Нові надходження книжкових видань
28 червня 2021 - 04 липня 2021

731301 R
   005


Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи [Текст] : зб. тез доповідей II Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 22 квітня 2021 р. / Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. менеджменту ; [Редкол.: ГавришО. А., Дергачова В. В., Бояринова К. О. та ін.]; ім. КПІ : 2021, . - 288 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Подано результати науково-дослідницької роботи з теоретичних та прикладних засад розвитку бізнесу та менеджменту; менеджменту міжнародного бізнесу в умовах глобалізації; інновацій та підприємництва як основи економічного зростання країни; управління ланцюгами поставляння у стратегії розвитку підприємства.
730950 R
   623


Новітні технології - для захисту повітряного простору [Текст] : XVII Міжнародна наукова конференція Харківського нац. ун-ту Повітряних Сил імені Івана Кожедуба : тези доп., 14-15 квітня 2021 року / Міноборони, Харківський нац. ун-т Повітряних Сил імені Івана Кожедуба; ПЛЮС] [ДІСА : 2021, . - 764 c. Алф. покажч.: с. 742-763.

Анотація: Наведені теми пленарних та секційних доповідей за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами, науковими співробітниками, докторантами, ад'юнктами, аспірантами, фахівцями органів військового управління, закладів, установ і підприємств.
730949 R
   664

Стадник Ігор Ярославович
Сучасні технології та енергетичні потоки при формуванні борошняних напівфабрикатів [Текст] : монографія / Стадник І. Я., Піддубний В. А., Хареба О. В. Федорів В. М., Підгорний В. В. ; Терноп. нац. техн. ун-т імені І. Пулюя, НААН України; ТНТУ [Вид-во : 2021, . - 272 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
730948 R
   336

Рудевська Вікторія Ігорівна
Бізнес-архітектура банківського сектору в забезпеченні зростання економіки країни: теорія, методологія і практика [Текст] : монографія / Вікторія Рудевська; Київ Автограф : 2021, . - c. Бiблiогр.: с. 200-214.
730947 R
   621.791

Єфременко Богдан Васильович
Структуроутворення в Fe-Cr-Ni-C покриттях, призначених для експлуатації в умовах абразивного та абразивно-ерозійного зношування [Текст] : монографія / Б. В. Єфременко, О. Г. Білик, В. Г. Єфременко, Ю. Г. Чабак, В. В. Чигарьов ; ДВНЗ "Приазовський держ. технічний ун-т"; Маріуполь [ПДТУ] : 2021, . - 237 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 213-237.
730946 R
   52


3 Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Використання традиційних і сучасних технологій у геодезії, картографії, землеустрої та кадастрі [Текст] : матеріали конф. М. Умань, 28 квітня 2021 р. / [редкол: Непочатенко О. О., Мостов'як І. І., Карпенко В. П. та ін.] ; Уманський нац. ун-т садівництва; "Сочінський Видавець : 2021, . - 58 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
730945 R
   53

Ясній П. В.
Довговічність елементів крила транспортного літака із зміцненими функціональними отворами [Текст] : [монографія] / Ясній П. В., Гладьо С. В., Ясній В. П., Семенкць О. І. ; Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя; імені [ТНТУ : 2020, . - 126 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 114-125.
730943 R
   63

Дебринюк Юрій Михайлович
Плантаційне лісовирощуваня [Текст] : навч. посібник / Ю. М. Дебринюк, Я. Д. Фучило, М. М. Гузь ; [НЛТУ України, ІБКіЦБ НААН України]; видавнича Галицька : 2020, . - 428 c. табл.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 379-389. - Предм. покажч.: с. 425-426.
730944 R
   31


Управління об'єктами державної власності: методичне та інформаційно-аналітичне забезпечення [Текст] : монографія / за заг. наук. ред. І. Г. Манцурова, О. Ю. Рудченка ; Інститут системних статистичних досліджень; Маслаков] [ФОП : 2021, . - 304 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 289-303.
730940 R
   55

Сєрга Едуард Миколайович
Вплив процесів у системі атмосфера-підстильна поверхня Північної Атлантики на регіональні клімати Східної Європи [Текст] : монографія / Е. М. Сєрга ; Одеський державний екологічний університет; Житомир "505" : ТОВ, . - 300 c. а-iл. табл.,. Бiблiогр.: с. 284-299.
730939 R
   91

