Нові надходження книжкових видань
30 серпня 2021 - 05 вересня 2021

732468 R
   657


Аудит [Текст] : метод. рекомендації щодо написання курсової роботи / Нац. аерокосміч. ун-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ" ; [уклад. Г. В. Столярчук]; Харків ХАІ : 2021, . - 24 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 14.
732469 R
   33


Методичні рекомендації до виконання економічного розділу за спеціальностями 123, 125 [Текст] : метод. вид. / Нац. аерокосміч. ун-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ" ; [уклад.: В. С. Купріянова. Т. Ю. Павленко]; Харків ХАІ : 2021, . - 36 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 34-35.
732459 R
   63

Романчук Ірина Олегівна
Визначення поживної цінності молочних продуктів [Текст] : метод. рекомендації / І. О. Романчук, А. В. Мінорова., Л. О. Моїсеєва, Т. В. Рудакова ; НААН України, Ін-т продовольчих ресурсів; наука Аграрна : 2021, . - 48 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 46.

Анотація: Описано методологію оцінювання поживної цінності молочних продуктів відповідно до чинних вимог вітчизняного законодавства щодо надання споживачам інформації про харчові продукти. Наведено аналіз сучасних методик виконання вимірювань фізико-хімічних показників молока і молочних продуктів застосованих для розрахунків вмісту основних поживних речовин та енергетичної цінності основних груп молочної продукції.
732499 R
   621.9

Посвятенко Едуард Карпович
Інженерія деталей, оброблених протягуванням [Текст] : монографія / Е. К. Посвятенко, Я. Б. Немировський, С. Є. Шейкін [та ін.] ; Центральноукраїнський національний технічний університет, НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля ; Лисенко Видавець : 2021, . - 466 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: У монографії показано переваги протягування над іншими процесами механічної обробки. Наведено широкий спектр пластичних і квазіпластичних матеріалів, які доцільно обробляти протягуванням. Надана інформація щодо інструментальних та конструкційних матеріалів, з яких виготовляється протяжний інструмент. Приведені нові схеми протягування, способи базування та оригінальні конструкції опор. Розглянуті можливості інтенсифікації процесу протягування за рахунок накладення додаткових видів енергії. На базі деформуючого протягуван¬ня запропоновано створення нової схеми для нанесення антифрикційних покриттів ФАБО. Намічені перспективи розвитку протяжок та протяжного інструменту.
732500 R
   669

Пантейков Сергій Петрович
Моделювання технологічних та фізичних процесів в металургії [Текст] : навч. посіб. / С. П. Пантейков ; Дніпровський державний технічний університет; 2021 Кам'янське : ДДТУ, . - 235 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 213-231.

Анотація: У навчальному посібнику «Моделювання технологічних та фізичних процесів в металургії» розглянуті основи теорії (основні поняття, визначення і положення фізичного і математичного моделювання, вимоги до моделей), і технології (алгоритм і побудова моделей) моделювання, розглянуті основні поняття і визначення планування експерименту, регресійні моделі з однією і декількома вхідними змінними, інтерпретація результатів регресійного аналізу і рішення задач оптимізації. Вирішені практичні задачі знаходження критеріїв подібності процесів та побудови лінійної регресійної моделі з однією вхідною змінною, наведені умови подібності для «гарячого» моделювання продувки конвертерної ванни, «холодного» моделювання її гідродинаміки та ошлаковування футерівки конвертера при різних способах подачі дуття до агрегату. Мета посібника: надати здобувачам вищої освіти теоретичну, практичну і методичну допомогу щодо отримання і поглиблення знань в області фізичного і математичного моделювання, регресійного аналізу та побудови різних моделей з метою вирі¬шення складних дослідницьких і інших завдань, їх прогнозування і оптимізації, формування у здобувачів навичок і вміння, що необхідні для самостійного вивчення літератури.
732470 R
   1

Shyroka Svitlana Ivanivna
Philosophy: texts for reading [Текст] : tutorial / S. Shyroka; university aerospace : National, . - 92^1p. c. Бiблiогр.: с. 88.

