Нові надходження книжкових видань
07 червня 2021 - 13 червня 2021

730942 R
   63

Дебринюк Юрій Михайлович
Плантаційні лісові насадження в Україні: концептуальні засади, ресурсний потенціал та енергетичне використання [Текст] : монографія / Ю. М. Дебринюк, Я. Д. Фучило ; Національний лісотехнічний університет України, Лісівнича Академія Наук України, Ін-т біоенергетичних культур і цукрових буряків; Спілка Видавнича : Галицька, . - 504 c. Бiблiогр.: с. 421-472.
730623 B
   31

Саріогло Володимир Георгійович
Мікродані у соціально-економічних дослідженнях [Текст] : монографія / Володимир Саріогло ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи; М.М. Сочинський : Видавець, . - 296 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 267-284.

Анотація: Монографію присвячено методологічним та прикладним аспектам формування інформаційного забезпечення соціальної економіки на основі комплексного використання даних з різних джерел. Основну увагу приділено особливостям використання мікроданих – індивідуальних даних про домогосподарства, сім'ї, осіб. Надано характеристику основних джерел мікроданих в Україні. Окреслено проблеми та перспективи доступності мікроданих державних вибіркових обстежень домогосподарств. Наведено приклади формування та застосування інструментарію моделювання соціально-економічних процесів на основі методів мікроімітаційного моделювання та статистичного моделювання з використанням мікроданих.
730551 R
   33

Амоша Олександр Іванович
Інноваційне Придніпров'я: гра на випередження [Текст] : монографія / [О. І. Амоша, Ю. С. Залознова, С. В. Іванов та ін. ; за заг. ред. В. І. Ляшенка] ; НАН України, Інститут економіки промисловості; економіки [Ін-т : 2021, . - 286 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: В умовах децентралізації та виконання Угоди про асоціацію з ЄС кожен український регіон має знайти свою нішу, як на національному, так і на європейському ринку, розбудовувати самостійно або разом із сусідніми регіонами регіональні інноваційні екосистеми. Але у процесі децентралізації в Україні було випущено з уваги такий важливий територіальний рівень, як економічні райони, що об’єднує декілька областей. Економічні райони утворилися не адміністративним шляхом, а виникли в ході історичного, соціально-економічного та культурного розвитку і представляють собою великі за територією соціально-економічні та культурні простори, об’єднані спільним географічним розташуванням, культурними і ментальними характеристиками, подібним природно-ресурсним забезпеченням та структурою економіки. В умовах розселення України саме економічні райони відповідають вимогам європейської класифікації NUTS 1 і можуть об’єднувати від 3 до 7 млн. осіб. Області, які входять до їх складу, маючи взаємопов’язану інфраструктуру, подібну структуру економіки та подібні проблеми, шляхом співпраці та об’єднання ресурсів, могли б забезпечувати більш динамічний збалансований сталий розвиток регіональної економіки на базі формування інноваційних екосистем.
730450 R
   004

Кобилін Олег Анатолійович
Методи цифрової обробки зображень [Текст] : [навч. посібник] / О. А. Кобилін, І. С. Творошенко ; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харків [ХНУРЕ] : 2021, . - 124 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 122-123.

Анотація: У навчальному посібнику викладено основні методи цифрової обробки зображень та надано приклади їх практичного застосування. Детально описано основні поняття цифрової обробки зображень, характеристику технічних засобів цифрової обробки зображень, параметричні та непараметричні методи класифікації цифрових зображень, методи фільтрації та відновлення зображень, методи лінійної просторово-інваріантної фільтрації та фільтрації у просторовій області.
730449 R
   004

Гороховатський Володимир Олексійович
Методи інтелектуального аналізу та оброблення даних [Текст] : [навч. посібник] / В. О. Гороховатський, І. С. Творошенко ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки; Харків [ХНУРЕ] : 2021, . - 92 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 89-90.

Анотація: У навчальному посібнику у вигляді лабораторного практикуму викладено методи вирішення ряду інтелектуальних задач, що постають у аналізі даних та при створенні систем штучного інтелекту. Для реалізації прикладних задач Data Mining запропоновано використовувати програмні пакети Statistica, MatLab та мову програмування Python, для задач штучного інтелекту – сучасне програмне середовище Visual Prolog.
730448 R
   624.2

Онищенко Артур Миколайович
Багаторічне прогнозування загальних руслових деформацій в зоні впливу мостових переходів на автомобільних дорогах [Текст] : монографія / А. М. Онищенко, І. В. Башкевич, А. С. Корецький ; Національний транспортний університет; Київ [НТУ] : 2020, . - 187 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 175-186.

