Нові надходження книжкових видань
23 серпня 2021 - 29 серпня 2021

732335 R
   656

Степанов О. В.
Безпека дорожнього руху з урахуванням впливу фактора людини [Текст] : монографія / О. В. Степанов, Н. О. Семченко, О. О. Холодова [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Степанова; "Естет [Вид-во : 2021, . - 288 c. граф.,. рис.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 246-286.

Анотація: У монографії розглядається безпека дорожнього руху в транспортному процесі з урахуванням впливу фактора людини. Досліджується вплив сукупності системи фізіологічних, соціально-психологічних властивостей людини на безпеку дорожнього руху, а також можливість прийняття людиною помилкових рішень. Зокрема, безпека дорожнього руху розглядається як соціальне явище, в якому реалізується діяльність учасників дорожнього руху. При цьому розглянуті причини ймовірності людської помилки як передумови можливості здійснення ДПТ.
732334 R
   004

Водка Олексій Олександрович
Основи програмування на C++ [Текст] : навч. посібник для студ. спец. 113 - Прикладна математика та 122 - Комп'ютерні науки / [Водка О. О., Дашкевич А. О., Іванченко К. В. та ін.] ; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" ; "ХПІ" НТУ : 2021, . - 114 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 112-113.

Анотація: Посібник містить опис мови програмування С++. Наведено необхідний теоретичний матеріал з основ об'єктно-орієнтованого програмування за темами: класи, успадкування, поліморфізм, виключення, перевантаження операцій та інші. Кожен з розглянутих розділів забезпечено значною кількістю прикладів програм, та завданнями для самостійного виконання.
732336 R
   629.3

Михалевич Микола Григорович
Зчеплення автотранспортних засобів. Метематичне моделювання та автоматизація [Текст] : монографія / М. Г. Михалевич ; Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Харків ХНАДУ : 2020, . - 176 c. граф.,. рис.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 156-174.

Анотація: У монографії теоретично проаналізовано перспективи автотранспортних засобів із двигунами внутрішнього згоряння. Запропоновані методи математичного моделювання сухого зчеплення та трансміссії в цілому. Теоретичні та експериментальні дослідження дозволили створити теоретичні основи формування закону керування автоматичного керування зчепленням на основі параметричених кривих. Використовуються уточнені математичні моделі які ґрунтуються на експериментальних дослідженнях. Представлені у роботі концепції для формування закону керування зчепленням мають перспективи для подальшого розвитку. В роботі вдалося поєднати досягнення в області розробки електронних систем та пневматичних апаратів з досягненнями в області технології їх виробництва.
732337 R
   624

Кравець Святослав Володимирович
Наукові основи та практика створення мінімальноенергоємних робочих органів для формування комунікаційних порожнин в грунті [Текст] : монографія / [С. В. Кравець, В. М. Супонєв, О. П. Посмітюха, С. П. Балесний]; Харків ХНАДУ : 2021, . - 304 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 264-285.

Анотація: В монографії розглядається обладнання до технологій створення комунікаційних порожнин в ґрунті для безтраншейного прокладання розподільних інженерних мереж, в тому числі в стислих міських умовах. В роботі наводяться наукові основи та практика створення мінімальноенергоємних робочих органів для формування комунікаційних порожнин в ґрунті шляхом його проколу, продавлювання та їх комбінації. Особливу увагу приділено вибору параметрів робочого органу для керованого проколу ґрунту. Наведені результати польових експериментальних досліджень підтверджують можливість практичного використання обладнання для утворювання свердловин установками статичної дії та їх високу адекватність з теоретичними розрахунками. Отримана інженерна методика розрахунку раціональних параметрів обладнання для створення комунікаційних порожнин в ґрунті відповідно до технологічних процесів та ґрунтових умов.
732339 R
   622

Минеев Сергей Павлович
Напорная фильтрация в углепородном массиве [Текст] : монография / С. П. Минеев, О. А. Усов, Ю. Е. Поляков ; Ин-т геотехн. механики имени Н. С. Полякова НАН Украины; Белая Издатель : 2021, . - 260 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 246-254.