Анотація: Запропоновано вибрані тексти і фрагменти з оригінальних філософських творів, що відображають історичну та предметну різноманітність філософських знань. Наведено свідомості про ознайомлення студентів не тільки з різними аспектами та історичними періодами розвитку предмета, а й з кращими зразками філософської творчості. Подано матеріал для семінарських занять та самостійної роботи студентів з дисципліни "Філософія".
732467 R
   621.791

Горлов Олександр Кузьмич
Зварювання пластичним деформуванням [Текст] : навчальний посібник / О. К. Горлов, Є. П. Рогачов, О. В. Келеберда ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; 2021 Харків : ХАІ, . - 104 c. Бiблiогр.: с. 102.

Анотація: Описано різні способи зварювання пластичним деформуванням (контактне й холодне), принципи роботи й технічні характеристики обладнання для точкового, стикового й шовного зварювання. Особливу увагу приділено деформаційним, термодеформаційним, металургійним, тепловим та іншим процесам при утворенні з’єднань. Розглянуто специфіку зварювання авіаційних металів.
732466 R
   52

Малєєва Юлія Анатоліївна
Геоінформаційні технології в управлінні складними системами [Текст] : навчальний посібник до лабораторного практикуму / Ю. А. Малєєва, О. В. Малєєва ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; 2021 Харків : ХАІ, . - 80 c. Бiблiогр.: с. 79.

Анотація: Розглянуто способи, методи та алгоритм збору, оброблення та зберігання просторово-розподіленої і атрибутивної інформації у складних системах. Наведено методи створення цифрових карт, векторизації растрових карт, редагування векторної карти, проведення вимірів за картою, способи зберігання і оброблення просторових даних, завдання типу картографічних проекцій, засоби оброблення даних, зберігання графічних об'єктів і атрибутивної інформації.
732465 R
   629.7

Кулік Анатолій Степанович
Теорія автоматичного управління [Текст] : навчальний посібник до лабораторних робіт / А. С. Кулік, С. М. Пасічник ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; 2021 Харків : ХАІ, . - 88 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 72.

Анотація: Наведено опис універсального лабораторного стенда для проведення лабораторних робіт з теорії автоматичного управління. Викладено порядок підготовки стенда до роботи. Надано рекомендації щодо виконання роботи на стенді із зазначенням вимог з техніки безпеки. Друга частина посібника містить опис шести лабораторних робіт з систем автоматичної стабілізації, які виконуються з використанням електромеханічного блока.
732464 R
   629.7

Цирюк Олександр Анатолійович
Конструкція літальних апаратів та їх систем [Текст] : навчальний посібник до розрахунково-графічних робіт / О. А. Цирюк ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; 2021 Харків : ХАІ, . - 72 c. а-iл.

Анотація: Наведено методику виконання розрахунково-графічних робіт з проектування основних елементів планера літального апарата, а саме крила, корпусу й механічної системи керування. Особливу увагу приділено питанням автоматизації проектування з використанням математичного пакета MathCAD.
732463 R
   629.7

Набокіна Тетяна Петрівна
Основи надійності конструкцій літальних апаратів [Текст] : навчальний посібник / Т. П. Набокіна, А. В. Кондратьєв, В. І. Парасюк ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ"; 2021 Харків : ХАІ, . - 112 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 111.

Анотація: Викладено теорію математичної надійності, розглянуто інженерні основи розрахунку надійності технічних систем частини курсу лекцій з ефективності й надійності конструкцій літальних апаратів та їх систем, методику оброблення й аналізу статистичних даних випробувань та експлуатації серійних виробів щодо надійності. Описано закони розподілу відмов, інтенсивність відмов та інші показники, необхідні для розрахунку й визначення рівня надійності технічних систем, як тих, що вже експлуатуються, так і новостворених.
732457 R
   336

Купінець Лариса Євгенівна
Методичний підхід до діагностики результативності податкового регулювання екологізації економіки [Текст] : наукова доповідь / Л. Є. Купінець, О. М. Шершун ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень; НАНУ] [ІПРЕЕД : 2021, . - 60 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 55-58.

Анотація: У науковій роботі розглянута проблема реформування екологічного оподаткування, обумовлена відсутністю прозорості в розрахунку податку і його оплаті. Обґрунтовано необхідність напрацювання власного підходу справляння та використання коштів екологічного податку. Показаний цифровізований алгоритм збору та оброблення інформації у сфері екологічного оподаткування в автоматизованому ресурсі, а також цифровізований алгоритм збору та оброблення інформації по використанню коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, які базуються на існуючих системах обробки та накопичення інформації.
732456 R
   33

Степанов В'ячеслав Миколайович
2 Методологічні основи імплементації принципів нелінійного управління в систему екологізації економіки [Текст] : монографія / [Степанов В. М.] ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень; НАНУ] [ІПРЕЕД : 2020, . - 116 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 100-114 та в підрядк. прим..

