Нові надходження книжкових видань
16 серпня 2021 - 22 серпня 2021

732199 R
   5

Міхєєв Олександр Миколайович
Радіоекологія [Текст] : навч. посібник / [О. М. Міхєєв, С. М. Маджд, О. В. Лапань, В. Ф. Фролов] ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2021, . - 260 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 257-259.

Анотація: У навчальному посібнику подано матеріал, який висвітлюється в існуючих чисельних підручниках з радіоекології в недостатньому обсязі. Зроблені акценти дадуть можливість читачу визначити значущість іонізуючої радіації як чинника довкілля та з'ясувати ступінь його шкідливості для людини в нормальних та екстремальних умовах.
732200 R
   63

Шварцман М. Е.
Очесывающая технология уборки урожая [Текст] : пособие по основам техники и технологии / М. Е. Шварцман, А. В. Тимченко ; [ООО "Укр.Агро-сервис"]; Бровин [ФЛП : 2021, . - 60 c. рис.,. табл.,. фот.,.

Анотація: Настоящее пособие посвящено инновационной технологии уборки урожая зерновых культур методом очесывания растений на корню без срезания стеблей. В пособии представлены такие аспекты технологии, как ее возникновение, возможности, преимущества и ограничения в сравнении с классическими технологиями уборки урожая. Также излагается информация о принципе действии жаток. Приведены сведения о технических характеристиках и конструкции жаток очесывающего типа "Славянка УАС". Описаны проблемы зерноводства, для решения которых целесообразно применять очесывающую технологию уборки. Рассмотрены сходства и различия однобарабанных и двухбарабанных жаток.
732197 R
   52

Новаковська Ірина Олексіївна
Геодезія [Текст] : навч. посіб. / І. О. Новаковська, П. Ф. Жолкевський, Н. Ф. Іщенко ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2021, . - 232 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 223-225.

Анотація: Містить основні питання щодо загальних відомостей з геодезії, геодезичних приладів та їх дослідження, Державних геодезичних мереж та геодезичних мереж згущення, а також інформацію про геодезичні роботи при землеустрої, топографо-геодезичне забезпечення аеропортів та інженерних споруд.
732199 R
   5

Міхєєв Олександр Миколайович
Радіоекологія [Текст] : навч. посібник / [О. М. Міхєєв, С. М. Маджд, О. В. Лапань, В. Ф. Фролов] ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2021, . - 260 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 257-259.

Анотація: У навчальному посібнику подано матеріал, який висвітлюється в існуючих чисельних підручниках з радіоекології в недостатньому обсязі. Зроблені акценти дадуть можливість читачу визначити значущість іонізуючої радіації як чинника довкілля та з'ясувати ступінь його шкідливості для людини в нормальних та екстремальних умовах.
732193 R
   338

Амрахов Вахид Тофиг оглы
Структурные изменения в развитии сферы агробизнеса и проблемы эффективного использования производственных ресурсов [Текст] : монография / Амрахов Вахид Тофиг оглы ; Западнодонбасский ин-т Частного акционерного об-ва "Высшее учебное "Межрегиональная акад. управления персоналом"; Днепр ПП : Акцент, . - 256 c. a-ил. Бiблiогр.: с. 246-255.

Анотація: У монографії розглядаються економічні аспекти та особливості формування ділових відносин в аграрній сфері, ціноутворення та його ланки, сутність структурних змін у виробництві, оцінюються виробничі ресурси та рівень їх використання; за допомогою економічних і математичних методів моделюється використання виробничих ресурсів, застосування цифрових технологій у розвитку агробізнесу та ефективного використання ресурсів, механізму управління агробізнесом.
732192 R
   327

Іщенко Ігор Васильович
Технології сучасних міжнародних відносин [Текст] : колективна монографія / [І. В. Іващенко, О. Ю. Висоцький, В. О. Пермінов та ін.] ; за заг. ред. І. В. Іщенка ; Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Каф. міжнародних відносин; Дніпро ПП : Акцент, . - 292 c. Бiблiогр.: с. 262-291.

