Нові надходження книжкових видань
05 липня 2021 - 11 липня 2021

731175 B
   005

Маханець Любов Леонідівна
Управління проектами на базі MS Project [Текст] : метод. вказівки до лабораторних робіт / [уклад. : Л. Л. Маханець, Р. Р. Білоскурський, А. В. Верстяк] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 68.00 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 68.

Анотація: У методичних вказівках наведені завдання до лабораторних робіт, їх теоретичне обґрунтування та рекомендації до їх виконання. Запропонований теоретичний матеріал і прикладний інструментарій спрямований на формування знань зі створення та управління проектами в системі MS Project.
731174 B
   004

Ільїн Микола Іванович
Зворотна розробка та аналіз шкідливого програмного забезпечення [Текст] : лабораторний практикум / М. І. Ільїн, Д. І. Якобчук ; Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського"; ім. КПІ : 2020, . - 118 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 108-117.

Анотація: Курс присвячено аналізу коду прикладного та системного програмного забезпечення, шкiдливого програмного забезпечення з вихiдними кодами та без них (reverse engineering; malware analysis, research and development). Метою є отримання навичок технiчного аналiзу iнцидентiв комп’ютерної безпеки із застосуванням шкiдливого програмного забезпечення (incident response to malware attacks), аналiзу шкiдливого програмного забезпечення направлених атак (targeted malware analysis), дослiдження засобiв вторгнення, легального прехоплення та вiддаленого керування для правоохоронних органiв (intrusion software, lawful interception, computer surveillance tools R&D for LEA).
731173 B
   54

Mazur Владислав Іустинович
Phase equilibria and phase transformations [Текст] : Textbook / V. I. Mazur; [translation N. S. Nikitina] ; Ministry of education and science of Ukraine; Sikorsky Igor : 2020, . - 212 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 206.

Анотація: За теорією термодинамічних потенціалів Дж. Гіббса розглянуто основні положення термодинаміки рівноважного стану, описано основні типи діаграм фазових рівноваг одно- та двокомпонентних систем. Термодинамічні стимули та рушійні сили фазових перетворень проаналізовано на основі термодинаміки незворотних процесів. Викладено методику аналізу фазових перетворень за допомогою діаграм фазових рівноваг. Наведено приклади мікроструктурного аналізу сплавів з основними типами структурних складових.
731172 B
   53

Lutsenko V. I.
Remote sensing of the environment using the radiation of existing ground and space radio systems [Текст] : V. I. Lutsenko, I. V. Lutsenko, D. O. Popov, I. V. Popov / V. I. Lutsenko [et al.]. ; Nat. acad. of sciences of Ukraine, O. Ya. Usikov Institute for Radiophysics and Electronics of the NAS of Ukraine; Kyiv Academperiodyka : 2020, . - 346 c. граф.,. рис.,. табл.,.

Анотація: Розглянуті можливості використання радіосистем наземного (телевізійні центри, віщальні мовні станції) і космічного (глобальні навігаційні супутникові системи) базування для вирішення проблеми дистанційного зондування та моніторингу навколишнього середовища і об'єктів у ньому. Запропоновано методи діагностики тропосфери, опису коефіцієнта заломлення з використанням напівмарківських процесів та атомарних функцій Кравченка – Рвачова. Вивчено сезонні і висотні залежності радіометеорологічних параметрів, радіокліматичні особливості України. Створено технології визначення ефективного градієнта коефіцієнта заломлених за множником послаблення ультракороткохвильових сигналів телевізійних центрів на заобрійних трасах у зоні ближньої геометричної тіні, за кутами радіозаходів і сходів штучних супутників Землі, виявлення зон опадів за флуктаціями псевдовідстаней і змінами оцінок координат, характеристик поверхні суші за флуктаціями сигналів глобальної навігаційної супутникової системи.
731171 B
   51

Shchedryk Volodymyr P.
Arithmetic of matrices over rings [Текст] : [наук. вид.] / Volodymyr Shchedryk ; [PIdstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the NAS of Ukraine]; Kyiv Akademperiodyka : 2021, . - 278 c. іл.,. Бiблiогр.: с. 272-277.