Анотація: У роботі викладаються основні положення методологічних підходів до імплементації нелінійного управління при вирішенні проблем екологізації економічного розвитку на різних ієрархічних рівнях організації суспільства. Поняття імплементації інтерпретується як категорія теорії нелінійного управління, як формальна гіпотетико-дедуктивна система організації знання про управління складними нелінійними процесами екологізації економіки. Особлива увага в роботі приділяється методологічним і прикладним проблемам формування принципів нелінійності управління і їх імплементації в систему екологізації економіки. Обговорюються питання формування нових смислів життя та нелінійного світогляду людини, що визначає ставлення людей до нелінійної навколишньої дійсності і службовим керівництвом для ефективних дій.
732455 R
   338


Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи", 20-21 жовтня 2020 року [Текст] : [наук. вид.] / Кременчуцький нац. ун-т імені Михайла Остроградського, Ф-т економіки і управління (Україна), Університет Ополе (Польща), Вища школа європейських і регіональних студій (Чехія) [та ін.]; Олексієнко [СВД : [2020], . - 182 c. іл.,. Бібліогр. наприкінці ст..
732454 R
   9

Домбровська С. М.
Українське краєзнавство: сторінки історії та історія культури [Текст] : навч.-наоч. посібник / С. М. Домбровська, О. В. Поступна, О. В. Степанко ; Національний ун-т цивільного захисту України; Харків ХНАДУ : 2019, . - 338 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 328-336.

Анотація: Навчально-наочний посібник «Українське краєзнавство: сторінки історії та історія культури» - навчальне образотворче видання, яке містить сучасні теоретичні й практичні розробки з основних питань українського краєзнавства, ілюстративно-наочні матеріали з історії України та української культури, що сприяють вивченню і викладанню навчального курсу та засвоєнню його змісту. Зручна структура посібника та наочний матеріал, що подається в схемах, таблицях та ілюстраціях, дає змогу легше засвоїти навчальний матеріал.
732454 R
   9

Домбровська С. М.
Українське краєзнавство: сторінки історії та історія культури [Текст] : навч.-наоч. посібник / С. М. Домбровська, О. В. Поступна, О. В. Степанко ; Національний ун-т цивільного захисту України; Харків ХНАДУ : 2019, . - 338 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 328-336.

Анотація: Навчально-наочний посібник «Українське краєзнавство: сторінки історії та історія культури» - навчальне образотворче видання, яке містить сучасні теоретичні й практичні розробки з основних питань українського краєзнавства, ілюстративно-наочні матеріали з історії України та української культури, що сприяють вивченню і викладанню навчального курсу та засвоєнню його змісту. Зручна структура посібника та наочний матеріал, що подається в схемах, таблицях та ілюстраціях, дає змогу легше засвоїти навчальний матеріал.
732454 R
   9

Домбровська С. М.
Українське краєзнавство: сторінки історії та історія культури [Текст] : навч.-наоч. посібник / С. М. Домбровська, О. В. Поступна, О. В. Степанко ; Національний ун-т цивільного захисту України; Харків ХНАДУ : 2019, . - 338 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 328-336.

Анотація: Навчально-наочний посібник «Українське краєзнавство: сторінки історії та історія культури» - навчальне образотворче видання, яке містить сучасні теоретичні й практичні розробки з основних питань українського краєзнавства, ілюстративно-наочні матеріали з історії України та української культури, що сприяють вивченню і викладанню навчального курсу та засвоєнню його змісту. Зручна структура посібника та наочний матеріал, що подається в схемах, таблицях та ілюстраціях, дає змогу легше засвоїти навчальний матеріал.
732453 R
   31

Жиляк Наталія Вікторівна
Психологія девіантної поведінки [Текст] : навч.-метод. посібник / [Жиляк Н. В., Шевчук О.В., Кучеров Г. Г. та ін.] ; Подільський спец. навч.-реабілітаційний соціально-економічний коледж; Кам'янець-Подільський^X[Тернопіль] [ЗУНУ] : 2021, . - 226 c. Бiблiогр.: с. 220-225.
732453 R
   31

