Нові надходження книжкових видань
30 серпня 2021 - 05 вересня 2021

732430 R
   02


Стандарти з бібліотечної справи і суміжних галузей (чинні станом на 1.11.2019 р.) [Текст] : анот. бібліогр. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [упоряд. І. В. Соколова ; відп. ред. О. М. Василенко]; 2019 Київ : НБУВ, . - 72 c. 150 Предм. покажч.: с. 62-64. - Алф. покажч.: с.65-69. - Хронол. показч. : с. 70.
732429 R
    32

Лобузіна Катерина Вілентіївна^YДА
Формування суспільного ідеалу в умовах глобалізованого світу та інформаційного суспільства [Текст] : аналіт. записка / [Л. А. Дубровіна та ін. ; відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; В. ім. : НБУ, . - 66 c. 300 Бібліогр. в підрядк. прим..
732428 R
   02

Дубровіна Любов Андріївна^YДА
Цифрові бібліотечні ресурси та сервіси підтримки наукових досліджень: сучасні підходи та роль у науковій комунікації [Текст] : аналіт. записка / [К. В. Лобузіна та ін. ; відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; НАН [НБУВ : 2020, . - 58 c. 100 Бібліогр.: с. 52-[58].
732410 R
   53

Долінський Анатолій Андрійович
Кавітаційні технології для виробництва нанопрепаратів [Текст] : монографія / А. А. Долінський, Л. Ю. Авдєєва, А. А. Макаренко ; ІТТФ НАНУ; думка Наук. : 2020, . - 112 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 93-105.

Анотація: У монографії узагальнено результати багаторічних досліджень авторів щодо інтенсифікації тепломасообмінних процесів у багатофазних системах за рахунок використання гідродинамічної кавітації як основної складової механізмів дискретно-імпульсного введення енергії. Наведено результати експериментальних досліджень впливу фізичних і хімічних ефектів гідродинамічної кавітації на складні гетерогенні системи з фосфоліпідами. Розглянуто питання використання кавітаційних ефектів для створення енергоефективних промислових технологій виробництва препаратів з ліпідними наноструктурами для різних галузей промисловості.
732417 B
   697.3

Басок Борис Іванович
Теплозабезпечення населених пунктів. Енергоефективність. Інновації. Енергоменеджмент [Текст] : [монографія] / Б. І. Басок, О. В. Новосельцев, С. В. Дубовський, Є. Т. Базєєв ; НАН України. Ін-т технічної теплофізики; думка Наук. : 2020, . - 243 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 230-240.

Анотація: У монографії висвітлено загальні проблеми стану і функціонування теплоенергетики міст та індивідуально-побутового сектору України й запропоновано сучасні інноваційні підходи їх подолання внаслідок модернізації цієї сфери на засадах сталого розвитку з акцентом на вирішення завдань суттєвого підвищення енергоефективності, використання відновлюваних джерел енергії, альтернативних енергоресурсів і поліпшення екології довкілля. Розглянуто науково-технічні (теплофізичні, теплоенергетичні, технологічні, інженерні) засади ефективного розвитку комунальної теплоенергетики при застосуванні сучасного енергоменеджменту та міжнародних систем підвищення якості надання теплових послуг. Зокрема, ретельно проаналізовано використання високоефективної когенерації, застосування теплонасосних технологій для ефективного теплопостачання та запропоновано комплексну систему керування підвищенням ефективності функціонування систем комунальної теплоенергетики на регіональному рівні. Особливу увагу приділено розгляду використання енергії в кінцевого споживача — в будівлях, де знаходиться найбільший потенціал енергозбереження. Узагальнено можливості стратегічного розвитку теплоенергетики та зростання її енергоефективності.
732412 R
   621.7

Сизоненко Ольга Миколаївна
Використання висококонцентрованих потоків енергії в порошковій металургії для отримання карбідосталей [Текст] : [монографія] / [О. М. Сизоненко, М. С. Присташ, А. Д. Зайченко, та ін.] ; НАН України, Ін-т імпульсних процесів і технологій; Київ думка : Наукова, . - 152 c. граф.,. рис.,. табл.,. фот.,. кол. Бiблiогр.: с. 134-147.