Анотація: В монографії розроблена інженерна методика визначення загального розмиву в системі прогнозування багаторічних руслових деформацій в зоні впливу мостових переходів. Представлена математична модель та її аналітична реалізація для визначення максимального та залишкового розмиву з застосуванням лінійної характеристики трансформації руслової витрати. Розв'язано критеріальне рівняння залишкового розмиву, яке дає змогу визначити коефіцієнт стиснення потоку під мостом для залишкового розмиву. Апроксимація поздовжнього профілю в зоні впливу мостових переходів здійснюється кубічним сплайном.
730447 R
   658

Гурч Людмила Миколаївна
Логістика [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л. М. Гурч ; Національний транспортний університет; Київ НТУ : 2020, . - 508 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с.374-383 та с. 504-505.

Анотація: У пропонованому навчальному посібнику висвітлено сучасний стан, проблеми й основні тенденції логістики як ключового елемента конкурентної ринкової стратегії підприємства. Проаналізовано сучасні методи управління логістичними потоками, використання яких дає можливість ефективно діяти як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Для закріплення теоретичного матеріалу у практикумі подано тести, ситуаційні завдання (кейси), індивідуальні завдання, ділові ігри, а також методичні рекомендації щодо їх розв'язання та проведення.
730434 R
   336

Товмасян Ваган Робертович
Модернізація фінансової політики підприємств авіаційної промисловості [Текст] : монографія / Ваган Товмасян ; ПВНЗ "Європейський ун-т"; Київ ДКС-Центр : 2020, . - 379 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 335-356.

Анотація: У монографії розглядаються теоретико-методологічні та практичні засади фінансової політики підприємств авіаційної промисловості України, особливості її модернізації в сучасних умовах. Проведено оцінювання ефективності фінансової політики підприємств авіаційної промисловості. Означено методологічні основи модернізації фінансової політики підприємств авіаційної промисловості та напрями активізації їх розвитку в посткризових умовах.
730580 R
   338

Бурдо Олег Григорович
Енергетичний моніторинг харчових і переробних виробництв [Текст] : підручник / О. Г. Бурдо, Ф. А. Трішин, І. І. Яровий; 2020 Одеса : Маджента, . - 246 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 236-238.

Анотація: Підручник містить відомості з енергетичної ситуації в світі, в Україні та в АПК, загальні методологічні принципи енергетичних досліджень та методів енергоменеджменту. Надано основи аналізу теплової ефективності будівель, устаткування, наведено приклади ефективного використання енергії. Представлені результати досліджень, тенденції розвитку теплонавантаженого обладнання, обґрунтовано нові підходи при вдосконаленні енерготехнологій АПК. Пропонуються сучасні підходи і нові апарати для харчоконцентратної, консервної, вино-коньячної, м'ясо-молочної, хлібопекарної, і зернопереробної галузей.
730579 R
   51

Творошенко Ірина Сергіївна
Технології прийняття рішень в інформаційних системах [Текст] : [навч. посібник] / І. С. Творошенко ; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харків [ХНУРЕ] : 2021, . - 120 c. Бiблiогр.: с. 117-118.

Анотація: У навчальному посібнику викладено основні технології прийняття рішень в інформаційних системах та надано приклади їх практичного застосування. Детально описано основні визначення і поняття процесу прийняття рішень, методологічні основи технологій прийняття рішень, технології оцінювання та аналізу багатокритеріальних альтернатив, технології прийняття колективних рішень у малих та великих групах. Проаналізовано сучасний стан розвитку технологій прийняття рішень в інформаційних системах.
730578 R
   338

Купріна Наталія Михайлівна
Забезпечення конкурентоспроможності харчової промисловості України: теорія і практика [Текст] : монографія / Н. М. Купріна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень; 2019 Одеса : Гельветика, . - 304 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 248-291.