Жиляк Наталія Вікторівна
Психологія девіантної поведінки [Текст] : навч.-метод. посібник / [Жиляк Н. В., Шевчук О.В., Кучеров Г. Г. та ін.] ; Подільський спец. навч.-реабілітаційний соціально-економічний коледж; Кам'янець-Подільський^X[Тернопіль] [ЗУНУ] : 2021, . - 226 c. Бiблiогр.: с. 220-225.
732497 R
   8


Professional English. Basics of Transport Technologies^B[практикум] guide to Practical Classes for bachelor`s degree seekers, major 275 "Transport Technologies (in Air Transport)" [Текст] : National Aviation University ; [О. M. Акмалдінова, I. С. Козелецька, В. Є. Акмалдінова]; Kyiv [NAU] : 2021, . - 92 c. Бiблiогр.: с. 90.

Анотація: Практикум містить навчальні тексти, вокабуляр базової термінології з перекладом українською мовою, комплекс післятекстових лексико-граматичних вправ, комунікативні завдання.
732496 R
   629.7

Karuskevich M.V.^U2
Aviation and space rocket technology [Текст] : Master degree thesis method guide Specialty 134 "Aviation and space rocket technology" / [M. V. Karuskevich, V. I. Zakiev] ; National Aviation University; Kyiv [NAU] : 2021, . - 32 c. іл.,. Бiблiогр.: с. 30.

Анотація: Наведено рекомендації до виконання дипломної роботи магістра. Викладено вимоги до змісту дипломної роботи та її оформлення.
732494 R
   8


Галузевий лексикон. Практика перекладу галузевої літератури [Текст] : практикум для здобувачів вищ. освіти ОС "Бакалавр" спец. 035 "Філологія" / Національний авіаційний університет ; [Г. Г. Гудманян, Г. Г. Єнчева, І. В. Струк]; Київ [НАУ] : 2021, . - 60 c. Бiблiогр.: с. 59.

Анотація: Галузевий лексикон укладено відповідно до робочої програми з дисципліни "Практика перекладу галузевої літератури". Може слугувати ефективним засобом для збагачення словникового запасу та якісної самопідготовки здобувачів вищої освіти до практичних занять, модульного контролю та екзаменів. Тут зібрано основну лексику теоретичних блоків, яку вивчають здобувачі вищої освіти спеціальності 035 "Філологія".
732490 R
   31


Соціальні комунікації [Текст] : методичні рекомендації до самостійної роботи для здобув. вищ. освіти ОС "Бакалавр" спец. 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" / Національний авіаційний університет ; [Л. В. Божук]; Київ [НАУ] : 2021, . - 56 c. Бiблiогр.: с. 52-54.

Анотація: Методичні рекомендації укладені відповідно до робочої програми з дисципліни "Соціальні комунікації". Містять рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Соціальні комунікації" та понятійній апарат.
732488 R
   66


Хімічна технологія твердих природних енергоносіїв [Текст] : лабораторний практикум для здобув. вищ. освіти ОС "Магістр" спец. 161 "Хімічні технології та інженерія" / Національний авіаційний університет ; [В. В. Єфименко, А. Д. Кустовська, С. В. Примаченко, Т. І. Кирик]; 2021, . - 64 c. Бiблiогр.: с. 62.

Анотація: Містить опис лабораторних робіт та методичні рекомендації до їх виконання.
732486 R
   33


Економічна інформатика [Текст] : лабораторний практикум для здобув. вищ. освіти ОС "Бакалавр" спец. 051 "Економіка" / Національний авіаційний університет ; [О. М. Густера, Д. М. Квашук, О. С. Подскребко]; Київ [НАУ] : 2021, . - 76 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 74.

Анотація: Лабораторний практикум містить методики виконання лабораторних робіт з курсу "Економічна інформатика", стисле теоретичне обґрунтування кожного досліду, а також список рекомендованої літератури.
732484 R
    3


Системний аналіз в економіці [Текст] : практикум для здобув. вищ. освіти ОС "Бакалавр" спец. 051 "Економіка" / Національний авіаційний університет ; [Н. О. Іванченко, О. С. Подскребко, Д. М. Квашук]; Київ [НАУ] : 2021, . - 76 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 62.

