Нові надходження книжкових видань
16 серпня 2021 - 22 серпня 2021

732153 R
   331

Швагер Наталія Юріївна
Експертиза з охорони праці [Текст] : методичні вказівки для практ. занять з дисципліни "Експертиза з охорони праці" для студ. денної та заочної форм навч. спец. 263 "Цивільна безпека" / Швагер Н. Ю., Комісаренко Т. А. ; Криворізький нац. ун-т, Каф. охорони праці та цивільної безпеки; ФОП Видавець : 2021, . - 32 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 24-25.

Анотація: Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза з охорони праці" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, спеціальність 263 "Цивільна безпека" за всіма формами навчання.
732176 R
   339


Young Researchers in the Global World: Approaches and Challenges [Текст] : Book of papers of the 2021 International Forum for Young Researchers, Kharkiv, April 23, 2021 / [редкол.: Сухонос М. К., Ільєнко О. Л., Крохмаль А. М. та ін.] ; O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, TESOL-Ukraine [and oth.]; M. O. : 2021, . - 306 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
732190 R
   004

Бурдаєв В. П.
Сучасні інформаційні технології і системи [Текст] : монографія / [В. П. Бурдаєв, Н. Г. Аксак, М. В. Кушнарьов та ін.] ; за заг. ред. В. С. Пономаренка ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця; Бровін [ФОП : 2021, . - 182 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi глав.

Анотація: В монографії розглянуті сучасний стан та перспективи розвитку сучасних інформаційних технологій і систем різних видів прикладного характеру. Монографія представляє інтерес як для фахівців, сфера діяльності яких безпосередньо пов'язана з розробкою прикладних інформаційних технологій і систем, так і для більш широкого кола фахівців.
732198 R
   34

Бакумов Олександр Сергійович
Юридична відповідальність держави як конституційно-правовий концепт [Текст] : монографія / О. С. Бакумов; Бровін [ФОП : 2020, . - 480 c. Бiблiогр.: с. 417-477 та у виносках.

Анотація: Монографія присвячена аналізу своєрідностей природи юридичної відповідальності держави. Комплексно розглянуто доктринальні засади феномену юридичної відповідальності держави. Через призму постулатів фундаментальної юридичної науки охарактеризовано юридичну відповідальність як необхідний елемент правового статусу держави. Розкрито ключові сучасні тренди конституційно-правового розвитку, визначено роль юридичної відповідальності Української держави серед них. Досліджено внутрішньодержавний і міжнародний юрисдикційний механізм юридичної відповідальності держави в конституційному праві України. Виявлено в системі юридичної відповідальності держави особливості відповідальності вищих органів державної влади. Осмислено перспективи модернізації інституту відповідальності держави як складової конституційної реформи в сучасній Україні.
732196 R
   629.7

Захарченко Віктор Панасович
Електропостачання повітряних суден [Текст] : навч. посібник / [Захарченко В. П., Єнчев С. В.. Ільєнко С. С. та ін.] ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2021, . - 236 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 233.

Анотація: У навчальному посібнику викладено основні відомості про системи електропостачання повітряних суден, розглянуто принципи дії, характеристики й особливості конструкції та функціонування приводів синхронних генераторів, регуляторів частоти і напруги, перетворювачів струму і частоти, аварійних джерел струму бортових електричних мереж, апаратів захисту і управління.
732186 R
   51

Коваленко Микола Йосипович
2 Вища математика [Текст] : навч. посібник для здоб. вищої освіти спец. 205 "Лісове господарство" початкового рівня (корткий цикл) / Коваленко М. Й., Масленніков Д. І. ; Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва; Бровін [ФОП : 2021, . - 377 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 369-370.

Анотація: У посібнику викладено основні розділи вищої математики відповідно до програми дисципліни "Вища математика" для здобувачів вищої освіти спеціальності 205 "Лісове господарство" початкового рівня (короткий цикл). Надано основні теоретичні положення і формули таких розділів математики як лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз та теорія ймовірностей. Посібник містить велику кількість прикладів розв'язання типових задач та контрольні роботи для самостійного виконання.
732184 R
   54

Шаповалов Сергій Андрійович
Функціоналізовані фотометричні та флуориметричні реагенти у сучасному хімічному аналізі металів і похідних Бору [Текст] : монографія / Шаповалов С. А., Рошаль О. Д. ; за ред. С. А. Шаповалова ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Науково-дослідний ін-т хімії; Бровін [ФОП : 2021, . - 150 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 121-148 та у виносках.

