Нові надходження книжкових видань
12 червня 2021 - 12 груденя 2021

733611 R
   621.7

Сисоєв Юрій Олександрович
Технологія машинобудування. Забезпечення ефективності процесів отримання вакуумно-дугових покриттів [Текст] : [монографія] / Ю. О. Сисоєв ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2021, . - 320 c. граф.,. рис.,. табл.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 240-263.

Анотація: Розглянуто характерні зони, що виникають при реалізації вакуумно-дугових технологій, та виявлено основні проблеми в цих зонах, які стримують підвищення ефективності процесів отримання покриттів. На основі виконаних досліджень розроблено нові технічні рішення, що дозволяють: збільшити ресурс систем збудження дуги в джерелах плазми; керувати складом плазмового потоку, який генерується ними; знизити кількість макрочастинок у плазмовому потоці, що рухаються до оброблюваної поверхні; за допомогою розроблених генераторів газових сумішей отримувати багатокомпонентні покриття; зменшити ерозійні сліди на виробах від мікродугових розрядів, які виникають на етапі іонного очищення. Проаналізовано питання підвищення економічної ефективності роботи іонно-плазмових установок шляхом зниження витрат енергоресурсів і матеріалів. Запропоновано ряд нових рішень щодо підвищення техніко-економічних характеристик обладнання, що використовується.
733609 R
   659

Васильєва Людмила Анатоліївна
Філософія реклами та PR: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Васильєва, О. П. Проценко ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; 2021 Харків : ХАІ, . - 120 c. табл.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 116-119.

Анотація: Виявлено особливості міждисциплінарного підходу до вивчення феноменів реклами та Public relation (PR), які інтенсивно розвиваються у сучасному соціокультурному просторі. Описано основні теоретичні положення маркетингу, менеджменту, психології реклами та PR, соціології та соціальної філософії щодо понять реклами та PR. Обґрунтовано нові питання в межах практичних технік і технологій при розгляді PR-проблематики. Розкрито концепцію формування сутнісної природи PR-менеджера, як затребуваного універсального посередника, що здатен впливати на соціально-інформаційну практику сучасного суспільства.
733610 R
   35

Дєгтяр Андрій Олегович
Публічна політика у сфері соціально-гуманітарного розвитку [Текст] : конспект лекцій / А. О. Дєгтяр, В. Г. Ковальчук ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; 2021 Харків : ХАІ, . - 96 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 92-93.

Анотація: Розглянуто змістовний модуль, який складається із семи тем і містить увесь лекційний курс. Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Публічне управління та адміністрування». Може бути корисним для спеціалістів галузі державного управління.
733606 R
   621.3


XXVII International Conference on Charged Particle Accelerators (27 ; 2021 ; Kharkiv, Ukraine) [Текст] : abstracts, September 21-24, 2021 / National Academy of Ukraine, National Science Center "Kharkov Institute of Physics and Technology"; "ХФТІ"] [ННЦ : 2021, . - 107 c.

Анотація: Опубліковані тези доповідей XXVII Міжнародної конференції з прискорювачів заряджених часток представляють інтерес для фахівців у галузі фізики і техніки лінійних прискорювачів, техніки НВЧ, систем діагностики пучків і автоматизованого контролю, нових методів прискорення, а також для фахівців; які використовують електрофізичну апаратуру в промисловості, медицині і науково-дослідній роботі.
733605 R
   54


6-а Міжнародна конференція "Високочисті матеріали: отримання, застосування, властивості", 13-15 вересня 2021 року, м. Харків, Україна [Текст] : матеріали доп. / [редкол.: В. М. Воєводін та ін.] ; НАН України, Від-ня ядер. фізики та енергетики, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т", Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна; ХФТІ] [ННЦ : 2021, . - 131 c. іл.,. 130 Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: До збірника матеріалів 6-ї Міжнародної конференції «Високочисті матеріали: отримання, застосування, властивості» (13-15 вересня 2021 р., м. Харків, Україна) увійшли тези доповідей, що надійшли до оргкомітету та були прийняті до опублікування.
733602 R
   53


Spectroscopy of Molecules and Crystals [Текст] : book of abstracts of XXV Galyna Puchkovska International School-Seminar, Kyiv, Ukraine, September 21-24. 09, 2021 / National Academy of Science of Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv, In-te of Physics NAS of Ukraine, [et al]; Kyiv Talkom : 2021, . - 194 c. граф.,. рис.,. References after articles. - Index of Authors: p. 187-193.

