Нові надходження книжкових видань
14 червня 2021 - 20 червня 2021

730597 R
   664

Євлаш Вікторія Владленівна
Повноцінне харчування: тренди енергоефективного виробництва, зберігання та маркетингу [Текст] : колект. монографія / [Євлаш В. В., Потапов В. О., Савицька Н. Л., Товма Л. Ф.] ; МВС України, Нац. акад. Нацйіональної гвардії України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі; НГУ НА : 2020, . - 636 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..

Анотація: У монографії з позиції інноваційного підходу розкрито ключові тренди енергоефективного виробництва, зберігання продуктів повноцінного харчування, а також маркетингових технологій формування та розвитку сучасного ринку. Окремо приділено увагу міждисциплінарним дослідженням за проектом "Наука для армії", реалізованим учасниками освітньо-науково-виробничого кластеру "Повноцінне харчування: інноваційні аспекти технологій, енергоефективної переробки та маркетингу", створеного на базі Харківського державного університету харчування та торгівлі.
730717 R
   004

Бідний Микола Семенович
Технології програмування в приладобудуванні [Текст] : лаб. практикум для здоб. вищої освіти спец. 153 "Мікро- та наносистемна техніка" / [М. С. Бідний, Н. В. Бурцева, В. О. Козаревич] ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2020, . - 52 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 49.

Анотація: Лабораторний практикум складено відповідно до програми навчальної дисципліни "Технології програмування в приладобудуванні". Вони містять рекомендації щодо їхнього виконання й оформлення, а також основні теоретичні відомості та необхідний довідковий матеріал.
730716 R
   004

Родченко Олександр Васильович
Вступ до систем автоматизованого проєктування [Текст] : метод. рекомендації до виконання домашніх завдань для здоб. вищої освіти спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / [уклад. Родченко О. В.] ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2020, . - 32 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 31.

Анотація: Містять завдання та порядок виконання домашніх завдань з курсу "Вступ до систем автоматизованого проєктування".
730715 R
   338

Беркова Оксана Петрівна кандидат економічних наук, доцент
Маркетинг в туризмі [Текст] : метод. рекомендації до виконання практ. занять та самост. роботи для здоб. вищої освіти спец. 242 "Туризм" / [уклад. : О. П. Беркова, С. М. Мархонос] ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2021, . - 28 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 27-28.

Анотація: Містять плани практичних занять та рекомендації до їх підготовки, запитання та завдання для самоконтролю, перелік рекомендованої літератури.
730714 R
   656

Марчук Володимир Єфремович
Складська логістика та управління запасами [Текст] : практикум для здоб. вищої освіти спец. 073 "Менеджмент" освітньо-професійної пронрами "Логістика" / [В. Є. Марчук, М. Ю. Григорак, О. М. Гармаш та ін.] ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2020, . - 84 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. зазнач. у темах.

Анотація: Практикум укладений відповідно до програми дисципліни "Складська логістика та управління запасами". Містить теоретичні відомості до практичних робіт, приклади виконання завдань, питання для самоперевірки та завдання для контролю знань.
730600 R
   55

Suyarko Vasil G
Geology, forecasting, prospecting and exploration of oil and gas fields [Текст] : Textbook / V. G. Suyarko, S. M. Levoniuk ; National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" ; Khalikov [FOP : 2020, . - 360 c. а-кол. iл. карти., табл.,. Бiблiогр.: с. 357-359. - Предм. покажч.: с. 350-356.
730599 R
   336

Гринчишин Ірина Миколаївна
Добробут територіальної громади : фінансове забезпечення в умовах нової парадигми регіонального розвитку [Текст] : Ірина Гринчишин ; НАН України, ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАНУ"; регіональних [Ін-т : 2020, . - 380 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 314-349.
730596 R
   51

Sytnykova Yu.V.
Vector algebra [Текст] : tutorial / Yu. V. Sytnykova ; О. M. Beketov National Univtrsity of Urban Economy in Kharkiv; M. O. : 2020, . - 82^1с. c. граф.,. Бiблiогр.: с. 72-74. - Алф. покажч.: с. 75-77.

Анотація: The tutorial contains basic information about vectors, operations with them, their properties, questions for self-control, and examples of problems of an applied nature in the process of solving which the methods considered are used. The manual is intended for students, teachers and readers who are interested in questions of vector algebra.
730595 R
   8

Medynska S.
English forTourism and HoReCa: Handbook on Exam Preparation^B [Текст] : Н. Miasoid, S. Medynska, T. Yakovleva [та ін.] ; Alfred Nobel Univ.; Nobel Alfred : 2021, . - 180^1с. c. табл.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 177-179.

Анотація: Посібник укладено відповідно до вимог прийнятої в Університеті імені Альфреда Нобеля концепції вивчення іноземних мов з метою цілеспрямованої, якісної підготовки студентів до успішного складання атестаційного екзамену з іноземної мови професійного спрямування (англійської). Структура посібника відповідає завданням екзаменаційного білета.
730594 R
   8

Kozlovska H.B.
Business English Upgrade: Feel Confident in Global Economic Environment [Текст] : study guide / H. B. Kozlovska, L. S. Otroshchenko ; Sumy State University; State Sumy : 2021, . - 109 c. с. Бiблiогр.: с. 107-108.