Анотація: Монографія розглядає властивості органічних реагентів у процесах комплексоутворення іонів (металів ІІ групи, Алюмінію) та похідних Бору. Проаналізовано використання функціональних реагентів у сучасних фотометричних і флуориметричних методах хімічного аналізу, що напрацьовано в Науково-дослідному інституті хімії при Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна.
732183 R
   34


Сучасні напрями розвитку господарського законодавства України [всеукраїнська наук.-практ. конф.] [Текст] : [матеріали конф.], м. Харків, 9 квітня 2021 р. / Національний юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Бровін [ФОП : 2021, . - 144 c. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
732181 R
   15


Проблеми особистісних ресурсів у навчальній та професійній діяльності [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю 27-28 трав. 2021 р. / [редкол.: Н. П. Крейдун (голова), В. О. Олефір, О. Ф. Іванова, В. В. Плохіх] ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Ф-т психології, Каф. заг. психології; Бровін [ФОП : 2021, . - 240 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..

Анотація: Збірник містить тези наукових доповідей з актуальних проблем ролі особистісних ресурсів в навчальній і професійній діяльності та підтримці психологічного благополуччя.
732179 R
   37

Солодовник Тетяна Олександрівна
Дидактичні системи та освітні технології у вищій школі [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП "Педагогіка вищоїшколи" спец. 011 "Освітні, педагогічні науки" / Т. О. Солодовник, Н. В. Середа, О. В. Квасник ; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т"; Бровін [ФОП : 2021, . - 176 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 170-173.

Анотація: Метою вивчення дисципліни "Дидактичні системи та освітні технології у вищій школі" є розуміння магістрантами змісту дидактичних систем та освітніх технологій у вищій школі, знання структури різних видів навчальних планів, освітніх програм, сформованість практичних умінь щодо реалізації у вищій школі різних видів, форм і методів проведення навчальних занять.
732169 R
   338

Ложачевська Олена Михайлівна
Інноваційний розвиток транспортного комплексу [Текст] : монографія / за заг. ред. О. М. Ложачевської ; [Національний транспортний ун-т]; Київ [Міленіум] : 2021, . - 210 c. граф.,. табл.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 188-207.

Анотація: У колективній монографії, авторами якої є науково-педагогічні працівники кафедр менеджменту та економіки Національного транспортного університету; кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Державного університету інфраструктури та технологій; кафедри міжнародної економіки Національного авіаційного університету; кафедри обліку та оподаткування Київського національного торговельно економічного університету, кафедри маркетингу та управління бізнесом Національного університету «Києво-Могилянська академія», викладено ключові аспекти інноваційного розвитку підприємств транспортного комплексу на основі вивчення світового та вітчизняного досвіду. Наукове видання представляє результати дослідження сучасних інноваційних тенденцій на автомобільному, авіаційному, водному та залізничному видах транспорту.
732167 R
   72

Завальний Олександр В'ячеславович
Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства [Текст] : навч. посібник / О. В. Завальний, Т. М. Апатенко, Ю. В. Краснокутська ; Харк. нац. ун-т міського госп-ва імені О. М. Бекетова; ім. ХНУМГ : 2021, . - 226 c. рис.,. табл.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 200-203.

Анотація: У навчальному посібнику визначено основні принципи та інструментарії постановки завдань щодо проєктування підприємств індустрії гостинності та туризму, зокрема готельно-ресторанних комплексів, визначена методика розробки функціонального зонування ділянки території готелю та планувальної схеми будівель готельно-ресторанного призначення.
732168 R
   338

Димченко Олена Володимирівна
Основи стимулюючого тарифного регулювання діяльності теплоенергетичних підприємств України: підприємницький аспект [Текст] : монографія / О. В. Димченко, О. О. Рудаченко, Є. В. Мозговий ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; ім. ХНУМГ : 2021, . - 177 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 144-161.

