Нові надходження книжкових видань
07 червня 2021 - 13 червня 2021

730597 R
   664

Євлаш Вікторія Владленівна
Повноцінне харчування: тренди енергоефективного виробництва, зберігання та маркетингу [Текст] : колект. монографія / [Євлаш В. В., Потапов В. О., Савицька Н. Л., Товма Л. Ф.] ; МВС України, Нац. акад. Нацйіональної гвардії України, Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі; НГУ НА : 2020, . - 636 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..

Анотація: У монографії з позиції інноваційного підходу розкрито ключові тренди енергоефективного виробництва, зберігання продуктів повноцінного харчування, а також маркетингових технологій формування та розвитку сучасного ринку. Окремо приділено увагу міждисциплінарним дослідженням за проектом "Наука для армії", реалізованим учасниками освітньо-науково-виробничого кластеру "Повноцінне харчування: інноваційні аспекти технологій, енергоефективної переробки та маркетингу", створеного на базі Харківського державного університету харчування та торгівлі.
730717 R
   004

Бідний Микола Семенович
Технології програмування в приладобудуванні [Текст] : лаб. практикум для здоб. вищої освіти спец. 153 "Мікро- та наносистемна техніка" / [М. С. Бідний, Н. В. Бурцева, В. О. Козаревич] ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2020, . - 52 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 49.

Анотація: Лабораторний практикум складено відповідно до програми навчальної дисципліни "Технології програмування в приладобудуванні". Вони містять рекомендації щодо їхнього виконання й оформлення, а також основні теоретичні відомості та необхідний довідковий матеріал.
730716 R
   004

Родченко Олександр Васильович
Вступ до систем автоматизованого проєктування [Текст] : метод. рекомендації до виконання домашніх завдань для здоб. вищої освіти спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / [уклад. Родченко О. В.] ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2020, . - 32 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 31.

Анотація: Містять завдання та порядок виконання домашніх завдань з курсу "Вступ до систем автоматизованого проєктування".
730715 R
   338

Беркова Оксана Петрівна кандидат економічних наук, доцент
Маркетинг в туризмі [Текст] : метод. рекомендації до виконання практ. занять та самост. роботи для здоб. вищої освіти спец. 242 "Туризм" / [уклад. : О. П. Беркова, С. М. Мархонос] ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2021, . - 28 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 27-28.

Анотація: Містять плани практичних занять та рекомендації до їх підготовки, запитання та завдання для самоконтролю, перелік рекомендованої літератури.
730714 R
   656

Марчук Володимир Єфремович
Складська логістика та управління запасами [Текст] : практикум для здоб. вищої освіти спец. 073 "Менеджмент" освітньо-професійної пронрами "Логістика" / [В. Є. Марчук, М. Ю. Григорак, О. М. Гармаш та ін.] ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2020, . - 84 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. зазнач. у темах.

Анотація: Практикум укладений відповідно до програми дисципліни "Складська логістика та управління запасами". Містить теоретичні відомості до практичних робіт, приклади виконання завдань, питання для самоперевірки та завдання для контролю знань.
730600 R
   55

Suyarko Vasil G
Geology, forecasting, prospecting and exploration of oil and gas fields [Текст] : Textbook / V. G. Suyarko, S. M. Levoniuk ; National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" ; Khalikov [FOP : 2020, . - 360 c. а-кол. iл. карти., табл.,. Бiблiогр.: с. 357-359. - Предм. покажч.: с. 350-356.
730599 R
   336

Гринчишин Ірина Миколаївна
Добробут територіальної громади : фінансове забезпечення в умовах нової парадигми регіонального розвитку [Текст] : Ірина Гринчишин ; НАН України, ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАНУ"; регіональних [Ін-т : 2020, . - 380 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 314-349.
730595 R
   8

Medynska S.
English forTourism and HoReCa: Handbook on Exam Preparation^B [Текст] : Н. Miasoid, S. Medynska, T. Yakovleva [та ін.] ; Alfred Nobel Univ.; Nobel Alfred : 2021, . - 180^1с. c. табл.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 177-179.

Анотація: Посібник укладено відповідно до вимог прийнятої в Університеті імені Альфреда Нобеля концепції вивчення іноземних мов з метою цілеспрямованої, якісної підготовки студентів до успішного складання атестаційного екзамену з іноземної мови професійного спрямування (англійської). Структура посібника відповідає завданням екзаменаційного білета.
730594 R
   8

Kozlovska H.B.
Business English Upgrade: Feel Confident in Global Economic Environment [Текст] : study guide / H. B. Kozlovska, L. S. Otroshchenko ; Sumy State University; State Sumy : 2021, . - 109 c. с. Бiблiогр.: с. 107-108.

Анотація: Навчальний посібник "Підвищуємо рівень ділової англійської мови: відчуй себе впевнено в глобальному просторі" це курс для тих, хто повинен вміти користуватися англійською мовою в глобальному середовищі.
730593 R
   8

Марчишина Алла Анатоліїївна
English Lexicology: theory and practice : Кам’янець-Подільський : 2020. 79 с. [Текст] : навчально-методичний посібник з лексикології англійської мови / А. А. Марчишина, Т. М. Петрова ; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; національний Кам’янець-Подільський : 2020, . - 79^1с. c. іл.,. Бiблiогр.: с. 78.

