Нові надходження книжкових видань
16 серпня 2021 - 22 серпня 2021

732196 R
   629.7

Захарченко Віктор Панасович
Електропостачання повітряних суден [Текст] : навч. посібник / [Захарченко В. П., Єнчев С. В.. Ільєнко С. С. та ін.] ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2021, . - 236 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 233.

Анотація: У навчальному посібнику викладено основні відомості про системи електропостачання повітряних суден, розглянуто принципи дії, характеристики й особливості конструкції та функціонування приводів синхронних генераторів, регуляторів частоти і напруги, перетворювачів струму і частоти, аварійних джерел струму бортових електричних мереж, апаратів захисту і управління.
732186 R
   51

Коваленко Микола Йосипович
2 Вища математика [Текст] : навч. посібник для здоб. вищої освіти спец. 205 "Лісове господарство" початкового рівня (корткий цикл) / Коваленко М. Й., Масленніков Д. І. ; Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва; Бровін [ФОП : 2021, . - 377 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 369-370.

Анотація: У посібнику викладено основні розділи вищої математики відповідно до програми дисципліни "Вища математика" для здобувачів вищої освіти спеціальності 205 "Лісове господарство" початкового рівня (короткий цикл). Надано основні теоретичні положення і формули таких розділів математики як лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз та теорія ймовірностей. Посібник містить велику кількість прикладів розв'язання типових задач та контрольні роботи для самостійного виконання.
732184 R
   54

Шаповалов Сергій Андрійович
Функціоналізовані фотометричні та флуориметричні реагенти у сучасному хімічному аналізі металів і похідних Бору [Текст] : монографія / Шаповалов С. А., Рошаль О. Д. ; за ред. С. А. Шаповалова ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Науково-дослідний ін-т хімії; Бровін [ФОП : 2021, . - 150 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 121-148 та у виносках.

Анотація: Монографія розглядає властивості органічних реагентів у процесах комплексоутворення іонів (металів ІІ групи, Алюмінію) та похідних Бору. Проаналізовано використання функціональних реагентів у сучасних фотометричних і флуориметричних методах хімічного аналізу, що напрацьовано в Науково-дослідному інституті хімії при Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна.
732183 R
   34


Сучасні напрями розвитку господарського законодавства України [всеукраїнська наук.-практ. конф.] [Текст] : [матеріали конф.], м. Харків, 9 квітня 2021 р. / Національний юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Бровін [ФОП : 2021, . - 144 c. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
732181 R
   15


Проблеми особистісних ресурсів у навчальній та професійній діяльності [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю 27-28 трав. 2021 р. / [редкол.: Н. П. Крейдун (голова), В. О. Олефір, О. Ф. Іванова, В. В. Плохіх] ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Ф-т психології, Каф. заг. психології; Бровін [ФОП : 2021, . - 240 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..

Анотація: Збірник містить тези наукових доповідей з актуальних проблем ролі особистісних ресурсів в навчальній і професійній діяльності та підтримці психологічного благополуччя.
732179 R
   37

Солодовник Тетяна Олександрівна
Дидактичні системи та освітні технології у вищій школі [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП "Педагогіка вищоїшколи" спец. 011 "Освітні, педагогічні науки" / Т. О. Солодовник, Н. В. Середа, О. В. Квасник ; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т"; Бровін [ФОП : 2021, . - 176 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 170-173.

Анотація: Метою вивчення дисципліни "Дидактичні системи та освітні технології у вищій школі" є розуміння магістрантами змісту дидактичних систем та освітніх технологій у вищій школі, знання структури різних видів навчальних планів, освітніх програм, сформованість практичних умінь щодо реалізації у вищій школі різних видів, форм і методів проведення навчальних занять.
732169 R
   338

Ложачевська Олена Михайлівна
Інноваційний розвиток транспортного комплексу [Текст] : монографія / за заг. ред. О. М. Ложачевської ; [Національний транспортний ун-т]; Київ [Міленіум] : 2021, . - 210 c. граф.,. табл.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 188-207.