Анотація: У монографії розроблено методичний підхід до застосування стимулюючого тарифного регулювання теплоенергетичних підприємств методом RAB, що дозволяє покращити фінансовий стан підприємства та попередити його кризу в майбутньому періоді.
732165 R
   339


Нові виклики та актуальні проблеми розвитку світового господарства [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 1-28 лютого 22021 р. / [орг. ком.: Бабаєв В. М. (голова), Сухонос М. К., Старостіна А. Ю. та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; імені [ХНУМГ : 2021, . - 201 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..

Анотація: У збірнику представлені матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Нові виклики та актуальні проблеми розвитку світового господарства», яка проходила з 1 лютого по 28 лютого 2021 року в Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова. Піднімалися актуальні питання визначення та обґрунтування нових ризиків розвитку світового господарства і національних економік, були окреслені найголовніші проблеми, які стримують цей розвиток, та сформовані рекомендації щодо пошуку оптимальних шляхів їх подолання.
732169 R
   338

Ложачевська Олена Михайлівна
Інноваційний розвиток транспортного комплексу [Текст] : монографія / за заг. ред. О. М. Ложачевської ; [Національний транспортний ун-т]; Київ [Міленіум] : 2021, . - 210 c. граф.,. табл.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 188-207.

Анотація: У колективній монографії, авторами якої є науково-педагогічні працівники кафедр менеджменту та економіки Національного транспортного університету; кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Державного університету інфраструктури та технологій; кафедри міжнародної економіки Національного авіаційного університету; кафедри обліку та оподаткування Київського національного торговельно економічного університету, кафедри маркетингу та управління бізнесом Національного університету «Києво-Могилянська академія», викладено ключові аспекти інноваційного розвитку підприємств транспортного комплексу на основі вивчення світового та вітчизняного досвіду. Наукове видання представляє результати дослідження сучасних інноваційних тенденцій на автомобільному, авіаційному, водному та залізничному видах транспорту.
732167 R
   72

Завальний Олександр В'ячеславович
Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства [Текст] : навч. посібник / О. В. Завальний, Т. М. Апатенко, Ю. В. Краснокутська ; Харк. нац. ун-т міського госп-ва імені О. М. Бекетова; ім. ХНУМГ : 2021, . - 226 c. рис.,. табл.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 200-203.

Анотація: У навчальному посібнику визначено основні принципи та інструментарії постановки завдань щодо проєктування підприємств індустрії гостинності та туризму, зокрема готельно-ресторанних комплексів, визначена методика розробки функціонального зонування ділянки території готелю та планувальної схеми будівель готельно-ресторанного призначення.
732168 R
   338

Димченко Олена Володимирівна
Основи стимулюючого тарифного регулювання діяльності теплоенергетичних підприємств України: підприємницький аспект [Текст] : монографія / О. В. Димченко, О. О. Рудаченко, Є. В. Мозговий ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; ім. ХНУМГ : 2021, . - 177 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 144-161.

Анотація: У монографії розроблено методичний підхід до застосування стимулюючого тарифного регулювання теплоенергетичних підприємств методом RAB, що дозволяє покращити фінансовий стан підприємства та попередити його кризу в майбутньому періоді.
732199 R
   5

Міхєєв Олександр Миколайович
Радіоекологія [Текст] : навч. посібник / [О. М. Міхєєв, С. М. Маджд, О. В. Лапань, В. Ф. Фролов] ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2021, . - 260 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 257-259.

Анотація: У навчальному посібнику подано матеріал, який висвітлюється в існуючих чисельних підручниках з радіоекології в недостатньому обсязі. Зроблені акценти дадуть можливість читачу визначити значущість іонізуючої радіації як чинника довкілля та з'ясувати ступінь його шкідливості для людини в нормальних та екстремальних умовах.
732200 R
   63

Шварцман М. Е.
Очесывающая технология уборки урожая [Текст] : пособие по основам техники и технологии / М. Е. Шварцман, А. В. Тимченко ; [ООО "Укр.Агро-сервис"]; Бровин [ФЛП : 2021, . - 60 c. рис.,. табл.,. фот.,.

