Нові надходження книжкових видань
14 червня 2021 - 20 червня 2021

731327 R
   55

Кілінська Клавдія
Мінерально-сировинні ресурси Чернівецької області: сучасний стан та перспективи використання [Текст] : монографія / Клавдія Кілінська, Володимир Костащук ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернівецький : 2020, . - 184 c. карти., табл.,. Бiблiогр.: с. 171-184.
731317 R
   54

Бутченко Людмила Іванівна
Прикладна хімія [Текст] : підручник для здоб. ступеня бакалавра за спец. "Хімічна технологія та інженерія" / Л. І. Бутченко, О. М. Терещенко ; Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського"; ім. КПІ : 2021, . - 378 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 368-370.
731328 R
   339


Всеукраїнська науково-практична клнференія здобувачів освіти та молодих вчених "Підприємництво і торгівля: сучасні тенденції і перспективи розвитку" [Текст] : тези доп., Мукачево, [22 квітня 2021 р.] / [орг. комітет: Куцик П. О., Кабаці Б. І., Тягунова Н. М., Ціцей З.-М. В.] ; Львівський торг.-екон. ун-т, Мукачівський кооперативний фаховий коледж бізнесу (Мукачівський кооперативний торг.-екон. коледж); Львів. Вид-во : 2021, . - 280 c. граф.,. табл.,.
731326 R
   54

Сачко Анастасія Валеріївна
Інструментальні методи аналізу харчової продукції [Текст] : навч.-метод. посібник / [А. В. Сачко, В. В. Дійчук, М. М. Воробець, О. В. Сема] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 80 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 77.
731317 R
   54

Бутченко Людмила Іванівна
Прикладна хімія [Текст] : підручник для здоб. ступеня бакалавра за спец. "Хімічна технологія та інженерія" / Л. І. Бутченко, О. М. Терещенко ; Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського"; ім. КПІ : 2021, . - 378 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 368-370.
731328 R
   339


Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів освіти та молодих вчених "Підприємництво і торгівля: сучасні тенденції і перспективи розвитку" [Текст] : тези доп., Мукачево, [22 квітня 2021 р.] / [орг. комітет: Куцик П. О., Кабаці Б. І., Тягунова Н. М., Ціцей З.-М. В.] ; Львівський торг.-екон. ун-т, Мукачівський кооперативний фаховий коледж бізнесу (Мукачівський кооперативний торг.-екон. коледж); Львів. Вид-во : 2021, . - 280 c. граф.,. табл.,.
731326 R
   54

Сачко Анастасія Валеріївна
Інструментальні методи аналізу харчової продукції [Текст] : навч.-метод. посібник / [А. В. Сачко, В. В. Дійчук, М. М. Воробець, О. В. Сема] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2020, . - 80 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 77.
730947 R
   621.791

Єфременко Богдан Васильович
Структуроутворення в Fe-Cr-Ni-C покриттях, призначених для експлуатації в умовах абразивного та абразивно-ерозійного зношування [Текст] : монографія / Б. В. Єфременко, О. Г. Білик, В. Г. Єфременко, Ю. Г. Чабак, В. В. Чигарьов ; ДВНЗ "Приазовський держ. технічний ун-т"; Маріуполь [ПДТУ] : 2021, . - 237 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 213-237.
730946 R
   52


3 Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Використання традиційних і сучасних технологій у геодезії, картографії, землеустрої та кадастрі [Текст] : матеріали конф. М. Умань, 28 квітня 2021 р. / [редкол: Непочатенко О. О., Мостов'як І. І., Карпенко В. П. та ін.] ; Уманський нац. ун-т садівництва; "Сочінський Видавець : 2021, . - 58 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
730945 R
   53

Ясній П. В.
Довговічність елементів крила транспортного літака із зміцненими функціональними отворами [Текст] : [монографія] / Ясній П. В., Гладьо С. В., Ясній В. П., Семенкць О. І. ; Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя; імені [ТНТУ : 2020, . - 126 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 114-125.
730943 R
   63