Анотація: Посібник є спробою конденсованого викладу теоретичної інформації та практичних завдань з курсу лексикології англійської мови. Матеріал подано у вигляді лекцій та семінарських занять. Глосарій містить найбільш уживані лексикологічні терміни й поняття.
730592 R
   8

Mazurova A.S.
Part 1 Listening comprehension [Text] [Текст] : tutorial / A. S. Mazurova ; National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute"; 2021 Kharkiv : KhAI, . - 72p. c. іл.,. Бiблiогр.: с. 71.

Анотація: Наведено вправи для тренування навичок сприймання англійської мови на слух. Подано приклади аудіювання (завдання з рисунками, діалоги з варіантами відповіді тощо), автентичні аудіозаписи носіїв мови для підвищення комунікативного рівня студентів. Може бути використаний для підготовки до міжнародних мовних іспитів.
730591 R
   37

Khrypunova Alina
University education in Ukraine^BA study guide for international students [Текст] : Alina Khrypunova, Magomedemin Hasanov, Dmitriy Kudiy, Liliia Zaitseva ; National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"; "KhPI" NTU : 2021, . - 220^1с. c. іл.,. Бiблiогр.: с. 217-218.

Анотація: У навчальному посібнику розглядаються основні термінологічні поняття курсу "Університетська освіта в Україні", наведені вправи на засвоєння цих понять, післятекстові питання і завдання.
730590 R
   33


XIV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід" [Текст] : тези доп., 14-15 квітня 2021 / Західноукраїнський нац. ун-т , Навч.-наук. ін-т міжнар. відносин ім. Б. Д. Гаврилишина, Українсько-нідерланська факультет-програма [та ін.]; Тернопіль ЗУНУ : 2021, . - 190 c. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
730589 R
   53

Aznaurian I.O.
Physics: Excel-Based Laboratory. Course Manual [Текст] : [O. V. Panova, I. O. Aznaurian, N. Yu. Krasnyansky and others] ; Kyiv National University of Construction and Architecture; Kyiv [KNUCA] : 2020, . - 112^1с. c. Бiблiогр.: с. 112.

Анотація: Містить навчальні матеріали для виконання лабораторних робіт базового рівня за допомогою пакету Excel. Матеріал представлений англійською мовою для використання студентами, які вільно ним володіють або хочуть покращити свої знання англійської мови, та іноземними студентами.
730588 R
    8

Школяр Наталія Валеріївна
English for Specific Purposes“Political Sciences” = Англійська мова за професійним спрямуванням “Політологія” [Текст] : навч. посібник / [Н. В. Школяр, В. О. Співачук, Н. М. Соболь та ін.] ; [ХНУ]; [ХНУ] : 2021, . - 184 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 180-181.

Анотація: Посібник призначений для студентів, які вивчають політологію. Містить тексти фахового спрямування, активну лексику, лексичні вправи на закріплення і засвоєння професійних термінів. Орієнтований на розвиток навичок усного мовлення, вільного розуміння та перекладу англійського тексту й збагачення словникового запасу.
730587 R
   004


3 VII International conference Information Technology and Interactions (Satellite) [Текст] : Conference Proceedings, 04 December, 2020, Kyiv, Ukraine / Taras Shevchenko Nat. University of Kyiv, (Faculty of information technology, Faculty of computter science and cybernetics), National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"; Kyiv Stylos : 2020, . - 388^1с. c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
730585 R
   53

Кутний В. Е.
Детекторы ионизирующих излучений на основе теллурида кадмия-цинка [Текст] : [монография для студ. старших курсов, аспирантов и науч. работников] / В. Е. Кутний, А. В. Рыбка, Л. Н. Давыдов [и др.] ; [ННЦ ХФТИ]; Мадрид Типография : 2021, . - 352 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 18-20. - Бiблiогр. наприкiнцi глав.

Анотація: В монографии изложены основные свойства полупроводниковых детекторов из соединений CdTe и CdZnTe. Описаны физические процессы, которые приводят к обнаружению фотонов при их взаимодействии с веществом детектора, а также аспекты, связанные с применением детекторов в дозиметрии и спектрометрии гамма-излучения. Проанализированы результаты моделирования электрофизических свойств детекторов методами Монте-Карло. Представлены примеры применения детекторов на основе CdZnTe и CdTe для решения прикладных задач.
730584 R
   621.3

Шигимага В. А.
Импульсная кондуктометрия клеток животных и жидких сред [Текст] : монография / Шигимага В. А.; "Планета-Прінт" ТОВ : 2021, . - 348 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 316-346.

Анотація: В монографии приведены теоретическое обобщение и техническое решение научной проблемы измерения электрических параметров клеток животных и жидких сред на основе кондуктометрии в импульсном электрическом поле возрастающей напряженности. Обоснованы режимы электроманипуляции с клетками животных в импульсном поле для различных биотехнологических процессов. Предполагается, что разработанные методы и аппаратура позволят повысить эффективность электроманипуляции с клетками животных в биомедицинской инженерии. Рассмотрен один из прикладных аспектов применения импульсной кондуктометрии для мониторинга природных вод биосферы.
730583 R
   53

Недоступ Вадим Иванович
Идеальные кривые: термодинамика, геометрия, использование [Текст] : [монография] / В. И. Недоступ ; НАН Украины, Физико-химический ин-т им. А. В. Богатского; центр Іздательскій : 2021, . - 316 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 303-315.

