Нові надходження книжкових видань
28 червня 2021 - 04 липня 2021

731468 R
   91

Сухий Петро Олексійович
Земельні ресурси Українського Передкарпаття [Текст] : монографія / П. О. Сухий, М.-Т. Атаманюк ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2021, . - 256 c. граф.,. карти., табл.,. Бiблiогр.: с. 168-185.
731171 B
   51

Shchedryk Volodymyr P.
Arithmetic of matrices over rings [Текст] : [наук. вид.] / Volodymyr Shchedryk ; [PIdstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the NAS of Ukraine]; Kyiv Akademperiodyka : 2021, . - 278 c. іл.,. Бiблiогр.: с. 272-277.

Анотація: Монографія присвячена дослідженню арифметики кілець матриць над певними класами комутативних областей скінченно породжених головних ідеалів. Основну увагу зосереджено на побудові теорії розкладності матриць на множники. Висвітлюється тісний зв'язок факторизовності матриць із певними властивостями підгруп повної лінійної групи та спеціальною нормальною формою матриць стосовно односторонньої еквівалентності. Ґрунтовно вивчаються властивості матриць над кільцями стабільного рангу 1,5.
731166 B
   57

Гандзюра Володимир Петрович
Біосистеми в токсичному середовищі [Текст] : монографія / В. П. Гандзюра, М. О. Клименко, О. О. Бєдункова ; Національний ун-т водного госп-ва та природокористування, Каф. екології; Рівне [НУВГП] : 2021, . - 261 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 222-261.

Анотація: У монографії представлено результати досліджень взаємозв'язку між рівнем забруднення водного середовища та реакціями біосистем різного рівня організації (організмів, популяцій, біоценозів). Розроблено підходи до якісної та кількісної оцінки прояву токсичності водного середовища за реакціями живих організмів.
731343 R
   53


Тези доповідей XIX конференції з фізики високих енергій та ядерної фізики, Харків [Текст] : НАН України, Нац. наук. центр "Харківський фіз.-техн. ін-т", Ін-т фізики високих енергій та ядерної фізики; ХФТІ] [ННЦ : 2021, . - 108 c. Бібліогр. наприкінці ст..
731340 R
   336

Нікіфоров П. О.
Фінанси, банківська справа та страхування. Управління фінансами: мікро-і макрорівень [Текст] : підручник для магістрів / [Нікіфоров П. О., Гладчук О. М., Бак Н. А. та ін.]; за ред. П. О. Нікіфорова, Н. А. Бак ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернівецький : 2021, . - 336 c. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд. та у виносках.
731334 R
   74

Ковальов Юрій Адиславович
Графічний інжиніринг [дизайну] [Текст] : навч. посібник для студ. денної, заочної та дистанційної форм навч. освіт. ступеня "Бакалавр", які навч. за спец.: 015 Проф. освіта, 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування, 141 Електроенергетика, електроніка та електромеханіка, 182 Технології легкої промисловості / Ю. А. Ковальов, Д. А. Макатьора ; Київський національний університет технологій та дизайну; Київ [КНУТД] : 2021, . - 414 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 405-407. - Предм. покажч.: с. 408-413.
731331 R
    33

Бойда С. В.
Економічна теорія [Текст] : навч. посібник / уклад.: Бойда С. В., Колосінська М. І., Белей С. І. ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2021, . - 200 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 195-199.
731322 R
   338

Скутар Тетяна Дмитрівна
Технологія туристичної діяльності [Текст] : лабор. практикум / [уклад. Т. Д. Скутар] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 64 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
731339 R
    33


Матеріали наукової конференції студентів "Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення", Львів, 18 червня 2021 року [Текст] : [тези доп.] / ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти", Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т [та ін.]; Львів. [Вид-во : 2021, . - 342 c. а-рис. а-табл. 100 Бібліогр. в кінці ст..
731347 R
   06

Макар Юрій
Європейський Союз: вчора, сьогодні, завтра [Текст] : навч. посіб. / уклад. : Юрій Макар, Віра Бурдяк, Віталій Макар, Віталій Семенко ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Ю. ім. : ЧНУ, . - 400 c.
731346 R
   33