Анотація: Монографію присвячено розв’язанню актуальної науково-технічної задачі — отриманню карбідосталей системи Fе-Ті-С-В з високою зносостійкістю за допомогою удосконалення електророзрядної обробки сумішей порошків Fе, Ті з використанням високовольтного електричного розряду (ВЕР) у вуглеводневій рідині та з подальшим іскроплазмовим спіканням отриманої шихти. Теоретично визначено фізико-технічні умови для диспергування порошків та синтезу твердих фаз під час ВЕР обробки і знайдено кореляційні залежності дисперсності та фазового складу отриманих порошків від її параметрів. Запропоновано механізм високовольтного електророзрядного синтезу карбідних фаз під час ВЕР обробки порошків у вуглеводневій рідині. Розглянуто явища, що відбуваються за високовольтного електричного розряду в дисперсній системі «вуглеводнева рідина — порошок металу».Обґрунтовано вплив попередньої ВЕР обробки порошкових сумішей на особливості структуроутворення та основні фізико-механічні властивості карбідосталей, отриманих із застосуванням іскроплазмового спікання. Узагальнено результати експериментальних досліджень впливу режимів високовольтного іскроплазмового спікання на структуру, фазовий склад, фізико-механічні та експлуатаційні властивості металоматричних композитів, консолідованих з оброблених порошкових матеріалів.
732411 R
   5

Перга Тетяна Юріївна
Екологічна політика США. Епоха становлення [Текст] : монографія / Т. Ю. Перга ; НАН України, ДУ "Ін-т всесвіт. історії НАН України"; літератури учбової : Центр, . - 191 c. 300 Бібліогр.: с. 174-191.

Анотація: Вперше у вітчизняній історіографії здійснено комплексне дослідження етапу становлення екологічної політики США, який тривав з кінця XIX ст. до Другої світової війни. Розглянуто чинники зростання інтересу американського суспільства до охорони природних ресурсів, підґрунтя та засади урядової діяльності в цій царині. Виявлено особливості природоохоронної політики США за часів президентства Теодора Рузвельта, Говарда Тафта, Вудро Вільсона, Воррена Гардінга, Калвіна Куліджа, Герберта Гувера, Франкліна Рузвельта. Розкрито роль лідерів у захисті довкілля Сполучених Штатів Америки. Охарактеризовано головні етапи діяльності Служби національних парків США. Проаналізовано особливості природоохоронної діяльності під час «прогресивної епохи», доби «проспериті», економічної кризи і рецесії 1930-х рр. Розкрито екологічні аспекти «Нового курсу» та ефективність використання довкілля в якості антикризового інструменту. Оцінено теоретичні і практичні здобутки екологічної політики США напередодні Другої світової війни.
732409 R
   61

Гольцев Анатолій Миколайович
Кріоконсервування гамет і ембріонів людини: життя до запитання [Текст] : А. М. Гольцев, М. П. Петрушко, В. І. Піняєв ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини; Київ думка : Наукова, . - 112 c. граф.,. рис.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 97-109.

Анотація: У монографії представлено сучасний підхід до кріоконсервування репродуктивних клітин, тканин і передімплантаційних ембріонів людини. Кріотехнології, які розвинулись на базі глибоких фундаментальних кріобіологічних досліджень, знайшли широке практичне використання у допоміжних репродуктивних технологіях при лікуванні безпліддя. Узагальнено власний досвід, а також результати експериментальних й теоретичних робіт вітчизняних і закордонних учених.
732407 R
   54

Таран Михайло Миколайович
Оптична спектроскопія іонів перехідних металів у мінералах за різних температур і тисків: спектроскопічні, кристалохімічні та термодинамічні аспекти [Текст] : М. М. Таран ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка; Київ думка : Наукова, . - 400 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 369-395.

