Нові надходження книжкових видань
21 червня 2021 - 27 червня 2021

731349 R
   621.5

Shevchuk S. P.
Pump, ventilatory and pneumatic installations [Текст] : lecture course / S. P. Shevchuk ; National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Polytechnic Institute"; Sikorsky Igor : 2021, . - 196 c. іл.,. Бiблiогр.: с. 195.
731348 R
    8

Колісниченко Т.
Accounting and Finance: Tests [Текст] : тести / [уклад.: Колісниченко Т., Виспінська Н.] ; Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University; нац. [Чернівецький : 2020, . - 128 c. іл.,. Бiблiогр.: с. 125.
731345 R
   658

Марусяк Наталія Леонідівна
Фінансова діяльність суб'єктів господарювання [Текст] : метод. вказівки / [уклад.: Н. Л. Марусяк, Н. А. Бак] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернівецький : 2020, . - 56 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 54-55.
731343 R
   53


Тези доповідей XIX конференції з фізики високих енергій та ядерної фізики, Харків [Текст] : НАН України, Нац. наук. центр "Харківський фіз.-техн. ін-т", Ін-т фізики високих енергій та ядерної фізики; ХФТІ] [ННЦ : 2021, . - 108 c. Бібліогр. наприкінці ст..
731340 R
   336

Нікіфоров П. О.
Фінанси, банківська справа та страхування. Управління фінансами: мікро-і макрорівень [Текст] : підручник для магістрів / [Нікіфоров П. О., Гладчук О. М., Бак Н. А. та ін.]; за ред. П. О. Нікіфорова, Н. А. Бак ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернівецький : 2021, . - 336 c. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд. та у виносках.
731334 R
   74

Ковальов Юрій Адиславович
Графічний інжиніринг [дизайну] [Текст] : навч. посібник для студ. денної, заочної та дистанційної форм навч. освіт. ступеня "Бакалавр", які навч. за спец.: 015 Проф. освіта, 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування, 141 Електроенергетика, електроніка та електромеханіка, 182 Технології легкої промисловості / Ю. А. Ковальов, Д. А. Макатьора ; Київський національний університет технологій та дизайну; Київ [КНУТД] : 2021, . - 414 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 405-407. - Предм. покажч.: с. 408-413.
731331 R
    33

Бойда С. В.
Економічна теорія [Текст] : навч. посібник / уклад.: Бойда С. В., Колосінська М. І., Белей С. І. ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2021, . - 200 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 195-199.
731322 R
   338

Скутар Тетяна Дмитрівна
Технологія туристичної діяльності [Текст] : лабор. практикум / [уклад. Т. Д. Скутар] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 64 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
731339 R
    33


Матеріали наукової конференції студентів "Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення", Львів, 18 червня 2021 року [Текст] : [тези доп.] / ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти", Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т [та ін.]; Львів. [Вид-во : 2021, . - 342 c. а-рис. а-табл. 100 Бібліогр. в кінці ст..
731347 R
   06

Макар Юрій
Європейський Союз: вчора, сьогодні, завтра [Текст] : навч. посіб. / уклад. : Юрій Макар, Віра Бурдяк, Віталій Макар, Віталій Семенко ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Ю. ім. : ЧНУ, . - 400 c.
731346 R
   33

Білоскурський Руслан Романович
Економічна інформатика: тестові завдання [Текст] : навч. посіб. / [уклад. Р. Р. Білоскурський] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; 2020 Чернівці : ЧНУ, . - 200 c. Бiблiогр.: с. 197-199.
731344 R
   37


Інновації у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя: проблеми і оріентири [Текст] : колективна монографія / [М. Г. Іванчук, Т. Д. Федірчик, С. З. Романюк та ін.] ; за заг. ред.М. Г. Іванчук ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; 2020 Чернівці : ЧНУ, . - 352 c. а-iл. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
731342 R
   339

Марченко Тетяна Володимирівна
Транснаціональні корпорації [Текст] : тестові та ситуаційні завдання [для студ. спец. "Міжнародні економічні відносини"] / [уклад. Т. В. Марченко] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; 2021 Чернівці : ЧНУ, . - 80 c.
731341 R
   5

Баглей О. В.
Стратегія сталого розвитку [Текст] : навч. посіб. / О. В. Баглей ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Юрія ім. : ЧНУ, . - 120 c. Бiблiогр.: с. 107-109.
731337 R
   657


Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації [Текст] : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф., з нагоди 205-ї річниці з часу заснування Львів. торг.-екон. ун-ту, Львів, 14-15 трав. 2021 р. / Ін-т модернізації змісту освіти, Львів. торг.-екон. ун-т, Полтавський ун-т економіки і торгівлі, Київський нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]; Львів. Вид-во : 2021, . - 539 c. рис.,. табл.,. 300 Бібліогр. в кінці ст..
731335 R
    33

Григорків Василь Степанович
Моделі прийняття рішень в економіці: вибрані завдання для тематичного контролю [Текст] : [навч. посібник] / В. С. Григорків, М. В. Григорків ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Ю. ім. : ЧНУ, . - 48 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 45-46.
731336 R
    33

Григорків Марія Василівна
Моделі прийняття рішень в економіці [Текст] : методичні вказівки / уклад.: В. С. Григорків, М. В. Григорків ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Чернівці ЧНУ, . - 44 c. Бiблiогр.: с. 40-42.
731330 R
   338

