Нові надходження книжкових видань
16 серпня 2021 - 22 серпня 2021

732161 R
   621.5

Пелевін Леонід Євгенійович
Тестування пневматичних систем будівельної техніки [Текст] : навч. посібник для студ. ВНЗ, які навч. за спец. 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування", 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", 015.11 "Професійна освіта. Машинобудування" / Л. Є. Пелевін, Є. В. Горбатюк, С. Ю. Комоцька; Київ [КНУБА] : 2021, . - 108 c. рис.,. табл.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 102.

Анотація: Наведено відомості про утворення та розподіл стисненого повітря; про пневмоприводи і пневмообладнання; умовні позначення на пневматичних схемах; опис навчального пневмостенда для виконання практичних робіт; теоретичні відомості та послідовність виконання відповідно до тематики кожної практичної вправи; контрольні запитання за відповідною тематикою.
732160 R
   338

Богдан Наталія Миколаївна
Управління якістю туристських послуг [Текст] : підручник / Н. М. Богдан, І. М. Писаревський, С. О. Погасій ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; ім. ХНУМГ : 2021, . - 340 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 335-339.

Анотація: У підручнику розглядаються проблеми управління якістю послуг, що надають туристські підприємства. Висвітлюються найважливіші етапи розвитку систем якості, сучасний стан теорії та практики управління якістю в туризмі. Досліджуються соціально-економічні аспекти якості, принципи та методи її оцінки, організаційно-методичні основи забезпечення, дотримання якості, управління якістю та підвищення якості туристських послуг. Розглядаються організаційно-економічний механізм управління та контролю якості в туризмі та умови його реалізації на українських туристських підприємствах у сучасних умовах. Приділено увагу сучасному стану розвитку таких інструментів підвищення якості послуг, як стандартизація, сертифікація, ліцензування та особливостям їх використання в туризмі.
732159 R
   656

Лобашов Олексій Олегович
Інженерно-транспортна експертиза при розслідуванні ДТП [Текст] : навч. посібник / [Лобашов О. О.. Сабадаш В. В., Ткаченко І. О. та ін.] ; Харк. нац. ун-т міського госп-ва імені О. М. Бекетова; ім. ХНУМГ : 2021, . - 340 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 293-295.

Анотація: Навчальний посібник розроблений для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 275 – Транспортні технології. Розглянуто понятійний апарат, що використовується при проведенні інженерно-транспортної експертизи. Наведені методи її проведення.
732157 R
   624

Шишкіна Олександра Олександрівна
Теоретичні і практичні проблеми будівництва та цивільної інженерії [Текст] : навч. посібник / Шишкіна О. О., Шишкін О. О. ; Криворізький нац. ун-т; Чернявський Видавець : 2021, . - 144 c.

Анотація: Навчальний посібник включає сукупність визначення теоретичних і практичних проблем будівництва та цивільної інженерії. Особливу увагу приділено сучасним методам, зокрема Будівельному інформаційному моделюванню. Використано нормативні документи, рекомендації та керівництва з будівельних технологій.
732156 R
   007

Шишкіна Олександра Олександрівна
Керування морфологією будівельних об'єктів [Текст] : навч. посібник / О. О. Шишкіна ; Криворізький нац. ун-т; Чернявський Видавець : 2021, . - 284 c. граф.,. рис.,.

Анотація: Посібник включає сукупність існуючих підходів до визначення "будівельний об'єкт" та "морфологія будівельного об'єкта". Визначено склад та взаємний вплив елементів будівельного об'єкта, що дозволяє обирати шляхи впливу на певні їх елементи в процесі підготовки дисертацій за спеціальністю "Будівництво та цивільна інженерія". Використано нормативні документи, рекомендації та керівництва з технології виготовлення й випробування в'яжучих речовин, бетонної суміші й бетону.
t=0.80276393890381