Анотація: Монографія присвячена дослідженню арифметики кілець матриць над певними класами комутативних областей скінченно породжених головних ідеалів. Основну увагу зосереджено на побудові теорії розкладності матриць на множники. Висвітлюється тісний зв'язок факторизовності матриць із певними властивостями підгруп повної лінійної групи та спеціальною нормальною формою матриць стосовно односторонньої еквівалентності. Ґрунтовно вивчаються властивості матриць над кільцями стабільного рангу 1,5.
731166 B
   57

Гандзюра Володимир Петрович
Біосистеми в токсичному середовищі [Текст] : монографія / В. П. Гандзюра, М. О. Клименко, О. О. Бєдункова ; Національний ун-т водного госп-ва та природокористування, Каф. екології; Рівне [НУВГП] : 2021, . - 261 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 222-261.

Анотація: У монографії представлено результати досліджень взаємозв'язку між рівнем забруднення водного середовища та реакціями біосистем різного рівня організації (організмів, популяцій, біоценозів). Розроблено підходи до якісної та кількісної оцінки прояву токсичності водного середовища за реакціями живих організмів.
731350 R
   338


Trends, Prospects and Challenges of Sustainable Tourism Development [Текст] : monograph / [ed. by Marta Barna] ; Lviv University of Trade and Economics; Publishing [LUTE : 2020, . - 252 c. іл.,. Бiблiогр. наприкiнцi глав.
731349 R
   621.5

Shevchuk S. P.
Pump, ventilatory and pneumatic installations [Текст] : lecture course / S. P. Shevchuk ; National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Polytechnic Institute"; Sikorsky Igor : 2021, . - 196 c. іл.,. Бiблiогр.: с. 195.
731348 R
    8

Колісниченко Т.
Accounting and Finance: Tests [Текст] : тести / [уклад.: Колісниченко Т., Виспінська Н.] ; Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University; нац. [Чернівецький : 2020, . - 128 c. іл.,. Бiблiогр.: с. 125.
731345 R
   658

Марусяк Наталія Леонідівна
Фінансова діяльність суб'єктів господарювання [Текст] : метод. вказівки / [уклад.: Н. Л. Марусяк, Н. А. Бак] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернівецький : 2020, . - 56 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 54-55.
731343 R
   53


Тези доповідей XIX конференції з фізики високих енергій та ядерної фізики, Харків [Текст] : НАН України, Нац. наук. центр "Харківський фіз.-техн. ін-т", Ін-т фізики високих енергій та ядерної фізики; ХФТІ] [ННЦ : 2021, . - 108 c. Бібліогр. наприкінці ст..
731340 R
   336

Нікіфоров П. О.
Фінанси, банківська справа та страхування. Управління фінансами: мікро-і макрорівень [Текст] : підручник для магістрів / [Нікіфоров П. О., Гладчук О. М., Бак Н. А. та ін.]; за ред. П. О. Нікіфорова, Н. А. Бак ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернівецький : 2021, . - 336 c. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд. та у виносках.
731334 R
   74

Ковальов Юрій Адиславович
Графічний інжиніринг [дизайну] [Текст] : навч. посібник для студ. денної, заочної та дистанційної форм навч. освіт. ступеня "Бакалавр", які навч. за спец.: 015 Проф. освіта, 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування, 141 Електроенергетика, електроніка та електромеханіка, 182 Технології легкої промисловості / Ю. А. Ковальов, Д. А. Макатьора ; Київський національний університет технологій та дизайну; Київ [КНУТД] : 2021, . - 414 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 405-407. - Предм. покажч.: с. 408-413.
731322 R
   338

Скутар Тетяна Дмитрівна
Технологія туристичної діяльності [Текст] : лабор. практикум / [уклад. Т. Д. Скутар] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 64 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
731339 R
    33


Матеріали наукової конференції студентів "Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення", Львів, 18 червня 2021 року [Текст] : [тези доп.] / ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти", Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т [та ін.]; Львів. [Вид-во : 2021, . - 342 c. а-рис. а-табл. 100 Бібліогр. в кінці ст..
731347 R
   06

Макар Юрій
Європейський Союз: вчора, сьогодні, завтра [Текст] : навч. посіб. / уклад. : Юрій Макар, Віра Бурдяк, Віталій Макар, Віталій Семенко ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Ю. ім. : ЧНУ, . - 400 c.
731346 R
   33

Білоскурський Руслан Романович
Економічна інформатика: тестові завдання [Текст] : навч. посіб. / [уклад. Р. Р. Білоскурський] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; 2020 Чернівці : ЧНУ, . - 200 c. Бiблiогр.: с. 197-199.
731344 R
   37