Дебринюк Юрій Михайлович
Плантаційне лісовирощуваня [Текст] : навч. посібник / Ю. М. Дебринюк, Я. Д. Фучило, М. М. Гузь ; [НЛТУ України, ІБКіЦБ НААН України]; видавнича Галицька : 2020, . - 428 c. табл.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 379-389. - Предм. покажч.: с. 425-426.
730944 R
   31


Управління об'єктами державної власності: методичне та інформаційно-аналітичне забезпечення [Текст] : монографія / за заг. наук. ред. І. Г. Манцурова, О. Ю. Рудченка ; Інститут системних статистичних досліджень; Маслаков] [ФОП : 2021, . - 304 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 289-303.
730942 R
   63

Дебринюк Юрій Михайлович
Плантаційні лісові насадження в Україні: концептуальні засади, ресурсний потенціал та енергетичне використання [Текст] : монографія / Ю. М. Дебринюк, Я. Д. Фучило ; Національний лісотехнічний університет України, Лісівнича Академія Наук України, Ін-т біоенергетичних культур і цукрових буряків; Спілка Видавнича : Галицька, . - 504 c. Бiблiогр.: с. 421-472.
730940 R
   55

Сєрга Едуард Миколайович
Вплив процесів у системі атмосфера-підстильна поверхня Північної Атлантики на регіональні клімати Східної Європи [Текст] : монографія / Е. М. Сєрга ; Одеський державний екологічний університет; Житомир "505" : ТОВ, . - 300 c. а-iл. табл.,. Бiблiогр.: с. 284-299.
730939 R
   91

Кузніченко Світлана Дмитрівна
Моделі, методи та інструментальні засоби багатокритеріального аналізу рішень в геоінформаційних системах [Текст] : монографія / С. Д. Кузніченко, І. В. Бучинська ; Одеський державний екологічний університет; Житомир "505" : ТОВ, . - 202 c. карти., граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 142-157. - Предм. покажч.: с. 189-191. - Алф. покажч.: с. 187-188.
730938 R
   5


Перспективи рибогосподарського використання лиманів північно-західного Причорномор'я [Текст] : монографія / [М. Г. Сербов, О. А. Тучковенко, Т. І. Матвієнко та ін.] ; за ред. П. В. Шекка, М. І. Бургаз ; Одеський державний екологічний університет; Житомир "505" : ТОВ, . - 218 c. карти., табл.,. Бiблiогр.: с. 205-216.
730937 R
   55

Недострелова Лариса Василівна
Енергетика блокувальних антициклонів [Текст] : монографія / Л. В. Недострелова ; Одеський державний екологічний університет; Житомир "505" : ТОВ, . - 224 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 100-106.
730936 R
   8

Шаблій Олег Віталійович
Академічне письмо та презентація [Текст] : навч. посіб. для здобув. магістерського і освітньо-наукового рівня вищ. освіти / О. В. Шаблій, І. Ю. Пьянова ; Одеський державний екологічний університет; "505" ТОВ : 2021, . - 86 c. іл.,. Бiблiогр.: с. 58-59.
730935 R
   657

Довгопол Ніна Василівна
Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. для студентів усіх форм навчання спец. 051 - Економіка / Н. В. Довгопол, Т. В. Полозова, М. О. Радченко ; Харківський національний університет радіоелектроніки; 2021 Харків : ХНУРЕ, . - 300 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 296-299.
730934 R
   339


Young Researchers in the Global World: Modern Perspectives [Текст] : book of papers of the 2020 snternational forum for young researchers, September 25, 2020 / [редкол.: Сухонос М. К., Ільєнко О. Л., Крохмаль А. М. та ін.] ; O. M. Beketov National University of yrban economy in Kharkiv, Tesol-Ukraine, Center of Foreign Languaes (NUUE); M. O. : 2020, . - 325 c. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
730933 R
   001

Zlotenko Borys
Methodology of modern scientific research with the basics of intellectual property [Текст] : textbook for students of the second (master's) level of higher education in all specialties / B. Zlotenko, T. Kulik ; Kyiv National University of Technologies and Design; Kyiv [KNUTD] : 2021, . - 155 c. граф.,. табл.,.
730931 R
   69

Медвідь Іван Іванович
Основи залізобетонних конструкцій [Текст] : навч. посібник / Медвідь І. І. ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля; СНУ [Вид-во : 2021, . - 140 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 128.
730930 R
   629.7