Анотація: Навчальний посібник "Підвищуємо рівень ділової англійської мови: відчуй себе впевнено в глобальному просторі" це курс для тих, хто повинен вміти користуватися англійською мовою в глобальному середовищі.
730593 R
   8

Марчишина Алла Анатоліїївна
English Lexicology: theory and practice : Кам’янець-Подільський : 2020. 79 с. [Текст] : навчально-методичний посібник з лексикології англійської мови / А. А. Марчишина, Т. М. Петрова ; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; національний Кам’янець-Подільський : 2020, . - 79^1с. c. іл.,. Бiблiогр.: с. 78.

Анотація: Посібник є спробою конденсованого викладу теоретичної інформації та практичних завдань з курсу лексикології англійської мови. Матеріал подано у вигляді лекцій та семінарських занять. Глосарій містить найбільш уживані лексикологічні терміни й поняття.
730592 R
   8

Mazurova A.S.
Part 1 Listening comprehension [Text] [Текст] : tutorial / A. S. Mazurova ; National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute"; 2021 Kharkiv : KhAI, . - 72p. c. іл.,. Бiблiогр.: с. 71.

Анотація: Наведено вправи для тренування навичок сприймання англійської мови на слух. Подано приклади аудіювання (завдання з рисунками, діалоги з варіантами відповіді тощо), автентичні аудіозаписи носіїв мови для підвищення комунікативного рівня студентів. Може бути використаний для підготовки до міжнародних мовних іспитів.
730591 R
   37

Khrypunova Alina
University education in Ukraine^BA study guide for international students [Текст] : Alina Khrypunova, Magomedemin Hasanov, Dmitriy Kudiy, Liliia Zaitseva ; National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"; "KhPI" NTU : 2021, . - 220^1с. c. іл.,. Бiблiогр.: с. 217-218.

Анотація: У навчальному посібнику розглядаються основні термінологічні поняття курсу "Університетська освіта в Україні", наведені вправи на засвоєння цих понять, післятекстові питання і завдання.
730590 R
   33


XIV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід" [Текст] : тези доп., 14-15 квітня 2021 / Західноукраїнський нац. ун-т , Навч.-наук. ін-т міжнар. відносин ім. Б. Д. Гаврилишина, Українсько-нідерланська факультет-програма [та ін.]; Тернопіль ЗУНУ : 2021, . - 190 c. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
730589 R
   53

Aznaurian I.O.
Physics: Excel-Based Laboratory. Course Manual [Текст] : [O. V. Panova, I. O. Aznaurian, N. Yu. Krasnyansky and others] ; Kyiv National University of Construction and Architecture; Kyiv [KNUCA] : 2020, . - 112^1с. c. Бiблiогр.: с. 112.

Анотація: Містить навчальні матеріали для виконання лабораторних робіт базового рівня за допомогою пакету Excel. Матеріал представлений англійською мовою для використання студентами, які вільно ним володіють або хочуть покращити свої знання англійської мови, та іноземними студентами.
730588 R
    8

Школяр Наталія Валеріївна
English for Specific Purposes“Political Sciences” = Англійська мова за професійним спрямуванням “Політологія” [Текст] : навч. посібник / [Н. В. Школяр, В. О. Співачук, Н. М. Соболь та ін.] ; [ХНУ]; [ХНУ] : 2021, . - 184 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 180-181.

Анотація: Посібник призначений для студентів, які вивчають політологію. Містить тексти фахового спрямування, активну лексику, лексичні вправи на закріплення і засвоєння професійних термінів. Орієнтований на розвиток навичок усного мовлення, вільного розуміння та перекладу англійського тексту й збагачення словникового запасу.
730587 R
   004


3 VII International conference Information Technology and Interactions (Satellite) [Текст] : Conference Proceedings, 04 December, 2020, Kyiv, Ukraine / Taras Shevchenko Nat. University of Kyiv, (Faculty of information technology, Faculty of computter science and cybernetics), National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"; Kyiv Stylos : 2020, . - 388^1с. c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
730576 R
   31


3 Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції "Лідери XXI століття. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій для управління соціальними системами" [Текст] : 29-30 вересня 2020 року / [за заг. ред. Романовського О. Г.] ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний ін-т", Нац. акад. пед. наук. України, Ін-тпед.освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна НАПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАПН України (та ін.); Бровін [ФОП : 2020, . - 226 c. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
730581 R
   621

Краснов Віктор Олександрович
Об'єкт "Укриття" в умовах нового безпечного конфайнмента [Текст] : [монографія] / В. О. Краснов, А. В. Носовський, С. А. Паскевич, В. М. Рудько ; [під заг. ред. А. В. Носовського] ; НАН України, Інститут проблем безпеки атомних електростанцій; НАН АЕС : ІПБ, . - 344 c. а-кол. iл. Бiблiогр.: с.303-338.