Інновації у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя: проблеми і оріентири [Текст] : колективна монографія / [М. Г. Іванчук, Т. Д. Федірчик, С. З. Романюк та ін.] ; за заг. ред.М. Г. Іванчук ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; 2020 Чернівці : ЧНУ, . - 352 c. а-iл. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
731342 R
   339

Марченко Тетяна Володимирівна
Транснаціональні корпорації [Текст] : тестові та ситуаційні завдання [для студ. спец. "Міжнародні економічні відносини"] / [уклад. Т. В. Марченко] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; 2021 Чернівці : ЧНУ, . - 80 c.
731341 R
   5

Баглей О. В.
Стратегія сталого розвитку [Текст] : навч. посіб. / О. В. Баглей ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Юрія ім. : ЧНУ, . - 120 c. Бiблiогр.: с. 107-109.
731335 R
    33

Григорків Василь Степанович
Моделі прийняття рішень в економіці: вибрані завдання для тематичного контролю [Текст] : [навч. посібник] / В. С. Григорків, М. В. Григорків ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Ю. ім. : ЧНУ, . - 48 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 45-46.
731336 R
    33

Григорків Марія Василівна
Моделі прийняття рішень в економіці [Текст] : методичні вказівки / уклад.: В. С. Григорків, М. В. Григорків ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Чернівці ЧНУ, . - 44 c. Бiблiогр.: с. 40-42.
731330 R
   338

Сачко Анастасія Валеріївна
Харчові технології. Особливості виготовлення та оцінка якості м'ясо-молочної продукції [Текст] : навч. посіб. / [уклад.: А. В. Сачко, О. В. Сема, М. М. Воробець, С. Д. Борук] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Ю.Федьковича ім. : ЧНУ, . - 96 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 88.
731325 R
   623


Військова топографія [Текст] : метод. рекомендації / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [уклад.: І. В. Хомік, О. І. Козлов]; Чернівец. Рута, : 2020, . - 56 c. а-iл. 50 Бібліогр.: с. 54.
731321 R
   52

Гуцул Т. В.
Практикум з основ ГІС та геоінформаційного картографування [Текст] : навч.-метод. посібник / Т. В. Гуцул, Я. П. Скрипник, С. В. Дутчак ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Ю. ім. : ЧНУ, . - 172 c. карти., рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 167-170.
731320 R
   666

Саввова Оксана Вікторівна
Біоактивні матеріали для регенерації кісткової тканини [Текст] : навч. посібник / Саввова О. В., Воронов Г. К., Фесенко О. І., Смирнова Ю. О. ; Харк. нац. ун-т міського госп-ва імені О. М. Бекетова; ім. ХНУМГ : 2021, . - 142 c. граф.,. рис.,. табл.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 140-141.
731319 R
   001

Білокриницький Сергій Миколайович ^4220 уклад.
Науково-дослідна робота в геодезії та картографії [Текст] : навч.-метод. посібник / уклад. С. М. Білокриницький ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернівецький : 2021, . - 156 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 150-155.
731318 R
   53

Колобродов Валентин Георгійович
Основи хвильової оптики [Текст] : підручник для здоб. ступеня бакалавра за спец. "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані системи", "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" / В. Г. Колобродов ; Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського"; ім. КПІ : 2020, . - 404 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 403.
731316 R
   34

Боднарчук Олег Григорович
Земельне право [Текст] : навч. посібник / О. Г. Боднарчук, К. М. Васьківська, А. П. Гаврилішин ; Університет Державної фіскальної служби України; ДФС [Ун-т : 2021, . - 446 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 359-391. - Предм. покажч.: с. 392-395.
731308 R
   53

Безуглий Михайло Олександрович
Еліпсоїдальні рефлектори для фотометрії світлорозсіяння біологічними середовищами [Текст] : монографія / М. О. Безуглий, Н. В. Безугла ; Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського"; "Політехніка"], [Вид-во : 2020, . - 308 c. рис.,. табл.,. фот.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
731307 R
   621.39


Міжнародна науково-технічна конференція "Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи. РТПСАС [Текст] : матеріали конф., 16-22 листоп. 2020 р., Київ, Україна / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Радіотехн. ф-т; "КПІ"] [НТУУ : 2020, . - 200 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
731306 R
   621.3


