Нові надходження книжкових видань
17 травня 2021 - 23 травня 2021

730235 R
   37

Гнедко Наталя Михайлівна ^4220 упоряд.
Підготовка майбутніх педагогів до використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності [Текст] : монографія / [за заг. ред. Войтовича І. С.] ; [упоряд. Гнедко Н. М.]; Гадяк [СПД : 2020, . - 278 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
730234 R
   53


Найважливіші наукові результати Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України у 2020 році [Текст] : НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова; імені [ІТФ : 2020, . - 36 c. Бібліогр. у виносках.
730233 R
   338

Павлова Олена Миколаївна
Інноваційна політика підвищення конкурентоспроможності регіональних газорозподільних підприємств [Текст] : монографія / О. М. Павлов, К. В. Павлов, О. В. Новосад ; Волинський національний університет імені Лесі Українки, ГО "Інститут економічних та еколого-енергетичних досліджень"; Гадяк [СПД : 2021, . - 296 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 155-180.
730232 R
   54

Яцков Микола Васильович
Лабораторний практикум з аналітичної хімії [Текст] : навч. посібник / Яцков М. В., Мисіна О. І., Васьковець Л. І., Бялік Л. О. ; Відокремлений структурний підрозділ "Рівненський технічний фаховий коледж Національного університету водного госп-ва та природокористування; Рівне [НУВГП] : 2021, . - 217 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 215-216.
730231 R
   37

Черніченко Людмила Анатоліївна
2 Теорія і практика професійної підготовки логопедів до інноваційної діяльності в інклюзивній дошкільній освіті [Текст] : монографія / Черніченко Людмила Анатоліївна ; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; "Сочінський Видавець : 2021, . - 189 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 127-152.
730230 R
   005

Ткачова Тетяна Сергіївна
Механізм формування організаційно-комунікаційної платформи розвитку підприємств [Текст] : монографія / Ткачова Тетяна Сергіївна; Харків [ХНУРЕ] : 2020, . - 298 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 268-297.
730229 R
   621.39

Москалець М. В.
Методи доступу у перспективних системах мобільного зв'язку [Текст] : монографія / М. В. Москалець. Ю. Ю. Коляденко, О. В. Коляденко ; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харків [ХНУРЕ] : 2021, . - 539 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 473-506.
730228 R
   1


Удосконалення шляхів розвитку людського капіталу як фактор підвищення мобілізаційного потенціалу України [Текст] : "НДР 2043" КПІ ім. Ігоря Сікорського / [за заг. ред. Чолій С. В., Перга Ю. М.]; дім Видавничий : 2020, . - 196 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
730227 R
   63

Шекк Павло Володимирович
Світове рибне господарство [Текст] : підручник / П. В. Шекк, М. І. Бургаз, М. Г. Сербов ; Одеський державний екологічний університет; дім Видавничий : 2020, . - 296 c. граф.,. карти., табл.,. Бiблiогр.: с. 294-295.
730226 R
   55

Овчарук Валерія Анатоліївна
Максимальний стік весняного водопілля рівнинних річок України [Текст] : монографія / В. А. Овчарук ; Одеський державний екологічний університет; дім Видавничий : 2020, . - 300 c. граф.,. карти., рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 254-276.
730225 R
   004

Джулій Володимир Миколайович
Методи і алгоритми захисту інформаційних ресурсів комп'ютерних систем [Текст] : навч. посібник / Джулій В. М., Кльоц Ю. П., Муляр І. В., Чешун В. М.; [ХНУ] : 2021, . - 175 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 169-170.
730224 R
   34

Москалюк Надія Богданівна
Теоретичні та практичні проблеми права державної власності та його реалізації [Текст] : монографія / Москалюк Н. Б. ; Тернопільський нац. економічний ун-т; "Економічна [ВПЦ : 2020, . - 352 c. Бiблiогр.: с. 323-351.
730223 R
   332