Анотація: Монография посвящена исследованию свойств характерных линий на геометрической поверхности реального газа – т.н. "идеальных кривых". К идеальным кривым относятся геометрические места точек на поверхности состояния реального газа, на которых какое-либо из свойств совпадает со свойствами идеального газа. Рассмотрены наиболее важные кривые, их положение на фазовой диаграмме и их связь с дифференциальными уравнениями термодинамики и параметрами вириального уравнения состояния и уравнения Ван дер Ваальса. Предложена феноменологическая модель идеальных кривых, основанная на представлениях термодинамических свойств в виде суммы термических и внутренних составляющих, как это принято для давления. Показана связь идеальных кривых с особыми точками потенциала межмолекулярного взаимодействия. Исследованы конкретные пути использования свойств идеальных кривых для разработки уравнений состояния и для развития методом термодинамического подобия.
730582 R
   004

Поморцева Елена Евгеньевна
Трехмерное моделирование обьектов и инфраструктуры городов [Текст] : учеб. пособие / Е. Е. Поморцева ; Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А. Н. Бекетова; им. ХНУГХ : 2020, . - 228 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 227-.

Анотація: Материал пособия изложен с использованием прикладных задач, которые решаются с помощью системы автоматизированного проектирования AutoCAD от компании AutoDesk, что позволяет существенно автоматизировать работу и повысить качество получаемых трехмерных моделей. Изложенный материал направлен на овладение инструментальными средствами, которые позволяют создавать трехмерные модели объектов городской инфраструктуры и придавать им реалистичный внешний вид с учетом используемых материалов и географического месторасположения объекта. Достигнутый уровень компетентности позволит эффективно использовать возможности данного программного обеспечения при решении задач в профессиональной деятельности, создаст основу для самостоятельного освоения новых трехмерных графических инженерных продуктов.
730576 R
   31


3 Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції "Лідери XXI століття. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій для управління соціальними системами" [Текст] : 29-30 вересня 2020 року / [за заг. ред. Романовського О. Г.] ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний ін-т", Нац. акад. пед. наук. України, Ін-тпед.освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна НАПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАПН України (та ін.); Бровін [ФОП : 2020, . - 226 c. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
730581 R
   621

Краснов Віктор Олександрович
Об'єкт "Укриття" в умовах нового безпечного конфайнмента [Текст] : [монографія] / В. О. Краснов, А. В. Носовський, С. А. Паскевич, В. М. Рудько ; [під заг. ред. А. В. Носовського] ; НАН України, Інститут проблем безпеки атомних електростанцій; НАН АЕС : ІПБ, . - 344 c. а-кол. iл. Бiблiогр.: с.303-338.

Анотація: У монографії, підготовленій за результатами багаторічних наукових досліджень з нагоди 35-х роковин Чорнобильської катастрофи, наведено опис нового безпечного конфайнмента (НБК), огороджувального контуру, технологічних і допоміжних будівель та комунікацій, системи основних кранів, системи життєзабезпечення, безпеки та контролю. Розглянуто питання ядерної та радіаційної безпеки в умовах НБК, наведено динаміку нейтронної активності й температури паливовмісних матеріалів у процесі змін волого-температурного режиму, які відбулись після накриття об’єкта «Укриття» аркою. Показано напрямки підвищення ефективності забезпечення ядерної безпеки. Зроблено оцінку зміни полів гамма-випромінювання після встановлення НБК в проєктне положення, активності радіоактивних аерозолів та водних скупчень у приміщеннях об’єкта. Проаналізовано вплив об’єкта «Укриття» в умовах конфайнмента на довкілля, розглянуто програми науково-технічного супроводу діяльності з перетворення об’єкта на екологічно безпечну систему. Описано подальші роботи з демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття», реконструкції будівельних частин, що виступають за межі огороджувального контуру, а також потенційні сценарії перетворення об’єкта «Укриття».
730565 R
   008

Дзюбан Роман
Культурні цінності установ Львова у 1939-1953-х рр.: переміщення і втрати [Текст] : монографія / Роман Дзюбан ; НАН України, Львівська нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника; ім. [НБУ : 2020, . - 344 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 266-316. - Імен. покажч.: с.317-332. - Геогр. покажч.: с. 333-340.

Анотація: Висвітлено проблему переміщення і втрат культурних цінностей львівських установ періоду Другої світової війни. Розглянуто організаційну структуру львівських бібліотек, архівів та музеїв, а також визначено коло основних культурних установ Львова, що зазнали найбільших переміщень і втрат у зазначений період. Подано історію цих установ, створених усіма національними громадами Галичини до 1939 р., реорганізацію, ліквідацію та реформування в умовно виділені три історичні відрізки часу — перший радянський (1939—1941), німецький (1941—1944) та другий радянський (1944—1945). Найбільшу увагу приділено переміщенню і втратам Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника.
730564 R
   621.5

Козін Віктор Миколайович
Холодильні технології: основи теорії, приклади і завдання [Текст] : навч. посіб. / В. М. Козін, С. О. Шарапов ; Сумський державний університет; держ. Сумський : 2021, . - 140 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 126-128.

Анотація: У навчальному посібнику подано основні теоретичні відомості з технологічних процесів оброблення холодом, наведено основні розрахункові залежності та довідкові дані. У прикладній частині посібника розглянуто алгоритми розрахунку основних процесів холодильного оброблення, а також подано докладні приклади розрахунку. Особливу увагу приділено холодильній технології харчових продуктів.
730562 R
   339

Лабурцева Олена Іванівна
Ризики в маркетингу [Текст] : підручник / О. І. Лабурцева ; Київський національний торговельно-економічний університет; торг.-екон. [Київ. : 2019, . - 476 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с.447-463.