Анотація: У монографії, підготовленій за результатами багаторічних наукових досліджень з нагоди 35-х роковин Чорнобильської катастрофи, наведено опис нового безпечного конфайнмента (НБК), огороджувального контуру, технологічних і допоміжних будівель та комунікацій, системи основних кранів, системи життєзабезпечення, безпеки та контролю. Розглянуто питання ядерної та радіаційної безпеки в умовах НБК, наведено динаміку нейтронної активності й температури паливовмісних матеріалів у процесі змін волого-температурного режиму, які відбулись після накриття об’єкта «Укриття» аркою. Показано напрямки підвищення ефективності забезпечення ядерної безпеки. Зроблено оцінку зміни полів гамма-випромінювання після встановлення НБК в проєктне положення, активності радіоактивних аерозолів та водних скупчень у приміщеннях об’єкта. Проаналізовано вплив об’єкта «Укриття» в умовах конфайнмента на довкілля, розглянуто програми науково-технічного супроводу діяльності з перетворення об’єкта на екологічно безпечну систему. Описано подальші роботи з демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття», реконструкції будівельних частин, що виступають за межі огороджувального контуру, а також потенційні сценарії перетворення об’єкта «Укриття».
730580 R
   338

Бурдо Олег Григорович
Енергетичний моніторинг харчових і переробних виробництв [Текст] : підручник / О. Г. Бурдо, Ф. А. Трішин, І. І. Яровий; 2020 Одеса : Маджента, . - 246 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 236-238.

Анотація: Підручник містить відомості з енергетичної ситуації в світі, в Україні та в АПК, загальні методологічні принципи енергетичних досліджень та методів енергоменеджменту. Надано основи аналізу теплової ефективності будівель, устаткування, наведено приклади ефективного використання енергії. Представлені результати досліджень, тенденції розвитку теплонавантаженого обладнання, обґрунтовано нові підходи при вдосконаленні енерготехнологій АПК. Пропонуються сучасні підходи і нові апарати для харчоконцентратної, консервної, вино-коньячної, м'ясо-молочної, хлібопекарної, і зернопереробної галузей.
730579 R
   51

Творошенко Ірина Сергіївна
Технології прийняття рішень в інформаційних системах [Текст] : [навч. посібник] / І. С. Творошенко ; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харків [ХНУРЕ] : 2021, . - 120 c. Бiблiогр.: с. 117-118.

Анотація: У навчальному посібнику викладено основні технології прийняття рішень в інформаційних системах та надано приклади їх практичного застосування. Детально описано основні визначення і поняття процесу прийняття рішень, методологічні основи технологій прийняття рішень, технології оцінювання та аналізу багатокритеріальних альтернатив, технології прийняття колективних рішень у малих та великих групах. Проаналізовано сучасний стан розвитку технологій прийняття рішень в інформаційних системах.
730578 R
   338

Купріна Наталія Михайлівна
Забезпечення конкурентоспроможності харчової промисловості України: теорія і практика [Текст] : монографія / Н. М. Купріна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень; 2019 Одеса : Гельветика, . - 304 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 248-291.

Анотація: У монографії розглянуто: сутність процесу глобалізації та її складових; вплив різних форм глобалізаційних процесів на національну економіку та її суб'єкти; стан, динаміку та тенденції розвитку харчової промисловості України; класифікацію сучасних методів оцінювання конкурентоспроможності об'єктів; теорія та методологія забезпечення конкурентоспроможності та ефективності функціонування харчової промисловості України на підставі її персистентної трансформації через механізм застосування стратегічної реструктуризації; методичні підходи та інструменти для оцінки конкурентоспроможності харчової промисловості та її суб'єктів в процесі проведення імпаритетної реструктуризації для її персистентної трансформації.
730577 R
   63

Скрильник Євген Володимирович
Науково-методичні засади управління акумуляцією і трансформацією органічної речовини ґрунтів [Текст] : наук.-метод. вид. / [Є. В. Скрильник, В. А. Гетманенко, А. М. Кутова та ін.] ; НААН України, ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського"; Бровін [ФОП : 2020, . - 96 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 86-95.

Анотація: У науково-методичному виданні висвітлено сучасний гумусовий стан ґрунтів України та тенденції його змін. За результатами тривалих польових дослідів показано основні закономірності трансформації кількісного та якісного стану органічної речовини чорноземів та дерново-підзолистого ґрунту за різних систем удобрення (органічна, мінеральна, органо-мінеральна) та обробітку ґрунту (плантажна оранка, оранка, комбінована, мілка), а також за використання нових видів добрив. Наведено нормативи формування нестабільних форм гумусу під час гуміфікації в ґрунті органічних добрив і рослинних решток та створення умов для більш ефективної гуміфікації органічних матеріалів, що надходять до ґрунту, через застосування відповідних агротехнічних і агрохімічних заходів. Висвітлено основні наукові та методичні основи управління органічною речовиною ґрунтів.
730575 R
   63

Скрильник Євген
Виробництво та застосування органічних і органо-мінеральних грунтополіпшувачів для підвищення вмісту вуглецю в чорноземах України [Текст] : попередні рекомендації / [Євген Скрильник, Микола Мірошниченко, Вікторія Гетманенко та ін.] ; ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського"; Бровін [ФОБ : 2020, . - 28 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 27.