Анотація: Настоящее пособие посвящено инновационной технологии уборки урожая зерновых культур методом очесывания растений на корню без срезания стеблей. В пособии представлены такие аспекты технологии, как ее возникновение, возможности, преимущества и ограничения в сравнении с классическими технологиями уборки урожая. Также излагается информация о принципе действии жаток. Приведены сведения о технических характеристиках и конструкции жаток очесывающего типа "Славянка УАС". Описаны проблемы зерноводства, для решения которых целесообразно применять очесывающую технологию уборки. Рассмотрены сходства и различия однобарабанных и двухбарабанных жаток.
732197 R
   52

Новаковська Ірина Олексіївна
Геодезія [Текст] : навч. посіб. / І. О. Новаковська, П. Ф. Жолкевський, Н. Ф. Іщенко ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2021, . - 232 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 223-225.

Анотація: Містить основні питання щодо загальних відомостей з геодезії, геодезичних приладів та їх дослідження, Державних геодезичних мереж та геодезичних мереж згущення, а також інформацію про геодезичні роботи при землеустрої, топографо-геодезичне забезпечення аеропортів та інженерних споруд.
732199 R
   5

Міхєєв Олександр Миколайович
Радіоекологія [Текст] : навч. посібник / [О. М. Міхєєв, С. М. Маджд, О. В. Лапань, В. Ф. Фролов] ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2021, . - 260 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 257-259.

Анотація: У навчальному посібнику подано матеріал, який висвітлюється в існуючих чисельних підручниках з радіоекології в недостатньому обсязі. Зроблені акценти дадуть можливість читачу визначити значущість іонізуючої радіації як чинника довкілля та з'ясувати ступінь його шкідливості для людини в нормальних та екстремальних умовах.
732193 R
   338

Амрахов Вахид Тофиг оглы
Структурные изменения в развитии сферы агробизнеса и проблемы эффективного использования производственных ресурсов [Текст] : монография / Амрахов Вахид Тофиг оглы ; Западнодонбасский ин-т Частного акционерного об-ва "Высшее учебное "Межрегиональная акад. управления персоналом"; Днепр ПП : Акцент, . - 256 c. a-ил. Бiблiогр.: с. 246-255.

Анотація: У монографії розглядаються економічні аспекти та особливості формування ділових відносин в аграрній сфері, ціноутворення та його ланки, сутність структурних змін у виробництві, оцінюються виробничі ресурси та рівень їх використання; за допомогою економічних і математичних методів моделюється використання виробничих ресурсів, застосування цифрових технологій у розвитку агробізнесу та ефективного використання ресурсів, механізму управління агробізнесом.
732192 R
   327

Іщенко Ігор Васильович
Технології сучасних міжнародних відносин [Текст] : колективна монографія / [І. В. Іващенко, О. Ю. Висоцький, В. О. Пермінов та ін.] ; за заг. ред. І. В. Іщенка ; Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Каф. міжнародних відносин; Дніпро ПП : Акцент, . - 292 c. Бiблiогр.: с. 262-291.

Анотація: Монографія написана і підготовлена до видання колективом кафедри міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара як підсумкова наукова праця, що завершує трьохрічний цикл з виконання науково-дослідної теми «Технологічний вимір міжнародних відносин», державний реєстраційний номер: 0119UI00400. У монографії розглядаються найбільш актуальні виміри сучасних міжнародних відносин у контексті технологій їх функціонування. Враховуючи сучасну тенденцію динамічного переходу від моноцентричності, що склалась у міжнародній взаємодії після холодної війни, до багатоцентричності, особлива увага науковців – авторів цієї роботи зосереджена на дослідженні конфліктної взаємодії, її моделях і практиці вирішення. Розглядаються важливі аспекти сучасної дипломатії, орієнтовані на soft power, зміну акцентів суб’єктносгі взаємодії з національного на регіональний та місцевий рівні. Висвітлено сучасні технології національної безпеки, що ґрунтуються на інформаційному забезпеченні, зниженні рівня загроз застосування хімічної зброї. Піднесено важливу проблему іміджу країни, зовнішній прояв якого мас підживлюватись внутрішніми чинниками розвитку демократії, громадянського суспільства. Нарешті, досліджено, у дусі конструктивізму, міжрегіональну взаємодію, детерміновану ресурсним забезпеченням та інтересами міжнародних акторів.
732191 R
   332