Анотація: У колективній монографії, авторами якої є науково-педагогічні працівники кафедр менеджменту та економіки Національного транспортного університету; кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Державного університету інфраструктури та технологій; кафедри міжнародної економіки Національного авіаційного університету; кафедри обліку та оподаткування Київського національного торговельно економічного університету, кафедри маркетингу та управління бізнесом Національного університету «Києво-Могилянська академія», викладено ключові аспекти інноваційного розвитку підприємств транспортного комплексу на основі вивчення світового та вітчизняного досвіду. Наукове видання представляє результати дослідження сучасних інноваційних тенденцій на автомобільному, авіаційному, водному та залізничному видах транспорту.
732167 R
   72

Завальний Олександр В'ячеславович
Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства [Текст] : навч. посібник / О. В. Завальний, Т. М. Апатенко, Ю. В. Краснокутська ; Харк. нац. ун-т міського госп-ва імені О. М. Бекетова; ім. ХНУМГ : 2021, . - 226 c. рис.,. табл.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 200-203.

Анотація: У навчальному посібнику визначено основні принципи та інструментарії постановки завдань щодо проєктування підприємств індустрії гостинності та туризму, зокрема готельно-ресторанних комплексів, визначена методика розробки функціонального зонування ділянки території готелю та планувальної схеми будівель готельно-ресторанного призначення.
732168 R
   338

Димченко Олена Володимирівна
Основи стимулюючого тарифного регулювання діяльності теплоенергетичних підприємств України: підприємницький аспект [Текст] : монографія / О. В. Димченко, О. О. Рудаченко, Є. В. Мозговий ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; ім. ХНУМГ : 2021, . - 177 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 144-161.

Анотація: У монографії розроблено методичний підхід до застосування стимулюючого тарифного регулювання теплоенергетичних підприємств методом RAB, що дозволяє покращити фінансовий стан підприємства та попередити його кризу в майбутньому періоді.
732165 R
   339


Нові виклики та актуальні проблеми розвитку світового господарства [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 1-28 лютого 22021 р. / [орг. ком.: Бабаєв В. М. (голова), Сухонос М. К., Старостіна А. Ю. та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; імені [ХНУМГ : 2021, . - 201 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..

Анотація: У збірнику представлені матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Нові виклики та актуальні проблеми розвитку світового господарства», яка проходила з 1 лютого по 28 лютого 2021 року в Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова. Піднімалися актуальні питання визначення та обґрунтування нових ризиків розвитку світового господарства і національних економік, були окреслені найголовніші проблеми, які стримують цей розвиток, та сформовані рекомендації щодо пошуку оптимальних шляхів їх подолання.
732169 R
   338

Ложачевська Олена Михайлівна
Інноваційний розвиток транспортного комплексу [Текст] : монографія / за заг. ред. О. М. Ложачевської ; [Національний транспортний ун-т]; Київ [Міленіум] : 2021, . - 210 c. граф.,. табл.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 188-207.

Анотація: У колективній монографії, авторами якої є науково-педагогічні працівники кафедр менеджменту та економіки Національного транспортного університету; кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Державного університету інфраструктури та технологій; кафедри міжнародної економіки Національного авіаційного університету; кафедри обліку та оподаткування Київського національного торговельно економічного університету, кафедри маркетингу та управління бізнесом Національного університету «Києво-Могилянська академія», викладено ключові аспекти інноваційного розвитку підприємств транспортного комплексу на основі вивчення світового та вітчизняного досвіду. Наукове видання представляє результати дослідження сучасних інноваційних тенденцій на автомобільному, авіаційному, водному та залізничному видах транспорту.
732167 R
   72

Завальний Олександр В'ячеславович
Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства [Текст] : навч. посібник / О. В. Завальний, Т. М. Апатенко, Ю. В. Краснокутська ; Харк. нац. ун-т міського госп-ва імені О. М. Бекетова; ім. ХНУМГ : 2021, . - 226 c. рис.,. табл.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 200-203.

Анотація: У навчальному посібнику визначено основні принципи та інструментарії постановки завдань щодо проєктування підприємств індустрії гостинності та туризму, зокрема готельно-ресторанних комплексів, визначена методика розробки функціонального зонування ділянки території готелю та планувальної схеми будівель готельно-ресторанного призначення.
732168 R
   338

Димченко Олена Володимирівна
Основи стимулюючого тарифного регулювання діяльності теплоенергетичних підприємств України: підприємницький аспект [Текст] : монографія / О. В. Димченко, О. О. Рудаченко, Є. В. Мозговий ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; ім. ХНУМГ : 2021, . - 177 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 144-161.

Анотація: У монографії розроблено методичний підхід до застосування стимулюючого тарифного регулювання теплоенергетичних підприємств методом RAB, що дозволяє покращити фінансовий стан підприємства та попередити його кризу в майбутньому періоді.
t=1.0868430137634