Нові надходження книжкових видань
31 травня 2021 - 06 червня 2021

730446 R
   338

Піщенко Олег Володимирович
Регулювання еколого-економічної безпеки аграрного сектору: теорія, методологія та практика [Текст] : монографія / О. В. Піщенко ; Національний ун-т "Чернігівська політехніка"; "Чернігівська [НУ : 2020, . - 306 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: У монографії висвітлюються сучасні проблеми регулювання еколого-економічної безпеки аграрного сектору в Україні. Запропоновано складові стратегії еколого-економічної безпеки аграрного сектору в Україні, ключовою метою якої є визначення моделі дій і засобів системи забезпечення еколого-економічної безпеки аграрного сектору. Розроблено модель регулювання еколого-економічної безпеки аграрного сектору, яка базується на теоретико-методологічних підходах до реалізації системи регулювання еколого-економічної безпеки аграрного сектору. Надано пропозиції щодо удосконалення організаційної складової регулювання еколого-економічної безпеки аграрного сектору. Представлено науково-методичний підхід до збалансування інтересів суб’єктів механізму регулювання еколого-економічної безпеки аграрного сектору шляхом об’єднання зусиль учасників. Проведена систематизація зарубіжного досвіду у напрямку імплементації сучасних інструментів регулювання еколого- економічної безпеки аграрного сектору на основі поєднання стандартів, вимог та нормативів, субсидій, стимулювання наукових розробок і досліджень. Надано наукове обґрунтування необхідності розробки та впровадження стратегії забезпечення еколого- економічної безпеки аграрного сектору.
730580 R
   338

Бурдо Олег Григорович
Енергетичний моніторинг харчових і переробних виробництв [Текст] : підручник / О. Г. Бурдо, Ф. А. Трішин, І. І. Яровий; 2020 Одеса : Маджента, . - 246 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 236-238.

Анотація: Підручник містить відомості з енергетичної ситуації в світі, в Україні та в АПК, загальні методологічні принципи енергетичних досліджень та методів енергоменеджменту. Надано основи аналізу теплової ефективності будівель, устаткування, наведено приклади ефективного використання енергії. Представлені результати досліджень, тенденції розвитку теплонавантаженого обладнання, обґрунтовано нові підходи при вдосконаленні енерготехнологій АПК. Пропонуються сучасні підходи і нові апарати для харчоконцентратної, консервної, вино-коньячної, м'ясо-молочної, хлібопекарної, і зернопереробної галузей.
730579 R
   51

Творошенко Ірина Сергіївна
Технології прийняття рішень в інформаційних системах [Текст] : [навч. посібник] / І. С. Творошенко ; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харків [ХНУРЕ] : 2021, . - 120 c. Бiблiогр.: с. 117-118.

Анотація: У навчальному посібнику викладено основні технології прийняття рішень в інформаційних системах та надано приклади їх практичного застосування. Детально описано основні визначення і поняття процесу прийняття рішень, методологічні основи технологій прийняття рішень, технології оцінювання та аналізу багатокритеріальних альтернатив, технології прийняття колективних рішень у малих та великих групах. Проаналізовано сучасний стан розвитку технологій прийняття рішень в інформаційних системах.
730578 R
   338

Купріна Наталія Михайлівна
Забезпечення конкурентоспроможності харчової промисловості України: теорія і практика [Текст] : монографія / Н. М. Купріна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень; 2019 Одеса : Гельветика, . - 304 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 248-291.

Анотація: У монографії розглянуто: сутність процесу глобалізації та її складових; вплив різних форм глобалізаційних процесів на національну економіку та її суб'єкти; стан, динаміку та тенденції розвитку харчової промисловості України; класифікацію сучасних методів оцінювання конкурентоспроможності об'єктів; теорія та методологія забезпечення конкурентоспроможності та ефективності функціонування харчової промисловості України на підставі її персистентної трансформації через механізм застосування стратегічної реструктуризації; методичні підходи та інструменти для оцінки конкурентоспроможності харчової промисловості та її суб'єктів в процесі проведення імпаритетної реструктуризації для її персистентної трансформації.
730577 R
   63

Скрильник Євген Володимирович
Науково-методичні засади управління акумуляцією і трансформацією органічної речовини ґрунтів [Текст] : наук.-метод. вид. / [Є. В. Скрильник, В. А. Гетманенко, А. М. Кутова та ін.] ; НААН України, ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського"; Бровін [ФОП : 2020, . - 96 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 86-95.