Кучер Анатолій Васильович
Науково-методологічні засади визначення економічної ефективності застосування інновацій у сфері охорони й раціонального використання ґрунтових ресурсів [Текст] : монографія / А. В. Кучер, Є. М. Улько, О. В. Анісімова ; за ред. А. В. Кучера ; НААН України, ННЦ "Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського"; О. [Бровін : 2021, . - 312 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 275-310.

Анотація: У монографії обґрунтовано теоретичний, методологічний і прикладний концепти системного оцінювання ефективності застосування інновацій для сталого управління ґрунтовими ресурсами. Уточнено понятійно-категорійний апарат і класифікацію ефективності; узагальнено методологічні підходи й сформовано систему принципів, методів, критеріїв і показників для визначення економічної ефективності земельних інновацій. Проаналізовано стан, тенденції й ефективність меліорації ґрунтів в Україні. Запропоновано й апробовано науково-методичні засади визначення економічної ефективності меліорації ґрунтів і меліоративних інвестиційно-інноваційних проєктів. Здійснено техніко-економічне обґрунтування меліоративних інвестиційно-інноваційних проєктів. Викладено результати економетричного моделювання наслідків забруднення ґрунтів важкими металами.
732189 R
   63

Ревтьє-Уварова Аліна Вікторівна
Наукові основи адаптивного напряму хімізації чорноземних ґрунтів Лівобережного Лісостепу України [Текст] : наукове видання / [А. В. Ревтьє-Уварова, О. В. Доценко, М. В. Лісовий та ін.] ; НААН України, ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського"; Бровін [ФОП : 2020, . - 72 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 64-72.

Анотація: Представлено наукові основи адаптивного напряму хімізації чорноземних ґрунтів Лівобережного Лісостепу України, які ґрунтуються на комплексному врахуванні природних та антропогенних чинників, закономірностях їх впливу на продуктивність агроценозів та якісний стан ґрунтів. Наведено напрями змін агрохімічних показників чорнозему типового, варіації врожайності та агропотенціалів продуктивності сільськогосподарських культур залежно від тривалості та інтенсивності удобрення. Визначено теоретичні основи адаптивно-спрямованого застосування добрив та наведено комплекс заходів адаптивного напряму регулювання продуктивності сільськогосподарських культур.
732188 R
   338

Дружинін Анатолій Вікторович
Організація і планування будівництва [Текст] : навч. посіб. для здоб. вищої освіти спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" другого (магістерського) рівня / А. В. Дружинін, О. А. Давиденко, С. М. Братішко ; Харківський національний університет будівництва та архітектури; Бровін [ФОП : 2021, . - 122 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 117-119.

Анотація: Викладений структурований матеріал, який допоможе студентам розробити розділ "Організація будівництва" в дипломному проекті магістра відповідно до сучасних організаційних рішень з високою економічною ефективністю прийнятого варіанта.
732187 R
   63

Коляда В. П.
Науково-методичні засади оцінки проявів ерозійних процесів та їх мінімізації на схилових землях Північного Степу України [Текст] : наук.-метод. посіб. / [В. П. Коляда, О. В. Круглов, П. Г. Назарок та ін ] ; НААН України, ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського"; Бровін [ФОП : 2021, . - 64 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 51-55.

Анотація: В підготовленому науково-методичному посібнику викладено засади оцінки проявів ерозійних процесів та їх мінімізації на схилових землях Північного Степу України..
732180 R
   34


Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах (до 30-ї річниці незалежності України та 25-річчя конституції України) [Текст] : [матеріали круглого столу], м. Харків, 27 травня 2021 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. історії держави і права України і заруб. країн, Від-ня теорії та історії держави і права, Асоц. випускників Нац. юрид. ун-ту ім. Я. Мудрого ; [орг. комітет: В. Д. Гончаренко, Т. М. Слінько, А. О. Булгаков та ін.]; Бровін [ФОП : 2021, . - 154 c. 100 Бібліогр. в кінці ст..
732178 R
   004

Корченко Анна Олександрівна
Технології виявлення та попередження кібератак [Текст] : навч. посіб. / А. Корченко, В. Гребенюк ; Національний авіаційний університет; 2021 Київ : НАУ, . - 108 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 108.

