Нові надходження книжкових видань
24 травня 2021 - 30 травня 2021

730905 R
   71

Безлюбченко Олена Степанівна
Планування міст і транспорт [Текст] : навч. посібник / О. С. Безлюбченко, С. М. Гордієнко, О. В. Завальний ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва імені О. М. Бекетова; ім. ХНУМГ : 2021, . - 271 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 263-270.
730235 R
   37

Гнедко Наталя Михайлівна ^4220 упоряд.
Підготовка майбутніх педагогів до використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності [Текст] : монографія / [за заг. ред. Войтовича І. С.] ; [упоряд. Гнедко Н. М.]; Гадяк [СПД : 2020, . - 278 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
730234 R
   53


Найважливіші наукові результати Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України у 2020 році [Текст] : НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова; імені [ІТФ : 2020, . - 36 c. Бібліогр. у виносках.
730233 R
   338

Павлова Олена Миколаївна
Інноваційна політика підвищення конкурентоспроможності регіональних газорозподільних підприємств [Текст] : монографія / О. М. Павлов, К. В. Павлов, О. В. Новосад ; Волинський національний університет імені Лесі Українки, ГО "Інститут економічних та еколого-енергетичних досліджень"; Гадяк [СПД : 2021, . - 296 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 155-180.
730232 R
   54

Яцков Микола Васильович
Лабораторний практикум з аналітичної хімії [Текст] : навч. посібник / Яцков М. В., Мисіна О. І., Васьковець Л. І., Бялік Л. О. ; Відокремлений структурний підрозділ "Рівненський технічний фаховий коледж Національного університету водного госп-ва та природокористування; Рівне [НУВГП] : 2021, . - 217 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 215-216.
730231 R
   37

Черніченко Людмила Анатоліївна
2 Теорія і практика професійної підготовки логопедів до інноваційної діяльності в інклюзивній дошкільній освіті [Текст] : монографія / Черніченко Людмила Анатоліївна ; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; "Сочінський Видавець : 2021, . - 189 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 127-152.
730230 R
   005

Ткачова Тетяна Сергіївна
Механізм формування організаційно-комунікаційної платформи розвитку підприємств [Текст] : монографія / Ткачова Тетяна Сергіївна; Харків [ХНУРЕ] : 2020, . - 298 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 268-297.
730229 R
   621.39

Москалець М. В.
Методи доступу у перспективних системах мобільного зв'язку [Текст] : монографія / М. В. Москалець. Ю. Ю. Коляденко, О. В. Коляденко ; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харків [ХНУРЕ] : 2021, . - 539 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 473-506.
730228 R
   1


Удосконалення шляхів розвитку людського капіталу як фактор підвищення мобілізаційного потенціалу України [Текст] : "НДР 2043" КПІ ім. Ігоря Сікорського / [за заг. ред. Чолій С. В., Перга Ю. М.]; дім Видавничий : 2020, . - 196 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
730227 R
   63

Шекк Павло Володимирович
Світове рибне господарство [Текст] : підручник / П. В. Шекк, М. І. Бургаз, М. Г. Сербов ; Одеський державний екологічний університет; дім Видавничий : 2020, . - 296 c. граф.,. карти., табл.,. Бiблiогр.: с. 294-295.
730226 R
   55

Овчарук Валерія Анатоліївна
Максимальний стік весняного водопілля рівнинних річок України [Текст] : монографія / В. А. Овчарук ; Одеський державний екологічний університет; дім Видавничий : 2020, . - 300 c. граф.,. карти., рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 254-276.
730225 R
   004

Джулій Володимир Миколайович
Методи і алгоритми захисту інформаційних ресурсів комп'ютерних систем [Текст] : навч. посібник / Джулій В. М., Кльоц Ю. П., Муляр І. В., Чешун В. М.; [ХНУ] : 2021, . - 175 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 169-170.
730224 R
   34

Москалюк Надія Богданівна
Теоретичні та практичні проблеми права державної власності та його реалізації [Текст] : монографія / Москалюк Н. Б. ; Тернопільський нац. економічний ун-т; "Економічна [ВПЦ : 2020, . - 352 c. Бiблiогр.: с. 323-351.
730223 R
   332

Буркинский Борис Володимирович
Домінанти сталого розвитку регіонів України [Текст] : монографія / [Буркинський Б. В., Лайко О. І., Андрєєва Н. М. та ін.] ; за наук. ред. Б. В. Буркинського ; НАН України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень; НАНУ] [ІПРЕЕД : 2020, . - 620 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
730222 R
   336

