Нові надходження книжкових видань
31 травня 2021 - 06 червня 2021

730439 R
   34

Кирбят'єв Олег Олександрович
Кримінально-правова охорона професійної діяльності працівників правоохоронних органів: законодавство, доктрина, практика [Текст] : монографія / Кирбят'єв Олег Олександрович; Хортицької [Вид-во : 2020, . - 348 c. Бiблiогр.: с. 291-326 та у виносках.

Анотація: У монографії на основі узагальнення концепцій вітчизняних і зарубіжних учених, законодавства та багаторічної практики правоохоронних органів України та інших країн розроблено наукові положення й отримано результати, що в сукупності розв'язують важливу наукову проблему визначення теоретичних засад кримінально-правової охорони професійної діяльності працівників правоохоронних органів та практичних рекомендацій щодо удосконалення законодавства та практики його застосування.
730438 R
   31

Гугнін Едуард Анатолійович
Теоретичні засади дослідження зовнішнього впливу в соціології [Текст] : монографія / Е. А. Гугнін ; Національний ун-т "Запорізька політехніка"; "Запорізька НУ : 2020, . - 196 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 179-195 та у виносках.

Анотація: У монографії викладено теоретико-соціологічні засади дослідження зовнішнього впливу. Розкрито суб'єктно-акторний та стратегічний аспекти зовнішнього впливу. Проаналізовано зовнішній вплив як теоретико-соціологічну проблему рефлексії українського суспільства.
730437 R
   006

Бабіченко Анатолій Костянтинович
Збірник задач з метрології та основ вимірювань [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / А. К. Бабіченко, І. Л. Красніков, В. І. Вельма [та ін.] ; за ред. А. К. Бабіченка ; МОЗ, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Нац. фармацевтичний ун-т; Мадрид Друкарня : 2021, . - 94 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 91.

Анотація: У посібнику розглянуто основні положення та визначення у сфері метрології, а також питання застосування статистичної обробки результатів вимірювання. Наведено аналіз та методики оцінки похибок вимірювання фізичних величин, які пояснюються на конкретних прикладах. До кожного розділу представлено варіанти для самостійного розв'язання практичних задач.
730436 R
   681

Заболотний Віталій Анісімович
Технологія виготовлення засобів вимірювальної техніки (мікроелектроніка) [Текст] : метод. рекомендації до виконання практ. робіт / [уклад.: В. А. Заболотний, О. В. Заболотний] ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2021, . - 64 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 62.
730435 R
   338

Згалат-Лозинська Любов Олександрівна
Державне регулювання інноваційної діяльності в будівництві:теорія, методологія, стратегія розвитку [Текст] : монографія / Л. О. Згалат-Лозинська ; Київський національний університет будівництва і архітектури; Київ [ДКС-Центр] : 2020, . - 470 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 420-455.

Анотація: У роботі уточнено систему методів та інструментів державного регулювання інноваційної діяльності та визначено його особливості у будівництві. Окрему вагу приділено економіко-правовим, організаційно-адміністративним, соціально-економічним та організаційно-технологічним аспектам інноваційної діяльності в будівельній сфері. На основі багатоаспектного аналізу умов інноваційного розвитку із застосуванням системного підходу, синтезу, методів економічного аналізу статистичних показників обґрунтовано напрями оптимізації дії важелів державного регулювання інноваційної діяльності. Розроблена на основі науково-аналітичного базису методика розрахунку індексу інноваційного сприяння забезпечує інтегральну економіко-математичну формалізацію діагностики державного адміністрування умов для розвитку інноваційної діяльності в усіх сферах економічної діяльності. Ґрунтовне дослідження факторів формування інноваційної екосистеми дозволило сформувати головні напрями стратегії удосконалення державного регулювання інноваційної діяльності т у будівництві.
730434 R
   336

Товмасян Ваган Робертович
Модернізація фінансової політики підприємств авіаційної промисловості [Текст] : монографія / Ваган Товмасян ; ПВНЗ "Європейський ун-т"; Київ ДКС-Центр : 2020, . - 379 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 335-356.

Анотація: У монографії розглядаються теоретико-методологічні та практичні засади фінансової політики підприємств авіаційної промисловості України, особливості її модернізації в сучасних умовах. Проведено оцінювання ефективності фінансової політики підприємств авіаційної промисловості. Означено методологічні основи модернізації фінансової політики підприємств авіаційної промисловості та напрями активізації їх розвитку в посткризових умовах.
t=0.72105503082275