Нові надходження книжкових видань
31 травня 2021 - 06 червня 2021

730300 B
   33

Iermakova Olga Anatoliivna
Strategy of Innovation Development of the Odessa Region on the Principles of Glocalization [Текст] : [монографія] / [O. A. Iermakova, O. I. Laiko, O. L. Hetman, O. V. Nikishyna] ; under scientific editorship of O. A. Iermakova ; NAS of Ukraine, Institute of Market Problems and Economic&Ecological Research; NASU] [IMPEER : 2019, . - 47 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 44-46.
730299 B
   629.7


2020 IEEE 6-th International Conference "Methods and Systems of Navigation and Motion Control" (MSNMC) [Текст] : proceedings, October 20-23, 2020, Kyiv, Ukraine / IEEE Ukraine Section SP/AES Societies Joint Chapter, National Aviation University; [Kyiv] : 2020, . - 171^1с c. іл.,. Бібліогр. наприкінці ст.-Author index: с. 170-171.
730297 B
   004

Федин Сергей Сергеевич
Системы искусственного интеллекта и технологии анализа данных [Текст] : практикум / С. С. Федин; Киев Интерсервис : 2021, . - 848 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 842-848.
730296 B
    71


Архітектура [Текст] : наук. журнал : зб. наук. пр. / голов. ред. Черкес Богдан ; Національний ун-т "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 252 c. іл.,. Бібліогр. наприкінці ст..
730295 B
   656

Крат Віктор Ілліч
Київський електротранспорт у словах і справах В. К. Дьяконова [Текст] : [наук.-попул. вид.] / В. І. Крат; України Журналіст : 2019, . - 376 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 356-357. - Алф. покажч.: с. 368-374.
730294 B
   658

Денисенко Юлія Олександрівна
Удосконалення нормативної бази інструментальної підготовки виробництва щодо поліпшення техніко-економічних показників [Текст] : монографія / Ю. О. Денисенко, В. О. Залога, О. В. Івченко ; Сумський державний університет; державний Сумський : 2020, . - 93 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 78-84.
730295 B
   656

Крат Віктор Ілліч
Київський електротранспорт у словах і справах В. К. Дьяконова [Текст] : [наук.-попул. вид.] / В. І. Крат; України Журналіст : 2019, . - 376 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 356-357. - Алф. покажч.: с. 368-374.

Анотація: Ця книга є хронологічно-документальним дослідженням двадцятирічної історії київського електротранспорту 1960–1970-х років у словах і справах одного з найвизначніших учасників і творців цієї історії – Дяконова Василя Кириловича. Він прийняв кермо влади столичного підприємства у найскладніший його період, коли й без того незбалансована організаційна структура і виробнича база його зазнали випробувань рукотворною Куренівською катастрофою та пожежною стихією, внаслідок чого загинули 50 працівників електротранспорту; стерто з лиця землі трамвайне депо ім. Красіна; частково виведено з ладу через пожежу виробничого корпусу трамвайне депо ім. Леніна, що нині уже відійшло у минуле. А залишив підприємство, заслужено визнане школою передового досвіду у питаннях організації транспортного обслуговування населення і ефективності економічної діяльності галузі, що дало путівку в життя першим у світовій практиці тролейбусним поїздам та першій на теренах колишнього Союзу швидкісній лінії трамвая, удостоєне звання "Підприємство-еталон" УРСР. З огляду на важливість значення не лише кінцевих результатів його діяльності, а й процесу ухвалення рішень та організації їх виконання, книга насичена цитатами із документів і висловлювань В. Дяконова, що показують його особисту роль у цьому процесі. Для кращого розуміння значимості здійснених ним перетворень в окремих розділах уміщено історичні екскурси та міркування автора щодо стану справ з тих чи інших питань розвитку міського електротранспорту, як в Україні так і в колись нерушимому Союзі в цілому. Розповідь про керівника й висококваліфікованого спеціаліста В. Дяконова вдало доповнюють спогади дідусевої улюблениці – онуки Віри.
730293 B
   621.5

Арсеньєв Вячеслав Михайлович
Кріогенна техніка: основи теорії і розрахунку циклів кріогенних установок [Текст] : навч. посібник / В. М. Арсеньєв, В. М. Козін ; Сумський державний університет; державний Сумський : 2021, . - 272 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 269-271.
730292 B
   332

