тепло- та масообміну в новій елементарній комірці за М-циклом з вертикальними вузькими каналами і капілярно-пористими стінками вологих каналів, а також розробці нових енергоефективних технологій.
732622 R
   336

Бедринець Мирослава Дмитрівна
Фінансові інструменти регіонального розвитку в Україні в умовах децентралізації [Текст] : монографія / [Бедринець М. Г., Кужелєв М. О., Коляда Т. А. та ін.] ; за заг. ред. М. Д. Бедринець ; Ун-т держ. фіск. служби України; ДФС [Ун-т : 2021, . - 318 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр. у виносках.

Анотація: Монографія присвячена дослідженню фінансових інструментів регіонального розвитку в Україні в умовах децентралізації. Розкрито сутність фінансових інструментів регіонального розвитку та удосконалено їхню класифікацію. Значну увагу приділено розгляду чинників та передумов регіонального розвитку в умовах децентралізації. Проаналізовано сучасний стан фінансового забезпечення регіонального розвитку в Україні. Запропоновано напрями вдосконалення фінансових інструментів регіонального розвитку в Україні в умовах децентралізації.
732621 R
   658

Юринець Оксана Василівна
Ургентні інструменти антикризового управління: фінансово-економічні та управлінські аспекти в умовах євроатлантичної інтеграції [Текст] : монографія / Юринець О. В. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка"; видавнича Галицька : 2021, . - 348 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 302-345.

Анотація: Монографію присвячено вирішенню науково-прикладної проблеми розроблення концептуальних, теоретико-методологічних і методико-прикладних засад формування та використання ургентних інструментів антикризового управління підприємствами в умовах євроатлантичної інтеграції. Розвинуто класифікацію ургентних інструментів антикризового управління підприємствами, а також розроблено концепцію їхнього формування і використання в умовах євроатлантичної інтеграції. Удосконалено метод ідентифікування цих інструментів, розвинуто методичні положення з їхнього порівняльного аналізування на базі комплексу оціночних індикаторів, а також покращено механізм управління розвитком інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання на засадах впровадження інвестиційних заходів із антикризового управління. Розвинуто типологію видів інвестиційних ургентних інструментів антикризового управління, розроблено модель їхнього застосування, а також модель управлінського супроводу використання інноваційних ургентних інструментів антикризового управління. Удосконалено метод діагностування організаційних змін в діяльності підприємств в умовах антикризового управління, полірівневу модель формування та використання митних ургентних інструментів в процесі експортно-імпортної діяльності, а також розвинуто типологію показників оцінювання митних ургентних інструментів антикризового управління й удосконалено метод вибору територіального митного органу для митного оформлення експортної та імпортної продукції в умовах антикризового управління.
732619 R
   37

Біленко Дар’я Вікторівна
Державне управління інноваційним розвитком закладів вищої освіти [Текст] : монографія / Д. В. Біленко ; наук. ред. Лисенко Ю. Г. ; Університет Державної фіскальної служби України; ДФС [Ун-т : 2021, . - 278 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 257.

Анотація: У монографії досліджено теоретичні та практичні засади управління інноваційним розвитком закладів вищої освіти, сучасний стан вищої освіти в Європі та особливості її реалізації в Україні. Розкрито сутність понять управління інноваційним розвитком ЗВО, надано перелік факторів ризиків та невизначеності, які негативно впливають на інноваційний розвиток ЗВО. Запропоновано підхід до управління життєвим циклом проєкту з трансформації ЗВО у дослідницький університет в умовах ризиків та невизначеності та розроблено відповідний комплекс економіко-математичних моделей і механізмів, результатом реалізації яких має стати стратегія з трансформації ЗВО в дослідницький університет.
732618 R
   51

Новицька Н.
Аналіз даних за допомогою R [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. Новицька, Т. Паянок, Н. Параниця, С. Богдан ; Університет Державної фіскальної служби України; державної [Ун-т : 2021, . - 324 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 320-323.

Анотація: Навчальний посібник спрямований на формування комплексу знань, практичних навичок і вмінь студентів щодо використання прикладної програми R у процесі аналізу даних. Видання містить перелік практичних завдань різного рівня складності, тестів та питань до самоконтролю здобувачів вищої освіти.
732617 R
   34

Кудін Андрій В'ячеславович
Адміністративно-правове забезпечення патентної діяльності в Україні: теорія і практика [Текст] : монографія / Андрій Кудін ; НДІ публічного права; Київ [Людмила] : 2020, . - 324 c. Бiблiогр.: с. 299-323 та у виносках.

Анотація: У монографії шляхом аналізу практики застосування суб'єктами публічної адміністрації вітчизняного та міжнародного законодавства, насамперед законодавства Європейського Союзу, проведено комплексне наукове дослідження адміністративно-правового забезпечення патентної діяльності в Україні. На основі цього сформована відповідна теорія.
732615 R
   34

Клюєв Олександр Миколайович
Судові експертизи в адміністративному провадженні [Текст] : навчальний посібник / [О. М. Клюєв, О. П. Угровецький, Е. Б. Сімакова-Єфремян та ін.] ; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса"; 2021 Харків : Право, . - 288 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 268-286 та у виносках.

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто теоретичні, процесуальні та методичні питання судової експертизи в адміністративному провадженні. Висвітлено роль судового експерта як суб'єкта судово-експертної діяльності. Поданий матеріал адаптовано до вимог сучасного законодавства.
t=2.214693069458