Анотація: Містить теоретичні відомості, порядок виконання практичних занять із дисципліни "Системний аналіз в економіці", контрольні запитання та завдання, а також список літератури.
732482 R
   37


Геодезія та землеустрій [Текст] : методичні рекомендації до виконання кваліф. роботи для здобув. вищ. освіти ОС "Магістр" спец. 193 "Геодезія та землеустрій" / Національний авіаційний університет ; І. О. Новаковська, Ю. І. Великодський, Л. Р. Скрипник; Київ [НАУ] : 2021, . - 56 c. а-iл.

Анотація: Наведено вимоги до розроблення, виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи.
732481 R
   37


Геодезія та землеустрій [Текст] : методичні рекомендації до виконання кваліф. роботи для здобув. вищ. освіти ОС "Бакалавр" спец. 193 "Геодезія та землеустрій" / Національний авіаційний університет ; [М. П. Стецюк, В. Ю. Беленок, Л. Р. Скрипник; Київ [НАУ] : 2021, . - 52 c.

Анотація: Висвітлено і визначено вимоги до розробки, виконання, оформлення і захисту кваліфікаційних робіт.
732480 R
   004


Технологія проєктування комп’ютерних систем [Текст] : лабораторний практикум для здобув. вищ. освіти ОС "Бакалавр" спец. 123 "Комп'ютерна інженерія" / Національний авіаційний університет ; [уклад.: Б. Г. Масловський, І-Ф. Ф. Кашкевич, С. О. Кашкевич]; Київ [НАУ] : 2021, . - 76 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 75.

Анотація: Лабораторний практикум з дисципліни "Технологія проєктування комп'ютерних систем" охоплює три модулі. Містить стислі теоретичні відомості за темами, порядок виконання лабораторних робіт, завдання, контрольні запитання.
732479 R
   681


Статистичне моделювання складних систем [Текст] : лабораторний практикум для здоб. спец. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегрованітехнології" освіт. програми "Комп'ютеризовані системи управління та автоматика" / Національний авіаційний університет ; [О. О. Абрамович, Н. В. Білак, Т. А. Галагуз, Н. Д. Новицька]; 2021, . - 68с. c. Бiблiогр.: с. 67.

Анотація: Лабораторний практикум містить основні теоретичні відомості, завдання для самостійної роботи та рекомендації щодо виконання лабораторних робіт. Укладено відповідно до програми дисципліни "Статистичне моделювання складних систем".
732478 R
   681


Основи системного аналізу [Текст] : лабораторний практикум для здобув. вищої освіти ОС "Бакалавр" спец. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" / Національний авіаційний університет ; [В. М. Казак, Д. О. Шевчук, Н. А. Тимошенко, І. В. Прохоренко]; Київ [НАУ] : 2021, . - 56 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 54.

Анотація: Містить теоретичні відомості та методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із дисципліни "Основи системного аналізу".
732477 R
   621.3


Автоматизація схемотехнічного проектування [Текст] : лабораторний практикум для здобув. вищ. освіти ОС "Бакалавр" спец. 272 "Авіаційний транспорт" / Національний авіаційний університет ; [В. Ю. Ларін]; Київ [НАУ] : 2021, . - 120с. c. Бiблiогр.: с. 120.

Анотація: Наведено лабораторні роботи з курсу "Автоматизація схемотехнічного проєктування", основні теоретичні відомості, порядок виконання, контрольні запитання та завдання, а також список використаних джерел. Роботи виконано за допомогою пакета прикладних програм Multisim.
732476 R
   629.7


Авіаційні конструкційні матеріали [Текст] : лабораторний практикум для здобув. вищ. освіти спец. 134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" / Національний авіаційний університет ; [уклад.: С. Р. Ігнатович, М. М. Свирид, В. І. Закіев]; Київ [НАУ] : 2021, . - 56 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 55.

Анотація: Містить основні теоретичні відомості, практичні завдання до виконання лабораторних робіт, запитання та завдання для самоперевірки, а також список літератури.
732475 R
   621.8


Організація та технологія навантажувально-розвантажувальних робіт [Текст] : практикум для здобув. вищ. освіти ОС "Бакалавр" спец. 275 "Транспортні технології (на повітряному транспорті)" освіт.-проф. програми"Мультимодальний транспорт і логістика" / [Н. І. Новальська, К. М. Разумова, С. В. Пронь]; Київ [НАУ] : 2021, . - 48 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 45.