Буркинский Борис Володимирович
Домінанти сталого розвитку регіонів України [Текст] : монографія / [Буркинський Б. В., Лайко О. І., Андрєєва Н. М. та ін.] ; за наук. ред. Б. В. Буркинського ; НАН України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень; НАНУ] [ІПРЕЕД : 2020, . - 620 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
730222 R
   336

Носань Наталія Сергіївна
Теоретико-методологічні та прикладні аспекти забезпечення фінансової безпеки України [Текст] : монографія / Н. С. Носань ; [Класичний приватний ун-т]; ФОП [Видавець : 2019, . - c. Бiблiогр.: с. 319-350.
730218 R
   691

Дворкін Леонід Йосипович
Ефективні самоущільнювані бетони [Текст] : монографія / Л. Й. Дворкін, О. М. Бордюженко ; Національний університет водного господарства та природокористування; Рівне [НУВГП] : 2021, . - 169 c. граф.,. табл.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 154-169.
730217 R
   331

Загородня Наталія Петрівна
Управління персоналом: теорія і практика [Текст] : навч. посібник / Н. П. Загородня, Д. Г. Кучеренко ; Науково-дослідний ін-т соціально-економічного розвитку; учбової Центр : 2021, . - 272 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 249-250.
730215 R
   332

Чуріканова Олена Юріївна
Управління регіональним розвитком і формування регіональної політики: теорія та практика [Текст] : монографія / О. Ю. Чуріканова; приват. [Класич. : 2020, . - 388 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 288-318.
730214 R
   621.4

Ткач Михайло Романович
Утилізація тепла суднових ДВЗ: термохімічні та воднево-металогідрідні технології [Текст] : [монографія] / М. Р. Ткач, Б. Г. Тимошевський, О. С. Митрофанов [та ін.]; Торубара Видавець : 2020, . - 168 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 147-164.
730210 R
   338

Павлов Костянтин Володимирович
Регулювання діяльності регіональних газорозподільних підприємств України [Текст] : монографія / К. В. Павлов, О. М. Павлова, М. І. Коротя ; Східноєвроп. нац. ун-т імені Лесі Українки; Гадяк [СПД : 2020, . - 256 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 164-193.
730209 R
   72

Дорофєєв Олександр Анатолійович
Типологія будівель і споруд [Текст] : навч. посібник / [Дорофєєв О. А., Шулик В. В., Негай Г. А. та ін.]; Хмельницкий [ХНУ] : 2021, . - 308 c. граф.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 303.
730206 R
   334

Войнаренко Михайло Петрович
Стратегізація адаптивної системи управління якістю продукції в механізмі забезпечення національної безпеки кластерних систем [Текст] : монографія / Войнаренко М. П., Богатчик Л. А., Скоробогата Л. В., Цимбалюк Г. С.; [ХНУ] : 2020, . - 263 c. граф.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 205-233.
730205 R
   34

Банах Сергій Володимирович
Історія правоохоронних органів України [Текст] : підручник / С. В. Банах, А. В. Грубінко, В. В. Савенко, В. З. Ухач ; Західноукраїнський нац. ун-т, Юридичний ф-т; Тернопіль ЗУНУ : 2021, . - 232 c. Бiблiогр. наприкiнцi тем.
730204 R
   681

Тимків Дмитро Федорович
Архітектура комп'ютера [Текст] : навч. посібник / Д. Ф. Тимків, В. І. Шекета, О. С. Царева, М. Я. Бестильний ; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Івано-Франківськ [ІФДТУНГ] : 2021, . - 164 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 163-164.
730202 R
   666

Саввова Оксана Вікторівна
Високоміцні склокомпозиційні матеріали спеціального призначення: бронестійкі ситали [Текст] : навч. посібник / [Саввова О. В., Воронов Г. К., Фесенко О. І., Смирнова Ю. О.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; ім. ХНУМГ : 2021, . - 162 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 160-161.
730201 R
   681

Павленко Тетяна Павлівна
Сучасні електромехатронні комплекси і системи [Текст] : підручник / Т. П. Павленко, В. М. Шавкун, О. С. Козлова ; Харківський нац. ун-т міського господарства ім. О. М. Бекетова; ім. ХНУМГ : 2021, . - 265 c. граф.,. табл.,. фот.,. Предм. покажч.: с. 259.-Бiблiогр.: с. 256-258.
730233 R
   338

Павлова Олена Миколаївна
Інноваційна політика підвищення конкурентоспроможності регіональних газорозподільних підприємств [Текст] : монографія / О. М. Павлов, К. В. Павлов, О. В. Новосад ; Волинський національний університет імені Лесі Українки, ГО "Інститут економічних та еколого-енергетичних досліджень"; Гадяк [СПД : 2021, . - 296 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 155-180.