Анотація: Монография посвящена исследованию напорной фильтрации жидкости в углепородном массиве. Изложены результаты исследований процесса нагнетания воды в угольные пласты насосными установками высокого давления. Разработана бародинамическая модель трехмерной напорной фильтрации в неоднородном анизотропном угольном пласте. На базе бародинамической модели трехмерной фильтрации предложены методы оценки фильтрационных свойств пласта и его напряженного состояния по результатам пробных нагнетаний (инжекционных тестов). Выдвинут и теоретически обоснован механизм деформационной разгрузки пласта за счет изменения модуля Юнга и коэффициентов Пуассона увлажненного угля. Рассмотрены распространенные способы гидравлического воздействия на горный массив в динамическом режиме. Предложен метод непосредственного пересчета результатов стендовых измерений гидравлических колебаний в напряжения на контуре скважины в реальном массиве. Проанализированы перспективные параметры технических средств гидрорыхления угольных пластов. Особое место занимает анализ результатов лабораторных исследований двумерной фильтрации воды через угольные образцы кубической формы с центральным отверстием. Установлено, что в реализации нелинейности закона фильтрации большую роль играют кольматационные и суффозионные скин-эффекты процесса. Поэтому построение адекватной реальным процессам системы уравнений двумерной фильтрации является актуальной задачей подземной гидравлики угольных пластов.
732330 R
    33

Геєць Валерій Михайлович
Комплементарність інформаційно-цифрових і соціально-економічних перетворень як умова стабільного розвитку суспільства [Текст] : монографія / [Геєць В. М., ГриценкоА. А., Яременко О. Л. та ін. ; за ред. А. А. Гриценка] ; НАН України, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"; "Ін-т [ДУ : 2021, . - 400 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр. у виносках.

Анотація: Монографію присвячено дослідженню чинників, що обумовлюють нестабільну соціально-економічну динаміку, і шляхів забезпечення взаємопов’язаного і взаємодоповнюючого розвитку інформаційно-цифрових і соціально-економічних перетворень. Розкрито суперечності цифрового і соціально-економічного розвитку і можливі форми їх розв’язання. Показано як вплив цифрових трансформацій на економічні відносини, ефективність виробництва та конкурентоспроможність національної економіки, так і зворотний вплив соціально-економічних змін на цифровий розвиток. Розкрито роль інститутів у забезпеченні комплементарності інформаційно-цифрового і соціально-економічного розвитку та шляхи вирішення цих завдань.
732320 R
   8

Ребрій Олександр Володимирович
Translation practice manual for foreign studemts [Текст] : навч. посібник для іноземних студентів / О. В. Ребрій, І. Є. Фролова, М. Х. Кабірі ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; Бровін [ФОП : 2021, . - 290 c. табл.,.

Анотація: Посібник призначений для іноземних студентів, побудований на автентичному матеріалі і охоплює шість розділів, які за змістом відносяться до різних міжнародних організацій (ООН, ЄС, ОБСЄ, НАТО, СОТ, МВФ), забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність тематичних словників, складених трьома мовами у кожному уроці, та абеткового словника наприкінці посібника створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту під час аудиторного заняття та надійного самоконтролю під час самостійної роботи.
732344 R
   005

Дорошук Ганна Анатоліївна
Організаційний розвиток: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / Г. А. Дорошук ; Одеський національний політехнічний університет; України Освіта : 2019, . - 368 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 297-328.

Анотація: У монографії розглянуто теоретичні, методологічні засади та практичні аспекти організаційного розвитку. Розглянуто теоретичний базис організаційного розвитку з виділенням критеріїв його результативності в умовах цифрової економіки та економіки знань. Описано методологічний базис організаційного розвитку і систематизовано методи та інструменти організаційного розвитку. Виявлено основні фактори та тренди організаційного розвитку підприємств державного сектору економіки України, запропоновано концепцію діагностики організаційного розвитку. Запропоновано концепцію та механізм організаційного розвитку задля формування підприємства, що самонавчається; для оптимізації розміру організації запропоновано інструментарій райтсайзингу. Розроблено методичні рекомендації з кадрового забезпечення організаційного розвитку та формування культури знань на підприємстві, оцінено перспективи та ефективність застосування штучного інтелекту як інформаційного забезпечення процесів організаційного розвитку.
732345 R
   005

Дорошук Ганна Анатоліївна
Управління змінами на виробничому підприємстві: теоретичні засади та методичний інструментарій [Текст] : монографія / Г. А. Дорошук, Г. О. Граціотова ; Одеський національний політехнічний університет; України Освіта : 2021, . - 208 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 149-165.

