Нові надходження книжкових видань
06 вересня 2021 - 12 вересня 2021

732606 R
   666


Міжнародна науково-технічна конференція "Технологія та застосування вогнетривів і технічної кераміки у промисловості" [Текст] : тези доповідей / Акціонерне тов. "Український науково-дослідний ін-т вогнетривів ім. А. С. Бережного"; ПЛЮС] [ДІСА : 2021, . - 48 c. граф.,. рис.,. табл.,.

Анотація: До збірника включено тези доповідей, які були підготовлені для Міжнародної науково-технічної конференції «Технологія та застосування вогнетривів і технічної кераміки у промисловості» (м. Харків, 2021 р.). Викладено результати досліджень з високоглиноземних, глиноземно-хромоксидних, хромоксидних, цирконійоксидних, цирконійоксидно-глиноземних, глиноземно-хромоксидно-цирконійоксидно-кремнеземних, корундошпінельних, карбідкремнієвих і шамотних вогнетривів, вогнетривких мас та бетонів, технічної кераміки. Наведено дані з розробки нормативної документації на вогнетриви та служби вогнетривів.
732605 R
   336

Коваленко Микола Миколайович
Гроші та кредит [Текст] : навч. посібник / М. М. Коваленко, О. С. Лєсная ; Національна академія державного управління при Президентові України, Харківський регіональний ін-т державного управління; Пабліш ТІм : 2021, . - 236 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 234-235.

Анотація: Навчальний посібник підготовлено відповідно до програм навчальної дисципліни «Гроші та кредит» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальностями 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування» і 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Посібник складається з дев’яти розділів. У першому висвітлюється сутність і функції грошей. У другому та третьому характеризується абстрактні та прикладні теорії грошей. Четвертий розділ присвячено висвітленню особливостей грошового обігу та грошового потоку. У п’ятому надано характерні риси грошової системи та грошового ринку. Шостий розділ розкриває питання інфляції та грошових реформ. У сьомому розкрито сутність та функції кредиту. Восьмий розділ деталізує види кредиту та принципи кредитування. І у дев’ятому розділі приділено увагу призначенню центрального банку та сутності грошово-кредитної політики держави.
732604 R
   54


XIX Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань сучасної хімії [Текст] : Дніпро, 17-20 травня, 2021 р. / Дніпровський нац. ун-т імені О. Гончара, Інститут органічної хімії, НАН України; "Ліра [ПП : 2021, . - 97 c. граф.,. рис.,. табл.,. Алф. покажч.: с. 96.
732603 R
   629.7

Карамаш Сергій
Перший український космонавт Павло Попович в Україні, Києві, у 24-й школі м . києва [Текст] : (Історія створення 24-ї школи м. Києва, видатні діячі, пов'язані зі школою, спогади автора про зустріч з українським космонавтом і про школу, зв'язки П. Р. Поповича з Києвом і Україною, увічнення пам'яті космонавта) / Сергій Карамаш ; [Світлана Кудляк авт. передмови]; Пак] [Франко : 2021, . - 83 c. фот.,. фот.,. кол.

Анотація: Вперше подано факти з життя та діяльності Павла Поповича, пов’язані з Україною і Києвом, про два його героїчних польоти у Космос, які уславили нашу країну у світі. Книга поєднує документальне дослідження про історію школи, у зв’язку з родиною відомих меценатів Терещенків, діяльністю техніка-архітектора М.В. Клуга, інженера-архітектора П.І. Голландського, романом Михайла Булгакова «Біла гвардія», сином М.С. Хрущова Сергієм, знаним архітектором Й.Ю. Каракісом, іншими видатними особистостями зі спогадами автора про зустріч його у київській школі № 24 з першим українським космонавтом. Використані документи і джерела, окремі світлини друкуються вперше. Книга стане в пригоді освітянам, учням, їхнім батькам, шкільним працівникам, а також широкому колу читачів. Цією невеликою інформаційно насиченою книгою поповнюється і краєзнавча історія шкільної освіти столиці України.
732600 B
   55


An Atlas of the Geology and Mineral Deposits of Ukraine [Текст] : Scale 1 : 5 000 000 / editor-in-chief: L. S. Galets`kyi ; project manager: N. M. Cherniyeenko ; Authors`project UICPT "GEOS-XXI Cenury"; Toronto of : University, . - 168 c. а-кол. iл. Бiблiогр.: с. 166.
732585 R
   016:32


Олександр Петрович Дем'янчук [Текст] : біобібліографічний покажчик / Національний університет "Києво-Могилянська академія" ; [уклад.: Н. Г. Павлів, О. О. Копитова ; авт. вступ. ст. М. В. Яковлєв]; Київ НаУКМА : 2021, . - 38 c. c-портр.
732589 B
   016:8

Мовна Маріанна
Ірина Вільде (1907-1982) [Текст] : біобібліографічний покажчик / Маріанна Мовна, Марія Вальо ; Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника НАН України; ЛННБ] [НАНУ, : 2020, . - 624 c. фот.,. Алф. покажч.: с. 582-621. - Бiблiогр.: с. 570-580.
732590 B
   655

