Нові надходження книжкових видань
19 липня 2021 - 25 липня 2021

731744 R
   34


2 XII Всеукраїнська науково-практична конференція "Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави та євроінтеграції" [Текст] : тези доп., 22 квітня 2021 р. / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. права, політології та міжнар. відносин; Альфреда ім. : [Університет, . - 232 c. 100 Бiблiогр. наприкiнцi ст..

Анотація: У збірнику тез доповідей науковців та студентів досліджуються актуальні питання реформування правової системи України в контексті євроінтеграції та основні напрями сучасного розвитку права і держави в Україні.
731748 R
   32

Щедрова Галина Петрівна
Політичні конфлікти і кризи в сучасній Україні та світі: практична реалізація врегулювання [Текст] : монографія / [Г. П. Щедрова та ін.] ; за заг. ред. Г. П. Щедрової ; Університет імені Альфреда Нобеля; ім. [Університет : 2021, . - 160 c. а-iл. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: Монографію присвячено практичній реалізації врегулювання політичних конфліктів і криз у сучасній Україні та світі. Розглядається коло проблем, пов'язаних із конкурентною боротьбою політичних партій у сучасній Україні, основними лініями розлому в ЄС, політичними процесами в умовах пандемії, політичними технологіями як засобом виходу з криз в мобілізаційній політичній системі, міграційними конфліктами та особливостями сучасної молодіжної політики. Автори здійснили комплексний аналіз конфліктів і криз в Україні та світі з використанням сучасних методів політичної науки.
731742 R
   657

Сторожук Тетяна Миколаївна
Розвиток бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні [Текст] : монографія / [Сторожук Т. М., Занько Б. М., Колісник О. П. та ін.] ; за заг. ред. Т. М. Сторожук ; Університет Державної фіскальної служби України; Ірпінь [УДФСУ] : 2021, . - 256 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi глав.

Анотація: Монографія видається у рамках теми дослідження «Розвиток бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні» (номер державної реєстрації 0116U006540). Монографія розкриває теоретичні та прикладні основи організації бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання; досліджує сучасний стан та напрями удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб’єктів підприємницької діяльності та державного сектору економіки з урахуванням зарубіжного досвіду; розглядає бухгалтерський облік як джерело контролю та прийняття управлінських рішень; висвітлює обліково-аналітичне моделювання фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання; розкриває необхідність удосконалення підготовки фахівців з обліку та оподаткування.
731741 R
   697

Ратушняк Георгій Сергійович
Будівельна теплофізика [Текст] : практикум / Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна ; Вінницький національний технічний університет; 2021 Вінниця : ВНТУ, . - 51 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 40.

Анотація: Посібник містить дев'ять розділів із описанням специфіки розрахунку огороджувальних конструкцій будівлі. В практикумі наведено основи теплотехнічного розрахунку будівель із застосуванням сучасних нормативних документів. При підготовці навчального посібника використано терміни, позначення та положення із нормативних баз України, наведених в державних стандартах.
731738 R
   621.3

Войтюк Юрій Петрович
Монтаж пристроїв блискавкозахисту будівель та споруд [Текст] : навч. посіб. / Ю. П. Войтюк, Д. Г. Писаренко ; Вінницький національний технічний університет; 2021 Вінниця : ВНТУ, . - 94 c. граф.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 80.

Анотація: В навчальному посібнику розглянуто практичні аспекти побудови сучасних систем блискавкозахисту будівель та інженерних споруд. Посібник призначено для студентів закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» під час проведення лекційних та лабораторно-практичних занять з дисципліни «Монтаж і експлуатація електроустановок», виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт.
731737 R
   54

Діденко Наталя Олександрівна
Прямий синтез координаційних сполук купруму(II) із заміщеними тіоамідами [Текст] : монографія / Н. О. Діденко, А. П. Ранський ; Вінницький національний технічний університет; ВНТУ : 2021, . - 112 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: В монографії розглянуто прямий синтез координаційних сполук купруму(ІІ) із заміщеними тіоамідами у протонних та апротонних розчинниках, досліджено їхні фізико-хімічні та функціональні властивості. Встановлено вплив окисника, природи органічного розчинника, тіоамідного ліганду, умов синтезу та розроблено методики прямого синтезу координаційних сполук купруму(ІІ) із арил- і гетарилтіоамідами. Синтезовані сполуки досліджені як потенційні додатки до індустріальних олив та регулятори росту сільськогосподарських рослин.
731736 R
   628

Джеджула В'ячеслав Васильович
Вентиляція та кондиціювання громадських об'єктів [Текст] : навч. посіб. / В. В. Джеджула ; Вінницький національний технічний університет; 2021 Вінниця : ВНТУ, . - 71 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 69-70.

Анотація: Посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни "Вентиляція та кондиціювання". Посібник містить основні теоретичні розділи, які розкривають суть курсу, запитання для перевірки знань.
731734 R
   51

Дубовой Володимир Михайлович
Моделювання об'єктів і систем [Текст] : лаб. практикум / [В. М. Дубовой, О. Д. Никитенко, М. С. Юхимчук, А. В. Галущак] ; Вінницький національний технічний університет; 2021 Вінниця : ВНТУ, . - 157 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 155-156.