Носань Наталія Сергіївна
Теоретико-методологічні та прикладні аспекти забезпечення фінансової безпеки України [Текст] : монографія / Н. С. Носань ; [Класичний приватний ун-т]; ФОП [Видавець : 2019, . - c. Бiблiогр.: с. 319-350.
730221 R
   338

Ільченко Світлана Віталіївна
Мультимодальні та інтермодальні перевезення: теорія та практика державного регулювання [Текст] : монографія / [Ільченко С. В., Маслій Н. Д., Ніценко В. С. та ін.] ; за заг. ред. С. В. Ільченко ; НАН України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень; НАНУ] [ІПРЕЕД : 2020, . - 284 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 193-206.
730220 R
   621.8

Харламов Юрій Олександрович
Триботехніка і надійність машин [Текст] : навч. посібник / Харламов Ю. О., Романченко О. В., Соколов В. І. [та ін.] ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; СНУ [Вид-во : 2021, . - 184 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 175-181.
730219 R
   5

Буркинский Борис Володимирович
Інформаційно-аналітичне забезпечення захисту морського середовища від техногенного впливу [Текст] : монографія / [Буркинський Б. В., Ільченко С. В., Рубель О. Є., Котенко С. В.] за заг. ред. Буркинського Б. В. ; НАН України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень; НАНУ] [ІПРЕЕД : 2020, . - 128 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 95-102.
730213 R
   629.5

Шалапко Денис Олегович
Технічна діагностика суднових енергетичних установок [Текст] : методичні вказівки до самостійної роботи для здоб. вищої освіти за спец. 135 "Суднобудування", освітні програми "Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок", "Суднові енергетичні установки та устаткування" / Шалапко Д. О., Андрєєв А. А., Свиридов В. І. ; Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова; Торубара Видавець : 2021, . - 50 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 14-15.
730218 R
   691

Дворкін Леонід Йосипович
Ефективні самоущільнювані бетони [Текст] : монографія / Л. Й. Дворкін, О. М. Бордюженко ; Національний університет водного господарства та природокористування; Рівне [НУВГП] : 2021, . - 169 c. граф.,. табл.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 154-169.
730217 R
   331

Загородня Наталія Петрівна
Управління персоналом: теорія і практика [Текст] : навч. посібник / Н. П. Загородня, Д. Г. Кучеренко ; Науково-дослідний ін-т соціально-економічного розвитку; учбової Центр : 2021, . - 272 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 249-250.
730216 R
   338

Буркинский Борис Володимирович
Методичні рекомендації до комплексної оцінки домінант інвестиційно-інноваційної політики природокористування національної економіки [Текст] : наук. доповідь / Буркинський Б. В., Нікішина О. В. ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень; НАНУ] [ІПРЕЕД : 2020, . - 192 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 165-170.
730215 R
   332

Чуріканова Олена Юріївна
Управління регіональним розвитком і формування регіональної політики: теорія та практика [Текст] : монографія / О. Ю. Чуріканова; приват. [Класич. : 2020, . - 388 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 288-318.
730214 R
   621.4

Ткач Михайло Романович
Утилізація тепла суднових ДВЗ: термохімічні та воднево-металогідрідні технології [Текст] : [монографія] / М. Р. Ткач, Б. Г. Тимошевський, О. С. Митрофанов [та ін.]; Торубара Видавець : 2020, . - 168 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 147-164.
730211 R
   629.5

Пирисунько Максим Андрійович
Проектування суднових енергетичних установок [Текст] : метод. вказівки до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти за спец. 135 "Суднобудування", освітні програми "Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок", "Суднові енергетичні установки та устаткування" / Пирисунько М. А., Андрєєв А. А., Шалапко Д. О. ; Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова; Торубара Видавець : 2021, . - 56 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 25-28.
730210 R
   338

Павлов Костянтин Володимирович
Регулювання діяльності регіональних газорозподільних підприємств України [Текст] : монографія / К. В. Павлов, О. М. Павлова, М. І. Коротя ; Східноєвроп. нац. ун-т імені Лесі Українки; Гадяк [СПД : 2020, . - 256 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 164-193.
730209 R
   72

Дорофєєв Олександр Анатолійович
Типологія будівель і споруд [Текст] : навч. посібник / [Дорофєєв О. А., Шулик В. В., Негай Г. А. та ін.]; Хмельницкий [ХНУ] : 2021, . - 308 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 303.
667/R 90-918250
   667

Ruggli Paul
Praktikum der Fuberei und Farbstoffanalyse fur Studierende [Текст] : практикум / Ruggli P.; von Verlag : 1925, . - 198^1s. c. 16 abb/ 18 tab.
t=4.3238410949707