Білоскурський Руслан Романович
Економічна інформатика: тестові завдання [Текст] : навч. посіб. / [уклад. Р. Р. Білоскурський] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; 2020 Чернівці : ЧНУ, . - 200 c. Бiблiогр.: с. 197-199.
731344 R
   37


Інновації у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя: проблеми і оріентири [Текст] : колективна монографія / [М. Г. Іванчук, Т. Д. Федірчик, С. З. Романюк та ін.] ; за заг. ред.М. Г. Іванчук ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; 2020 Чернівці : ЧНУ, . - 352 c. а-iл. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
731342 R
   339

Марченко Тетяна Володимирівна
Транснаціональні корпорації [Текст] : тестові та ситуаційні завдання [для студ. спец. "Міжнародні економічні відносини"] / [уклад. Т. В. Марченко] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; 2021 Чернівці : ЧНУ, . - 80 c.
731341 R
   5

Баглей О. В.
Стратегія сталого розвитку [Текст] : навч. посіб. / О. В. Баглей ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Юрія ім. : ЧНУ, . - 120 c. Бiблiогр.: с. 107-109.
731335 R
    33

Григорків Василь Степанович
Моделі прийняття рішень в економіці: вибрані завдання для тематичного контролю [Текст] : [навч. посібник] / В. С. Григорків, М. В. Григорків ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Ю. ім. : ЧНУ, . - 48 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 45-46.
731330 R
   338

Сачко Анастасія Валеріївна
Харчові технології. Особливості виготовлення та оцінка якості м'ясо-молочної продукції [Текст] : навч. посіб. / [уклад.: А. В. Сачко, О. В. Сема, М. М. Воробець, С. Д. Борук] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Ю.Федьковича ім. : ЧНУ, . - 96 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 88.
731325 R
   623


Військова топографія [Текст] : метод. рекомендації / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [уклад.: І. В. Хомік, О. І. Козлов]; Чернівец. Рута, : 2020, . - 56 c. а-iл. 50 Бібліогр.: с. 54.
731321 R
   52

Гуцул Т. В.
Практикум з основ ГІС та геоінформаційного картографування [Текст] : навч.-метод. посібник / Т. В. Гуцул, Я. П. Скрипник, С. В. Дутчак ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Ю. ім. : ЧНУ, . - 172 c. карти., рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 167-170.
731320 R
   666

Саввова Оксана Вікторівна
Біоактивні матеріали для регенерації кісткової тканини [Текст] : навч. посібник / Саввова О. В., Воронов Г. К., Фесенко О. І., Смирнова Ю. О. ; Харк. нац. ун-т міського госп-ва імені О. М. Бекетова; ім. ХНУМГ : 2021, . - 142 c. граф.,. рис.,. табл.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 140-141.
731319 R
   001

Білокриницький Сергій Миколайович ^4220 уклад.
Науково-дослідна робота в геодезії та картографії [Текст] : навч.-метод. посібник / уклад. С. М. Білокриницький ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернівецький : 2021, . - 156 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 150-155.
731318 R
   53

Колобродов Валентин Георгійович
Основи хвильової оптики [Текст] : підручник для здоб. ступеня бакалавра за спец. "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані системи", "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" / В. Г. Колобродов ; Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського"; ім. КПІ : 2020, . - 404 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 403.
731316 R
   34

Боднарчук Олег Григорович
Земельне право [Текст] : навч. посібник / О. Г. Боднарчук, К. М. Васьківська, А. П. Гаврилішин ; Університет Державної фіскальної служби України; ДФС [Ун-т : 2021, . - 446 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 359-391. - Предм. покажч.: с. 392-395.
731314 R
   35

Білоус В. Т.
Правове забезпечення фінансової безпеки України [Текст] : монографія / [Білоус В. Т., Бригінець О. О., Драган О. В. та ін.] ; Університет Державної фіскальної служби України; [Ун-т : 2021, . - 428 c. табл.,. Бiблiогр. у виносках.
731313 R
   54

