Нові надходження книжкових видань
26 липня 2021 - 01 серпня 2021

731750 R
   06


IX Луньовські читання "Проблеми музейної освіти в Україні" [Текст] : матеріали наук.-практ. семінару, 30 березня 2018 р.^BВип. 5 / [уклад. О. Г. Павлова] ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Іст. ф-т, Каф. історіографії, джерелознавства та археології [та ін.]; імени [ХНУ : 2020, . - 200 c. фот.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..

Анотація: Матеріали збірника присвячені актуальним проблемам сучасного музеєзнавства – дослідженню, збереженню та використанню музейних колекцій. Автори статей висвітлюють питання наукових підходів до організації консервації та реставрації музейних пам‟яток, а також стан реставраційної практики в Україні, презентують історичний доробок музеєзнавців та їх внесок у розвиток музейної справи та збереження історико-культурної спадщини, передають досвід організації зберігання та вивчення колекцій. Учасники круглого столу обговорили сучасні форми та інтерактивні методи популяризації музейних колекцій, проблеми розкриття інформаційного потенціалу музейного предмету.
731749 R
   32


Восьмі Бандерівські читання "Український націоналізм у сучасному ідеологічному протистоянні" [Текст] : [збірник матеріалів] / [упор.: Ю. Сиротюк, Т. Бойко, Ю. Олійник] ; Недержавний аналітичний центр "Українські студії стратегічних досліджень"; "УССД", [НАЦ : 2021, . - 352 c. Бiблiогр. у виносках.
731747 R
    31


VI Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених "Соціально-політичні проблеми сучасності" [Текст] : тези доп., 25 березня 2021 р. / Ун-т імені Альфреда Нобеля, Каф. права, політології та міжнародних відносин; імені [Ун-т : 2021, . - 88 c. табл.,. Бібліогр. наприкінці ст..
731744 R
   34


2 XII Всеукраїнська науково-практична конференція "Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави та євроінтеграції" [Текст] : тези доп., 22 квітня 2021 р. / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. права, політології та міжнар. відносин; Альфреда ім. : [Університет, . - 232 c. 100 Бiблiогр. наприкiнцi ст..
731748 R
   32

Щедрова Галина Петрівна
Політичні конфлікти і кризи в сучасній Україні та світі: практична реалізація врегулювання [Текст] : монографія / [Г. П. Щедрова та ін.] ; за заг. ред. Г. П. Щедрової ; Університет імені Альфреда Нобеля; ім. [Університет : 2021, . - 160 c. а-iл. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
731742 R
   657

Сторожук Тетяна Миколаївна
Розвиток бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні [Текст] : монографія / [Сторожук Т. М., Занько Б. М., Колісник О. П. та ін.] ; за заг. ред. Т. М. Сторожук ; Університет Державної фіскальної служби України; Ірпінь [УДФСУ] : 2021, . - 256 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi глав.
731741 R
   697

Ратушняк Георгій Сергійович
Будівельна теплофізика [Текст] : практикум / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна ; Вінницький національний технічний університет; 2021 Вінниця : ВНТУ, . - 51 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 40.
731738 R
   621.3

Войтюк Юрій Петрович
Монтаж пристроїв блискавкозахисту будівель та споруд [Текст] : навч. посіб. / Ю. П. Войтюк, Д. Г. Писаренко ; Вінницький національний технічний університет; 2021 Вінниця : ВНТУ, . - 94 c. граф.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 80.
731737 R
   54

Діденко Наталя Олександрівна
Прямий синтез координаційних сполук купруму(II) із заміщеними тіоамідами [Текст] : монографія / Н. О. Діденко, А. П. Ранський ; Вінницький національний технічний університет; ВНТУ : 2021, . - 112 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
731736 R
   628

Джеджула В'ячеслав Васильович
Вентиляція та кондиціювання громадських об'єктів [Текст] : навч. посіб. / В. В. Джеджула ; Вінницький національний технічний університет; 2021 Вінниця : ВНТУ, . - 71 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 69-70.
731734 R
   51

Дубовой Володимир Михайлович
Моделювання об'єктів і систем [Текст] : лаб. практикум / [В. М. Дубовой, О. Д. Никитенко, М. С. Юхимчук, А. В. Галущак] ; Вінницький національний технічний університет; 2021 Вінниця : ВНТУ, . - 157 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 155-156.
731733 R
   621.3

