Нові надходження книжкових видань
16 серпня 2021 - 22 серпня 2021

732153 R
   331

Швагер Наталія Юріївна
Експертиза з охорони праці [Текст] : методичні вказівки для практ. занять з дисципліни "Експертиза з охорони праці" для студ. денної та заочної форм навч. спец. 263 "Цивільна безпека" / Швагер Н. Ю., Комісаренко Т. А. ; Криворізький нац. ун-т, Каф. охорони праці та цивільної безпеки; ФОП Видавець : 2021, . - 32 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 24-25.

Анотація: Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Експертиза з охорони праці" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, спеціальність 263 "Цивільна безпека" за всіма формами навчання.
732176 R
   339


Young Researchers in the Global World: Approaches and Challenges [Текст] : Book of papers of the 2021 International Forum for Young Researchers, Kharkiv, April 23, 2021 / [редкол.: Сухонос М. К., Ільєнко О. Л., Крохмаль А. М. та ін.] ; O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, TESOL-Ukraine [and oth.]; M. O. : 2021, . - 306 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
732190 R
   004

Бурдаєв В. П.
Сучасні інформаційні технології і системи [Текст] : монографія / [В. П. Бурдаєв, Н. Г. Аксак, М. В. Кушнарьов та ін.] ; за заг. ред. В. С. Пономаренка ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця; Бровін [ФОП : 2021, . - 182 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi глав.

Анотація: В монографії розглянуті сучасний стан та перспективи розвитку сучасних інформаційних технологій і систем різних видів прикладного характеру. Монографія представляє інтерес як для фахівців, сфера діяльності яких безпосередньо пов'язана з розробкою прикладних інформаційних технологій і систем, так і для більш широкого кола фахівців.
732198 R
   34

Бакумов Олександр Сергійович
Юридична відповідальність держави як конституційно-правовий концепт [Текст] : монографія / О. С. Бакумов; Бровін [ФОП : 2020, . - 480 c. Бiблiогр.: с. 417-477 та у виносках.

Анотація: Монографія присвячена аналізу своєрідностей природи юридичної відповідальності держави. Комплексно розглянуто доктринальні засади феномену юридичної відповідальності держави. Через призму постулатів фундаментальної юридичної науки охарактеризовано юридичну відповідальність як необхідний елемент правового статусу держави. Розкрито ключові сучасні тренди конституційно-правового розвитку, визначено роль юридичної відповідальності Української держави серед них. Досліджено внутрішньодержавний і міжнародний юрисдикційний механізм юридичної відповідальності держави в конституційному праві України. Виявлено в системі юридичної відповідальності держави особливості відповідальності вищих органів державної влади. Осмислено перспективи модернізації інституту відповідальності держави як складової конституційної реформи в сучасній Україні.
t=0.73497200012207