Анотація: У монографії узагальнено та доповнено теоретичні підходи та розроблено методичне забезпечення управління змінами. Досліджено еволюцію поглядів на зміни, доповнено класифікацію змін, проаналізовано моделі та підходи до управління змінами, запропоновано авторське бачення концепції та механізму управління змінами за проактивним підходом. Проаналізовано передумови здійснення змін та сформовано методичний інструментарій управління змінами на основі оцінки готовності, потенціалу та ефективності змін. Окрему увагу приділено імплементації досвіду змін через розвиток організаційної культури.
732347 R
   622

Варавіна Олена Павлівна
Основи видобування нафти і газу [Текст] : навч. посібник / [Варавіна О. П., Донський Д. Ф., Повєрєнний С. Ф. Римчук Д. В.Фик І. М.] ; під ред. І. М. Фика ; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" ; Харків ХНАДУ : 2021, . - 176 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 171-172.

Анотація: У навчальному посібнику викладено гіпотези щодо походження нафти і природного газу, розкрито геологію нафти і газу, наведено основи технології буріння нафтових і газових свердловин, розробки нафтових і газових родовищ, технології збору та підготовки нафти і газу.
732341 R
   629.3

Туренко Анатолій Миколайович
Розрахунок та дослідження взаємодії структурних модулів електропневматичного гальмового приводу [Текст] : монографія / [А. М. Туренко, В. І. Клименко, В. О. Богомолов В. О. та ін.] ; Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Харків ХНАДУ : 2020, . - 124 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 120-123.

Анотація: У монографії теоретично обґрунтована доцільність використання електропневматичного гальмового приводу на АТЗ. Розроблена теорія керування електропневматичним гальмівним приводом. Електропневматичний привод розглядається як модульна система, основними модулями якої є електронний блок керування та електропневматичний модулятор тиску, як система автоматичного керування.
732348 R
   001

Бугаєвська Ю. В.
Палітра видатних науковців ХАДІ-ХНАДУ [Текст] : [колективна монографія] / [Ю. В. Бугаєвська, В. С. Золотарьов, В. І. Ковальов та ін. ; керівник проекту Н. В. Н. В. Нікуліна] ; Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Харків ХНАДУ : 2020, . - 132 c. фот.,. Бiблiогр.: с. 128-130.

Анотація: До видання ввійшли нариси про видатних університетських діячів минулого й сучасності за всю 90-річну плідну діяльність ХАДІ-ХНАДУ. На основі біографічних фактів поінформовано про науковий доробок відомих учених, вагомий внесок визнаних педагогів-новаторів у розвиток автомобільно-дорожньої галузі. Складний життєвий шлях, науково-педагогічна й творча діяльність цих людей є взірцем для наслідування майбутніми поколіннями викладачів і студентської молоді, адже їхні імена відомі не тільки в Україні, але й далеко за її межами. Вони мають численні нагороди й гідно оцінені державою та керівництвом.
732346 R
   658

Марков Олег Давидович
Інжиніринг систем автосервісу [Текст] : підручник / О. Д. Марков, В. П. Матейчик, В. П. Волков ; Національний транспортний університет; Інжиніринг систем автосервісу^Eпідручник О. Д. Марков, В. П. Матейчик, В. П. Волков ХНАДУ Харків Харків ХНАДУ : 2021, . - 508 c. табл.,. фот.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: Підручник розкриває питання призначення та структури систем автосервісу різних видів, концепцій їх розвитку та визначає основні етапи техніко-економічного обґрунтування інжинірингових рішень окремих підприємств автосервісу. Викладено основи інжинірингу проектів станцій технічного обслуговування легкових та вантажних автомобілів, комплексних автотранспортних підприємств, дилерських автоцентрів, станцій обслуговування електромобілів та автоматичних коробок передач. Розглянуто підходи до формування інвестиційних, функціональних, організаційних ресурсів і ресурсів розвитку підприємств автосервісу. Всі інжинірингові рішення розглядаються з погляду забезпечення якості технологічних процесів та ефективності діяльності систем автосервісу.
732321 R
   53