Анотація: Практикум містить основні теоретичні відомості, рекомендації до виконання практичних робіт, тестові завдання, запитання та завдання для самоперевірки, а також список використаних джерел. Укладено відповідно до програми дисципліни "Організація та технологія навантажувально-розвантажувальних робіт".
732474 R
   004


Технологічна практика [Текст] : методичні рекомендації до виконання практики для здобув. вищої освіти спец. 113 "Прикладна математика" / Національний авіаційний університет ; [уклад. О. М. Бердник]; Київ [НАУ] : 2021, . - 28 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 22.

Анотація: Методичні рекомендації містять програму та головні завдання технологічної практики, перелік обов'язків студентів-практикантів, заходи та розрахунок часу в годинах, вказівки щодо планування основних етапів самостійної роботи, необхідних для виконання програми практики, вимоги щодо змісту, оформлення, порядку ведення щоденника практики та захисту звіту, а також критерії оцінювання окремих видів навчальної роботи.
732473 R
   629.7


Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів [Текст] : методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної магістерської роботи для здобув. вищої освіти спец. 272 "Авіаційний транспорт" освіт.-проф. програми "Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів" / Національний авіаційний ун-т ; [О. В. Попов, В. І. Закієв, С. І. Йовенко, А. М. Хімко]; 2021, . - 44с. c.

Анотація: Наведено методичні рекомендації до виконання та оформлення кваліфікаційної магістерської роботи.
732473 R
   629.7


Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів [Текст] : методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної магістерської роботи для здобув. вищої освіти спец. 272 "Авіаційний транспорт" освіт.-проф. програми "Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів" / Національний авіаційний ун-т ; [О. В. Попов, В. І. Закієв, С. І. Йовенко, А. М. Хімко]; 2021, . - 44с. c.

Анотація: Наведено методичні рекомендації до виконання та оформлення кваліфікаційної магістерської роботи.
732452 R
   15

Сергієнко Олександр Олександрович
Психопрофілактика та психокорекція професійного відчуження у працівників державної служби України з надзвичайних ситуацій [Текст] : монографія / [О. С. Сергієнко, Л. А. Перелигіна, В. Ф. Боснюк та ін.] ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Нац. ун-т цивільного захисту України; Бровін [ФОП : 2021, . - 134 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 118-131.

Анотація: Монографія присвячена сучасним проблемам вивчення професійних деструкцій працівників ризиконебезпечних професій, а саме представлено теоретичне узагальнення та нові підходи до вирішення наукової проблеми, що проявляється в розкритті особливостей прояву професійного відчуження у працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Наведені у монографії «Психопрофілактика та психокорекція професійного відчуження у працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій» результати дослідження доцільно використовувати у навчальному процесі закладів вищої освіти сектору безпеки і оборони та у професійній діяльності психологів ДСНС для здійснення професійної підготовки, психокорекції та психопрофілактики працівників різних підрозділів ДСНС.
732452 R
   15

Сергієнко Олександр Олександрович
Психопрофілактика та психокорекція професійного відчуження у працівників державної служби України з надзвичайних ситуацій [Текст] : монографія / [О. С. Сергієнко, Л. А. Перелигіна, В. Ф. Боснюк та ін.] ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Нац. ун-т цивільного захисту України; Бровін [ФОП : 2021, . - 134 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 118-131.

Анотація: Монографія присвячена сучасним проблемам вивчення професійних деструкцій працівників ризиконебезпечних професій, а саме представлено теоретичне узагальнення та нові підходи до вирішення наукової проблеми, що проявляється в розкритті особливостей прояву професійного відчуження у працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Наведені у монографії «Психопрофілактика та психокорекція професійного відчуження у працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій» результати дослідження доцільно використовувати у навчальному процесі закладів вищої освіти сектору безпеки і оборони та у професійній діяльності психологів ДСНС для здійснення професійної підготовки, психокорекції та психопрофілактики працівників різних підрозділів ДСНС.
732437 B
   621

Александр Александрович
Теплофизика повреждений реакторных установок [Текст] : монография / [А. А. Ключников, И. Г. Шараевский, Н. М. Фиалко и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем безопасности атом. электростанций; безопасности проблем : [Ин-т, . - 528 c. граф.,. рис.,. табл.,. 300 Бібліогр.: с. 496-527.