Азаров Олексій Дмитрович
Генерування високолінійних пилкоподібних сигналів на базі ЦАП з низькоглітчевим кодуванням [Текст] : монографія / О. Д. Азаров, О. Г. Муращенко, О. І. Черняк ; Вінницький національний технічний університет; 2021 Вінниця : ВНТУ, . - 132 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 118-131.
731731 R
   005

Вахович І.М.
Функціональні аспекти фінансового менеджменту як інструменту управління економічними системами [Текст] : монографія / Вахович І. М.. Дорош В. Ю., Диль Х. М. [та ін. ; за ред. Вахович І. М.] ; Луцький національний технічний університет; іміджу Відділ : 2021, . - 211 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. у виносках.
731730 R
   339

Жаворонкова Галина Василівна
Попередження та управління світовими кризами [Текст] : навч. посіб. / [Г. В. Жаворонкова, В. О. Жаворонков, Н. В. Коваленко, С. Г. Мізюк] ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2021, . - 192 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 179-190.
731729 R
   669

Макуров Сергій Леонідович
Спеціальна електрометалургія [Текст] : навч. посібник для студ. ВНЗ / С. Л. Макров, Л. І. Тарасюк ; ДВНЗ "Приазовський держ. технічний ун-т"; Маріуполь [ПДТУ] : 2021, . - 247 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
731727 R
   658

Новаковська Ірина Олексіївна
Сучасний менеджмент і маркетинг нерухомості [Текст] : навч. посібник / [І. О. Новаковська, Н. Ф. Іщенко, Л. Р. Скрипник, І. В. Славін] ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2021, . - 248 c. а-iл. Бiблiогр. наприкiнцi тем та с.227-229.
731724 R
   63


Новітні системи землеробства та технології вирощування сільськогосподарських культур: внесок молодих вчених [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів в Україні, 25 листоп. 2020 р. / [редкол. : В. Ф. Камінський (голов. ред. та ін.] ; НААН України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН"; Новітні системи землеробства та технології вирощування сільськогосподарських культур: внесок молодих вчених^Eматеріали наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених і спеціалістів в Україні, 25 листоп. 2020 р. Національна акад. аграрних наук України, ННЦ "Ін-т землеробства" "ТВОРИ"] [ТОВ : [2020], . - 52 c. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
731716 R
   629.3


Автомобілі [Текст] : метод. рекомендації до виконання курсового проекту / Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т" ; [уклад.: А. М. Григорович, Н. В. Кобріна, А. В. Маковецький]; Харків ХАІ : 2021, . - 40 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 35.
731712 R
   339

Калініна Ольга Миколаївна
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст] : навч. посібник / О. М. Калініна ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2021, . - 48 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 45-46.
731726 R
   621


VI Міжнародна конференція "Проблеми зняття з експлуатації об'єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища [Текст] : зб. матеріалів, 27-29 квіт. 2021 р., м. Славутич / Славутицька міськрада Київської області; "Чернігівська НУ : 2021, . - 312 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..
731728 R
   004


Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2021) [Текст] : Чотирнадцята міжнародна науково-практична конференція, 18-19 травня 2021 р. Київ, Україна: збірка тез / Національний авіац. ун-т, Інженерна акад. України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування [та ін.]; Київ [НАУ] : 2021, . - 256 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст..
731725 R
   63


Поєднання науки, освіти, практичного виробництва справедливого продажу якісної органічної продукції [Текст] : матеріали XI міжнар. наук.-практ. конф., 2020 р. / [за ред. В. Ф. Камінського] ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН"; "Твори"] [ТОВ : 2020, . - 139 c. а-рис. Бібліогр. наприкінці ст..

Анотація: Представлено результати наукових досліджень з питань виробництва та споживання органічної продукції. Розкриті важливі питання впровадження органічного виробництва та визначено перспективні напрями подальших наукових досліджень. Проаналізовано сучасний стан використання земельних ресурсів в основних ґрунтово-кліматичних зонах України з урахуванням соціальних, політичних, економічних, енергетичних і екологічних реалій сьогодення.
731722 R
   37

Осадчий Іван Григорович
Педагогіка якості освіти: бери і роби [Текст] : посіб. із менеджменту якості для керівників закл. загальної середньої освіти / І. Г. Осадчий; світ] [Шкільний : 2021, . - 272 c. а-iл. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
731720 R
   69