Домрін Олег Іванович
Матеріали авіоніки [Текст] : [підручник] / О. І. Домрін, О. Д. Меняйло, Ю. Є. Хорошайло, І. І. Ключник ; Харківський національний університет радіоелектроніки; 2021 Харків : ХНУРЕ, . - 304 c. Бiблiогр.: с. 300-302.
730929 R
   666

Дворкін Леонід Йосипович
Рекомендації з прогнозування властивостей та проектування складів реакційно-порошкових бетонів [Текст] : Л. Й. Дворкін, О. М. Бордюженко, В. В. Житковський ; Національний університет водного господарства та природокористування; Рівне [НУВГП] : 2020, . - 93 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 92.
730928 R
    8

Боровик Катерина Юріївна
Базовий курс польської мови [Текст] : навч. посіб. / К. Ю. Боровик; нац. [Київ. : 2020, . - 172 c. фот.,.
730927 R
   33

Гоблик В. В.
Малі міста Закарпатської області: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : монографія / В. В. Гоблик, Е. В. Маркова ; Мукачівський державний ун-т; МДУ] [РВВ : 2021, . - 136 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр. у виносках.
730926 R
   621.8

Невлюдов Ігор Шакирович
Механізми технічних засобів автоматизації (довідкові матеріали з курсового і дипломного пректування) [Текст] : навч. посіб. / І. Ш. Невлюдов, В. І. Роменський, І. О. Яшков ; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харків [ХНУРЕ] : 2021, . - 292 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 282-284.
730922 R
   004

Волошин Вячеслав Степанович
Кибернетическая безопасность. Социальные и прикладные вопросы [Текст] : [науч. изд.] / Вячеслав Волошин; Украины Освита : 2020, . - 294 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 274-293.
730921 R
   005

Криворучко Сергій Васильович
Оцінка результативності персоналу від звичайної до наукової. Визначення та порівняльний аналіз детермінованих і стохастичних підходів [Текст] : С. В. Криворучко; К ЛАТ& : 2020, . - 72 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 70-71.
730920 R
   37

Кравець Волоимир Петрович ^4340 ред.
Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції [Текст] : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 вересня 2020 року / [редкол.: Ігор Гевко, Тамара Говорун, Ольга Кізь та ін.; за заг. ред.В. П. Кравця, О. М. Кікінеджі] ; НАПН України, ГО "ЕдКемп Україна", БО БТ "Київський ін-т гендерних досліджень" [та ін.]; імені [ТНПУ : 2020, . - 288 c. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
730919 R
   63

Павліщук Оксана Петрівна
Менеджмент лісових ресурсів [Текст] : підручник / Павліщук О. П., Кравець П. В., Василишин Р. Д.; І. Видавець : 2020, . - 350 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 300-329.
730918 R
   687

Березненко Сергій Миколайович
Технології волого- теплового оброблення, клейових, зварних з'єднувань та хімізації у швейній галузі [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. 182 Технології легкої пром. освітніх програм: Конструювання та технології швейних виробів, Моделювання, конструювання та худ. оздоблення виробів легкої пром. / С. М. Березенко, О. І. Водзінська, Л. Б. Білоцька, С. В. Донченко ; Київський національний університет технологій та дизайну; Kиїв [КНУТД] : 2020, . - 300 c. а-iл. фот.,. Бiблiогр.: с. 292-299.
730916 R
   37

Марушкевич Алла Адамівна
Професійно-педагогічна підготовка викладача [Текст] : монографія / [А. А. Марушкевич, Н. М. Кузьменко, М. В. Жиленко та ін.] ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; "Київський ВПЦ : 2018, . - 400 c. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
730915 R
   34

Савенко Микола Євгенійович
Апеляційне оскарження та перегляд ухвал слідчого судді, постановлених під час досулового розслідування [Текст] : монографія / М. Є. Савенко ; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого; Харків Право : 2021, . - 256 c. Бiблiогр.: с. 220-255 та у виносках.
730914 R
   32