Анотація: У монографії розглянуто: сутність процесу глобалізації та її складових; вплив різних форм глобалізаційних процесів на національну економіку та її суб'єкти; стан, динаміку та тенденції розвитку харчової промисловості України; класифікацію сучасних методів оцінювання конкурентоспроможності об'єктів; теорія та методологія забезпечення конкурентоспроможності та ефективності функціонування харчової промисловості України на підставі її персистентної трансформації через механізм застосування стратегічної реструктуризації; методичні підходи та інструменти для оцінки конкурентоспроможності харчової промисловості та її суб'єктів в процесі проведення імпаритетної реструктуризації для її персистентної трансформації.
730577 R
   63

Скрильник Євген Володимирович
Науково-методичні засади управління акумуляцією і трансформацією органічної речовини ґрунтів [Текст] : наук.-метод. вид. / [Є. В. Скрильник, В. А. Гетманенко, А. М. Кутова та ін.] ; НААН України, ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського"; Бровін [ФОП : 2020, . - 96 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 86-95.

Анотація: У науково-методичному виданні висвітлено сучасний гумусовий стан ґрунтів України та тенденції його змін. За результатами тривалих польових дослідів показано основні закономірності трансформації кількісного та якісного стану органічної речовини чорноземів та дерново-підзолистого ґрунту за різних систем удобрення (органічна, мінеральна, органо-мінеральна) та обробітку ґрунту (плантажна оранка, оранка, комбінована, мілка), а також за використання нових видів добрив. Наведено нормативи формування нестабільних форм гумусу під час гуміфікації в ґрунті органічних добрив і рослинних решток та створення умов для більш ефективної гуміфікації органічних матеріалів, що надходять до ґрунту, через застосування відповідних агротехнічних і агрохімічних заходів. Висвітлено основні наукові та методичні основи управління органічною речовиною ґрунтів.
730575 R
   63

Скрильник Євген
Виробництво та застосування органічних і органо-мінеральних грунтополіпшувачів для підвищення вмісту вуглецю в чорноземах України [Текст] : попередні рекомендації / [Євген Скрильник, Микола Мірошниченко, Вікторія Гетманенко та ін.] ; ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського"; Бровін [ФОБ : 2020, . - 28 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 27.

Анотація: Рекомендації містять теоретичні та технологічні підходи до виробництва та застосування ґрунтополіпшувачів з метою стабілізації органічного вуглецю ґрунтів в умовах України. Наведено результати однорічного польового досліду з вивчення ефективності різних доз та способів внесення нових органічних та органо-мінеральних ґрунтополіпшувачів. Детально проаналізовано трансформацію органічної речовини ґрунту та емісійні потоки діоксиду вуглецю, досліджено агрохімічні властивості ґрунту та урожай культури під впливом нових ґрунтополіпшувачів. Наведено дані щодо економічної ефективності виробництва на застосування нових ґрунтополіпшувачів. Запропоновано дози та методи застосування ґрунтополіпшувачів у різних агрокліматичних зонах України. З метою підвищення вмісту ґрунтового органічного вуглецю. Даний невеликий дослідницький проект, виконаний в рамках Плану імплементації Євразійського ґрунтового партнерства і направлений на сприяння розвитку практик сталого управління ґрунтами для збереження та/або збільшення вмісту ґрунтового органічного вуглецю з акцентом на багаті вуглецем чорноземи. Проект фінансувався в рамках глобального проекту Продовольчої та сільськогосподарської організації Об’єднаних Націй (ФАО “GSP/GLO/853/RUS: Підтримка просування сталого управління ґрунтовими ресурсами в рамках Глобального ґрунтового партнерства: Фаза II” і отримав підтримку за результатами конкурсу Глобального ґрунтового партнерства (GSP) ФАО. Ми висловлюємо вдячність Секретаріату GSP, Міжурядовій технічній групі експертів з ґрунтів (ITPS) і Євразійському центру продовольчої безпеки (ECFS), членам Наукового комітету GSP з технічну і наукову підтримку, надану на етапах підготовки та реалізації цього проекту.
730394 R
   62

Карпов Яков Семенович
Інженерне матеріалознавство. Метали, полімери, кераміка, композити [Текст] : підручник / [Я. С. Карпов, В. В.Остапчук, О. Г. Попова, І. М. Тараненко] ; за ред. Я. С. Карпова ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 384 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 379-383.
730393 R
   37


Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи [Текст] : монографія / [за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка] ; НАПН України, Ін.т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди; Бровін [ФОП : 2020, . - 546 c. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
t=2.9744670391083