II International Advanced Study Conference "Condensed Matter and Low Temperature Physics", 6-12 June 2021, Kharkiv, Ukraine [Текст] : Book of Abstracts / [editor Nataliia Mysko-Krutik] ; [B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of NAS of Ukraine]; Brovin [FOP : 2021, . - 240 c. граф.,. рис.,. фот.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..

Анотація: This book is the II International Advanced Study Conference Condensed Matter and Low Temperature Physics 2021. The proceedings contain 196 peer-reviewed abstracts. These materials present the studies of modern aspects of condensed matter and low temperature physics including electronic properties of conducting and superconducting systems, magnetism and magnetic materials, optics, photonics and optical spectroscopy, quantum liquids and quantum crystals, cryocrystals, nanophysics and nanotechnologies, biophysics and physics of macro molecules, materials science, theory of state physics, technological peculiarities of the instrumentation for physical experiments, and related fields.
732328 R
    3


The Making of Modern Ukraine: Human Society in Historiographic Discourse [Текст] : collective monograph / [S. R. Lyakh, I. O. Serdiuk, H. F. Turchenko etc.]; Lviv^XToruń Liha-Pres : 2019, . - 156 c. Бiблiогр. наприкiнцi ст. та у виносках.
732349 R
   57

Руссу Ірина З.
Експериментальні підходи у вивченні біологічної дії іонізуючого випромінювання [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. З. Руссу ; Національний університет "Києво-Могилянська академія"; Київ [НаУКМА] : 2021, . - 64 c. Бiблiогр.: с. 53-59.

Анотація: У навчально-методичному посібнику І.З. Руссу, доцентки кафедри лабораторної діагностики біологічних систем НаУКМА, проаналізовано основні методи, які застосовують під час дослідження наслідків дії іонізуючої радіації на живий організм.
732350 R
    32

Гальчинський Анатолій Степанович
Кучма-президент. Десять років системних перетворень [Текст] : Анатолій Гальчинський; 2021 Київ : Либідь, . - 432 c.

Анотація: Книга колишнього радника Президента України, директора Національного інституту стратегічних досліджень професора Анатолія Гальчинського є спробою узагальнення логіки системних перетворень, здійснюваних на основі внутрішньої і зовнішньої політики Президента Л. Кучми в особливо складний період становлення української держави – у 1994–2004 рр. Акцентується на особистому внеску другого Президента України в реалізацію реформ.
732340 R
   658

Аліна Євгенівна^bА. Є.
Формування мотиваційного механізму в системі стратегічного управління людськими ресурсами підприємств [Текст] : монографія / Фандєєва Аліна Євгенівна ; Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Харків ХНАДУ : 2015, . - 236 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 214-234.

Анотація: У монографії на основі широкої науково-теоретичної бази удосконалено сутність поняття "мотиваційний механізм в системі стратегічного управління людськими ресурсами" через встановлення сутнісного взаємозв'язку між поняттями "мотивація", "мотиваційний механізм" і "стратегічне управління людськими ресурсами", що отримано на підставі морфологічного декомпозиційного аналізу ключових понять теоретичного базису дослідження та надає можливість визначити "мотиваційний механізм в системі стратегічного управління людськими ресурсами" як комплекс засобів і методів спонукання персоналу до ефективної діяльності у довгостроковій перспективі з розробкою послідовних рішень, спрямованих на досягнення поставлених цілей, а також забезпечення стратегічної конкурентної переваги підприємства.
732306 R
   37


Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті [Текст] : матеріали II Міжнар. наук.-метод. конф. (20-21 трав. 2021 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна Нац. акад. пед. наук України, Литовський ун-т мед. наук ; [за заг. ред. О. А. Жукової, А. І. Комишана]; О. [Бровін : 2021, . - 252 c. граф.,. табл.,. 150 Бібліогр. в кінці ст..
732305 R
   63


Етноботанічні традиції в агрономії, фармації та садовому дизайні [Текст] : матеріали IV міжнар. наук. конф., присвяч. 30-й річниці незалежності України (5-7 лип. 2021 р.) / [відп. ред. І. С. Косенко та ін.] ; НАН України, Від-ня заг. біології, Рада ботанічниї садів та дендропарків України, Нац. дендрологіч. парк "Софіївка" [та ін.]; М. Сочінський : 2021, . - 320 c. граф.,. фот.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..