Донцова Тетяна Анатоліївна
Металоксидні наноматеріали і нанокомпозити екологічного призначення [Текст] : монографія / Тетяна Донцова ; Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут"; ім. КПІ : 2021, . - 296 c. Бiблiогр.: с. 248-294.
731312 R
   004

Ріппа Сергій Петрович
Теоретико-методологічні основи комп'ютерних баз знань в економіці [Текст] : монографія / [Ріппа С. П., Антоненко В. М., Боднар О. С. та ін.]; за заг. ред. С. П. Ріппи ; Університет Державної фіскальної служби України; Ірпінь [УДФСУ] : 2021, . - 170 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
731311 R
   34

Кисельова Олена Іванівна
Деякі аспекти правового регулювання праці медичних працівників [Текст] : навч. посібник / О. І. Кисельова ; Сумський держ. ун-т; держ. Сумський : 2021, . - 305 c. Бiблiогр.: с. 291-304.
731308 R
   53

Безуглий Михайло Олександрович
Еліпсоїдальні рефлектори для фотометрії світлорозсіяння біологічними середовищами [Текст] : монографія / М. О. Безуглий, Н. В. Безугла ; Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського"; "Політехніка"], [Вид-во : 2020, . - 308 c. рис.,. табл.,. фот.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
731307 R
   621.39


Міжнародна науково-технічна конференція "Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи. РТПСАС [Текст] : матеріали конф., 16-22 листоп. 2020 р., Київ, Україна / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Радіотехн. ф-т; "КПІ"] [НТУУ : 2020, . - 200 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
731306 R
   621.3


Радіоелектроніка в XXI столітті [Текст] : матеріали III Всеукраїнської науково-технічної конф. студ. та асп. "Радіоелектроніка в XXI столітті", 12-14 травня 2020 р., Київ, Україна / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т ім. Ігоря Сікорського", Радіотехнічний ф-т; "Політехніка", [Вид-во : 2020, . - 44 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
731303 R
   621.5

Шевчук Степан Прокопович
Насосні, вентиляторні та пневматичні установки [Текст] : конспект лекцій / С. П. Шевчук ; Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського"; Ігоря ім. : 2021^IКПІ, . - 184 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 183.
731302 R
   655


Поліграфічні, мультимедійні та web-технології [Текст] : V Міжнар. наук.-техн. конф. : тези доп., Україна, М. Київ, 3-6 листоп. 2020 р. / [відп. ред. П. О. Киричок] ; Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського", Вид.-поліграф. ін-т, Харківський нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.]; ім. [КПІ : 2020, . - 196 c. а-iл. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
731326 R
   54

Сачко Анастасія Валеріївна
Інструментальні методи аналізу харчової продукції [Текст] : навч.-метод. посібник / [А. В. Сачко, В. В. Дійчук, М. М. Воробець, О. В. Сема] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 80 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 77.
731317 R
   54

Бутченко Людмила Іванівна
Прикладна хімія [Текст] : підручник для здоб. ступеня бакалавра за спец. "Хімічна технологія та інженерія" / Л. І. Бутченко, О. М. Терещенко ; Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського"; ім. КПІ : 2021, . - 378 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 368-370.
731328 R
   339


Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів освіти та молодих вчених "Підприємництво і торгівля: сучасні тенденції і перспективи розвитку" [Текст] : тези доп., Мукачево, [22 квітня 2021 р.] / [орг. комітет: Куцик П. О., Кабаці Б. І., Тягунова Н. М., Ціцей З.-М. В.] ; Львівський торг.-екон. ун-т, Мукачівський кооперативний фаховий коледж бізнесу (Мукачівський кооперативний торг.-екон. коледж); Львів. Вид-во : 2021, . - 280 c. граф.,. табл.,.
731326 R
   54

Сачко Анастасія Валеріївна
Інструментальні методи аналізу харчової продукції [Текст] : навч.-метод. посібник / [А. В. Сачко, В. В. Дійчук, М. М. Воробець, О. В. Сема] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 80 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 77.
t=3.3626511096954