Анотація: Монографія написана і підготовлена до видання колективом кафедри міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара як підсумкова наукова праця, що завершує трьохрічний цикл з виконання науково-дослідної теми «Технологічний вимір міжнародних відносин», державний реєстраційний номер: 0119UI00400. У монографії розглядаються найбільш актуальні виміри сучасних міжнародних відносин у контексті технологій їх функціонування. Враховуючи сучасну тенденцію динамічного переходу від моноцентричності, що склалась у міжнародній взаємодії після холодної війни, до багатоцентричності, особлива увага науковців – авторів цієї роботи зосереджена на дослідженні конфліктної взаємодії, її моделях і практиці вирішення. Розглядаються важливі аспекти сучасної дипломатії, орієнтовані на soft power, зміну акцентів суб’єктносгі взаємодії з національного на регіональний та місцевий рівні. Висвітлено сучасні технології національної безпеки, що ґрунтуються на інформаційному забезпеченні, зниженні рівня загроз застосування хімічної зброї. Піднесено важливу проблему іміджу країни, зовнішній прояв якого мас підживлюватись внутрішніми чинниками розвитку демократії, громадянського суспільства. Нарешті, досліджено, у дусі конструктивізму, міжрегіональну взаємодію, детерміновану ресурсним забезпеченням та інтересами міжнародних акторів.
732191 R
   332

Кучер Анатолій Васильович
Науково-методологічні засади визначення економічної ефективності застосування інновацій у сфері охорони й раціонального використання ґрунтових ресурсів [Текст] : монографія / А. В. Кучер, Є. М. Улько, О. В. Анісімова ; за ред. А. В. Кучера ; НААН України, ННЦ "Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського"; О. [Бровін : 2021, . - 312 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 275-310.

Анотація: У монографії обґрунтовано теоретичний, методологічний і прикладний концепти системного оцінювання ефективності застосування інновацій для сталого управління ґрунтовими ресурсами. Уточнено понятійно-категорійний апарат і класифікацію ефективності; узагальнено методологічні підходи й сформовано систему принципів, методів, критеріїв і показників для визначення економічної ефективності земельних інновацій. Проаналізовано стан, тенденції й ефективність меліорації ґрунтів в Україні. Запропоновано й апробовано науково-методичні засади визначення економічної ефективності меліорації ґрунтів і меліоративних інвестиційно-інноваційних проєктів. Здійснено техніко-економічне обґрунтування меліоративних інвестиційно-інноваційних проєктів. Викладено результати економетричного моделювання наслідків забруднення ґрунтів важкими металами.
732189 R
   63

Ревтьє-Уварова Аліна Вікторівна
Наукові основи адаптивного напряму хімізації чорноземних ґрунтів Лівобережного Лісостепу України [Текст] : наукове видання / [А. В. Ревтьє-Уварова, О. В. Доценко, М. В. Лісовий та ін.] ; НААН України, ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського"; Бровін [ФОП : 2020, . - 72 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 64-72.

Анотація: Представлено наукові основи адаптивного напряму хімізації чорноземних ґрунтів Лівобережного Лісостепу України, які ґрунтуються на комплексному врахуванні природних та антропогенних чинників, закономірностях їх впливу на продуктивність агроценозів та якісний стан ґрунтів. Наведено напрями змін агрохімічних показників чорнозему типового, варіації врожайності та агропотенціалів продуктивності сільськогосподарських культур залежно від тривалості та інтенсивності удобрення. Визначено теоретичні основи адаптивно-спрямованого застосування добрив та наведено комплекс заходів адаптивного напряму регулювання продуктивності сільськогосподарських культур.
732188 R
   338

Дружинін Анатолій Вікторович
Організація і планування будівництва [Текст] : навч. посіб. для здоб. вищої освіти спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" другого (магістерського) рівня / А. В. Дружинін, О. А. Давиденко, С. М. Братішко ; Харківський національний університет будівництва та архітектури; Бровін [ФОП : 2021, . - 122 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 117-119.

