Нові надходження книжкових видань
17 травня 2021 - 23 травня 2021

730233 R
   338

Павлова Олена Миколаївна
Інноваційна політика підвищення конкурентоспроможності регіональних газорозподільних підприємств [Текст] : монографія / О. М. Павлов, К. В. Павлов, О. В. Новосад ; Волинський національний університет імені Лесі Українки, ГО "Інститут економічних та еколого-енергетичних досліджень"; Гадяк [СПД : 2021, . - 296 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 155-180.

Анотація: У монографії узагальнено існуючі та нові науково-методичні прийоми та підходи до висвітлення відносно нового вектору наукової прогалини, як: інноваційна політика конкурентоспроможності газорозподільних підприємств Західного регіону. Окреслено роль інноваційної спрямованості, як основи поступального та виваженого господарського розвитку газорозподільних підприємств. Виходячи з багатогранності критеріїв, які лягли в основу умовного поділу інновацій, вдалося диференціювати їх за власною видовою класифікацією: новизни, об'єкту реалізації, масштабністю, результативністю, ступенем впливу на виробничий процес, сферою застосування. Дана аспектність наштовхнула на існування процесу "дифузії інновацій" (трансферту для впровадження інновацій), як проміжної ланки поміж інноваційним процесом та суспільством. Сформовано розуміння реалізованості виваженої інноваційної політики, яка охоплює в себе інноваційну культуру, що в свою чергу синтезує економічні , соціальні, екологічні та інші складові інфраструктурного середовища інноваційної діяльності.
730231 R
   37

Черніченко Людмила Анатоліївна
2 Теорія і практика професійної підготовки логопедів до інноваційної діяльності в інклюзивній дошкільній освіті [Текст] : монографія / Черніченко Людмила Анатоліївна ; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; "Сочінський Видавець : 2021, . - 189 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 127-152.
730230 R
   005

Ткачова Тетяна Сергіївна
Механізм формування організаційно-комунікаційної платформи розвитку підприємств [Текст] : монографія / Ткачова Тетяна Сергіївна; Харків [ХНУРЕ] : 2020, . - 298 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 268-297.

Анотація: У монографії викладені матеріали досліджень проблем формування організаційно-комунікаційної платформи розвитку підприємств. Результати дослідження надані на прикладі аналізу основних сфер генерації новацій та їх імплементацію у виробничу діяльність. Визначено особливості управління підприємства промислового сектору економіки України. Представлено структуру інформаційно-комунікаційної платформи управління підприємством. Розроблено механізми прийняття управлінських рішень стосовно формування організаційно-комунікаційної платформи стратегічного розвитку промислових підприємств. Представлено обґрунтування теоретико-методологічного базису та методико-прикладних положень щодо створення механізму прийняття управлінських рішень.
729363 B
   336

Кириленко О. П.
Казначейська система [Текст] : підручник / [авт. кол. : О. П. Кириленко, П. С. Гринчишин, З. М. Лободіна та ін.]; за ред. А. І. Крисоватого, О. П. Кириленко, Т. Я. Слюз ; Західноукраїнський нац. ун-т; Тернопіль ЗУНУ : 2020, . - 368 c. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi розд..
t=4.6934678554535