Анотація: У підручнику розглянуто сутність та класифікацію ризиків у маркетингу. Розкрито зміст концепції та процесу управління маркетинговими ризиками, подано методичний інструментарій ідентифікації, оцінювання та нейтралізації ризиків. Викладено сучасні наукові методи обґрунтування маркетингових управлінських рішень в умовах неповної інформації, а також особливості управління окремими видами ризиків у сфері маркетингових досліджень, формування стратегії маркетингу, товарної, цінової, збутової та комунікаційної політик. Особлива увага приділена методичним підходам до визначення ефективності маркетингової діяльності в умовах ризику.
730561 R
   33

Єрмакова Ольга Анатоліївна
Стратегування інноваційного розвитку регіонів України на засадах глокалізації [Текст] : монографія / [О. А. Єрмакова, О. І. Лайко, О. Л. Гетьман, О. В. Нікішина] ; за наук. ред. Єрмакової О. А. ; НАН України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України; НАНУ] [ІПРЕЕД : 2019, . - 387 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд. та с. 386.

Анотація: У монографії висвітлено значне коло проблемних питань, пов’язаних зі стратегуванням інноваційного розвитку регіонів. Авторським колективом запропоновано нові підходи до вирішення завдань теоретичного та прикладного характеру, розглянуто стратегічні орієнтири інноваційного розвитку на прикладі Одеської області, сформовано відповідні сценарії, визначено пріоритети та інструменти інноваційного розвитку, визначено необхідність включення екологічної складової до інноваційного сталого розвитку регіону, визначено тенденції, сценарії та стратегічні напрями інноваційного розвитку аграрного ринку як одного зі стратегічних ринків Одеської області, а також напрямки вдосконалення інституціонального забезпечення реалізації стратегій інноваційного розвитку регіонів України.Результати запропонованого дослідження представляють собою методичне підґрунтя розробки стратегій інноваційного розвитку як регіонів України, так і міст, і громад із урахуванням принципів сучасного етапу становлення регіональної економіки.
730556 R
   629

Кубіч Вадим Іванович
Особливості конструкції машин з двигунами внутрішнього згорання [Текст] : [навч. посібник] / В. І. Кубіч, Г. І. Слинько ; Запорізький національний технічний університет; 2018 Запоріжжя : ЗНТУ, . - 246 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 221-222.

Анотація: У навчальному посібнику наведені систематизовані данні про особливості виконання окремих елементів конструкції складових частин автомобілів, тракторів, вертольотів, суден за відповідними ознаками їх класифікації та порядку загального здійснення робочих процесів в деяких з них.
730560 R
   53

Яцура Михайло Михайлович
Курс загальної фізики. Оптика. Тести [Текст] : навч.-метод. посібник / М. М. Яцура, І. М. Гасюк, Б. І. Рачій, А. М. Гамарник ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Каф. матеріалознавства і новітніх технологій; Прикарпатський " : ДВНЗ, . - 384 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 381.

Анотація: Посібник містить більше 2 000 тестів, які охоплюють всю навчальну програму з оптики для студентів фізичних спеціальностей університетів. Він допоможе студентам більш якісно готуватися до складання колоквіумів, модулів, екзаменів.
730624 B
   35

Євсюкова Оксана Володимирівна
Механізми управління розвитком сервісно-орієнтованої держави: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / О. В. Євсюкова ; Національна академія державна управління при Президентові України; Київ [Август-Трейд] : 2019, . - 336 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 286-319.

Анотація: Досліджено теоретико-методологічні та практичні засади управління розвитком сервісно-орієнтованої держави в умовах суспільних трансформацій. Здійснено аналіз зарубіжного досвіду становлення сервісних держав в Канаді, Швеції, Норвегії та Данії й окреслено переваги використання кращих світових практик в Україні. Охарактеризовано сучасний стан впровадження інструментів електронної демократії в Україні у контексті цифрової трансформації. Окреслено етапи суспільних трансформацій в українському суспільстві, як впливають на процес формування сервісно-орієнтованої держави. Запропоновано концептуальне бачення процесу управління розвитком сервісно-орієнтованої держави в умовах суспільних трансформацій в Україні.
730623 B
   31

Саріогло Володимир Георгійович
Мікродані у соціально-економічних дослідженнях [Текст] : монографія / Володимир Саріогло ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи; М.М. Сочинський : Видавець, . - 296 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 267-284.

Анотація: Монографію присвячено методологічним та прикладним аспектам формування інформаційного забезпечення соціальної економіки на основі комплексного використання даних з різних джерел. Основну увагу приділено особливостям використання мікроданих – індивідуальних даних про домогосподарства, сім'ї, осіб. Надано характеристику основних джерел мікроданих в Україні. Окреслено проблеми та перспективи доступності мікроданих державних вибіркових обстежень домогосподарств. Наведено приклади формування та застосування інструментарію моделювання соціально-економічних процесів на основі методів мікроімітаційного моделювання та статистичного моделювання з використанням мікроданих.
730650 B
   76

Ольга
Українська графіка ХХ століття [Текст] : [навч. посіб.] / Ольга Лагутенко; Київ Грані-Т : 2011, . - 184 c. 2000 кол.,ьор. іл. Бібліогр.: с. 62-64.