Анотація: У монографії узагальнено існуючі та нові науково-методичні прийоми та підходи до висвітлення відносно нового вектору наукової прогалини, як: інноваційна політика конкурентоспроможності газорозподільних підприємств Західного регіону. Окреслено роль інноваційної спрямованості, як основи поступального та виваженого господарського розвитку газорозподільних підприємств. Виходячи з багатогранності критеріїв, які лягли в основу умовного поділу інновацій, вдалося диференціювати їх за власною видовою класифікацією: новизни, об'єкту реалізації, масштабністю, результативністю, ступенем впливу на виробничий процес, сферою застосування. Дана аспектність наштовхнула на існування процесу "дифузії інновацій" (трансферту для впровадження інновацій), як проміжної ланки поміж інноваційним процесом та суспільством. Сформовано розуміння реалізованості виваженої інноваційної політики, яка охоплює в себе інноваційну культуру, що в свою чергу синтезує економічні , соціальні, екологічні та інші складові інфраструктурного середовища інноваційної діяльності.
730232 R
   54

Яцков Микола Васильович
Лабораторний практикум з аналітичної хімії [Текст] : навч. посібник / Яцков М. В., Мисіна О. І., Васьковець Л. І., Бялік Л. О. ; Відокремлений структурний підрозділ "Рівненський технічний фаховий коледж Національного університету водного госп-ва та природокористування; Рівне [НУВГП] : 2021, . - 217 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 215-216.

Анотація: Навчальний посібник рекомендований для студентів НУВГП за спеціальностями 101 «Екологія», 183 «Технологія захисту навколишнього середовища» та студентів ВСП «Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП» спеціальностей 161 «Хімічні технології та інженерія», 101 «Екологія», який відповідає робочим програмам нормативних навчальних дисциплін: «Хімія з основами біогеохімії» (де включений тематичний розділ «Аналітична хімія»); «Аналітична хімія» та «Аналітична хімія та інструментальні методи». Зміст і обсяг навчального матеріалу та послідовність його викладу відповідають діючим стандартам освіти. Містить лабораторні роботи, які повністю охоплюють тематику курсу. Практикум дає змогу опанувати теоретичний матеріал та підготуватись до експериментальних досліджень.
730231 R
   37

Черніченко Людмила Анатоліївна
2 Теорія і практика професійної підготовки логопедів до інноваційної діяльності в інклюзивній дошкільній освіті [Текст] : монографія / Черніченко Людмила Анатоліївна ; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; "Сочінський Видавець : 2021, . - 189 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 127-152.
730230 R
   005

Ткачова Тетяна Сергіївна
Механізм формування організаційно-комунікаційної платформи розвитку підприємств [Текст] : монографія / Ткачова Тетяна Сергіївна; Харків [ХНУРЕ] : 2020, . - 298 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 268-297.

Анотація: У монографії викладені матеріали досліджень проблем формування організаційно-комунікаційної платформи розвитку підприємств. Результати дослідження надані на прикладі аналізу основних сфер генерації новацій та їх імплементацію у виробничу діяльність. Визначено особливості управління підприємства промислового сектору економіки України. Представлено структуру інформаційно-комунікаційної платформи управління підприємством. Розроблено механізми прийняття управлінських рішень стосовно формування організаційно-комунікаційної платформи стратегічного розвитку промислових підприємств. Представлено обґрунтування теоретико-методологічного базису та методико-прикладних положень щодо створення механізму прийняття управлінських рішень.
t=5.0455491542816