Анотація: У монографії розглянуто теплофізичні аспекти фізичних процесів, які здатні ініціювати під час експлуатації реакторних установок основних енергетичних типів потенційно небезпечні пошкодження їхніх елементів та систем. Особливу увагу приділено причинам виникнення та розвитку латентних пошкоджень у критично важливих для безпеки АЕС елементах першого контуру реакторів на теплових і швидких нейтронах. Проаналізовано особливості та розрахункову методологію відповідних теплогідродинамічних і вібраційних процесів, а також принципіальні аспекти основних підходів до раннього автоматичного виявлення умов зародження й подальшого розвитку аномальних і передаварійних експлуатаційних станів в елементах і системах активних зон та теплообмінного обладнання першого контуру реакторних установок.
732435 R
   53

Разин Александр Николаевич
Моделирование неустойчивости и турбулентного перемешивания в слоистых системах [Текст] : монография / А. Н. Разин ; ФГУП "Российский федер. ядерный центр-Всероссийский науч.-исслед. институт эксперим. физики"; "РФЯЦ-ВНИИЭФ"] [ФГУП : 2010, . - 415 c. a-ил. Бiблiогр. наприкiнцi глав.

Анотація: Представлены начальные сведения по развитию неустойчивости и турбулентного перемешивания в слоистых системах. Приводятся теоретические модели, предназначенные для расчета эволюции неустойчивостей Рэлея – Тейлора, Рихтмайера – Мешкова, Кельвина – Гельмгольца и оценки роста ширины зоны турбулентного перемешивания. Кратко изложены основные сведения по статистической гидродинамике. Дается вывод незамкнутой системы уравнений для средних величин, приводятся примеры получения уравнений для корреляций. Подробно описывается реализация модели турбулентного перемешивания В.В. Никифорова в рамках одномерной методики ВИХРЬ. Проблемы расчета турбулентных течений обсуждаются на примерах численного моделирования известных опытов.
732430 R
   02


Стандарти з бібліотечної справи і суміжних галузей (чинні станом на 1.11.2019 р.) [Текст] : анот. бібліогр. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [упоряд. І. В. Соколова ; відп. ред. О. М. Василенко]; 2019 Київ : НБУВ, . - 72 c. 150 Предм. покажч.: с. 62-64. - Алф. покажч.: с.65-69. - Хронол. показч. : с. 70.
732429 R
    32

Лобузіна Катерина Вілентіївна^YДА
Формування суспільного ідеалу в умовах глобалізованого світу та інформаційного суспільства [Текст] : аналіт. записка / [Л. А. Дубровіна та ін. ; відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; В. ім. : НБУ, . - 66 c. 300 Бібліогр. в підрядк. прим..
732428 R
   02

Дубровіна Любов Андріївна^YДА
Цифрові бібліотечні ресурси та сервіси підтримки наукових досліджень: сучасні підходи та роль у науковій комунікації [Текст] : аналіт. записка / [К. В. Лобузіна та ін. ; відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; НАН [НБУВ : 2020, . - 58 c. 100 Бібліогр.: с. 52-[58].
732410 R
   53

Долінський Анатолій Андрійович
Кавітаційні технології для виробництва нанопрепаратів [Текст] : монографія / А. А. Долінський, Л. Ю. Авдєєва, А. А. Макаренко ; ІТТФ НАНУ; думка Наук. : 2020, . - 112 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 93-105.

Анотація: У монографії узагальнено результати багаторічних досліджень авторів щодо інтенсифікації тепломасообмінних процесів у багатофазних системах за рахунок використання гідродинамічної кавітації як основної складової механізмів дискретно-імпульсного введення енергії. Наведено результати експериментальних досліджень впливу фізичних і хімічних ефектів гідродинамічної кавітації на складні гетерогенні системи з фосфоліпідами. Розглянуто питання використання кавітаційних ефектів для створення енергоефективних промислових технологій виробництва препаратів з ліпідними наноструктурами для різних галузей промисловості.
t=7.6110928058624