Анотація: Викладений структурований матеріал, який допоможе студентам розробити розділ "Організація будівництва" в дипломному проекті магістра відповідно до сучасних організаційних рішень з високою економічною ефективністю прийнятого варіанта.
732187 R
   63

Коляда В. П.
Науково-методичні засади оцінки проявів ерозійних процесів та їх мінімізації на схилових землях Північного Степу України [Текст] : наук.-метод. посіб. / [В. П. Коляда, О. В. Круглов, П. Г. Назарок та ін ] ; НААН України, ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського"; Бровін [ФОП : 2021, . - 64 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 51-55.

Анотація: В підготовленому науково-методичному посібнику викладено засади оцінки проявів ерозійних процесів та їх мінімізації на схилових землях Північного Степу України..
732180 R
   34


Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах (до 30-ї річниці незалежності України та 25-річчя конституції України) [Текст] : [матеріали круглого столу], м. Харків, 27 травня 2021 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. історії держави і права України і заруб. країн, Від-ня теорії та історії держави і права, Асоц. випускників Нац. юрид. ун-ту ім. Я. Мудрого ; [орг. комітет: В. Д. Гончаренко, Т. М. Слінько, А. О. Булгаков та ін.]; Бровін [ФОП : 2021, . - 154 c. 100 Бібліогр. в кінці ст..
732178 R
   004

Корченко Анна Олександрівна
Технології виявлення та попередження кібератак [Текст] : навч. посіб. / А. Корченко, В. Гребенюк ; Національний авіаційний університет; 2021 Київ : НАУ, . - 108 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 108.

Анотація: У навчальному посібнику сформована класифікація сучасних атак, запропоновані базові характеристики для систем виявлення вторгнень та проведений аналіз програмних і програмно-апаратних засобів та систем виявлення вторгнень.
732177 R
   55

Мончак Лев Савович
Основи прикладної геохімії нафти і газу [Текст] : підручник / Л. С. Мончак, О. М. Трубенко ; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Івано-Франківськ [ІФНТУНГ] : 2021, . - 246 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi тем.

Анотація: Підручник складається з семи розділів, у яких відображено основні теоретичні та практичні питання прикладної геохімії нафти і газу. Висвітлено основи загальної геохімії Землі та її геосфер, геохімію карбону та органічні речовини. Значну увагу приділено прикладним питанням, зокрема використанню геохімічних досліджень для прогнозування нафтогазоносності і проведення пошуково-розвідувальних робіт як на суші, так і на морі; контролювання розробки, експлуатації нафтогазових родовищ, підземних сховищ газу та стану довкілля.
732175 R
   657

Макаренко Андрій Петрович
Організація бухгалтерського процесу на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / А. П. Макаренко, Т. О. Меліхова ; Інженерний навч.-наук. ін-т Запорізького нац. ун-ту; Запоріжжя [ЗНУ] : 2021, . - 200 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 192-199.

Анотація: У навчальному посібнику розкриті питання організації бухгалтерського процесу на підприємстві, а саме наведено: накази про облікову політику та організацію обліку, графіки документообігу, оперограми первинних документів, робочий план рахунків, схеми руху первинних документів, посадові інструкції та інші. Викладено основи організації обліку, в яких розподілено окремо накази про облікову політику та організацію обліку, описано функціонування облікових підрозділів, бухгалтерський контроль та відповідальність за порушення. За кожною темою у посібнику наведено лекційний матеріал, питання для самоконтролю, тести, практичні приклади з рішеннями та вправи для самостійного виконання.
732174 R
   33


Збірник тез доповідей XVIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених "Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізаціїі" [Текст] : [редкол.: Т. А. Бінчаровська та ін.] ; Західноукраїнський нац. ун-т, Рада молод. вчених; Тернопіль ЗУНУ : 2020, . - 124 c. рис.,. табл.,. 100 Бібліогр. в кінці ст..
732173 R
   37


Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму [Текст] : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 трав. 2021 р. / Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Західноукр. нац. ун-т, Чернів. торговельно-економічний ін-т Київського нац. торг.-екон. ун-ту [та ін.] ; [голов. ред.: М. М. Тріпак, І. Л. Гуменюк ; редкол.: Zielińska та ін.]; спец. [Поділ. : 2021, . - 354 c. а-іл. 100 Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Збірник містить матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму», яка відбулася 27-28 травня 2021 р. (Подільський спеціальний навчально–реабілітаційний соціально-економічний коледж, м. Кам’янець-Подільський), з актуальних питань сучасної економічної науки, освіти та соціальної реабілітації в умовах інклюзії.
732172 R
   51

Коваленко Людмила Борисівна
Збірник тестових завдань з вищої математики для менеджерів [Текст] : навч. посіб. / Л. Б. Коваленко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; О. ім. : ХНУМГ, . - 473 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 471-472.

Анотація: Поданий «Збірник тестових завдань з вищої математики для менеджерів» є логічним продовженням підручника «Вища математика для менеджерів» (авт. – Л. Б. Коваленко) – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019, рекомендований Вченою радою ХНУМГ імені О. М. Бекетова (протокол № 12 від 06.07.18 р.). Разом вони утворюють навчальний комплекс по курсу «Вища та прикладна математика (Вища математика)» для студентів, що навчаються за спеціальністю 073 – Менеджмент організацій. Друге видання доповнено розділами із застосуванням методів лінійної алгебри, математичного аналізу у розв’язанні прикладних задач за фахом.
732171 R
   658

Момот Тетяна Валеріївна
Стратегічний моніторинг ділової репутації підприємств водопостачання та водовідведення за групами зацікавлених осіб [Текст] : монографія / Т. В. Момот, Ю. І. Мізік, О. О. Конопліна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; О. ім. : ХНУМГ, . - 171 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 127-146.

Анотація: У монографії розглянуто проблеми розробки методики комплексного оцінювання рівня ділової репутації підприємств водопостачання та водовідведення, що дає можливість оцінити вклад окремих груп зацікавлених осіб формування ділової репутації, розробки комплексу управлінських заходів із впровадження системи стратегічного моніторингу ділової репутації на підприємствах водопостачання та водовідведення. Розроблено підхід до формування системи управління шляхом формування та впровадження системи стратегічного моніторингу ділової репутації, заснований на оцінці, аналізі, прогнозуванні та контролі рівня ділової репутації підприємств.
732170 R
   338


Місто. Культура. Цивілізація: виклики сучасності [Текст] : матеріали міжнародної науково-теоретичної інтернет-конференції (Квітень 2021 р.) / [орг. ком.: Бабаєв В. М. (голова), Сухонос М. К., Корженко В. В. та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; імені [ХНУМГ : 2021, . - 280 c. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
732166 R
   332

Мамонов Костянтин Анатолійович
Основи земельного адміністрування: технічні аспекти [Текст] : навч. посіб. / К. А. Мамонов, С. Г. Нестеренко, Ю. Б. Радзінська ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; О. ім. : ХНУМГ, . - 103 c. табл.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 96-102.

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто теоретичні положення, технічні та методичні аспекти земельного адміністрування, моніторингу та охорони земель.
732164 R
   336

Пономаренко Володимир Степанович
Фінансування університету. Проблеми, варіанти рішень [Текст] : монографія / В. С. Пономаренко ; [Харк. нац. екон. ун-т імені Семена Кузнеця]; С. ім. : ХНЕУ, . - 100 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 73-74.

Анотація: Розглянуто питання формування державного замовлення на фахівців із вищою освітою у його взаємодії із правилами прийому до ЗВО та системою фінансування. Обґрунтовано необхідність у спеціалізації ЗВО на певних технічних та природничих спеціальностях, що потребують потужної лабораторної бази, без якої неможливо підготувати компетентних фахівців із вищою освітою. Сформульовано пропозиції щодо створення окремих бюджетних програм для компенсації витрат ЗВО на проведення акредитації та для компенсації плати за фактичні витрати на комунальні послуги студентам, які проживають у гуртожитках. Запропоновано економічно обґрунтовані зміни до системи розподілу видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їхньої освітньої, наукової та міжнародної діяльності. Запропоновано механізми зацікавлення суб'єктів господарювання до інвестування в освіту та науку.
t=1.1673510074615