Радіоелектроніка в XXI столітті [Текст] : матеріали III Всеукраїнської науково-технічної конф. студ. та асп. "Радіоелектроніка в XXI столітті", 12-14 травня 2020 р., Київ, Україна / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т ім. Ігоря Сікорського", Радіотехнічний ф-т; "Політехніка", [Вид-во : 2020, . - 44 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
731303 R
   621.5

Шевчук Степан Прокопович
Насосні, вентиляторні та пневматичні установки [Текст] : конспект лекцій / С. П. Шевчук ; Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського"; Ігоря ім. : 2021^IКПІ, . - 184 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 183.
731302 R
   655


Поліграфічні, мультимедійні та web-технології [Текст] : V Міжнар. наук.-техн. конф. : тези доп., Україна, М. Київ, 3-6 листоп. 2020 р. / [відп. ред. П. О. Киричок] ; Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського", Вид.-поліграф. ін-т, Харківський нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.]; ім. [КПІ : 2020, . - 196 c. а-iл. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
731329 R
   52

Кирилюк Сергій Миколайович
Природа Венери [Текст] : навч. посібник / С. М. Кирилюк ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернівецький : 2020, . - 160 c. граф.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 149-157.
731324 R
   334

Тодорюк С.
Національні та регіональні складові розвитку підприємництва [Текст] : монографія / [С. Тодорюк, С. Ксьондз, З. Кобеля та ін.]; за ред. Ю. М. Лопатинського ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернівецький : 2020, . - 132 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 121-131.
731323 R
   5

Федоряк М.
Основи екології [Текст] : навч. посібник / М. Федоряк, Г. Москалик, У. Легета, О. Зароченцева ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 120 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 116-119.
731327 R
   55

Кілінська Клавдія
Мінерально-сировинні ресурси Чернівецької області: сучасний стан та перспективи використання [Текст] : монографія / Клавдія Кілінська, Володимир Костащук ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернівецький : 2020, . - 184 c. карти., табл.,. Бiблiогр.: с. 171-184.
731317 R
   54

Бутченко Людмила Іванівна
Прикладна хімія [Текст] : підручник для здоб. ступеня бакалавра за спец. "Хімічна технологія та інженерія" / Л. І. Бутченко, О. М. Терещенко ; Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського"; ім. КПІ : 2021, . - 378 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 368-370.
731328 R
   339


Всеукраїнська науково-практична клнференія здобувачів освіти та молодих вчених "Підприємництво і торгівля: сучасні тенденції і перспективи розвитку" [Текст] : тези доп., Мукачево, [22 квітня 2021 р.] / [орг. комітет: Куцик П. О., Кабаці Б. І., Тягунова Н. М., Ціцей З.-М. В.] ; Львівський торг.-екон. ун-т, Мукачівський кооперативний фаховий коледж бізнесу (Мукачівський кооперативний торг.-екон. коледж); Львів. Вид-во : 2021, . - 280 c. граф.,. табл.,.
731326 R
   54

Сачко Анастасія Валеріївна
Інструментальні методи аналізу харчової продукції [Текст] : навч.-метод. посібник / [А. В. Сачко, В. В. Дійчук, М. М. Воробець, О. В. Сема] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 80 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 77.
731317 R
   54

Бутченко Людмила Іванівна
Прикладна хімія [Текст] : підручник для здоб. ступеня бакалавра за спец. "Хімічна технологія та інженерія" / Л. І. Бутченко, О. М. Терещенко ; Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського"; ім. КПІ : 2021, . - 378 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 368-370.
731328 R
   339


Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів освіти та молодих вчених "Підприємництво і торгівля: сучасні тенденції і перспективи розвитку" [Текст] : тези доп., Мукачево, [22 квітня 2021 р.] / [орг. комітет: Куцик П. О., Кабаці Б. І., Тягунова Н. М., Ціцей З.-М. В.] ; Львівський торг.-екон. ун-т, Мукачівський кооперативний фаховий коледж бізнесу (Мукачівський кооперативний торг.-екон. коледж); Львів. Вид-во : 2021, . - 280 c. граф.,. табл.,.
731326 R
   54

Сачко Анастасія Валеріївна
Інструментальні методи аналізу харчової продукції [Текст] : навч.-метод. посібник / [А. В. Сачко, В. В. Дійчук, М. М. Воробець, О. В. Сема] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 80 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 77.
t=3.5772287845612