Мельник М. І.
Ефективність використання потенціалу сектору комерційних послуг у забезпеченні соціально-економічного зростання регіонів України [Текст] : наук. доповідь / [Мельник М. І., Борщевський В. В., Бабець І. Г. та ін. ; наук. ред. М. І. Мельник] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України; "Арал"] [ПП : 2020, . - 176 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр. у виносках.
730291 B
   004


Інформаційні системи та мережі [Текст] : зб. наук. пр. / відп. ред. Володимир Пасічник ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 70 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. наприкінці ст..
730288 B
   51

Уханська О. М.
Елементи варіаційного числення [Текст] : навч. посібник / О. М. Уханська, В. Р. Гладун ; Національний ун-т "Львівська політехніка"; Львів Растр-7 : 2020, . - 214 c. граф.,.
730291 B
   004


Інформаційні системи та мережі [Текст] : зб. наук. пр. / відп. ред. Володимир Пасічник ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 70 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. наприкінці ст..
730288 B
   51

Уханська О. М.
Елементи варіаційного числення [Текст] : навч. посібник / О. М. Уханська, В. Р. Гладун ; Національний ун-т "Львівська політехніка"; Львів Растр-7 : 2020, . - 214 c. граф.,.

Анотація: Посібник створено на базі частини курсу лекцій, який читається для студентів спеціальності 113 Прикладна математика Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету "Львівська політехніка", і містить основні відомості з варіаційного числення. Більшість теоретичних положень наведено з доведеннями та ілюструються достатньою кількістю прикладів та розв'язаних задач. У кінці кожного розділу наведено завдання для самостійного опрацювання.
730353 R
   004

Поморцева Елена Евгеньевна
Сетевые технологии. Основы WEB дизайна [Текст] : учеб. пособие / Е. Е. Поморцева ; Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А. Н. Бекетова; им. ХНУГХ : 2021, . - 132 c. a-ил. Бiблiогр.: с. 131-.

Анотація: Материал пособия изложен на примере единого проекта по созданию сайта-визитки, что позволяет в достаточной мере овладеть средствами языка гипертекстовой разметки документов HTML и каскадными таблицами стилей CSS для разработки собственного сайта. Изложенный материал направлен на овладение инструментальными средствами, которые позволяют создавать веб-страницы, объединять их в сайты, оформлять в едином стиле, использовать языки программирования для придания динамических эффектов статическим сайтам-визиткам и размещать созданные сайты в сети Интернет. Полученный уровень компетентности позволит эффективно использовать возможности глобальной сети Интернет при решении задач в профессиональной деятельности, создаст основу для самостоятельного освоения новых языков программирования и новых версий HTML и CSS.
730284 B
   621.39


Радіоелектроніка та телекомунікації [Текст] : зб. наук. пр. / голова ред.-вид. ради Н. І. Чухрай; політехніки Львів. : Вид-во, . - 104 c. іл.,. табл.,. Бібліогр. наприкінці ст..

Анотація: Відображено результати досліджень з теорії та проєктування радіоелектронних кіл та пристроїв, антен і пристроїв НВЧ-діапазону, систем телекомунікації та інформаційних мереж, а також математичного моделювання та конструювання радіоелектронних схем і радіоапаратури.
730272 B
   339

Мазаракі Анатолій Антонович
Міжнародна економічна діяльність України [Текст] : підручник / [А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник, О. В. Гончаренко та ін.] ; за заг. ред.А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник ; Київський національний торговельно-економічний університет; Київ [КНТЕУ] : 2021, . - 704 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: У підручнику розглянуто концептуальні засади та практичні аспекти розвитку міжна¬родної економічної діяльності, особливості форм її реалізації для України, організаційно-правові основи митно-тарифного та нетарифного регулювання, специфіку валютної політики, засади оподаткування та кредитно-розрахун¬ковий механізм міжнародних економічних операцій, форми участі вітчизняних під¬приємств у міжнародних економічних відносинах та їх документальне забез¬печення, визначення ефективності міжнародних економічних операцій, міжна¬родне економічне співробітництво національної економіки в умовах поглиблення інтерна¬ціоналізації.
t=4.4096069335938