Нові надходження книжкових видань
11 серпня 2021 - 11 2021

733656 B
   628


Проблеми природного і штучного освітлення: Посібник до ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення" [Текст] : [навч.-метод. вид.] / [за ред. М. О. Любича, Ю. С. Громадського, І. Ю. Черкашина] ; [Програма UNDP в Україні ; ТОВ "ЕТІН"]; Київ [ДІА] : 2019, . - 180 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 179.

Анотація: У посібнику розглянуто сучасні енергетичні та світлотехнічні питання освітлення, наведено основні світлотехнічні поняття та величини, сформульовано загальні вимоги до освітлення з урахуванням специфіки енергетичного комплексу України за дефіциту маневрових електрогенеруючих потужностей для надійного електрозабезпечення споживачів.Посібник є систематизованим джерелом нагальної інформації у галузі енергоефективності та енергоефективного освітлення, проєктування.
733653 B
   51


Словник математичної термінології (проєкт) [Текст] : НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т укр. мови ; [уклад. Ф. Калинович]; дім [Вид. : 2020, . - 117 c.

Анотація: 733653 B 51 Словник математичної термінології (проєкт) [Текст] / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т укр. мови ; [уклад. Ф. Калинович]. - репринт. вид. - Київ : [Вид. дім Дмитра Бураго], 2020. - 117 с. - (Серія "Словникова спадщина України"). - Уклад. зазнач. на звороті тит. арк. «Словник математичної термінології» – перша спроба узагальнювального опису й унормування українських математичних термінів. Він віддзеркалює історію розвитку української термінологічної думки 20-х – початку 30-х років, непрості спроби формування соборної української наукової мови, пошуки та яскраві знахідки в позначенні понять математики. Словник є надійним путівником математичними текстами своєї епохи і важливим джерелом наукової й історико-культурної інформації. Хоч не всі терміни, подані в ньому, увійшли до сучасної математичної терміносистеми, ця праця засвідчує багатство виражальних засобів української мови.
733597 R
   621.4

Касілов В. Й.
Термодинамічні процеси в теплових енергетичних установках [Текст] : навчальний посібник для студ. технічних спец. / В. Й. Касілов, О. В. Касілов, Л. І. Тютюник [та ін.] ; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"; "Точка" Вид-во : 2021, . - 102 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 101.

Анотація: У навчальному посібнику «Термодинамічні процеси в теплових енергетичних установках» наведено матеріали, які необхідні для студентів технічних спеціальностей для вивчення курсів теплоенергетичних процесів виробництва електроенергії та теплоти, енергозбереження. Більшість задач, які виникають при розгляді енергетичних об’єктів та зв’язаних з ними питань охорони навколишнього середовища, можливо звести до розгляду послідовних процесів передачі енергії від одної системи до іншої. Закономірності перетворення енергії є предметом термодинаміки. У посібнику розглядається характер обмежень та формулюються загальні принципи, які дозволяють досліджувати процеси перетворення енергії та устаткування, що реалізує ці процеси.
733158 R
   629.7


Безпілотна авіація України [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. в межах IV Міжнар. симпозіуму "Соціокультурний дискурс глобалізованого світу: Наука, Освіта, Комунікація", 14 квітня 2021 р. / [упоряд. : В. М. Гребенніков, О. А. Юрченко ; відп. за вип. В. М. Гребенніков] ; Національний авіаційний ун-т України, Ін-т лінгвістики та соц. комунікацій, Каф. історії та документознавства; Київ [НАУ] : 2021, . - 68 c. а-iл. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
733158 R
   629.7


Безпілотна авіація України [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. в межах IV Міжнар. симпозіуму "Соціокультурний дискурс глобалізованого світу: Наука, Освіта, Комунікація", 14 квітня 2021 р. / [упоряд. : В. М. Гребенніков, О. А. Юрченко ; відп. за вип. В. М. Гребенніков] ; Національний авіаційний ун-т України, Ін-т лінгвістики та соц. комунікацій, Каф. історії та документознавства; Київ [НАУ] : 2021, . - 68 c. а-iл. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
733157 R
   61

Азархов Олександр Юрійович
Надання першої допомоги [Текст] : навч. посібник для дисципліни "Основи безпеки життєдіяльності" для студ. вищ. навч. закладів та коледжів України немедичного профілю / О. Ю. Азаров, В. М. Зюзь, Т. М. Бабич, В. В. Балухтіна ; ДВНЗ "Приазовський держ. технічний ун-т"; Маріуполь [ПДТУ] : 2021, . - 240 c. а-iл. а-кол. iл. Бiблiогр.: с. 104-106 та 237-239.

Анотація: У навчальному посібнику викладено надання першої медичної допомоги на сучасному науковому та педагогічному рівні з урахуванням міжнародного досвіду. Наведено основні відомості про анатомічну будову і фізіологічні функції систем організму людини, що дозволить провести діагностику ушкодження безпосередньо на місці події, та керівництво до дії по наданню невідкладної домедичної першої допомоги при нещасних випадках в різних обставинах.
733155 R
   63

Борисенко^GОлександр Ігорович Олександр Ігорович^BО. І.
Прогнозування поширення пожеж та осередків шкідливих комах у соснових лісах засобами ГІС [Текст] : монографія / Борисенко О. І., Мєшкова В. Л. ; Держ. агентство ліс. ресурсів України, НАН України, НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького; Харків [Планета-Прінт] : 2021, . - 149 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 127-145.
733153 R
   338


Управління економікою: теорія та практика. Чумаченківські читання [Текст] : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т економіки промисловості, Акад. економічних наук України ; [редкол.: О. О. Хандій (голов. ред.), В. І. Ляшко (відп. ред.), В. Є. Куриляк та ін.]; НАН [ІЕП : 2020, . - 360 c. іл.,. табл.,. рис.,. Бібліогр. наприкінці ст..
7333151 R
    3

Матвієнко Володимир Павлович
Терен життя [Текст] : [наук.-попул. вид.] / В. П. Матвієнко; думка Наукова : 2020, . - 279 c. фот.,. кол.
t=2.4390079975128