Анотація: Рекомендації містять теоретичні та технологічні підходи до виробництва та застосування ґрунтополіпшувачів з метою стабілізації органічного вуглецю ґрунтів в умовах України. Наведено результати однорічного польового досліду з вивчення ефективності різних доз та способів внесення нових органічних та органо-мінеральних ґрунтополіпшувачів. Детально проаналізовано трансформацію органічної речовини ґрунту та емісійні потоки діоксиду вуглецю, досліджено агрохімічні властивості ґрунту та урожай культури під впливом нових ґрунтополіпшувачів. Наведено дані щодо економічної ефективності виробництва на застосування нових ґрунтополіпшувачів. Запропоновано дози та методи застосування ґрунтополіпшувачів у різних агрокліматичних зонах України. З метою підвищення вмісту ґрунтового органічного вуглецю. Даний невеликий дослідницький проект, виконаний в рамках Плану імплементації Євразійського ґрунтового партнерства і направлений на сприяння розвитку практик сталого управління ґрунтами для збереження та/або збільшення вмісту ґрунтового органічного вуглецю з акцентом на багаті вуглецем чорноземи. Проект фінансувався в рамках глобального проекту Продовольчої та сільськогосподарської організації Об’єднаних Націй (ФАО “GSP/GLO/853/RUS: Підтримка просування сталого управління ґрунтовими ресурсами в рамках Глобального ґрунтового партнерства: Фаза II” і отримав підтримку за результатами конкурсу Глобального ґрунтового партнерства (GSP) ФАО. Ми висловлюємо вдячність Секретаріату GSP, Міжурядовій технічній групі експертів з ґрунтів (ITPS) і Євразійському центру продовольчої безпеки (ECFS), членам Наукового комітету GSP з технічну і наукову підтримку, надану на етапах підготовки та реалізації цього проекту.
730574 R
   63

Цапко Юрій Леонідович
Система раціонального використання і управління грунтовими режимами осушених земель [Текст] : наук. вид. / Ю. Цапко, В. Калініченко, В. Зубковська [та ін.] ; НААН України, ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського"; Бровін [ФОП : 2020, . - 96 c. граф.,. карти., табл.,. Бiблiогр.: с. 89-95.

Анотація: Наукове видання розроблено у відповідності до програми наукових досліджень НААН ПНД 5 «Стале водокористування та меліорація земель» за завданням 05.03.03.02 Ф «Розробити наукові засади управління ґрунтовими режимами на осушуваних землях». Наведено результати досліджень з пізнання особливостей функціонування ґрунтових режимів, які становлять основу систему раціонального використання та управління ґрунтовими режимами осушених земель України. Надано характеристику гідроморфних ґрунтів як об’єктів, що підлягають меліорації: дренуванню, водорегулюванню, повторному зволоженню тощо. Висвітлено закономірності та особливості перебігу ґрунтових процесів в осушених ґрунтах та систематизовано основні напрями їх ефективного й екологічно безпечного використання.
730573 R
   63

Фатєєв Анатолій Іванович
Оцінювання мікроелементного складу грунтів України для ведення органічного землеробства [Текст] : наук.-метод. вид. / [А. І. Фатєєв, Я. В. Бородіна, Д. О. Семенов та ін.] ; за ред. А. І. Фатєєва, Я. В. Бородіної ; НААН України, ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського"; О. [Бровін : 2020, . - 144 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 132-143.

Анотація: Удосконалене інформаційно-методичне забезпечення оцінювання мікроелементного складу ґрунтів України для ведення органічного землеробства складається з методології оцінювання придатності ґрунтів для ведення органічного землеробства за вмістом і доступністю мікроелементів; інформаційної бази оцінювання мікроелементного стану ґрунтів України щодо їх придатності для ведення органічного землеробства; прогнозу забезпеченості ґрунтів мікроелементами в умовах органічного виробництва та стратегії оптимізації мікроелементного живлення культур у зонах ведення органічного виробництва.
730572 R
   001


Актуальні проблеми та наукові звершення молоді на початку третього тисячоліття [Текст] : зб. матеріалів V Наук.-практ. конф. студентів, магістрантів та аспірантів 19 листопада 2020 р., м. Слов'янськ / Луганський нац. аграр ун-т; О. [Бровін : 2020, . - 504 c. а-iл. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
730571 R
   63


Інновації в садівництві [Текст] : матеріали П'ятої міжнародної наукової Інтернет-конференції "Інновації в садівництві", 23 березня 2021 р., м. Умань / Уман. нац. ун-т садівництва, Ф-т плодоовочівництва, екології та захисту рослин, Каф. плодівництва і виноградарства, Проблем. н.-д. лаб. з плод. розсадництва; "Сочінський Видавець : 2021, . - 38 c. а-табл. 300 Бібліогр. в кінці ст..
730570 R
   61

Заікін Андрій Володимирович
Біомеханіка [Текст] : навч.-метод. посібник / [уклад.: А. В. Заікін, Н. І. Судак] ; Кам'янець-Подільський національний університет імені І. Огієнка; нац. [Кам'янець-Подільський : 2020, . - 144 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 141.