Юркевич Олександра
Видавнича і суспільно-політична діяльність Юрія Тищенка-Сірого (1880-1953): історико-книгознавче дослідження [Текст] : Олександра Юркевич ; Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника НАН України; нац. [Львів. : 2020, . - 528 c. Бiблiогр. наприкiнцi розд.. - Алф. покажч.: с. 500-524.
732587 R
    8

Пилипчук Дмитро Пилипович
2 Словники української мови: 1596-2018 [Текст] : бібліогр. покажч. / Дмитро Пилипчук [упоряд., передм.]; 2020 Київ : Просвіта, . - 1072 c. 1000 Бібліогр.: с. 39-40.

Анотація: Це перший бібліографічний покажчик про паперові публікації словників української мови, укладений за принципом максимальної повноти. Охоплено видання за період з 1596 до 2018 року включно. Загалом у покажчику 9244 бібліографічні нотатки. В розділі I «Книжкові видання в Україні: 1627-2018» описано 8036 словників, розділі II «Книжкові видання в інших країнах світу: 1596-2018» – 556 словників, а в розділі III «Окремі публікації в періодичних і продовжуваних виданнях та прикнижкові словники: 1793 – 2018» зафіксовано 652 публікації. Бібліографічні записи систематизовано за хронологією, а в розділі II –ще й за країнами видання.
732586 R
   016:001


Праці викладачів та професорів Національного університету "Києво-Могилянська академія" 2017-2019 рр. [Текст] : бібліографічний покажчик / "Києво-Могилянська академія", національний університет ; уклад.: О. О. Копитова, Н. Г. Павлів; Київ [НаУКМА] : 2021, . - 530 c. Алф. покажч.: с. 483-525.
732584 R
   016:31

Павлів Н. Г.
Андрій Миколайович Гірник [Текст] : біобібліографічний покажчик / [уклад.: Н. Г. Павлів, О. О. Копитова ; авт. вступ. ст. А. Я. Боднар, С. В. Ільницький, Ю. І. Сватко та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Наукова бібліотека; 2021 Київ : НаУКМА, . - 104 c. Алф. покажч.: с. 95-100.
732583 R
   016:004


Володимир Андрійович Лужецький [Текст] : біобібліогр. покажч. / Вінницький національний технічний університет, НТБ ВНТУ ; [уклад. Л. В. Квятківська ; відп. за вип. Т. Є. Притуляк]; 2021 Вінниця : ВНТУ, . - 80 c. фот.,. фот.,. кол. Алф. покажч.: с. 74-78.
732582 R
   016:66

Власенко Н. В.
Василь Михайлович Власенко [Текст] : біобібліографія / [авт. та уклад. Н. В. Власенко] ; НАН України, Ін-т сорбції та проблем ендоекології НАН України; НАН ["Академперіодика" : 2021, . - 156 c. фот.,. Бiблiогр.: с. 150-152.
732581 R
   016:37

Гресь Виктория Сергеевна
Профессор Симбирский Дмитрий Федорович [Текст] : биобиблиогр. указатель / [сост.: В. С. Гресь, И. В. Олейник, Н. М. Ткаченко] ; Нац. аэрокосм. ун-т имени Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т"; ун-т аэрокосм. : Нац., . - 72 c. c-портр. Алф. покажч.: с. 64-68.
732552 B
   72

Сівко Віктор А.
2 Архітектура в начерках [Текст] : В. А. Сівко; Київ Сіті : [2018], . - 239 c. а-iл.
732569 B
    9

Єфіменко Геннадій
Україна й українці в постімперську добу (1917-1939) [Текст] : [наук. вид.] / [Геннадій Єфіменко, Станіслав Кульчицький, Руслан Пиріг та ін.] ; відп. ред. Валерій Смолій ; НАН України, Ін-т історії України НАН України; 2021 Київ : Академперіодика, . - 620+124 c. фот.,. кол. фот.,. рис.,. карти., Показч. : с. 597-616. - Бiблiогр. у виносках.

Анотація: Вузлові проблеми націє- і державотворення розкрито в концепті хронотопу українського «довгого ХХ сторіччя», що є гібридною проєкцією «довгого ХІХ сторіччя». Сутнісною ознакою цього етапу в історії України та українців є реалізація інтенцій соціально-економічної, етнокультурної та політичної емансипації — власне, завершення Української революції, яка розпочалася в контексті Першої світової війни та започаткування руйнації колоніальної системи. Феномен Української революції, причини і обставини перемоги комунобільшовизму, трагедія найбільшої розділеної нації Східної Європи в епоху становлення і зміцнення тоталітаризму є вузловими сюжетами книги. Міжвоєнний період розглянуто як час культивування і критичного загострення внутрішніх проблем української нації під дією асиміляційних і репресивних практик контрoверсійних державних організмів.
732570 B
   09

Антонюк Тетяна Дмитрівна
З історії книжкової культури України [Текст] : дослідження ретроспективних книжкових, образотворчих, музичних видань та історичних колекцій з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / [авт.: Антонюк Т. Д., Бондар Н. П., Заболотна Н. В. та ін. ; наук. ред. Г. І. Ковальчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства; 2021 Київ : Академперіодика, . - 400 c. а-iл. Алф. покажч.: с. 379-394. - Бiблiогр. у виносках.