Анотація: У навчальному посібнику сформована класифікація сучасних атак, запропоновані базові характеристики для систем виявлення вторгнень та проведений аналіз програмних і програмно-апаратних засобів та систем виявлення вторгнень.
732177 R
   55

Мончак Лев Савович
Основи прикладної геохімії нафти і газу [Текст] : підручник / Л. С. Мончак, О. М. Трубенко ; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Івано-Франківськ [ІФНТУНГ] : 2021, . - 246 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi тем.

Анотація: Підручник складається з семи розділів, у яких відображено основні теоретичні та практичні питання прикладної геохімії нафти і газу. Висвітлено основи загальної геохімії Землі та її геосфер, геохімію карбону та органічні речовини. Значну увагу приділено прикладним питанням, зокрема використанню геохімічних досліджень для прогнозування нафтогазоносності і проведення пошуково-розвідувальних робіт як на суші, так і на морі; контролювання розробки, експлуатації нафтогазових родовищ, підземних сховищ газу та стану довкілля.
732175 R
   657

Макаренко Андрій Петрович
Організація бухгалтерського процесу на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / А. П. Макаренко, Т. О. Меліхова ; Інженерний навч.-наук. ін-т Запорізького нац. ун-ту; Запоріжжя [ЗНУ] : 2021, . - 200 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 192-199.

Анотація: У навчальному посібнику розкриті питання організації бухгалтерського процесу на підприємстві, а саме наведено: накази про облікову політику та організацію обліку, графіки документообігу, оперограми первинних документів, робочий план рахунків, схеми руху первинних документів, посадові інструкції та інші. Викладено основи організації обліку, в яких розподілено окремо накази про облікову політику та організацію обліку, описано функціонування облікових підрозділів, бухгалтерський контроль та відповідальність за порушення. За кожною темою у посібнику наведено лекційний матеріал, питання для самоконтролю, тести, практичні приклади з рішеннями та вправи для самостійного виконання.
732174 R
   33


Збірник тез доповідей XVIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених "Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізаціїі" [Текст] : [редкол.: Т. А. Бінчаровська та ін.] ; Західноукраїнський нац. ун-т, Рада молод. вчених; Тернопіль ЗУНУ : 2020, . - 124 c. рис.,. табл.,. 100 Бібліогр. в кінці ст..
732173 R
   37


Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму [Текст] : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 трав. 2021 р. / Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Західноукр. нац. ун-т, Чернів. торговельно-економічний ін-т Київського нац. торг.-екон. ун-ту [та ін.] ; [голов. ред.: М. М. Тріпак, І. Л. Гуменюк ; редкол.: Zielińska та ін.]; спец. [Поділ. : 2021, . - 354 c. а-іл. 100 Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Збірник містить матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму», яка відбулася 27-28 травня 2021 р. (Подільський спеціальний навчально–реабілітаційний соціально-економічний коледж, м. Кам’янець-Подільський), з актуальних питань сучасної економічної науки, освіти та соціальної реабілітації в умовах інклюзії.
732172 R
   51

Коваленко Людмила Борисівна
Збірник тестових завдань з вищої математики для менеджерів [Текст] : навч. посіб. / Л. Б. Коваленко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; О. ім. : ХНУМГ, . - 473 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 471-472.

Анотація: Поданий «Збірник тестових завдань з вищої математики для менеджерів» є логічним продовженням підручника «Вища математика для менеджерів» (авт. – Л. Б. Коваленко) – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019, рекомендований Вченою радою ХНУМГ імені О. М. Бекетова (протокол № 12 від 06.07.18 р.). Разом вони утворюють навчальний комплекс по курсу «Вища та прикладна математика (Вища математика)» для студентів, що навчаються за спеціальністю 073 – Менеджмент організацій. Друге видання доповнено розділами із застосуванням методів лінійної алгебри, математичного аналізу у розв’язанні прикладних задач за фахом.
732171 R
   658

Момот Тетяна Валеріївна
Стратегічний моніторинг ділової репутації підприємств водопостачання та водовідведення за групами зацікавлених осіб [Текст] : монографія / Т. В. Момот, Ю. І. Мізік, О. О. Конопліна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; О. ім. : ХНУМГ, . - 171 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 127-146.