Анотація: В навчально-методичному посібнику представлено навчальний матеріал дисципліни «Біомеханіка», що відповідає організації навчального процесу згідно вимог кредитно-модульної системи. У навчально-методичному посібнику відображені основні теоретичні питання біомеханіки, а також методичні рекомендації до практичних занять, термінологічний словник та перелік питань для підготовки до екзамену.
730569 R
   34

Джабраілов Р. А.
Господарське законодавство України: перспективи модернізації на засадах сталого розвитку [Текст] : [колект. монографія] / [В. А. Устименко, Р. А. Джабраілов, О. Р. Зельдіна та ін. ; під заг. ред. В. А. Устименка] ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж.; НАН [ІЕПД : 2019, . - 320 c. 70 рис.,. Бібліогр.: с. 278-319.

Анотація: У монографії висвітлено пріоритети формування сучасного господарського законодавства України під впливом концепції сталого розвитку. Розглянуто особливості правового забезпечення формування соціально-економічної та екологічної політики держави на засадах сталого розвитку. Наведено характеристику окремих елементів інституціонального забезпечення розвитку економіки на засадах сталого розвитку. Визначено перспективи підвищення інвестиційної привабливості України в умовах сталого розвитку. Аргументовано першочерговість імплементації міжнародно-правових засад судового захисту прав учасників господарських відносин як гарантії забезпечення сталого розвитку України.
730568 R
   34


Об'єкти екологічного і суміжних галузей права: теоретичні та практичні аспекти в умовах сталого розвитку [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 29 листоп. 2019 р. / НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж., Нац. технічний ун-т "Дніпроавська політехніка" [та ін.] ; [наук. ред. В. А. Устименко]; економ.-прав. [Ін-т : 2019, . - 129 c. 60 Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: У виданні представлені тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Об’єкти екологічного і суміжних галузей права: теоретичні та практичні аспекти в умовах сталого розвитку» (29 листопада 2019 р., м. Київ), підготовлені за такими базовими напрямами: об'єкти екологічного права: теоретико-методологічні засади визначення та класифікації; теоретичні та практичні аспекти розмежування об'єктів екологічною та екологізованих галузей права; об'єкти природоресурсного права: проблемні питання; об’єкти природоохоронною права в умовах сталого розвитку; суміжність еколого- господарського режиму об’єктів права екологічної безпеки; правове регулювання раціонального і ефективного природокористування; правова охорона повітря, водних об’єктів, земель та надр в умовах навантаження від господарської діяльності.
730567 R
   34


Просування поваги прав людини у сфері бізнесу в контексті імплементації цілей сталого розвитку в Україні [Текст] : зб. наук.-практ. матеріалів / [за наук. ред. В. А. Устименка] ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень, Центр перспективних досліджень і співробітництва з прав. людини у сфері економіки [та ін.]; Київ [Фенікс] : 2020, . - 248 c. 100 Бібліогр. в знесках.

Анотація: У виданні висвітлено проблематику суспільних відносин у сфері бізнесу і прав людини в контексті імплементації Цілей сталого розвитку в Україні. Доводиться, що належна реалізація міжнародних норм і стандартів, закріплених в основоположних актах з прав людини, Керівних принципах ООН з питань бізнесу і прав людини, ін., сприятиме формуванню національної правової моделі сталого розвитку, вдосконаленню правового регулювання діяльності суб'єктів господарювання, інституційно-правовому, економічному, екологічному, соціальному розвитку держави та покращенню життя громадян. Розглянуто питання виконання обов'язку держави захищати права людини та відповідальності бізнесу поважати ці права. Охарактеризовано систему засобів захисту прав людини, порушених з боку бізнесу.
730566 R
   34


Правове забезпечення дотримання соціально-економічних прав людини на засадах ідеології нової якості життя [Текст] : [монографія] / Устименко В. А., Джабраілов Р. А., Князєв С. І. та ін.; [під заг. ред. В. А. Устименка] ; НАН України, ДУ "Ін-т економіко-правових досліджень ім. В. К. Мамутова НАН України"; "ІЕПД [ДУ : 2020, . - 112 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 94-111.

Анотація: У монографії висвітлено сучасний стан та визначено перспективи вдосконалення правових засад розподілу доходів в Україні. Виявлено особливості правового регулювання соціально відповідальних публічних закупівель в умовах становлення нової якості життя. Визначено особливості впливу кредитної діяльності фінансових установ на якість життя населення. Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення правового забезпечення дотримання соціально-економічних прав людини шляхом підвищення ефективності поводження з відходами. Наведено особливості забезпечення внутрішньо переміщених осіб доступним житлом крізь призму ідеології нової якості життя.
730565 R
   008

Дзюбан Роман
Культурні цінності установ Львова у 1939-1953-х рр.: переміщення і втрати [Текст] : монографія / Роман Дзюбан ; НАН України, Львівська нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника; ім. [НБУ : 2020, . - 344 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 266-316. - Імен. покажч.: с.317-332. - Геогр. покажч.: с. 333-340.