Анотація: У монографії наведено результати багаторічних досліджень автора з експериментального вивчення оптичних спектрів мінералів та їх штучних аналогів, які містять іони перехідних металів (3dN-іони) першого перехідного періоду, за різних температур і тисків. Досліджено вплив цих факторів на поведінку смуг поглинання різної природи: кристалічного поля, перенесення заряду типу метал-метал і обмінно-зв’язаних пар іонів перехідних металів з метою уточнення інтерпретації оптико-спектроскопічних даних, на характер хімічного зв’язку, симетрію і величину спотворення координаційних поліедрів, що містять 3dN-іони, на параметри взаємодії таких іонів у кристалічній структурі, вплив тиску і температури на властивості мінералів в умовах земних глибин тощо.Проаналізовано вплив температури і тиску на важливу термодинамічну характеристику породоутворювальних силікатів, що містять 3dN-іони, — енергію стабілізації кристалічним полем, і можливий вплив цих параметрів на характер внутрішньо- і міжкристалічного розподілу таких іонів у породоутворювальних мінералах. Наведено результати оптико-спектроскопічних досліджень за надвисоких тисків, зокрема, розглянуто феномен переходу іонів Fe2+ у низькоспіновий стан у сидериті, який, імовірно, відбувається в кристалічних матрицях за високих тисків і може суттєво впливати на фізичні характеристики порід нижньої мантії Землі.
732406 R
   62

Ниркова Людмила Іванівна
Розроблення методики моніторингу захисту металоконструкцій від атмосферної корозії на об'єктах тривалої експлуатації [Текст] : [монографія] / Л. І. Ниркова, С. О. Осадчук, С. Л. Мельничук, А. О. Рибаков ; НАн України. Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона; Київ думка : Наукова, . - 144 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 96-102.

Анотація: У монографії викладено результати досліджень особливостей корозійних процесів в атмосферних умовах за зміни відносної вологості від 100 до 75 %. Запропоновано методичний підхід до розроблення коповерхневих давачів поляризаційного опору та методику моніторингу захисту від атмосферної корозії металоконструкції в замкнутих об’ємах. Наведено оригінальні методики, розроблені авторами, для дослідження атмосферної корозії.
732405 R
   57

Виноградов Олександр Костянтинович
Роль портів і судноплавства у формуванні морських біот (неповносолоні моря Європи) [Текст] : О. К. Виноградов, Ю. І. Богатова, І. О. Синьогуб ; НАН України, ДУ "Ін-т морської біології"; Київ думка : Наукова, . - 456 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 429-453.

Анотація: У монографії розглянуто абіотичні й біотичні особливості екосистем акваторій морських портів на прикладі Чорноморсько-Азовського басейну, їх значення для збереження різноманіття аборигенних видів гідробіонтів і акліматизації чужорідних. Оцінено роль штучних каналів і судноплавних шляхів у розселенні чужорідних видів гідробіонтів в обростанні корпусів суден та у баластних водах. Проаналізовано зв’язок біот неповносолоних морів Європи за сучасних умов загальної глобалізації.
732404 R
   54

Макаров Анатолій Семенович
Фізико-хімічні й технологічні основи формування коагуляційних структур технічних дисперсій [Текст] : [монографія] / А. С. Макаров, К. В. Макарова ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського; Київ Думка : Наукова, . - 248 c. рис.,. табл.,. 150 Бібліогр.: с. 221-243.

Анотація: У монографії наведено теоретичні основи дослідження структуроутворювальних процесів у дисперсних системах, їх структурно-механічні та деформаційні показники, а також методи керування ними. Сформульовано фізико-хімічні принципи створення плинних концентрованих агрегативно й седиментаційно стійких технічних дисперсій із низькими в’язкістю і напруженням зсуву. Розроблено практичні методи регулювання реологічних властивостей розглянутих модельних систем, які можуть бути використані під час створення нових методів і технологій.
732403 R
   621.7

Погрелюк Ірина Миколаївна
Хіміко-термічна обробка титанових сплавів. Поверхневе твердорозчинне модифікування [Текст] : [монографія] / В. М. Федірко, І. М. Погрелюк, О. Г. Лук'яненко, В. С. Труш ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка; Київ Думка : Наукова, . - 184 c. рис.,. табл.,. 150 Бібліогр.: с. 167-180.