Анотація: Колективна монографія є підсумком наукових досліджень з історії книжкової культури України, що проводилися науковцями Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського впродовж 2016–2018 років на базі фондів відділів стародруків та рідкісних видань, образотворчих мистецтв, музичних фондів, зарубіжної україніки, бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ. Історія книжкової культури України XVI–XX ст., що постає зі сторінок цього видання, має різноаспектний, але абсолютно достовірний характер, оскільки ґрунтується на конкретних джерелах.
732560 B
   9

Лазебник Валентина Іванівна
Міський голова: від Катеринослава до Дніпра. 1787 - 2020 [Текст] : [наук.-попул. вид.] / Валентина Лазебник ; [Малієнко Ю. М., Розмериця Д. В., Маменко П. П.]; Дніпро АРТ-ПРЕС : 2021, . - 96 c. а-кол. iл.

Анотація: Книга присвячена табуйованій за радянських часів темі – історії міського самоврядування та його діячів. Видання повертає в історію міста незаслужено забуті імена та діяння. Автор вперше надає максимально повний список міських голів і голів міської ради Катеринослава – Дніпропетровська – Дніпра на тлі історичних подій, що відбувалися в місті завдяки й їхньої праці від 1787 року до сьогодення. Це реальні люди, які творили історію нашого міста та заслуговують на повернення пам'яті про них.
732576 B
   669

Ткаченко Володимир Григорович
Дислокаційні механізми та методи зміцнення металевих кристалів [Текст] : [наук. вид.] / В. Г. Ткаченко ; НАн України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України; Київ Академперіодика : 2021, . - 298 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 278-297.

Анотація: Проаналізовано та узагальнено світові досягнення у галузі фізики міцності, фізичної металургії та матеріалознавства з основною метою вивчення потенціалу різних механізмів дислокаційного зміцнення рідкісних, кольорових, реактивних і надлегких металів (Be, Mg, Zr, Ti, Al, Mo, Cr), їх упорядкованих сплавів, нанофазних матеріалів з вмістом самозібраних кластерів та особливо важливих нанокомпозиційних матеріалів на основі металевих матриць. Книга охоплює всю тему – від тривимірних кристалів до напівфабрикатів, від наукових явищ до інженерних програм і від теоретичних міркувань до їх використання на практиці. Крім того, монографія має на меті забезпечити обмін та поширення основних ідей у цій галузі. Увагу акцентовано на оригінальних аналітичних і експериментальних дослідженнях, які постійно цікавлять науковців і інженерів-дослідників для активної роботи у відповідних галузях знань.
732575 B
   338

Вишневський Валентин Павлович
Цифровізація економіки України: як підвищити конкурентоспроможність країни [Текст] : [наук. вид.] / [Вишневський В. П., Гаркушенко О. М., Князєв С. І. та ін.] ; за ред. В. П. Вишневського, С. І. Князєва ; НАН України, Ін-т економіки промисловості НАн України; Київ Академперіодика : 2021, . - 168 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 161-166.

Анотація: Досліджено особливості процесів цифровізації економіки і цифрових інформаційно-комунікаційних технологій, визначено чинники впливу процесів цифровізації на результати економічної діяльності, проаналізовано методичні підходи до моніторингу й оцінки ефективності цифровізації, побудовано функції залежності цифрових витрат і реальних результатів економічної діяльності, оцінено трансформаційний потенціал цифровізації національних економік й обґрунтовано рекомендації з підвищення їхньої конкурентоспроможності.
732574 B
   66

Петрова Жанна Олександрівна
Енергоощадні теплотехнології отримання рослинних порошків на основі сої [Текст] : монографія / Ж. О. Петрова, Ю. Ф. Снєжкін, К. С. Слободянюк ; НАН України, Ін-т технічної теплофізики НАН України; Київ Академперіодика : 2021, . - 96^1с. c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 86-95.

Анотація: Монографія присвячена вирішенню проблеми енергозбереження та розробки ресурсоощадної теплотехнології переробки соєвих бобів та їх сумішей з каротиновмісною сировиною на функціональні фітоестрогенні харчові порошки. Розглянуто сучасні дослідження та способи переробки фітоестрогенної сировини. Представлено дослідження тепломасообмінних процесів під час конвективного сушіння та дослідження теплофізичних і фізико-хімічних властивостей фітоестрогенної сировини та її білково-каротинових сумішей. Розроблено інноваційну теплотехнологію отримання фітоестрогенних порошків на основі сої, що рекомендовано до використання у фармацевтичній, молочній та харчовій промисловостях.
t=6.2705450057983