Анотація: Висвітлено проблему переміщення і втрат культурних цінностей львівських установ періоду Другої світової війни. Розглянуто організаційну структуру львівських бібліотек, архівів та музеїв, а також визначено коло основних культурних установ Львова, що зазнали найбільших переміщень і втрат у зазначений період. Подано історію цих установ, створених усіма національними громадами Галичини до 1939 р., реорганізацію, ліквідацію та реформування в умовно виділені три історичні відрізки часу — перший радянський (1939—1941), німецький (1941—1944) та другий радянський (1944—1945). Найбільшу увагу приділено переміщенню і втратам Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника.
730564 R
   621.5

Козін Віктор Миколайович
Холодильні технології: основи теорії, приклади і завдання [Текст] : навч. посіб. / В. М. Козін, С. О. Шарапов ; Сумський державний університет; держ. Сумський : 2021, . - 140 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 126-128.

Анотація: У навчальному посібнику подано основні теоретичні відомості з технологічних процесів оброблення холодом, наведено основні розрахункові залежності та довідкові дані. У прикладній частині посібника розглянуто алгоритми розрахунку основних процесів холодильного оброблення, а також подано докладні приклади розрахунку. Особливу увагу приділено холодильній технології харчових продуктів.
730562 R
   339

Лабурцева Олена Іванівна
Ризики в маркетингу [Текст] : підручник / О. І. Лабурцева ; Київський національний торговельно-економічний університет; торг.-екон. [Київ. : 2019, . - 476 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с.447-463.

Анотація: У підручнику розглянуто сутність та класифікацію ризиків у маркетингу. Розкрито зміст концепції та процесу управління маркетинговими ризиками, подано методичний інструментарій ідентифікації, оцінювання та нейтралізації ризиків. Викладено сучасні наукові методи обґрунтування маркетингових управлінських рішень в умовах неповної інформації, а також особливості управління окремими видами ризиків у сфері маркетингових досліджень, формування стратегії маркетингу, товарної, цінової, збутової та комунікаційної політик. Особлива увага приділена методичним підходам до визначення ефективності маркетингової діяльності в умовах ризику.
730561 R
   33

Єрмакова Ольга Анатоліївна
Стратегування інноваційного розвитку регіонів України на засадах глокалізації [Текст] : монографія / [О. А. Єрмакова, О. І. Лайко, О. Л. Гетьман, О. В. Нікішина] ; за наук. ред. Єрмакової О. А. ; НАН України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України; НАНУ] [ІПРЕЕД : 2019, . - 387 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд. та с. 386.

Анотація: У монографії висвітлено значне коло проблемних питань, пов’язаних зі стратегуванням інноваційного розвитку регіонів. Авторським колективом запропоновано нові підходи до вирішення завдань теоретичного та прикладного характеру, розглянуто стратегічні орієнтири інноваційного розвитку на прикладі Одеської області, сформовано відповідні сценарії, визначено пріоритети та інструменти інноваційного розвитку, визначено необхідність включення екологічної складової до інноваційного сталого розвитку регіону, визначено тенденції, сценарії та стратегічні напрями інноваційного розвитку аграрного ринку як одного зі стратегічних ринків Одеської області, а також напрямки вдосконалення інституціонального забезпечення реалізації стратегій інноваційного розвитку регіонів України.Результати запропонованого дослідження представляють собою методичне підґрунтя розробки стратегій інноваційного розвитку як регіонів України, так і міст, і громад із урахуванням принципів сучасного етапу становлення регіональної економіки.
730556 R
   629

Кубіч Вадим Іванович
Особливості конструкції машин з двигунами внутрішнього згорання [Текст] : [навч. посібник] / В. І. Кубіч, Г. І. Слинько ; Запорізький національний технічний університет; 2018 Запоріжжя : ЗНТУ, . - 246 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 221-222.

Анотація: У навчальному посібнику наведені систематизовані данні про особливості виконання окремих елементів конструкції складових частин автомобілів, тракторів, вертольотів, суден за відповідними ознаками їх класифікації та порядку загального здійснення робочих процесів в деяких з них.
730560 R
   53

Яцура Михайло Михайлович
Курс загальної фізики. Оптика. Тести [Текст] : навч.-метод. посібник / М. М. Яцура, І. М. Гасюк, Б. І. Рачій, А. М. Гамарник ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Каф. матеріалознавства і новітніх технологій; Прикарпатський " : ДВНЗ, . - 384 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 381.

Анотація: Посібник містить більше 2 000 тестів, які охоплюють всю навчальну програму з оптики для студентів фізичних спеціальностей університетів. Він допоможе студентам більш якісно готуватися до складання колоквіумів, модулів, екзаменів.
730624 B
   35

Євсюкова Оксана Володимирівна
Механізми управління розвитком сервісно-орієнтованої держави: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / О. В. Євсюкова ; Національна академія державна управління при Президентові України; Київ [Август-Трейд] : 2019, . - 336 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 286-319.

Анотація: Досліджено теоретико-методологічні та практичні засади управління розвитком сервісно-орієнтованої держави в умовах суспільних трансформацій. Здійснено аналіз зарубіжного досвіду становлення сервісних держав в Канаді, Швеції, Норвегії та Данії й окреслено переваги використання кращих світових практик в Україні. Охарактеризовано сучасний стан впровадження інструментів електронної демократії в Україні у контексті цифрової трансформації. Окреслено етапи суспільних трансформацій в українському суспільстві, як впливають на процес формування сервісно-орієнтованої держави. Запропоновано концептуальне бачення процесу управління розвитком сервісно-орієнтованої держави в умовах суспільних трансформацій в Україні.
730650 B
   76

Ольга
Українська графіка ХХ століття [Текст] : [навч. посіб.] / Ольга Лагутенко; Київ Грані-Т : 2011, . - 184 c. 2000 кол.,ьор. іл. Бібліогр.: с. 62-64.