Анотація: У монографії систематизовано доробок авторів у галузі модифікування поверхневих шарів титанових сплавів формуванням регламентованих градієнтних дифузійних шарів елементів втілення (кисень, азот, вуглець). З огляду на кінетичні закономірності високотемпературної взаємодії титанових сплавів з елементами втілення викладено концепцію інженерії поверхні титанових сплавів термодифузійним насиченням із контрольованих газових середовищ. Запропоновано алгоритм впливу на параметри оброблення для формування поверхневих твердорозчинних шарів регламентованих параметрів. Оцінено міцнісні та втомні характеристики титанових сплавів та їх зварних з’єднань за різних умов навантаження залежно від рівня регламентованого твердорозчинного зміцнення. Проілюстровано еволюцію фазово-структурного та напруженого станів, субзеренної та тонкої структур, особливості руйнування модифікованого шару титану в цих умовах.Подано феноменологічну модель процесу дифузійного насичення титану елементами втілення за нестаціонарних умов масообміну на межі середовище — метал, яка враховує дифузійний підвід до поверхні, поверхневі процеси (хемосорбція та хімічна взаємодія) та дифузію елементів у об’єм металу. Модель дає змогу прогнозувати параметри хіміко-термічної обробки для отримання регламентованого поверхневого твердорозчинного зміцнення титанових сплавів.
732402 R
   63


Фундаментальні та прикладні аспекти інтродукції рослин в умовах глобальних змін навколишнього середовища [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. присвяч. 85-річчю від дня заснування Національного ботан. саду ім М. М. Гришка НАН України, [22-24 вересня 2020 р.] / Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка НАН України, Рада ботан. садів та дендропарків України ; [відп. ред. Н. В. Заіменко ; редкол.: Д. Б. Рахметов, Гапоненко М. Б., Шумик М. І. та ін.]; 2020 Київ : Ліра-К, . - 408 c. табл.,. 300 Бiблiогр. наприкiнцi ст..

Анотація: Висвітлено теоретичні та прикладні основи інтродукції та акліматизації рослин. Показано науково-методологічні засади ведення ботанічних колекцій. Наведено результати досліджень з питань збереження рослинного різноманіття in situ та ex situ. Висвітлено проблеми фітоінвазій та захисту рослин. Представлено наслідки досліджень фізіолого-біохімічних та селекційно-біотехнологічних основ оптимізації інтродукційного процесу рослин в умовах глобальних змін навколишнього середовища. Показано науково-інноваційні, етноботанічні та еколого-просвітницькі аспекти введення в культуру і використання перспективних рослин.
732308 R
   339

Дмитрієв Ілля Андрійович
Активізація підприємницької діяльності підприємств автомобільного транспорту [Текст] : монографія / Дмитрієв І. А., Дмитрієва О. І., Майборода Ю. В., Шевченко І. Ю. ; Харківський національний автомобільно-дорожній університет; О. [Бровін : 2021, . - 67.00 c. Бiблiогр.: с. 182-198.

Анотація: У монографії обґрунтовано теоретичні та методичні підходи до оцінювання підприємницької активності, комплексної розробки й удосконалення механізму активізації підприємницької діяльності підприємств автомобільного транспорту. Монографія складається з чотирьох розділів, кожен з яких розкриває сутнісні аспекти авторських поглядів щодо проблематики активізації підприємницької діяльності підприємств автомобільного транспорту, а також охоплює комплекс прикладних аспектів у вигляді організаційно-економічного механізму активізації підприємницької діяльності підприємств автомобільного транспорту. У першому розділі удосконалено понятійний апарат з питань активізації підприємницької діяльності підприємств автомобільного транспорту. У другому розділі проведено аналіз тенденцій розвитку підприємницької діяльності на автомобільному транспорті в Україні. Розроблено методичний підхід до оцінювання підприємницької активності підприємств автомобільного транспорту за рахунок визначення комплексного трикомпонентного показника підприємницької активності, який включає виробничу, фінансову та підприємницьку компоненти. У третьому розділі обґрунтовано достатній рівень підприємницької активності як її певного стану, за якого підприємство здатне забезпечити собі стабільні позиції на ринку пасажирських і/або вантажних перевезень автомобільним транспортом. У четвертому розділі на основі аналізу та оцінювання стану і тенденцій інноваційного розвитку транспортного комплексу України розроблено декомпозицію проблем функціонування і розвитку підприємств автомобільного транспорту, що передбачає виділення проблем у розрізі технологічної, інноваційної, інвестиційної, кадрової, інформаційної та інституційної складових.
732280 B
    8