Анотація: В збірнику представлені тези доповідей XXV Міжнародної Школи-семінару імені Галини Пучковської “Спектроскопія молекул і кристалів” (21-24 вересня 2021 р., м. Київ, Україна). В тезах викладено нові результати досліджень з основних напрямків сучасної теоретичної і експериментальної спектроскопії неметалічних кристалів, аморфних речовин, рідких кристалів, полімерів і біологічних об'єктів, нанорозмірних систем, тонких плівок, поверхні і міжмолекулярної взаємодії. Також розглянуто такі напрямки як нелінійно-оптичні явища, комп’ютерне моделювання, нові прилади та методи спектральних досліджень.
733601 R
   37

Харченко Сергій Якович
Сучасний науково-педагогічний дискурс у вирішенні освітніх проблем [Текст] : колективна монографія / [Харченко С. Я., Бабіч В. І., Григоренко В. Л. та ін.] ; за наук. ред. С. Я. Харченка ; НАПН України, Науково-дослідний центр проблем соц. педагогіки та соц. роботи НАПН України та Луганського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Київ Талком : 2021, . - 467 c. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..

Анотація: У монографії представлено теоретичні та практичні засади проблеми реалізації сучасного науково-педагогічного дискурсу у процесі вирішення актуальних освітніх проблем. Зміст монографії складається з двох розділів, у яких розглянуто основні напрями соціально-педагогічних досліджень сучасної соціальної сфери, окреслено вагомі проблеми професійної освіти та шляхи їхнього вирішення.
733652 R
   63

^3Гудков Гудков Анатолий Васильевич
Сыроделие: технолонические, биологические и физико-химические аспекты [Текст] : [монография] / А. В. Гудков ; под ред. С. А. Гудкова; принт ДеЛи : 2003, . - 800 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 745-799.

Анотація: Данная монография крупного ученого, доктора технических наук А. В. Гудкова посвящена одному из самых сложных пищевых произ¬водств – сыроделию. В монографии даны современные представления о биотехнологии сыров, подробно изложены все этапы производства: от гигиены производства молока до созревания сыров, рассмотрены вопросы качества и пороков сыра, показано значение сыра в питании человека. Детально проанализированы микробиологические, биохимические и физико-химические процессы, происходящие при выработке и созревании сыра.
731183 B
   327


Актуальні проблеми зовнішньої політики України [Текст] : матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 18 грудня 2020 р., м. Чернівці / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Управління молоді та спорту Чернів. облдержадмін, Ф-т історії, політології та міжнар відносин, Каф. міжнар. відносин ; [редкол.: Лупул Т. Я. та ін.]; нац. Чернів. : 2020, . - 84^1с. c. іл.,. 155 Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: До збірника увійшли матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми зовнішньої політики України» (Чернівці, 18 грудня 2020 р.). Роботи опубліковано в авторській редакції. Оргкомітет не несе відповідальності за достовірність інформації, поданої в рукописах.
731180 B
    1


Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Одухотворений інтелект - рушійна сила розвитку суспільства, приуроченої до 80-річчя від дня народження професора Степана Гелея [Текст] : [збірник], Львів, 21 травня 2021 р. / [відповід. за випуск Семак Б. Б.] ; Всеукраїнська цнетральна спілка споживчих товариств, Львів. торг.-екон. ун-т, Наукове т-во ім. Шевченка; Львів. [Вид-во : 2021, . - 328 c. Бiблiогр. у виносках.

Анотація: У збірнику представлені доповіді та виступи, які оприлюднені на Всеукраїнській науковій конференції "Одухотворений інтелект – рушійна сила розвитку суспільства", приуроченій до 80-річчя від народження професора Степана Гелея, яка відбулася у Львівському торговельно-економічному університеті 21 травня 2021 року.
t=1.6210401058197