Анотація: Доктор мистецтвознавства Ольга Лагутенко продовжує досліджувати тему української графіки, яка вже знайшла відображення в альбомах «Нариси з історії української графіки XX століття» і «Українська графіка першої третини XX століття», що виходили друком у видавництві «Грані-Т». У посібнику «Українська графіка XX століття» з сучасних наукових позицій у контексті світового культурно-історичного процесу розглянуто історію українського графічного мистецтва. Відзначено загальноєвропейські тенденції та національні особливості розвитку, наголошено на найбільш значущих явищах і висвітлено творчість найкращих майстрів.
730649 B
   72


Городецький. Виклик будівничого [Текст] : [альбом] / [Концерн ГАЛНАФТОГАЗ, UNIVERSAL investment group] ; ідейна концепція: Діана Клочко та Петро Бевза ; текст, арх. матеріали та прим. Дмитро Малаков ; відп. ред. Діана Клочко ; фотогр.: Зоя Білаш [та ін.]; [Київ] Грані-Т : [2008], . - 176 c. фот.,огр. Бiблiогр. у виносках.

Анотація: Альбом присвячений спадщині архітектурного генія Києва початку ХХ століття Владислава Городецького. Митець уже тоді протистояв прагматичному підходу до зміни архітектурного образу Києва. Архітектор працював із різними історичними стилями, але породжує й сьогодні відчуття візуальної несподіванки. Кожна його споруда – це особливий світ, який впускає глядача до не побутового виміру світу, оскільки розкодовує пам'ять про різні епохи та стилі. Вперше не лише описано, а й проаналізовано художній метод Городецького. Текст культуролога Д. Малакова, післямова філософа С. Кримського. Книга отримала диплом І-го ступеня Національного конкурсу «Краща книга України» у номінації «Арт-книжка» на ІV Київській Міжнародній виставці-ярмарку (серпень, 2008).
730647 B
   9

Джонсон Ленс
2 Що іноземці мають знати про Америку від А до Z [Текст] : як розуміти божевільну америк. культуру, людей, уряд, бізнес, мову і чимало іншого / Ленс Джонсон ; [пер. з англ. Є. Мягка]; Київ Основи : 2015, . - 481, c. [1] іл.,. карти., фот.,. Дод.: с. 467-481.

Анотація: Ця книжка змальовує цілісну й відверту картину Америки та її народу для іноземців.
730648 B
   005

Свекла Джон
Як стати мільярдером. Як найбільші в світі виробники створюють грандіозну цінність [Текст] : Джон Свекла, Мітч Коен ; [пер. з англ. О. Любенко] ; [Студія 1+1]; [Київ] [Основи] : 2016, . - 271, c. [1] Бiблiогр. у виносках.

Анотація: Джон Свекла й Мітч Коген вирішили уважніше придивитися до цих мільярдерів, тому що отримати мільярд чи більше доларів завдяки створеній цінності — це неймовірний подвиг. Провівши всеохопне дослідження й узявши чимало інтерв'ю, автори зрештою дійшли висновку, що багато міфів, пов'язаних із мільярдерами, — просто вигадка. Не можна сказати, що всі ці люди розумніші, більше працюють чи їм частіше усміхається фортуна, ніж їхнім одноліткам. Не всі вони генії-самородки, які перетинають фінішну лінію в мільярд доларів, коли їм заледве виповнилося двадцять років. Ні. Переважно вони справді створюють щось абсолютно й принципово нове. Понад 80 відсотків мільярдерів, яких заторкнуло дослідження, заробили свої мільярди в галузях, де панує жорстка конкуренція.
730559 R
   8

Прушківська Емілія Василівна
Термінологічний українсько-англійський словник-довідник економіста-міжнародника [Текст] : словник / [уклад. : Е. В. Прушківська, О. А. Кулабнєва, І. О. Лазнєва та ін.] ; Запорізький національний технічний університет; Запоріжжя [ЗНТУ] : 2018, . - 376 c. Бiблiогр.: с. 364-375.

Анотація: Пропонований словник-довідник містить визначення й тлумачення більше ніж 1400 найбільш уживаних понять і термінів, що охоплюють проблематику міжнародних економічних відносин, їх історію та сучасний стан, з якими студенти, аспіранти та викладачі економічних навчальних закладів і факультетів, фахівці з питань міжнародної економіки, а також усі ті, хто нею цікавляться, можуть зустрітися у своїй повсякденній навчальній або практичній роботі.
730558 R
   51

Килимник Ірина Михайлівна
Диференціальні рівняння [Текст] : навч. посіб. / Килимник І. М., Яримбаш Д. С. ; Запоріз. нац. техн. ун-т; Запоріжжя ЗНТУ : 2018, . - 102 c. граф.,. 300 Бібліогр.: с. 100-101.

