Нові надходження книжкових видань
10 травня 2021 - 16 травня 2021

729364 B
   622


II Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція "Новітні технології в освіті, науці та виробництві" [Текст] : зб. матеріалів конференції, 16 квітня 2020 р. / Навчально-науковий індустріальний ін-т ДВНЗ "Донецьбкий нац. техн. ун-т", Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка", ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т", Навчально-наковий професійно-педагогічний ін-т укр. інженерно-педагогічної акад.; "ДонТУ" ДВНЗ : 2020, . - 282 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр. наприкiнцi ст..
729366 B
    72

Вотінов Максим Алекович
Гуманізація транспортно-пішохідної інфраструктури крупнішого міста [Текст] : монографія / М. А. Вотінов, О. В. Смірнова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; ім. ХНУМГ : 2020, . - 99 c. іл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 96-98 (42 назви).
729357 B
    35

Патицька Х. О.
Центро-периферійні взаємодії у регіоні в умовах децентралізації: ідентифікація рівнів та методичні підходи до оцінювання [Текст] : науково-аналітична доповідь / [Патицька Х. О., Бас-Юрчишин М. А., Гринчишин І. М. та ін.] ; НАН України, ДУ "Ін-т регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"; "Ін-т [ДУ : 2020, . - 86 c. Бiблiогр. у виносках.
729352 B
   621.9

Солоха Василь Васильович
Обладнання для новітніх технологій [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. В. Солоха, Л. Й. Івщенко, І. А. Бойко [та ін.] ; Нац. ун-т "Запорізька політехніка"; Запоріжжя Січ] : [Мотор, . - 211 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 207-208 (51 назва).

Анотація: Розглядаються питання, пов'язані з металорізальними верстатами, які повинні мати високу гнучкість, надійність, продуктивність і точність роботи: багатоцільовими та багатокоординатними верстатами з ЧПК. Описані їх компонування, особливості конструкцій окремих механізмів, систем керування та способи розробки керуючих програм. Висвітлені питання модернізації застарілих моделей верстатів з ЧПК.
t=3.6234049797058