Анотація: У монографії розглянуто проблеми розробки методики комплексного оцінювання рівня ділової репутації підприємств водопостачання та водовідведення, що дає можливість оцінити вклад окремих груп зацікавлених осіб формування ділової репутації, розробки комплексу управлінських заходів із впровадження системи стратегічного моніторингу ділової репутації на підприємствах водопостачання та водовідведення. Розроблено підхід до формування системи управління шляхом формування та впровадження системи стратегічного моніторингу ділової репутації, заснований на оцінці, аналізі, прогнозуванні та контролі рівня ділової репутації підприємств.
732170 R
   338


Місто. Культура. Цивілізація: виклики сучасності [Текст] : матеріали міжнародної науково-теоретичної інтернет-конференції (Квітень 2021 р.) / [орг. ком.: Бабаєв В. М. (голова), Сухонос М. К., Корженко В. В. та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; імені [ХНУМГ : 2021, . - 280 c. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
732166 R
   332

Мамонов Костянтин Анатолійович
Основи земельного адміністрування: технічні аспекти [Текст] : навч. посіб. / К. А. Мамонов, С. Г. Нестеренко, Ю. Б. Радзінська ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; О. ім. : ХНУМГ, . - 103 c. табл.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 96-102.

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто теоретичні положення, технічні та методичні аспекти земельного адміністрування, моніторингу та охорони земель.
732164 R
   336

Пономаренко Володимир Степанович
Фінансування університету. Проблеми, варіанти рішень [Текст] : монографія / В. С. Пономаренко ; [Харк. нац. екон. ун-т імені Семена Кузнеця]; С. ім. : ХНЕУ, . - 100 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 73-74.

Анотація: Розглянуто питання формування державного замовлення на фахівців із вищою освітою у його взаємодії із правилами прийому до ЗВО та системою фінансування. Обґрунтовано необхідність у спеціалізації ЗВО на певних технічних та природничих спеціальностях, що потребують потужної лабораторної бази, без якої неможливо підготувати компетентних фахівців із вищою освітою. Сформульовано пропозиції щодо створення окремих бюджетних програм для компенсації витрат ЗВО на проведення акредитації та для компенсації плати за фактичні витрати на комунальні послуги студентам, які проживають у гуртожитках. Запропоновано економічно обґрунтовані зміни до системи розподілу видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їхньої освітньої, наукової та міжнародної діяльності. Запропоновано механізми зацікавлення суб'єктів господарювання до інвестування в освіту та науку.
732161 R
   621.5

Пелевін Леонід Євгенійович
Тестування пневматичних систем будівельної техніки [Текст] : навч. посібник для студ. ВНЗ, які навч. за спец. 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування", 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", 015.11 "Професійна освіта. Машинобудування" / Л. Є. Пелевін, Є. В. Горбатюк, С. Ю. Комоцька; Київ [КНУБА] : 2021, . - 108 c. рис.,. табл.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 102.

Анотація: Наведено відомості про утворення та розподіл стисненого повітря; про пневмоприводи і пневмообладнання; умовні позначення на пневматичних схемах; опис навчального пневмостенда для виконання практичних робіт; теоретичні відомості та послідовність виконання відповідно до тематики кожної практичної вправи; контрольні запитання за відповідною тематикою.
732160 R
   338

Богдан Наталія Миколаївна
Управління якістю туристських послуг [Текст] : підручник / Н. М. Богдан, І. М. Писаревський, С. О. Погасій ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; ім. ХНУМГ : 2021, . - 340 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 335-339.