Анотація: Доктор мистецтвознавства Ольга Лагутенко продовжує досліджувати тему української графіки, яка вже знайшла відображення в альбомах «Нариси з історії української графіки XX століття» і «Українська графіка першої третини XX століття», що виходили друком у видавництві «Грані-Т». У посібнику «Українська графіка XX століття» з сучасних наукових позицій у контексті світового культурно-історичного процесу розглянуто історію українського графічного мистецтва. Відзначено загальноєвропейські тенденції та національні особливості розвитку, наголошено на найбільш значущих явищах і висвітлено творчість найкращих майстрів.
730649 B
   72


Городецький. Виклик будівничого [Текст] : [альбом] / [Концерн ГАЛНАФТОГАЗ, UNIVERSAL investment group] ; ідейна концепція: Діана Клочко та Петро Бевза ; текст, арх. матеріали та прим. Дмитро Малаков ; відп. ред. Діана Клочко ; фотогр.: Зоя Білаш [та ін.]; [Київ] Грані-Т : [2008], . - 176 c. фот.,огр. Бiблiогр. у виносках.

Анотація: Альбом присвячений спадщині архітектурного генія Києва початку ХХ століття Владислава Городецького. Митець уже тоді протистояв прагматичному підходу до зміни архітектурного образу Києва. Архітектор працював із різними історичними стилями, але породжує й сьогодні відчуття візуальної несподіванки. Кожна його споруда – це особливий світ, який впускає глядача до не побутового виміру світу, оскільки розкодовує пам'ять про різні епохи та стилі. Вперше не лише описано, а й проаналізовано художній метод Городецького. Текст культуролога Д. Малакова, післямова філософа С. Кримського. Книга отримала диплом І-го ступеня Національного конкурсу «Краща книга України» у номінації «Арт-книжка» на ІV Київській Міжнародній виставці-ярмарку (серпень, 2008).
730647 B
   9

Джонсон Ленс
2 Що іноземці мають знати про Америку від А до Z [Текст] : як розуміти божевільну америк. культуру, людей, уряд, бізнес, мову і чимало іншого / Ленс Джонсон ; [пер. з англ. Є. Мягка]; Київ Основи : 2015, . - 481, c. [1] іл.,. карти., фот.,. Дод.: с. 467-481.

Анотація: Ця книжка змальовує цілісну й відверту картину Америки та її народу для іноземців.
730648 B
   005

Свекла Джон
Як стати мільярдером. Як найбільші в світі виробники створюють грандіозну цінність [Текст] : Джон Свекла, Мітч Коен ; [пер. з англ. О. Любенко] ; [Студія 1+1]; [Київ] [Основи] : 2016, . - 271, c. [1] Бiблiогр. у виносках.

Анотація: Джон Свекла й Мітч Коген вирішили уважніше придивитися до цих мільярдерів, тому що отримати мільярд чи більше доларів завдяки створеній цінності — це неймовірний подвиг. Провівши всеохопне дослідження й узявши чимало інтерв'ю, автори зрештою дійшли висновку, що багато міфів, пов'язаних із мільярдерами, — просто вигадка. Не можна сказати, що всі ці люди розумніші, більше працюють чи їм частіше усміхається фортуна, ніж їхнім одноліткам. Не всі вони генії-самородки, які перетинають фінішну лінію в мільярд доларів, коли їм заледве виповнилося двадцять років. Ні. Переважно вони справді створюють щось абсолютно й принципово нове. Понад 80 відсотків мільярдерів, яких заторкнуло дослідження, заробили свої мільярди в галузях, де панує жорстка конкуренція.
730559 R
   8

Прушківська Емілія Василівна
Термінологічний українсько-англійський словник-довідник економіста-міжнародника [Текст] : словник / [уклад. : Е. В. Прушківська, О. А. Кулабнєва, І. О. Лазнєва та ін.] ; Запорізький національний технічний університет; Запоріжжя [ЗНТУ] : 2018, . - 376 c. Бiблiогр.: с. 364-375.

Анотація: Пропонований словник-довідник містить визначення й тлумачення більше ніж 1400 найбільш уживаних понять і термінів, що охоплюють проблематику міжнародних економічних відносин, їх історію та сучасний стан, з якими студенти, аспіранти та викладачі економічних навчальних закладів і факультетів, фахівці з питань міжнародної економіки, а також усі ті, хто нею цікавляться, можуть зустрітися у своїй повсякденній навчальній або практичній роботі.
730558 R
   51

Килимник Ірина Михайлівна
Диференціальні рівняння [Текст] : навч. посіб. / Килимник І. М., Яримбаш Д. С. ; Запоріз. нац. техн. ун-т; Запоріжжя ЗНТУ : 2018, . - 102 c. граф.,. 300 Бібліогр.: с. 100-101.

Анотація: У посібнику «Диференціальні рівняння» стисло викладений теоретичний матеріал: наведено основні типи диференціальних рівнянь, вказані способи їх розв’язування, детально розібрані відповідні приклади, приведено варіанти завдань для самостійної роботи з відповідями.
730645 R
   621.4

Окоча Анатолій Іванович
2 Автотракторні витратні матеріали [Текст] : довідник / А. І. Окоча, Я. Ю. Білоконь; Київ Дельта : 2010, . - 108 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 104.

Анотація: У навчальному посібнику стисло викладено основні відомості про асортимент, властивості та засади економного використання палив, олив, мастил, технічних рідин – призначених для роботи й зберігання автотракторної техніки.
730557 R
   51

Анпілогов Дмитро Ігорович
Ряди [Текст] : навч. посіб. / Д. І. Анпілогов, Н. В. Сніжко ; Запоріз. нац. техн. ун-т; 2018 Запоріжжя : ЗНТУ, . - 124 c. 300 Бібліогр.: с. 123.