Кармазіна Марія
Регіональні політичні еліти в Україні: особливості формування, цінності та ідентичності (кінець 1991-2019 рр.) [Текст] : монографія / Марія Кармазіна, Тетяна Бевз, Микола Горбатюк, Оксана Зорич ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса; імені [ІПіЕНД : 2020, . - 264 c. табл.,. Бiблiогр. у виносках.
730913 R
   32


Політичне поле України у ситуації суспільної кризи: влада, опозиція, політичні партії, громадські організації [Текст] : кол. монографія / [Шайгородський Ю. Ж., Ляшенко Т. М., Горбатюк М. В. та ін. ; за ред. О. М. Майбороди] ; НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України; І. ім. : ІПіЕНД, . - 264 c. табл.,. Бiблiогр. у виносках.
730913 R
   32


Політичне поле України у ситуації суспільної кризи: влада, опозиція, політичні партії, громадські організації [Текст] : кол. монографія / [Шайгородський Ю. Ж., Ляшенко Т. М., Горбатюк М. В. та ін. ; за ред. О. М. Майбороди] ; НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України; І. ім. : ІПіЕНД, . - 264 c. табл.,. Бiблiогр. у виносках.
730910 R
   63

Чернуський Вадим Вікторович
Методологія синергетичних продуктивно-адаптивних алгоритмів добору в системі селекції традиційних культур Полісся [Текст] : монографія / В. В. Чернуський ; НААН України, Ін-т біоенергетичних культур і цукрових буряків, Ін-т сільського госп-ва Полісся; Київ наука : Аграрна, . - 200 c. а-кол. iл. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
730909 R
   339

Мазаракі Анатолій Антонович
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст] : підручник / [А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник, О. В. Дьяченко та ін.] за заг. ред. А. А. Мазаракі та Т. М. Мельник ; Київський національний торговельно-економічний університет; нац. [Київ. : 2019, . - 652 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 565-587.
730908 R
    35


Економічна безпека: держава, регіон, підприємство [Текст] : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар. участю, 21 грудня 2020 р. - 21 січня 2021 р. / Нац. ун-т "Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка, Наук.-навч. ін-т фінансів, економіки та менеджменту, Каф. фінансів і банк. справи ; [редкол.: В. О. Онищенко, Г. В. Козачекно, Л. О. Птащенко та ін.]; Полтава [НУПП] : 2021, . - 135 c. рис.,. табл.,. Бібліогр. наприкінці ст..
730907 R
   005

Вдовіна О. О.
Електронне діловодство в судових установах: стан і перспективи [Текст] : монографія / Вдовіна О. О. ; Національний ун-т "Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка"; ун-т [Нац. : 2020, . - 200 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 156-172.
730906 R
   004

Новожилова Марина Володимирівна
Інформаційні системи і технології в міському просторі [Текст] : монографія / [Новожилова М. В., Зайцев В. Є., Пічугіна О. С. та ін.] ; Харк. нац. ун-т міського госп-ва імені О. М. Бекетова; ім. ХНУМГ : 2020, . - 292 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 274-291.
730905 R
   71

Безлюбченко Олена Степанівна
Планування міст і транспорт [Текст] : навч. посібник / О. С. Безлюбченко, С. М. Гордієнко, О. В. Завальний ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва імені О. М. Бекетова; ім. ХНУМГ : 2021, . - 271 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 263-270.
730904 R
    9

Копилов Сергій Анатолійович
Історіографія всесвітньої історії [Текст] : навч.-метод. посіб. для організації самост. роботи студентів іст. ф-тів / С. А. Копилов, В. В. Верстюк ; Кам'янець-Подільський національний університет імені І. Огієнка; нац. [Кам'янець-Поділ. : 2019, . - 162 c. Бiблiогр. наприкiнцi тем.
730903 R
   34

Устименко В. А.
Економіко-правові засоби стимулюючого впливу на розвиток Донбасу [Текст] : [колект. монографія] / [В. А. Устименко та ін. ; під заг. ред. В. А. Устименка] ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж., ГО "Асоц. вчених - внутрішньо переміщених осіб"; НАН [ІЕПД : 2019, . - 235 c. 70 а-рис. а-табл. Бібліогр. в кінці ст..
t=3.0949440002441