Власко Виталий Евгеньевич
Сердца высокого полёта [Текст] : сборник биографических очерков / авт. проекта и сост. Власко В. Е. ; ред. совет: Д. Н. Башук, В. Е. Власко, Н. И. Игнатьев, О. Е. Неумывакина; Бровин [ФЛП : 2020, . - 210 c. c-портр. фот.,.

Анотація: Вниманию читателей предлагается сборник биографических очерков о харьковчанах, своим трудом и умением создававших техническую славу нашему городу. Астрономия, воздухоплавание, авиация, космонавтика, ракетостроение, системы управления ракетами и космическими аппаратами, вот те сферы деятельности, которые освещены в данном сборнике. Но главное люди, которые посвятили этому всю свою жизнь. Не все из них родились в Харькове, но все трудились здесь. Здесь их знали и уважали, помнят и сегодня. Хотим, чтобы помнили всегда. Очерки написаны в основном на материалах, хранящихся в фондах Мемориального музея-квартиры семьи Гризодубовых . Сборник не имеет разделов и построен как сквозной рассказ в алфавитном порядке. Проиллюстрирован, порою, редкими фотографиями из семейных коллекций, но некоторые очерки имеют незначительное количество иллюстраций, так уж сложилось.
732263 B
   54

Панайотова Тетяна Дмитрівна
Хімія [Текст] : навч. посібник для іноземних студ. підгот від-ня закладів вищої освіти / Т. Д. Панайотова, І. С. Зайцева, О. О. Мураєва ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; ім. ХНУМГ : 2021, . - 164 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 147.

Анотація: Навчальний посібник містить основний матеріал з курсу загальної хімії з використанням сучасної української хімічної термінології та номенклатури згідно з Державним стандартом. У посібнику подано приклади розв'язання типових задач, питання та завдання до кожної теми, тести. Для ефективного засвоєння основних положень курсу матеріал систематизовано у вигляді схем і таблиць. Навчальний посібник містить українсько-французький словник основних термінів.
732277 B
   64


Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації [Текст] : тези доп. VIII Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 8-9 квітня 2021 р. / Ін-т модернізації змісту освіти, Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Київський ун-т культури, Ф-т готельно-ресторанного і турист. бізнесу; центр [Вид. : 2021, . - 350 c. а-кол. iл. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..

Анотація: Збірник містить наукові тези VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації», яка відбулася 8-9 квітня 2021 р. на базі Міжнародної Торговельної Палати ICC Ukraine, Wyższa Szkoła Turystyki i Językόw Obcych w Warszawie (WSTiJO) (Республіка Польща), EMBASSY OF HUNGARY– HUNGARIAN TOURISM Information Office (Угорщина), Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii (Республіка Польща), Мережі еко-ресторанів «Батьківська хата», Асоціації кулінарів України, Асоціації сомельє України, Сім’ї ресторанів Дмитра Борисова. Матеріали містять певні підсумки наукових досліджень провідних учених України та країн-учасниць конференції, а також доробки докторантів, аспірантів, магістрантів та будуть цікавими й корисними для широкої наукової громадськості, фахівців готельно-ресторанного і туристичного бізнесу та соціокультурної сфери, викладачів, аспірантів, студентів.
732274 B
   55

Георгій Ілліч
Геолого-економічна оцінка нафтових і газових родовищ [Текст] : нав. посібник / Г. І. Рудько, І. Р. Михайлів ; Держ. комісія України по запасах корис. копалин, Івано0Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу; Київ^XЧернівці Букрек : 2021, . - 127 c. табл.,. 500 Бiблiогр.: с. 123-125.