Анотація: Посібник містить теоретичні відомості і значну кількість ілюстративних прикладів і розв'язаних задач з теми "Ряди" у відповідності до програми курсу "Вища математика" багатоступеневої підготовки фахівців технічних спеціальностей. В посібнику містяться також індивідуальні завдання та приклади їх розв'язку, які не потребують застосування обчислвальної техніки.
730555 R
   338

Алєксєєнко Д. Д.
Теоретико-методологічні аспекти розвитку сучасної економічної системи України в умовах глобалізації [Текст] : монографія / [Д. Д. Алєксєєнко, С. О. ГеращенкоВ. С. Горбаньов та ін. ; за ред. Ю. І. Пилипенка, Е. В. Прушківської] ; ДВНЗ "Національний гірничий ун-т", Запорізький нац. технічний ун-т; Запоріжжя [ЗНТУ] : 2018, . - 260 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 241-257.

Анотація: У монографії досліджено теоретико-методологічні аспекти розвитку сучасної економічної системи України, зумовлені процесами глобалізації світового господарства. Показано особливості інституціонального середовища економічної системи України та обґрунтовано напрями його структурного реформування. Проаналізовано соціальні аспекти розвитку сучасного суспільства в умовах глобалізації, виокремлено тенденції формування споживчого ринку в країнах із трансформаційною економікою, показано закономірності встановлення взаємозв'язку виробництва і споживання в сучасних умовах та специфіку надання глобальних суспільних благ на міжнародному рівні. З'ясовано закономірності науково-технічного та інноваційного розвитку національної економіки, проаналізовано вплив ендогенних та екзогенних факторів на функціонування економічної системи України.
730646 R
   51

Колмогоров Андрей Николаевич^F1903 - 1987
Математическая логика [Текст] : учебное пособие для студентов математических специальностей вузов / А. Н. Колмогоров, А. Г. Драгалин ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; Москва УРСС : 2004, . - 240 c. a-ил.^D22 см^3в пер. Библиография в конце разделов. - Указатели: с. 229-236.

Анотація: А. Н. Колмогоров (1903-1987) и А. Г. Драгалин (1941-1998) — выдающиеся отечественные логики и математики, оказавшие глубокое воздействие на стиль и направление мировых исследований по логике и философии математики. В настоящее издание включены учебники А. Н. Колмогорова и А. Г. Драгалина «Введение в математическую логику» и «Математическая логика. Дополнительные главы», содержащие классическое изложение понятий и результатов математической логики с элементами теории множеств, теории алгоритмов и оснований математики. Учебники написаны на основании курса математической логики, читавшегося обоими авторами на механико-математическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова. Изложение фундаментальных фактов современной логики (основ логики высказываний и логики предикатов, начал аксиоматической теории множеств, теории алгоритмов, теоремы Гёделя о неполноте, программы Гильберта обоснования математики) не предполагает специальной подготовки и рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся математической логикой и философскими проблемами современной математики.
730554 R
   51


Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації [Текст] : тези доповідей 9-ї Міжнар. наук. конференції / НАН України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України [та ін.]; нац. Кам'янець-Подільський : 2020, . - 136 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..
730553 R
   9


Археологічні дослідження в Україні: здобутки і перспективи [Текст] : зб. матеріалів IX Всеукр. студент. археол. конф., [22 трав. 2020 р.] / [редкол.: С. А. Копилов (голова) та ін.] ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка; нац. [Кам'янець-Подільський : 2020, . - 122 c. рис.,. 100 Бібліогр. в кінці ст..
730552 R
   37

Володимир Анатолійович
Методика викладання історії в школі [Текст] : навч.-метод. посіб. для організації самост. роботи студ. іст. ф-ту / В. А. Дубінський ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка; нац. [Кам'янець-Подільський : 2019, . - 86 c. табл.,. Бібліогр.: в кінці тем.

Анотація: Даний методичний посібник призначений для студентів історичного факультету ВНЗ. Він містить плани семінарських занять та методичні рекомендації для підготовки до них, студентам запропоновані схеми та таблиці, що допоможуть їм у підготовці до занять. Також посібник містить тематику рефератів і методичні поради до їх написання. Крім того, пропонується термінологічний словник і додатки, в яких запропоновані нормативні документи, що визначають процес навчання історії в школі.
730551 R
   33

Амоша Олександр Іванович
Інноваційне Придніпров'я: гра на випередження [Текст] : монографія / [О. І. Амоша, Ю. С. Залознова, С. В. Іванов та ін. ; за заг. ред. В. І. Ляшенка] ; НАН України, Інститут економіки промисловості; економіки [Ін-т : 2021, . - 286 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: В умовах децентралізації та виконання Угоди про асоціацію з ЄС кожен український регіон має знайти свою нішу, як на національному, так і на європейському ринку, розбудовувати самостійно або разом із сусідніми регіонами регіональні інноваційні екосистеми. Але у процесі децентралізації в Україні було випущено з уваги такий важливий територіальний рівень, як економічні райони, що об’єднує декілька областей. Економічні райони утворилися не адміністративним шляхом, а виникли в ході історичного, соціально-економічного та культурного розвитку і представляють собою великі за територією соціально-економічні та культурні простори, об’єднані спільним географічним розташуванням, культурними і ментальними характеристиками, подібним природно-ресурсним забезпеченням та структурою економіки. В умовах розселення України саме економічні райони відповідають вимогам європейської класифікації NUTS 1 і можуть об’єднувати від 3 до 7 млн. осіб. Області, які входять до їх складу, маючи взаємопов’язану інфраструктуру, подібну структуру економіки та подібні проблеми, шляхом співпраці та об’єднання ресурсів, могли б забезпечувати більш динамічний збалансований сталий розвиток регіональної економіки на базі формування інноваційних екосистем.
730450 R
   004

Кобилін Олег Анатолійович
Методи цифрової обробки зображень [Текст] : [навч. посібник] / О. А. Кобилін, І. С. Творошенко ; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харків [ХНУРЕ] : 2021, . - 124 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 122-123.