Мілейковський Віктор Олександрович
Експериментальні аеродинамічні дослідження вентиляційних систем [Текст] : навч. посіб. для магістрантів спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" спец. "Теплогазопостачання і вентиляція" / В. О. Мілейковський; Київ [ЮСТОН] : 2021, . - 216 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 167-168.
731719 R
   57

Олійник Володимир Петрович
Апаратні методи досліджень в біології та медицині [Текст] : навч. посіб. / В. П. Олійник ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; 2021 Харків : ХАІ, . - 112 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 108-109.
731717 R
   336

Ліхоносова Ганна Сергіївна
Податковий контроль [Текст] : навч. посіб. / Г. С. Ліхоносова ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; 2021 Харків : ХАІ, . - 160 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 156-159.
731715 R
   629.7

Субота Анатолій Максимович
Пілотажно-навігаційні комплекси [Текст] : конспект лекцій / А. М. Субота, В. Г. Джулгаков, Д. В. Сокол ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; 2021 Харків : ХАІ, . - 128 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 126-127.
731714 R
   621

Данилов Віталій Миколайович
Практикум з теорії механізмів та машин [Текст] : навч. посіб. для самостійної роботи студ. / В. М. Данилов, О. І. Піддубний, І. І. Марунько ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; 2021 Харків : ХАІ, . - 72 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 70.
731713 R
   6

Висоцька Олена Володимирівна
Біоетика та фахова термінологія [Текст] : навч. посіб. / О. В. Висоцька, А. І. Трунова; 2021 Харків : ХАІ, . - 88 c. Бiблiогр.: с. 81-87.
731711 R
   53

Заболотний Олександр Віталійович
Метрологія і теорія вимірювань. [Текст] : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт / [уклад.: О. В. Заболотний, В. А. Заболотний] ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ"; 2021 Харків : ХАІ, . - 96 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 83.
731709 R
   336

Баркалая Анзорі
Як платити вчителям: Три приклади реформуввання національних систем оплати праці вчителів у Східній Європі [Текст] : А. Баркалая, Р. Туроніс, Я. Герчинський ; ред. Ян Герчинський ; Шведсько-український проект "Підтримка децентралізації в Україні"; 2021 Київ : Юстон, . - 170 c. граф.,. табл.,. c-портр. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
731707 R
   656

Колпаченко Надія Миколаївна
Практикум з економіки підприємств технічного сервісу [Текст] : навч. посібник / Н. М. Колпаченко, Ю. А. Сайчук, І. В. Луценко [та ін.] ; Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка; плюс ДІса : 2021, . - 252 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 245-251.
731706 R
   63


Матеріали XVII-го Міжнародного форуму молоді "Молодь і сільськогосподарська техніка у XXI сторіччі", 25-26 березня 2021 р. [Текст] : [збірка матеріалів форуму] / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка; ім. [ХНТУСГ : 2021, . - 458 c. іл.,. табл.,. 300 Бiблiогр. наприкiнцi ст.. - Алф. покажч.: с. 451-456.
731703 R
   339

Попадинець Назарій Миколайович
Регулювання розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів України: теорія та методологія [Текст] : монографія / Н. М. Попадинець ; НАН України, ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАНУ"; "Ін-т [ДУ : 2020, . - 337 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 281-313.
731702 R
   35

Сірик Зіновій Орестович
Методологія та практика фінансово-інвестиційного забезпечення місцевого самоврядування [Текст] : монографія / Зіновій Сірик ; Національний університет "Львівська політехніка"; "Омельченко [ФОП : 2020, . - 349 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 310-333.
731701 R
   336

Ломачинська Ірина Анатоліївна
Фінансова система: теоретико-методологічні домінанти інституційної трансформації в умовах економічних перетворень [Текст] : монографія / І. А. Ломачинська ; Чернігів. нац. технол. ун-т; Чернігів [ЧНТУ] : 2020, . - 372 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
731650 B
   016:001


Анотований покажчик дисертацій, захищених в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького (2004-2020) [Текст] : анот. бібліогр. покажч. / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; [уклад. Н. В. Демченко ; наук. ред. Г. М. Голиш]; . - c. Алф. покажч.: с. 349-355. - Показч. назв дис. та установ навч. закл.: с. 356-375.
731649 B
   01


Анотований каталог книжкових видань. 2020 [Текст] : НАН України ; [упоряд. : М. В. Язвинська, Ю. В. Діденко]; Київ "Академперіодика" : 2021, . - 336 c. Показч. установ НАН України: с. 327-334.
731648 R
   016:37


Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (2008-2018 рр.) [Текст] : бібліографічний покажчик / [уклад.: Т. М. Опря, Н. О. Козак, Н. А. Сторожук ; редкол. С. А. Коптлов (голова) та ін.] ; Кам'янець-Подільський ун-т ім. І. Огієнка; нац. [Кам'янець-Поділ. : 2019, . - 152 c. Алф. покажч.: с. 140-150.
731647 R
   016:37

Гресь Виктория Сергеевна ^4220 сост.
Профессор Вадим Григорьевич Кононенко [Текст] : биобиблиографический указатель / [сост.: В. С. Гресь, Т. В. Стригун, Н. М. Ткаченко ; авт. вступ. ст. И. В. Олейник] ; Нац. аэрокосм. ун-т имени Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т"; Харьков ХАИ : 2021, . - 128 c. c-портр. Алф. указ.: с. 104-115.
731646 R
   016:9

Вдовичин Роксолана
Василь Кучабський - історик, публіцист, бібліотекар [Текст] : матеріали до біобібліографії / Роксолана Вдовичин ; НАН України, Львівська нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника; нац. [Львівська : 2020, . - 160 c. Алф. покажч.: с. 149-158.
731645 R
   016:33

Коноваленко Тетяна Олександрівна ^4220 сост.
Сафонов Юрій Миколайович [Текст] : біобібліографічний покажчик / [уклад.: Т. О. Коноваленко, Н. А. Стельмах, М. Л. Романова ; наук. ред. О. В. Мельников] ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Наукова б-ка ім. М. В. Довнар-Запольського; Київ КНЕУ : 2021, . - 168 c. а-кол. iл.
731644 R
   016:52


Олександр Іванович Мороз. До 65-річчя від дня народження [Текст] : біобібліографічний покажчик / Національний університет "Львівська політехніка" ; [упоряд.: О. Н. Кузь, З. Р. Тартачинська]; Вид-во : 2020, . - 64 c. фот.,. кольор.
731645 R
   016:33

Коноваленко Тетяна Олександрівна ^4220 сост.
Сафонов Юрій Миколайович [Текст] : біобібліографічний покажчик / [уклад.: Т. О. Коноваленко, Н. А. Стельмах, М. Л. Романова ; наук. ред. О. В. Мельников] ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Наукова б-ка ім. М. В. Довнар-Запольського; Київ КНЕУ : 2021, . - 168 c. а-кол. iл.
731643 R
   016:53


Леонід Феоктистович Чорногор - професор Харківського національного університету Імені В. Н. Каразіна [Текст] : біобібліографічний поажчик / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна ; [уклад. В. Т. Розуменко]; ім. [ХНУ : 2020, . - 128 c. c-портр.
731642 R
   016:9


Юрій Володимирович Буйнов - доцент Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна [Текст] : біобібліографічний покажчик / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; [уклад.: О. Г. Павлова; наук. ред. С. І. Посохов; авт. вст. ст. С. І. Посохов, О. Г. Палова; уклад. бібліогр. С. Р. Марченко]; В. ім. : 2020^I[ХНУ, . - 36 c. фот.,. фот.,. кол. Алф. покажч.: с. 33-34.
731637 B
   35


Місцеве самоврядування та жінки -підприємиці: в пошуках ефективної моделі комунікації [Текст] : аналіт. дослідж. / [Дарина Дворніченко, Іван Харченко, Наталя Никифоренко та ін.] ; [Співпраця з Німеччиною (Deutsche zusammenarbeit), Deutsche Geseltschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Агенти змін]; м. Б. : [202-], . - 44 c. іл.,.
731626 B
   59


Червона книга Харківської області. Тваринний світ [Текст] : [науково-довідкове вид.] / [голов. ред В. А. Токарський, ред.: Г. О. Шандиков, Т. А. Атемасов] ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; ім. [ХНУ : 2019, . - 472 c. карти., табл.,. фот.,. кол. Бiблiогр. у виносках.
731603 B
   37

Костюк Мелоді
Українська для всіх [Текст] : як навчати тих, для кого українська мова не є рідною / М. Костюк, І. Хворостяний, І. Унгурян; " ТОВ : 2021, . - 248 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 244-247.
731627 B
   004


Fourth International Scientific and Technical Conference "Computer and Information Systems and Technologies" [Текст] : April 22-23, 2020 / Kharkiv national university of radioelectronics, ISMA University, National Aviation University [et al]; Plus [Disa : 2020, . - 90 c. іл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
t=2.288526058197