Анотація: Лабораторний практикум з математичного моделювання об'єктів і систем містить 23 лабораторних роботи за темами: інструментальні засоби моделювання; характеристики моделей; основні види моделей; моделі в умовах невизначеності; імітаційне, аналітичне і чисельне моделювання; ідентифікація; застосування моделей.
731733 R
   621.3

Азаров Олексій Дмитрович
Генерування високолінійних пилкоподібних сигналів на базі ЦАП з низькоглітчевим кодуванням [Текст] : монографія / О. Д. Азаров, О. Г. Муращенко, О. І. Черняк ; Вінницький національний технічний університет; 2021 Вінниця : ВНТУ, . - 132 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 118-131.

Анотація: В монографії описано розробку методу та засобів генерування пилкоподібних сигналів підвищеної лінійності на базі ЦАП із низькоглітчевим кодуванням. Метою досліджень є покращення лінійності цифрових генераторів пилкоподібних сигналів на основі ЦАП із ваговою надлишковістю. Досліджено вплив глітчів на швидкість порозрядного аналого-цифрового перетворення. Запропоновано структурну організацію генераторів вказаних аналогових сигналів на основі фібоначчієвого цифроаналогового перетворювача та використання швидкодіючих фібоначчієвих лічильників.
731731 R
   005

Вахович І.М.
Функціональні аспекти фінансового менеджменту як інструменту управління економічними системами [Текст] : монографія / Вахович І. М.. Дорош В. Ю., Диль Х. М. [та ін. ; за ред. Вахович І. М.] ; Луцький національний технічний університет; іміджу Відділ : 2021, . - 211 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. у виносках.

Анотація: Монографія присвячена обґрунтуванню функціональних аспектів фінансового менеджменту як інструменту управління економічними системами. Зокрема, розглядаються такі питання як фінансовий менеджмент та чинники розвитку регіональних економічних систем, бюджетна ефективність в системі фінансового менеджменту територій, фінансовий ринок та роль фінансової інклюзії в управлінні економічними системами, підвищення ефективності кредитного менеджменту у розвитку соціально-економічних систем.
731730 R
   339

Жаворонкова Галина Василівна
Попередження та управління світовими кризами [Текст] : навч. посіб. / [Г. В. Жаворонкова, В. О. Жаворонков, Н. В. Коваленко, С. Г. Мізюк] ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2021, . - 192 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 179-190.

Анотація: Навчальний посібник укладений відповідно до навчальної програми з дисципліни «Попередження та управління світовими кризами». Видання містить основні теоретичні відомості, запитання та завдання для перевірки знань, практичні завдання, питання для самостійного вивчення, рекомендовану літературу.
731729 R
   669

Макуров Сергій Леонідович
Спеціальна електрометалургія [Текст] : навч. посібник для студ. ВНЗ / С. Л. Макров, Л. І. Тарасюк ; ДВНЗ "Приазовський держ. технічний ун-т"; Маріуполь [ПДТУ] : 2021, . - 247 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..

Анотація: Наведена інформація стосовно процесів спеціальної електрометалургії (СЕМ), розглянуто вплив переплавних процесів на якість сталі. Оговорено задачі та можливості, умови впровадження процесів СЕМ у виробництво.
731727 R
   658

Новаковська Ірина Олексіївна
Сучасний менеджмент і маркетинг нерухомості [Текст] : навч. посібник / [І. О. Новаковська, Н. Ф. Іщенко, Л. Р. Скрипник, І. В. Славін] ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2021, . - 248 c. а-iл. Бiблiогр. наприкiнцi тем та с.227-229.

Анотація: Навчальний посібник підготовлений відповідно до освітньо-професійних програм підготовки фахівців ОС "Магістр" за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій", ОПП "Землеустрій та кадастр" і "Геоінформаційні системи і технології" Національного авіаційного університету. Висвітлено матеріал, присвячений викладенню методів менеджменту і маркетингу у сучасних умовах ринкової трансформації економіки України.
731602 B
   629.7

Козярчук Леонід Леонідович
Українські та польські мотодельтаплани (1980-2015) [Текст] : фотоальбом / Леонід Козярчук; 2021, . - c.
731601 B
   629.7

Козярчук Леонід Леонідович
Автожири й гелікоптери Ігоря Бенсена [Текст] : Леонід Козярчук; 2018 Луцьк : Вежа-Друк, . - 152 c. 25 іл.,. фот.,.
731481 R
   336

Demydenko L. M.
Finance [Текст] : workshop / [Yu. L. Nakonechna, L. M. Demydenko, N. S. Miedviedkova, O. B. Iafinovych] ; Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv; Київський ВПЦ : 2021, . - 119 c. табл.,.
731480 R
    8

Danylchenko O. Yu.
On The Way To The University [Текст] : a course book for preparation of the foreign applicants for admission English examination / O. Yu. Danylchenko, M. Yu. Lastovets, O. P. Pryimak ; Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv; Київський ВПЦ : 2020, . - 136 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 119-121.
731479 R
   54