Сачко Анастасія Валеріївна
Харчові технології. Особливості виготовлення та оцінка якості м'ясо-молочної продукції [Текст] : навч. посіб. / [уклад.: А. В. Сачко, О. В. Сема, М. М. Воробець, С. Д. Борук] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Ю.Федьковича ім. : ЧНУ, . - 96 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 88.
731325 R
   623


Військова топографія [Текст] : метод. рекомендації / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [уклад.: І. В. Хомік, О. І. Козлов]; Чернівец. Рута, : 2020, . - 56 c. а-iл. 50 Бібліогр.: с. 54.
731321 R
   52

Гуцул Т. В.
Практикум з основ ГІС та геоінформаційного картографування [Текст] : навч.-метод. посібник / Т. В. Гуцул, Я. П. Скрипник, С. В. Дутчак ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Ю. ім. : ЧНУ, . - 172 c. карти., рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 167-170.
731320 R
   666

Саввова Оксана Вікторівна
Біоактивні матеріали для регенерації кісткової тканини [Текст] : навч. посібник / Саввова О. В., Воронов Г. К., Фесенко О. І., Смирнова Ю. О. ; Харк. нац. ун-т міського госп-ва імені О. М. Бекетова; ім. ХНУМГ : 2021, . - 142 c. граф.,. рис.,. табл.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 140-141.
731319 R
   001

Білокриницький Сергій Миколайович ^4220 уклад.
Науково-дослідна робота в геодезії та картографії [Текст] : навч.-метод. посібник / уклад. С. М. Білокриницький ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернівецький : 2021, . - 156 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 150-155.
731318 R
   53

Колобродов Валентин Георгійович
Основи хвильової оптики [Текст] : підручник для здоб. ступеня бакалавра за спец. "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані системи", "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" / В. Г. Колобродов ; Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського"; ім. КПІ : 2020, . - 404 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 403.
731314 R
   35

Білоус В. Т.
Правове забезпечення фінансової безпеки України [Текст] : монографія / [Білоус В. Т., Бригінець О. О., Драган О. В. та ін.] ; Університет Державної фіскальної служби України; [Ун-т : 2021, . - 428 c. табл.,. Бiблiогр. у виносках.
731313 R
   54

Донцова Тетяна Анатоліївна
Металоксидні наноматеріали і нанокомпозити екологічного призначення [Текст] : монографія / Тетяна Донцова ; Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут"; ім. КПІ : 2021, . - 296 c. Бiблiогр.: с. 248-294.
731312 R
   004

Ріппа Сергій Петрович
Теоретико-методологічні основи комп'ютерних баз знань в економіці [Текст] : монографія / [Ріппа С. П., Антоненко В. М., Боднар О. С. та ін.]; за заг. ред. С. П. Ріппи ; Університет Державної фіскальної служби України; Ірпінь [УДФСУ] : 2021, . - 170 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
731311 R
   34

Кисельова Олена Іванівна
Деякі аспекти правового регулювання праці медичних працівників [Текст] : навч. посібник / О. І. Кисельова ; Сумський держ. ун-т; держ. Сумський : 2021, . - 305 c. Бiблiогр.: с. 291-304.
731308 R
   53

Безуглий Михайло Олександрович
Еліпсоїдальні рефлектори для фотометрії світлорозсіяння біологічними середовищами [Текст] : монографія / М. О. Безуглий, Н. В. Безугла ; Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського"; "Політехніка"], [Вид-во : 2020, . - 308 c. рис.,. табл.,. фот.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
731307 R
   621.39


Міжнародна науково-технічна конференція "Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи. РТПСАС [Текст] : матеріали конф., 16-22 листоп. 2020 р., Київ, Україна / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Радіотехн. ф-т; "КПІ"] [НТУУ : 2020, . - 200 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
731306 R
   621.3


Радіоелектроніка в XXI столітті [Текст] : матеріали III Всеукраїнської науково-технічної конф. студ. та асп. "Радіоелектроніка в XXI столітті", 12-14 травня 2020 р., Київ, Україна / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т ім. Ігоря Сікорського", Радіотехнічний ф-т; "Політехніка", [Вид-во : 2020, . - 44 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
731303 R
   621.5

Шевчук Степан Прокопович
Насосні, вентиляторні та пневматичні установки [Текст] : конспект лекцій / С. П. Шевчук ; Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського"; Ігоря ім. : 2021^IКПІ, . - 184 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 183.
731302 R
   655


Поліграфічні, мультимедійні та web-технології [Текст] : V Міжнар. наук.-техн. конф. : тези доп., Україна, М. Київ, 3-6 листоп. 2020 р. / [відп. ред. П. О. Киричок] ; Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського", Вид.-поліграф. ін-т, Харківський нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.]; ім. [КПІ : 2020, . - 196 c. а-iл. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
731329 R
   52

Кирилюк Сергій Миколайович
Природа Венери [Текст] : навч. посібник / С. М. Кирилюк ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернівецький : 2020, . - 160 c. граф.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 149-157.
731324 R
   334

Тодорюк С.
Національні та регіональні складові розвитку підприємництва [Текст] : монографія / [С. Тодорюк, С. Ксьондз, З. Кобеля та ін.]; за ред. Ю. М. Лопатинського ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернівецький : 2020, . - 132 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 121-131.
731323 R
   5

Федоряк М.
Основи екології [Текст] : навч. посібник / М. Федоряк, Г. Москалик, У. Легета, О. Зароченцева ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 120 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 116-119.
t=3.3616440296173