Анотація: Висвітлено результати досліджень науковців Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України, Уманського національного університету садівництва та Українського товариства генетики і селекціонерів ім. М.І. Вавілова, а також інших наукових установ та вищих закладів освіти України та зарубіжжя.
732304 R
   37

Підлісний Євген Васильович
Формування правової культури майбутніх економістів [Текст] : монографія / Є. В. Підлісний; "Сочінський Видавець : 2021, . - 181 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 160-180.

Анотація: У монографії проаналізовано стан розробленості проблеми у психолого-педагогічній літературі, розкрито зміст і уточнено сутність ключових понять дослідження. Визначено критерії, показники та схарактеризовано рівні сформованості правової культури майбутніх економістів у процесі фахової підготовки. Здійснено діагностику сформованості правової культури майбутніх економістів під час фахової підготовки. Розроблено та апробовано модель, теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови формування правової культури майбутніх економістів у процесі фахової підготовки.
732303 R
   336

Сидорович Марія Ярославівна
Муніципальні фінанси [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Марія Сидорович ; Національний університет "Києво-Могилянська академія"; Київ [НаУКМА] : 2021, . - 68 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 60-66.

Анотація: У навчальному посібнику систематизовано теоретичні та практичні аспекти функціонування бюджетної системи в частині місцевих бюджетів і міжбюджетних відносин, що базуються на світовій практиці, та висвітлено специфіку організації фінансів місцевих органів влади в Україні згідно з національним законодавством. Навчальний посібник підготовано на основі освітньо-професійної програми дисципліни «Місцеві фінанси». Він покликаний допомогти студентам оволодіти базовими знаннями щодо засад організації місцевих фінансів у процесі вивчення цієї дисципліни.
732154 R
   681

Єфіменко Л. І.
Технічні засоби автоматизації [Текст] : метод. вказівки до виконання лаб. робіт для студ. напряму підготов. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" усіх форм навч. / [уклад. : Єфіменко Л. І., Попов С. О.. Тиханська А. М.] ; Криворізький нац. ун-т, Каф. автоматизації, комп'ютерних наук і технологій; Чернявський Видавець : 2021, . - 97 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 95-96.

Анотація: Тематика лабораторних робіт охоплює усі розділи програми дисципліни. Приведено список рекомендованої навчально-методичної літератури. Методичні вказівки допоможуть здобувачам освіти ступеня бакалавр спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" у якісному виконанні лабораторних робіт.
732152 R
   331

Швагер Наталія Юріївна
Експертиза з охорони праці [Текст] : конспект лекцій з навч. дисципліни "Експертиза з охорони праці" для студ. денної та заочної форм навч. спец. 263 "Цивільна безпека" / Швагер Н. Ю., Комісаренко Т. А. ; Криворізький нац. ун-т, Каф. охорони праці та цивільної безпеки; ФОП Видавець : 2021, . - 86 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 72-73.

Анотація: Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Експертиза з охорони праці" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, спеціальність 263 "Цивільна безпека" за всіма формами навчання.
732153 R
   331

Швагер Наталія Юріївна
Експертиза з охорони праці [Текст] : методичні вказівки для практ. занять з дисципліни "Експертиза з охорони праці" для студ. денної та заочної форм навч. спец. 263 "Цивільна безпека" / Швагер Н. Ю., Комісаренко Т. А. ; Криворізький нац. ун-т, Каф. охорони праці та цивільної безпеки; ФОП Видавець : 2021, . - 32 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 24-25.

Анотація: Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза з охорони праці" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, спеціальність 263 "Цивільна безпека" за всіма формами навчання.
t=3.8596980571747