Анотація: У навчальному посібнику сформульовано головні поняття і терміни геолого-економічної оцінки запасів та ресурсів нафти і газу, визначено об’єкти і мету її проведення, методи досліджень. Розглянуто сучасні методичні підходи та інструменти геолого-економічної оцінки залежно від геолого-промислових типів родовищ, стадій та етапів ГРР; стадійність проведення геолого-економічної оцінки; визначення відповідних кількісних, якісних, технологічних та економічних характеристик родовищ вуглеводнів.
732269 B
   004


3 Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології та системи", 8-9 квітня 2021 р. [Текст] : [матеріали конф.] / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця; Бровін [ФОП : 2021, . - 60 c. граф.,. рис.,. табл.,. 150 Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Наведені тези пленарних та секційних доповідей і розробок. Представлені результати теоретичних досліджень в галузях проектування інформаційних систем, технологій захисту інформації, використання сучасних інформаційних технологій в управлінні системами, моделювання бізнес-процесів, застосування геоінформаційних технологій, дистанційній освіті, інформаційних технологій в видавничо-поліграфічній галузі.
732252 B
   51

Рыжий Владимир Семенович
Очерки по истории математики второй половины XIX века [Текст] : В. С. Рыжий, И. Г. Николенко ; Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина; им. [ХНУ : 2020, . - 296 c. Бiблiогр.: с. 286-294.

Анотація: У цих нарисах у хронологічній послідовності викладено біографічні відомості і основні досягнення в різних областях математики найвидатніших математиків другої половини ХІХ століття, а також історія нових напрямків у алгебрі та інших питань цього періоду. Подано широку бібліографію з історії математики.
732251 B
   53

Мацевитый Юрий Михайлович
Теплофизические характеристики твердых тел и их аналитическая интерпретация [Текст] : справочник / Ю. М. Мацевитый, С. Ф. Лушпенко, А. О. Костиков, Я. Н. Буштец; под общ. ред.Ю. М. Мацевитого ; Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, НАН Украины, Ин-т проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного; им. [ХНУ : 2019, . - 388 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 372-387.

Анотація: В справочнике дается информация о методах и результатах идентификации температурных зависимостей теплофизических свойств твердых тел. В связи с этим рассматриваются как методы решения внутренних (коэффициентных) обратных задач теплопроводности, опирающиеся на косвенную информацию об указанных зависимостях, так и методы их аналитической аппроксимации. Приводятся результаты идентификации теплопроводности, удельной теплоемкости и плотности твердых тел, а также их аналитические представления полиномами.
732254 B
   37

Вовк Ольга Ігорівнавна
Вкарбовані в літопис науки [Текст] : [покажчик] / [уклад.: О. І. Вовк, А. В. Григор'єв, С. М. Куделко ; гол. ред. В. С. Бакіров] ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; ім. [ХНУ : 2020, . - 376 c. портр. Бiблiогр.: с. 372-374.

Анотація: У покажчику подано біографії діячів науки, освіти і культури, чиї долі були пов’язані з Харківським університетом, а імена увічнені в назвах законів і формул, космічних і географічних об’єктів, ботанічних, зоологічних і палеонтологічних таксонів, надані установам і організаціям тощо.
732251 B
   53

Мацевитый Юрий Михайлович
Теплофизические характеристики твердых тел и их аналитическая интерпретация [Текст] : справочник / Ю. М. Мацевитый, С. Ф. Лушпенко, А. О. Костиков, Я. Н. Буштец; под общ. ред.Ю. М. Мацевитого ; Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, НАН Украины, Ин-т проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного; им. [ХНУ : 2019, . - 388 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 372-387.

Анотація: В справочнике дается информация о методах и результатах идентификации температурных зависимостей теплофизических свойств твердых тел. В связи с этим рассматриваются как методы решения внутренних (коэффициентных) обратных задач теплопроводности, опирающиеся на косвенную информацию об указанных зависимостях, так и методы их аналитической аппроксимации. Приводятся результаты идентификации теплопроводности, удельной теплоемкости и плотности твердых тел, а также их аналитические представления полиномами.
t=5.3743298053741