Анотація: У навчальному посібнику викладено основні методи цифрової обробки зображень та надано приклади їх практичного застосування. Детально описано основні поняття цифрової обробки зображень, характеристику технічних засобів цифрової обробки зображень, параметричні та непараметричні методи класифікації цифрових зображень, методи фільтрації та відновлення зображень, методи лінійної просторово-інваріантної фільтрації та фільтрації у просторовій області.
730449 R
   004

Гороховатський Володимир Олексійович
Методи інтелектуального аналізу та оброблення даних [Текст] : [навч. посібник] / В. О. Гороховатський, І. С. Творошенко ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки; Харків [ХНУРЕ] : 2021, . - 92 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 89-90.

Анотація: У навчальному посібнику у вигляді лабораторного практикуму викладено методи вирішення ряду інтелектуальних задач, що постають у аналізі даних та при створенні систем штучного інтелекту. Для реалізації прикладних задач Data Mining запропоновано використовувати програмні пакети Statistica, MatLab та мову програмування Python, для задач штучного інтелекту – сучасне програмне середовище Visual Prolog.
730448 R
   624.2

Онищенко Артур Миколайович
Багаторічне прогнозування загальних руслових деформацій в зоні впливу мостових переходів на автомобільних дорогах [Текст] : монографія / А. М. Онищенко, І. В. Башкевич, А. С. Корецький ; Національний транспортний університет; Київ [НТУ] : 2020, . - 187 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 175-186.

Анотація: В монографії розроблена інженерна методика визначення загального розмиву в системі прогнозування багаторічних руслових деформацій в зоні впливу мостових переходів. Представлена математична модель та її аналітична реалізація для визначення максимального та залишкового розмиву з застосуванням лінійної характеристики трансформації руслової витрати. Розв'язано критеріальне рівняння залишкового розмиву, яке дає змогу визначити коефіцієнт стиснення потоку під мостом для залишкового розмиву. Апроксимація поздовжнього профілю в зоні впливу мостових переходів здійснюється кубічним сплайном.
730447 R
   658

Гурч Людмила Миколаївна
Логістика [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л. М. Гурч ; Національний транспортний університет; Київ НТУ : 2020, . - 508 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с.374-383 та с. 504-505.

Анотація: У пропонованому навчальному посібнику висвітлено сучасний стан, проблеми й основні тенденції логістики як ключового елемента конкурентної ринкової стратегії підприємства. Проаналізовано сучасні методи управління логістичними потоками, використання яких дає можливість ефективно діяти як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Для закріплення теоретичного матеріалу у практикумі подано тести, ситуаційні завдання (кейси), індивідуальні завдання, ділові ігри, а також методичні рекомендації щодо їх розв'язання та проведення.
730445 R
   34

Банах Сергій Володимирович
Адміністративно-правове забезпечення функціонування органів прокуратури України [Текст] : монографія / С. В. Банах; "Економічна [ВПЦ : 2020, . - 372 c.

Анотація: Представлена монографія є сучасним комплексним дослідженням та продовженням наукової розробки питань адміністративно-правового забезпечення функціонування органів прокуратури в системі органів кримінальної юстиції та публічної адміністрації; досліджено міжнародні стандарти та зарубіжний досвід організації органів прокуратури; охарактеризовано правове забезпечення публічного адміністрування в органах прокуратури України; досліджено адміністративно-правові засади формування та функціонування системи роботи з персоналом в органах прокуратури України; проаналізовано інформаційно-правове забезпечення органів прокуратури України; а також охарактеризовано сучасний стан, проблеми та перспективи реформи прокуратури.
730444 R
   331

Монастирський Григорій Леонардович
Теорія організації [Текст] : підручник / Г. Л. Монастирський ; Західноукраїнський нац. ун-т; 2020 Тернопіль : ЗУНУ, . - 328 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 313-318. - Предм. покажч.: с. 324-327.

Анотація: У підручнику розглядаються найважливіші аспекти теорії організації. Зокрема, розкриваються її предмет, завдання, теоретико-методологічні засади організації як системи, процесу та об’єкта управління. Висвітлено принципи і методи створення ефективної організації, організаційного проектування, формування оптимальної структури організації, забезпечення високої організаційної культури. Розкрито особливості застосування інформаційно-аналітичних технологій у діяльності організації. Підручник устаткований тестовими завданнями, питаннями для самоконтролю засвоєних знань, списком рекомендованої літератури та коротким термінологічним словником. За змістом підручник відповідає освітньо-професійним програмам підготовки фахівців за спеціальностями “Менеджмент” та “Публічне управління та адміністрування”.
730443 R
   336

Першко Лариса Олександрівна
Теоретико-методологічні аспекти зміцнення та розвитку місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації [Текст] : монографія / Л. О. Першко ; Національний ун-т "Чернігівська політехніка"; "Чернігівська [НУ : 2020, . - 316 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 234-261.