Анотація: У науково-методичному виданні висвітлено сучасний гумусовий стан ґрунтів України та тенденції його змін. За результатами тривалих польових дослідів показано основні закономірності трансформації кількісного та якісного стану органічної речовини чорноземів та дерново-підзолистого ґрунту за різних систем удобрення (органічна, мінеральна, органо-мінеральна) та обробітку ґрунту (плантажна оранка, оранка, комбінована, мілка), а також за використання нових видів добрив. Наведено нормативи формування нестабільних форм гумусу під час гуміфікації в ґрунті органічних добрив і рослинних решток та створення умов для більш ефективної гуміфікації органічних матеріалів, що надходять до ґрунту, через застосування відповідних агротехнічних і агрохімічних заходів. Висвітлено основні наукові та методичні основи управління органічною речовиною ґрунтів.
730575 R
   63

Скрильник Євген
Виробництво та застосування органічних і органо-мінеральних грунтополіпшувачів для підвищення вмісту вуглецю в чорноземах України [Текст] : попередні рекомендації / [Євген Скрильник, Микола Мірошниченко, Вікторія Гетманенко та ін.] ; ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського"; Бровін [ФОБ : 2020, . - 28 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 27.

Анотація: Рекомендації містять теоретичні та технологічні підходи до виробництва та застосування ґрунтополіпшувачів з метою стабілізації органічного вуглецю ґрунтів в умовах України. Наведено результати однорічного польового досліду з вивчення ефективності різних доз та способів внесення нових органічних та органо-мінеральних ґрунтополіпшувачів. Детально проаналізовано трансформацію органічної речовини ґрунту та емісійні потоки діоксиду вуглецю, досліджено агрохімічні властивості ґрунту та урожай культури під впливом нових ґрунтополіпшувачів. Наведено дані щодо економічної ефективності виробництва на застосування нових ґрунтополіпшувачів. Запропоновано дози та методи застосування ґрунтополіпшувачів у різних агрокліматичних зонах України. З метою підвищення вмісту ґрунтового органічного вуглецю. Даний невеликий дослідницький проект, виконаний в рамках Плану імплементації Євразійського ґрунтового партнерства і направлений на сприяння розвитку практик сталого управління ґрунтами для збереження та/або збільшення вмісту ґрунтового органічного вуглецю з акцентом на багаті вуглецем чорноземи. Проект фінансувався в рамках глобального проекту Продовольчої та сільськогосподарської організації Об’єднаних Націй (ФАО “GSP/GLO/853/RUS: Підтримка просування сталого управління ґрунтовими ресурсами в рамках Глобального ґрунтового партнерства: Фаза II” і отримав підтримку за результатами конкурсу Глобального ґрунтового партнерства (GSP) ФАО. Ми висловлюємо вдячність Секретаріату GSP, Міжурядовій технічній групі експертів з ґрунтів (ITPS) і Євразійському центру продовольчої безпеки (ECFS), членам Наукового комітету GSP з технічну і наукову підтримку, надану на етапах підготовки та реалізації цього проекту.
730394 R
   62

Карпов Яков Семенович
Інженерне матеріалознавство. Метали, полімери, кераміка, композити [Текст] : підручник / [Я. С. Карпов, В. В.Остапчук, О. Г. Попова, І. М. Тараненко] ; за ред. Я. С. Карпова ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 384 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 379-383.
730393 R
   37


Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи [Текст] : монографія / [за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка] ; НАПН України, Ін.т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди; Бровін [ФОП : 2020, . - 546 c. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
t=3.2477719783783