Анотація: У посібнику «Диференціальні рівняння» стисло викладений теоретичний матеріал: наведено основні типи диференціальних рівнянь, вказані способи їх розв’язування, детально розібрані відповідні приклади, приведено варіанти завдань для самостійної роботи з відповідями.
730645 R
   621.4

Окоча Анатолій Іванович
2 Автотракторні витратні матеріали [Текст] : довідник / А. І. Окоча, Я. Ю. Білоконь; Київ Дельта : 2010, . - 108 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 104.

Анотація: У навчальному посібнику стисло викладено основні відомості про асортимент, властивості та засади економного використання палив, олив, мастил, технічних рідин – призначених для роботи й зберігання автотракторної техніки.
730557 R
   51

Анпілогов Дмитро Ігорович
Ряди [Текст] : навч. посіб. / Д. І. Анпілогов, Н. В. Сніжко ; Запоріз. нац. техн. ун-т; 2018 Запоріжжя : ЗНТУ, . - 124 c. 300 Бібліогр.: с. 123.

Анотація: Посібник містить теоретичні відомості і значну кількість ілюстративних прикладів і розв'язаних задач з теми "Ряди" у відповідності до програми курсу "Вища математика" багатоступеневої підготовки фахівців технічних спеціальностей. В посібнику містяться також індивідуальні завдання та приклади їх розв'язку, які не потребують застосування обчислвальної техніки.
730555 R
   338

Алєксєєнко Д. Д.
Теоретико-методологічні аспекти розвитку сучасної економічної системи України в умовах глобалізації [Текст] : монографія / [Д. Д. Алєксєєнко, С. О. ГеращенкоВ. С. Горбаньов та ін. ; за ред. Ю. І. Пилипенка, Е. В. Прушківської] ; ДВНЗ "Національний гірничий ун-т", Запорізький нац. технічний ун-т; Запоріжжя [ЗНТУ] : 2018, . - 260 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 241-257.

Анотація: У монографії досліджено теоретико-методологічні аспекти розвитку сучасної економічної системи України, зумовлені процесами глобалізації світового господарства. Показано особливості інституціонального середовища економічної системи України та обґрунтовано напрями його структурного реформування. Проаналізовано соціальні аспекти розвитку сучасного суспільства в умовах глобалізації, виокремлено тенденції формування споживчого ринку в країнах із трансформаційною економікою, показано закономірності встановлення взаємозв'язку виробництва і споживання в сучасних умовах та специфіку надання глобальних суспільних благ на міжнародному рівні. З'ясовано закономірності науково-технічного та інноваційного розвитку національної економіки, проаналізовано вплив ендогенних та екзогенних факторів на функціонування економічної системи України.
730646 R
   51

Колмогоров Андрей Николаевич^F1903 - 1987
Математическая логика [Текст] : учебное пособие для студентов математических специальностей вузов / А. Н. Колмогоров, А. Г. Драгалин ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; Москва УРСС : 2004, . - 240 c. a-ил.^D22 см^3в пер. Библиография в конце разделов. - Указатели: с. 229-236.

Анотація: А. Н. Колмогоров (1903-1987) и А. Г. Драгалин (1941-1998) — выдающиеся отечественные логики и математики, оказавшие глубокое воздействие на стиль и направление мировых исследований по логике и философии математики. В настоящее издание включены учебники А. Н. Колмогорова и А. Г. Драгалина «Введение в математическую логику» и «Математическая логика. Дополнительные главы», содержащие классическое изложение понятий и результатов математической логики с элементами теории множеств, теории алгоритмов и оснований математики. Учебники написаны на основании курса математической логики, читавшегося обоими авторами на механико-математическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова. Изложение фундаментальных фактов современной логики (основ логики высказываний и логики предикатов, начал аксиоматической теории множеств, теории алгоритмов, теоремы Гёделя о неполноте, программы Гильберта обоснования математики) не предполагает специальной подготовки и рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся математической логикой и философскими проблемами современной математики.
730554 R
   51


Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації [Текст] : тези доповідей 9-ї Міжнар. наук. конференції / НАН України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України [та ін.]; нац. Кам'янець-Подільський : 2020, . - 136 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..
730553 R
   9


Археологічні дослідження в Україні: здобутки і перспективи [Текст] : зб. матеріалів IX Всеукр. студент. археол. конф., [22 трав. 2020 р.] / [редкол.: С. А. Копилов (голова) та ін.] ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка; нац. [Кам'янець-Подільський : 2020, . - 122 c. рис.,. 100 Бібліогр. в кінці ст..
730552 R
   37

Володимир Анатолійович
Методика викладання історії в школі [Текст] : навч.-метод. посіб. для організації самост. роботи студ. іст. ф-ту / В. А. Дубінський ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка; нац. [Кам'янець-Подільський : 2019, . - 86 c. табл.,. Бібліогр.: в кінці тем.

Анотація: Даний методичний посібник призначений для студентів історичного факультету ВНЗ. Він містить плани семінарських занять та методичні рекомендації для підготовки до них, студентам запропоновані схеми та таблиці, що допоможуть їм у підготовці до занять. Також посібник містить тематику рефератів і методичні поради до їх написання. Крім того, пропонується термінологічний словник і додатки, в яких запропоновані нормативні документи, що визначають процес навчання історії в школі.
t=3.5780091285706