Анотація: В монографії висвітлюються теоретичні і практичні аспекти формування місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації. Обґрунтовано вплив фінансової децентралізації на фінансову самостійність місцевого самоврядування територіальних утворень. Розроблено концепцію розвитку місцевих бюджетів в Україні та обґрунтовані стратегічні й тактичні пріоритети її впровадження.
730442 R
   34

Головкін Богдан Миколайович
Запобігання корупції у приватному секторі [Текст] : монографія / [Б. М. Головкін, В. С. Батиргареєва, О. В. Новіков та ін.] ; за заг. ред. Б. М. Головкіна ; НАПрН України, Ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса; 2020 Харків : Право, . - 286 c. Бiблiогр.: с. 263-284.

Анотація: Монографію присвячено комплексному дослідженню корупції у приватному секторі. У роботі розкрито поняття цього різновиду корупції, визначено її форми та прояви, досліджено сучасний стан і тенденції поширення корупційних правопорушень у приватному секторі економіки, визначено типові корупційні схеми у сфері підприємництва і розкрито основні напрями запобігання та протидії цьому явищу. Окрему увагу приділено висвітленню системи антикорупційного коплаєнсу як основному заходу запобігання корупції у приватному секторі, відповідальності уповноважених осіб юридичних осіб приватного права за вчинення корупційних правопорушень і питанням усунення наслідків вчинення корупційних правопорушень у приватному секторі.
730439 R
   34

Кирбят'єв Олег Олександрович
Кримінально-правова охорона професійної діяльності працівників правоохоронних органів: законодавство, доктрина, практика [Текст] : монографія / Кирбят'єв Олег Олександрович; Хортицької [Вид-во : 2020, . - 348 c. Бiблiогр.: с. 291-326 та у виносках.

Анотація: У монографії на основі узагальнення концепцій вітчизняних і зарубіжних учених, законодавства та багаторічної практики правоохоронних органів України та інших країн розроблено наукові положення й отримано результати, що в сукупності розв'язують важливу наукову проблему визначення теоретичних засад кримінально-правової охорони професійної діяльності працівників правоохоронних органів та практичних рекомендацій щодо удосконалення законодавства та практики його застосування.
730438 R
   31

Гугнін Едуард Анатолійович
Теоретичні засади дослідження зовнішнього впливу в соціології [Текст] : монографія / Е. А. Гугнін ; Національний ун-т "Запорізька політехніка"; "Запорізька НУ : 2020, . - 196 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 179-195 та у виносках.

Анотація: У монографії викладено теоретико-соціологічні засади дослідження зовнішнього впливу. Розкрито суб'єктно-акторний та стратегічний аспекти зовнішнього впливу. Проаналізовано зовнішній вплив як теоретико-соціологічну проблему рефлексії українського суспільства.
730437 R
   006

Бабіченко Анатолій Костянтинович
Збірник задач з метрології та основ вимірювань [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / А. К. Бабіченко, І. Л. Красніков, В. І. Вельма [та ін.] ; за ред. А. К. Бабіченка ; МОЗ, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Нац. фармацевтичний ун-т; Мадрид Друкарня : 2021, . - 94 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 91.

Анотація: У посібнику розглянуто основні положення та визначення у сфері метрології, а також питання застосування статистичної обробки результатів вимірювання. Наведено аналіз та методики оцінки похибок вимірювання фізичних величин, які пояснюються на конкретних прикладах. До кожного розділу представлено варіанти для самостійного розв'язання практичних задач.
730436 R
   681

Заболотний Віталій Анісімович
Технологія виготовлення засобів вимірювальної техніки (мікроелектроніка) [Текст] : метод. рекомендації до виконання практ. робіт / [уклад.: В. А. Заболотний, О. В. Заболотний] ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2021, . - 64 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 62.
730435 R
   338

Згалат-Лозинська Любов Олександрівна
Державне регулювання інноваційної діяльності в будівництві:теорія, методологія, стратегія розвитку [Текст] : монографія / Л. О. Згалат-Лозинська ; Київський національний університет будівництва і архітектури; Київ [ДКС-Центр] : 2020, . - 470 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 420-455.

Анотація: У роботі уточнено систему методів та інструментів державного регулювання інноваційної діяльності та визначено його особливості у будівництві. Окрему вагу приділено економіко-правовим, організаційно-адміністративним, соціально-економічним та організаційно-технологічним аспектам інноваційної діяльності в будівельній сфері. На основі багатоаспектного аналізу умов інноваційного розвитку із застосуванням системного підходу, синтезу, методів економічного аналізу статистичних показників обґрунтовано напрями оптимізації дії важелів державного регулювання інноваційної діяльності. Розроблена на основі науково-аналітичного базису методика розрахунку індексу інноваційного сприяння забезпечує інтегральну економіко-математичну формалізацію діагностики державного адміністрування умов для розвитку інноваційної діяльності в усіх сферах економічної діяльності. Ґрунтовне дослідження факторів формування інноваційної екосистеми дозволило сформувати головні напрями стратегії удосконалення державного регулювання інноваційної діяльності т у будівництві.
730434 R
   336

Товмасян Ваган Робертович
Модернізація фінансової політики підприємств авіаційної промисловості [Текст] : монографія / Ваган Товмасян ; ПВНЗ "Європейський ун-т"; Київ ДКС-Центр : 2020, . - 379 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 335-356.

Анотація: У монографії розглядаються теоретико-методологічні та практичні засади фінансової політики підприємств авіаційної промисловості України, особливості її модернізації в сучасних умовах. Проведено оцінювання ефективності фінансової політики підприємств авіаційної промисловості. Означено методологічні основи модернізації фінансової політики підприємств авіаційної промисловості та напрями активізації їх розвитку в посткризових умовах.
t=3.7150030136108