Кузніченко Світлана Дмитрівна
Моделі, методи та інструментальні засоби багатокритеріального аналізу рішень в геоінформаційних системах [Текст] : монографія / С. Д. Кузніченко, І. В. Бучинська ; Одеський державний екологічний університет; Житомир "505" : ТОВ, . - 202 c. карти., граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 142-157. - Предм. покажч.: с. 189-191. - Алф. покажч.: с. 187-188.
730938 R
   5


Перспективи рибогосподарського використання лиманів північно-західного Причорномор'я [Текст] : монографія / [М. Г. Сербов, О. А. Тучковенко, Т. І. Матвієнко та ін.] ; за ред. П. В. Шекка, М. І. Бургаз ; Одеський державний екологічний університет; Житомир "505" : ТОВ, . - 218 c. карти., табл.,. Бiблiогр.: с. 205-216.
730937 R
   55

Недострелова Лариса Василівна
Енергетика блокувальних антициклонів [Текст] : монографія / Л. В. Недострелова ; Одеський державний екологічний університет; Житомир "505" : ТОВ, . - 224 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 100-106.
730936 R
   8

Шаблій Олег Віталійович
Академічне письмо та презентація [Текст] : навч. посіб. для здобув. магістерського і освітньо-наукового рівня вищ. освіти / О. В. Шаблій, І. Ю. Пьянова ; Одеський державний екологічний університет; "505" ТОВ : 2021, . - 86 c. іл.,. Бiблiогр.: с. 58-59.
730935 R
   657

Довгопол Ніна Василівна
Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. для студентів усіх форм навчання спец. 051 - Економіка / Н. В. Довгопол, Т. В. Полозова, М. О. Радченко ; Харківський національний університет радіоелектроніки; 2021 Харків : ХНУРЕ, . - 300 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 296-299.
730934 R
   339


Young Researchers in the Global World: Modern Perspectives [Текст] : book of papers of the 2020 snternational forum for young researchers, September 25, 2020 / [редкол.: Сухонос М. К., Ільєнко О. Л., Крохмаль А. М. та ін.] ; O. M. Beketov National University of yrban economy in Kharkiv, Tesol-Ukraine, Center of Foreign Languaes (NUUE); M. O. : 2020, . - 325 c. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
730933 R
   001

Zlotenko Borys
Methodology of modern scientific research with the basics of intellectual property [Текст] : textbook for students of the second (master's) level of higher education in all specialties / B. Zlotenko, T. Kulik ; Kyiv National University of Technologies and Design; Kyiv [KNUTD] : 2021, . - 155 c. граф.,. табл.,.
730931 R
   69

Медвідь Іван Іванович
Основи залізобетонних конструкцій [Текст] : навч. посібник / Медвідь І. І. ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля; СНУ [Вид-во : 2021, . - 140 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 128.
730918 R
   687

Березненко Сергій Миколайович
Технології волого- теплового оброблення, клейових, зварних з'єднувань та хімізації у швейній галузі [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. 182 Технології легкої пром. освітніх програм: Конструювання та технології швейних виробів, Моделювання, конструювання та худ. оздоблення виробів легкої пром. / С. М. Березенко, О. І. Водзінська, Л. Б. Білоцька, С. В. Донченко ; Київський національний університет технологій та дизайну; Kиїв [КНУТД] : 2020, . - 300 c. а-iл. фот.,. Бiблiогр.: с. 292-299.
730916 R
   37

Марушкевич Алла Адамівна
Професійно-педагогічна підготовка викладача [Текст] : монографія / [А. А. Марушкевич, Н. М. Кузьменко, М. В. Жиленко та ін.] ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; "Київський ВПЦ : 2018, . - 400 c. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
730915 R
   34

Савенко Микола Євгенійович
Апеляційне оскарження та перегляд ухвал слідчого судді, постановлених під час досулового розслідування [Текст] : монографія / М. Є. Савенко ; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого; Харків Право : 2021, . - 256 c. Бiблiогр.: с. 220-255 та у виносках.
730914 R
   32

Кармазіна Марія
Регіональні політичні еліти в Україні: особливості формування, цінності та ідентичності (кінець 1991-2019 рр.) [Текст] : монографія / Марія Кармазіна, Тетяна Бевз, Микола Горбатюк, Оксана Зорич ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса; імені [ІПіЕНД : 2020, . - 264 c. табл.,. Бiблiогр. у виносках.
730913 R
   32