Davidenko Nicolay A.
Spin-dependent processes in information media based on photoconductive polymer composites [Текст] : monograph / Nicolay Davidenko, Irina Davidenko, Alexander Ishchenko ; Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv; Київський ВПЦ : 2020, . - 183 c. іл.,. Бiблiогр.: с. 85-101,172-180.
731498 R
   336

Лютий Ігор Олексійович
Внутрішні запозичення у формуванні державного бюджету України [Текст] : монографія / І. О. Лютий, К. К. Курищук ; [за заг. ред. І. О. Лютого] ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; [Тернопіль] [ЗУНУ] : 2021, . - 310 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 357-289.
731493 R
   623

Вербенський Михайло Георгійович
Відомчі загальні технічні вимоги та програма і методики випробувань патронів до ручної стрілецької зброї [Текст] : метод. посіб. / [М. Г. Вербенський, В. О. Криволапчук, Д. В. Смерницький та ін.] ; МВС України, Державний науково-дослідний інститут; Людмила] [Вид-во : 2020, . - 86 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 84.
731488 R
   34

Куркова Ксенія Миколаївна
Адміністративно-правове забезпечення науково-технологічного розвитку в Україні: теоретико-правовий аспект [Текст] : монографія / К. М. Куркова ; [за заг. ред. В. І. Курила] ; Науково-дослідний інститут публічного права; Людмила Вид-во : 2020, . - 500 c. Бiблiогр.: с.454-499 та у виносках.
731485 R
   37

Задорожний Зеновій-Михайло Васильович
Методика виконання дисертаційної роботи [Текст] : навч. посіб. / З. -М. Задорожний, І. Я. Омецінська ; Західноукраїнський національний ун-т; 2020 Тернопіль : ЗУНУ, . - 130 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 115-118.
731484 R
   32

Гончарук-Чолач Тетяна Вікторівна
Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації [Текст] : монографія / [Гончарук-Чолач Т. В., Рудакевич О. М.. Рудакевич М. І. та ін. ; за ред. О. М. Рудакевича] ; Західноукраїнський нац. ун-т; думка" "Університетська : ВПЦ, . - 338 c. а-iл. Бiблiогр.: с.311-337 та наприкiнцi ст..
731483 R
   54

Петренко Ольга Василівна
Зелена хімія [Текст] : навч. посіб. / О. В. Петренко, Е. С. Яновська, К. В. Теребіленко, Н.В. Стусь ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; "Київ. ВПЦ, . - 240 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 213-239.
731637 B
   35


Місцеве самоврядування та жінки -підприємиці: в пошуках ефективної моделі комунікації [Текст] : аналіт. дослідж. / [Дарина Дворніченко, Іван Харченко, Наталя Никифоренко та ін.] ; [Співпраця з Німеччиною (Deutsche zusammenarbeit), Deutsche Geseltschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Агенти змін]; м. Б. : [202-], . - 44 c. іл.,.

Анотація: Дослідження «Місцеве самоврядування та жінки-підприємиці: в по¬шуках ефективної моделі комунікації» підготовлено в рамках проєкту «Сприяння економічній участі вразливих груп населення, включно з внутрішньо переміщеними особами, в регіоні Азовського моря», що виконується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням уряду Німеччини. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH може не ПОДІЛЯТИ думку авторів та не несе відповідальності за зміст дослідження. Будь-яку частину дослідження «Місцеве самовряду¬вання та жінки-підприємиці: в пошуках ефективної моделі комунікації» не може бути відтворено або використано жодним способом без відпо¬відного посилання на першоджерело.
731482 R
   33

Маслов Анатолій Олександрович
Інформаційно-знаннєва економіка [Текст] : підручник / А. О. Маслов ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка; Київський ВПЦ : 2021, . - 559 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 527-555 та наприкінці тем .
731478 R
   37

Сидоренко Наталія Миколаївна
Вступ до університетських студій [Текст] : навч. посібник / Н. М. Сидоренко, Ю. В. Латиш ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; "Київський ВПЦ : 2020, . - 367 c. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi тем. - Бiблiогр.: с. 346-349.
731474 R
   53

Висоцький Михайло Володимирович
Атомна, ядерна фізика та елементи квантової механіки [Текст] : текст лекцій / М. В. Висоцький ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Київський ВПЦ : 2020, . - 190 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 188.
731473 R
   79

Цибанюк О. О. ^4220 уклад.
Організаційно-правові основи фізичної культури і спорту України [Текст] : навч. посіб. / уклад. : О. О. Цибанюк, Н. О. Гнесь ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; 2020 Чернівці : ЧНУ, . - 176 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 175-176.
731467 R
   34

Щербанюк Оксана Володимирівна
Правнича аргументація [Текст] : навч.-метод. посібник / уклад. Оксана Щербанюк ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернівец. : 2021, . - 72 c. Бiблiогр. наприкiнцi тем.
t=2.1223459243774