Анотація: У підручнику розглядаються проблеми управління якістю послуг, що надають туристські підприємства. Висвітлюються найважливіші етапи розвитку систем якості, сучасний стан теорії та практики управління якістю в туризмі. Досліджуються соціально-економічні аспекти якості, принципи та методи її оцінки, організаційно-методичні основи забезпечення, дотримання якості, управління якістю та підвищення якості туристських послуг. Розглядаються організаційно-економічний механізм управління та контролю якості в туризмі та умови його реалізації на українських туристських підприємствах у сучасних умовах. Приділено увагу сучасному стану розвитку таких інструментів підвищення якості послуг, як стандартизація, сертифікація, ліцензування та особливостям їх використання в туризмі.
732159 R
   656

Лобашов Олексій Олегович
Інженерно-транспортна експертиза при розслідуванні ДТП [Текст] : навч. посібник / [Лобашов О. О.. Сабадаш В. В., Ткаченко І. О. та ін.] ; Харк. нац. ун-т міського госп-ва імені О. М. Бекетова; ім. ХНУМГ : 2021, . - 340 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 293-295.

Анотація: Навчальний посібник розроблений для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 275 – Транспортні технології. Розглянуто понятійний апарат, що використовується при проведенні інженерно-транспортної експертизи. Наведені методи її проведення.
732157 R
   624

Шишкіна Олександра Олександрівна
Теоретичні і практичні проблеми будівництва та цивільної інженерії [Текст] : навч. посібник / Шишкіна О. О., Шишкін О. О. ; Криворізький нац. ун-т; Чернявський Видавець : 2021, . - 144 c.

Анотація: Навчальний посібник включає сукупність визначення теоретичних і практичних проблем будівництва та цивільної інженерії. Особливу увагу приділено сучасним методам, зокрема Будівельному інформаційному моделюванню. Використано нормативні документи, рекомендації та керівництва з будівельних технологій.
732156 R
   007

Шишкіна Олександра Олександрівна
Керування морфологією будівельних об'єктів [Текст] : навч. посібник / О. О. Шишкіна ; Криворізький нац. ун-т; Чернявський Видавець : 2021, . - 284 c. граф.,. рис.,.

Анотація: Посібник включає сукупність існуючих підходів до визначення "будівельний об'єкт" та "морфологія будівельного об'єкта". Визначено склад та взаємний вплив елементів будівельного об'єкта, що дозволяє обирати шляхи впливу на певні їх елементи в процесі підготовки дисертацій за спеціальністю "Будівництво та цивільна інженерія". Використано нормативні документи, рекомендації та керівництва з технології виготовлення й випробування в'яжучих речовин, бетонної суміші й бетону.
732155 R
   691

Шишкіна Олександра Олександрівна
Бетони нового покоління [Текст] : навч. посібник / Шишкіна О. О. ; Криворізький нац. ун-т; Чернявський Видавець : 2021, . - 95 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 93-94. - Предм. покажч.: с. 90-91. - Алф. покажч.: с. 92.

Анотація: Навчальний посібник включає сукупність визначення теоретичних і практичних проблем отримання бетонів нового покоління. Особливу увагу приділено сучасним методам отримання бетонів з модифікованою структурою, у тому числі сучасних методів модифікації води замішування. Використано нормативні документи, рекомендації та керівництва з будівельних теїхнологій.
732151 R
   34

Бондаренко Ольга Сергіївна
Концепція кримінально-правової протидії корупції в Україні [Текст] : монографія / Бондаренко О. С. ; Сумський державний університет; державний Сумський : 2021, . - 472 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 398-471.

Анотація: У монографії досліджено питання сутності й різновидів корупції та запропоновано науково і теоретично обґрунтовану концепцію кримінально-правової протидії корупції в Україні. Особливу увагу приділено корупційним кримінальним правопорушенням, їх різновидам, досліджено підстави та умови криміналізації окремих адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією. Акцентовано на суб’єктах протидії корупції та їх ролі в реалізації цього завдання. Окреслено та охарактеризовано причини й основні заходи, необхідні для протидії політичній, економічній, судовій, медичній, освітній, спортивній корупції та корупції щодо діяльності правоохоронних органів. Досліджено сутність і роль міжнародного співробітництва у протидії корупції. Узагальнено та систематизовано зарубіжний досвід у сфері протидії корупції.
t=6.210196018219