Політичне поле України у ситуації суспільної кризи: влада, опозиція, політичні партії, громадські організації [Текст] : кол. монографія / [Шайгородський Ю. Ж., Ляшенко Т. М., Горбатюк М. В. та ін. ; за ред. О. М. Майбороди] ; НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України; І. ім. : ІПіЕНД, . - 264 c. табл.,. Бiблiогр. у виносках.
730913 R
   32


Політичне поле України у ситуації суспільної кризи: влада, опозиція, політичні партії, громадські організації [Текст] : кол. монографія / [Шайгородський Ю. Ж., Ляшенко Т. М., Горбатюк М. В. та ін. ; за ред. О. М. Майбороди] ; НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України; І. ім. : ІПіЕНД, . - 264 c. табл.,. Бiблiогр. у виносках.
731319 R
   001

Білокриницький Сергій Миколайович ^4220 уклад.
Науково-дослідна робота в геодезії та картографії [Текст] : навч.-метод. посібник / уклад. С. М. Білокриницький ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернівецький : 2021, . - 156 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 150-155.

Анотація: Навчально-методичний посібник укладено відповідно до освітньо-професійної програми "Геодезія та землеустрій" підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Бакалавр" у галузі знань "Архітектура та будівництво". Приділена увага організації і технології наукового дослідження, оформленню результатів НДР. Висвітлено інформаційне забезпечення і методи наукових досліджень та методологічні засади науково-дослідницької діяльності. Подано тестові завдання з науково-дослідної роботи в геодезії та картографії.
730912 R
   32

Войналович Віктор
Етнополітичні чинники консолідації сучасного українського суспільства [Текст] : [наук. вид.] / [Віктор Войналович, Володимир Кулик, Світлана Набок та ін. ; редкол. О. Рафальський (голова), В. Войналович, М. Рябчук] ; НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України; імені [ІПіЕНД : 2020, . - 336 c. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
730911 R
   331

Зеркаль Анастасія Вікторівна
Управліня розвитком комерційної свідомості персоналу на підприємстві [Текст] : монографія / А. В. Зеркаль ; Класичний приватний ун-т; приват. [Класич. : 2019, . - 320 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
730910 R
   63

Чернуський Вадим Вікторович
Методологія синергетичних продуктивно-адаптивних алгоритмів добору в системі селекції традиційних культур Полісся [Текст] : монографія / В. В. Чернуський ; НААН України, Ін-т біоенергетичних культур і цукрових буряків, Ін-т сільського госп-ва Полісся; Київ наука : Аграрна, . - 200 c. а-кол. iл. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
730909 R
   339

Мазаракі Анатолій Антонович
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст] : підручник / [А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник, О. В. Дьяченко та ін.] за заг. ред. А. А. Мазаракі та Т. М. Мельник ; Київський національний торговельно-економічний університет; нац. [Київ. : 2019, . - 652 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 565-587.
730908 R
    35


Економічна безпека: держава, регіон, підприємство [Текст] : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар. участю, 21 грудня 2020 р. - 21 січня 2021 р. / Нац. ун-т "Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка, Наук.-навч. ін-т фінансів, економіки та менеджменту, Каф. фінансів і банк. справи ; [редкол.: В. О. Онищенко, Г. В. Козачекно, Л. О. Птащенко та ін.]; Полтава [НУПП] : 2021, . - 135 c. рис.,. табл.,. Бібліогр. наприкінці ст..
730906 R
   004

Новожилова Марина Володимирівна
Інформаційні системи і технології в міському просторі [Текст] : монографія / [Новожилова М. В., Зайцев В. Є., Пічугіна О. С. та ін.] ; Харк. нац. ун-т міського госп-ва імені О. М. Бекетова; ім. ХНУМГ : 2020, . - 292 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 274-291.
730904 R
    9

Копилов Сергій Анатолійович
Історіографія всесвітньої історії [Текст] : навч.-метод. посіб. для організації самост. роботи студентів іст. ф-тів / С. А. Копилов, В. В. Верстюк ; Кам'янець-Подільський національний університет імені І. Огієнка; нац. [Кам'янець-Поділ. : 2019, . - 162 c. Бiблiогр. наприкiнцi тем.
730903 R
   34

Устименко В. А.
Економіко-правові засоби стимулюючого впливу на розвиток Донбасу [Текст] : [колект. монографія] / [В. А. Устименко та ін. ; під заг. ред. В. А. Устименка] ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж., ГО "Асоц. вчених - внутрішньо переміщених осіб"; НАН [ІЕПД : 2019, . - 235 c. 70 а-рис. а-табл. Бібліогр. в кінці ст..
t=2.8011081218719