Нові надходження книжкових видань
29 березня 2021 - 04 квітня 2021

729058 R
   656


Наукове забезпечення розвитку автомобільного транспорту та його інтеграції до європейської транспортної сиситеми [Текст] : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (онлайн) / [ДП "ДержавтотрансНДІпроект"]; "ДержавтотрансНДІпроект" ДП : 2020, . - 104 c. граф.,. рис.,. табл.,.
729057 R
   658

Клюс Юлія Ігорівна
Аналіз господарської діяльності [Текст] : навч. посібник / Ю. І. Клюс, М. А. Мельнік, Г. В. Пчелинська, І. В. Тацій ; Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля; СНУ [Вид-во : 2021, . - 440 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 409-417.

Анотація: У навчальному посібнику розкрито теоретичні основи аналізу господарської діяльності та особливості їх реалізації у практичній діяльності. досліджено сутність теорії і практики аналізу господарської діяльності, основні методи проведення аналізу використання виробничих ресурсів, виявлення резервів підвищення ефективності виробництва, розглянуто аналіз фінансового стану та інвестиційної діяльності підприємства. Визначені концептуальні засади системи комплексного економічного аналізу виробничого підприємства. До кожної теми додаються запитання та тести для самоконтролю, практичні завдання, які спрямовані на активізацію самостійної роботи студентів. Навчальний посібник має список рекомендованої літератури та перелік нормативно-правових документів, що регламентують відносини у сфері аналітичної діяльності суб'єктів господарювання.
728941 R
   5


Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми урбоекосистем" [Текст] : зб. матеріалів наук.-практ. конф., 1-2 жовтня 2020 р. / [редкол.: О. І. Любинський, О. М. Семерня, І. В. Федорчук та ін.] ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Університет ім. Адама Міцкевича, Ойцовський нац. парк [та ін.]; "Друкарня [ТОВ : 2020, . - 168 c. табл.,. Бiблiогр. наприкiцi ст..

Анотація: Подано матеріали, присвячені сучасним проблемам охорони довкілля, моніторингу природних і штучних міських та сільських екосистем, збереженню та відтворенню флори і фауни населених пунктів, якості і безпеці життя в умовах урбанізованого середовища, екологічній культурі і освіті.
728940 R
   53

Курок Віра Панасівна
Технічна механіка: лабораторні й розрахунково-графічні роботи (розділи «Структура, кінематика та динаміка механізмів») [Текст] : навч. посібник / Віра Курок ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка; НПУ Глухівський : 2020, . - 114 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 86.
728930 B
   004


Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях [Текст] : сб. науч. трудов междунар. научно-технической конф., Харьков, 22-24 апреля 2020 г. / Харьковский нац. ун-т ім. В. Н. Каразина, Ф-т компьютерных наук; ім. [ХНУ : 2020, . - 312 c. рис.,. табл.,. іл.,. граф.,.

Анотація: Доповіді, що увійшли до збірника, висвітлюють такі напрямки: математичне моделювання фізичних процесів, моделювання інформаційних процесів в складних та розподілених системах, системи автоматизованого збору та когнітивного подання наукових даних, аналіз процесів в радіаційних, плазмових та інших сучасних технологіях, моделювання транспортних процесів і систем, безпека інформаційних систем і технологій, верифікація та оцінка надійності програмного забезпечення.
728943 R
   62

Габ Ангеліна Іванівна
Наноматеріали: класифікація, технології одержання, особливі властивості, основні методи досліджень та напрями застосування [Текст] : навч. посібник / А. І. Габ, Д. Б. Шахнін, В. В. Малишев ; Університет "Україна"; "Україна" Університет : 2020, . - 236 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 233-235.

Анотація: Викладений матеріал є необхідним мінімумом знань про наноматеріали та орієнтиром для подальшої самостійної роботи над підручниками, в яких детальніше викладені основні теми, розглянуті в посібнику. Навчальний посібник складається з п'яти розділів. У першому розділі подано термінологію, дано визначення основних понять нанонауки, розглянуто класифікацію й типи структур наноматеріалів. Другий розділ присвячено основним технологіям одержання наноматеріалів. У третьому розділі розглянуто особливості наноматеріалів, їх фізичні причини, вплив розмірних факторів на фізичні властивості наноматеріалів, особливості магнітних наноплівок і нанодротів. Четвертий розділ присвячено основним методам дослідження наноматеріалів – спектральним методам, різним видам мікроскопій, зокрема мікрозондовим та сканувальним. У п'ятому розділі наведено основні напрями застосування наноматеріалів. Особливу увагу приділено властивостям і застосуванню напівпровідникових нанодротів як перспективних матеріалів для електроніки, зазначено обмеження у використанні наноматеріалів. У кінці кожного розділу є завдання для самостійної підготовки, виконання яких сприятиме кращому засвоєнню знань про наноматеріали. Слід звернути увагу на список рекомендованої літератури, яка необхідна для підготовки до занять та іспиту.
728942 R
   37

Маланюк Н. М.
Професійна підготовка майбутніх фахівців залізничного транспорту: теорія і практика [Текст] : монографія / Н. М. Маланюк ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія; Осадца [ФОП : 2020, . - 314 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 280-313.

Анотація: У монографії проаналізовано теоретичні засади професійного навчання майбутніх фахівців залізничного транспорту в умовах неперервної совіти, наведено науково-методичне обґрунтування професійної компетентності майбутніх фахівців залізничного транспорту, їх готовності до професійної діяльності, досліджено впровадження інноваційних педагогічних технологій у процес професійної підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту та їх вплив на ефективність цього процесу.
728940 R
   53

Курок Віра Панасівна
Технічна механіка: лабораторні й розрахунково-графічні роботи (розділи «Структура, кінематика та динаміка механізмів») [Текст] : навч. посібник / Віра Курок ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка; НПУ Глухівський : 2020, . - 114 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 86.
728930 B
   004


Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях [Текст] : сб. науч. трудов междунар. научно-технической конф., Харьков, 22-24 апреля 2020 г. / Харьковский нац. ун-т ім. В. Н. Каразина, Ф-т компьютерных наук; ім. [ХНУ : 2020, . - 312 c. рис.,. табл.,. іл.,. граф.,.

Анотація: Доповіді, що увійшли до збірника, висвітлюють такі напрямки: математичне моделювання фізичних процесів, моделювання інформаційних процесів в складних та розподілених системах, системи автоматизованого збору та когнітивного подання наукових даних, аналіз процесів в радіаційних, плазмових та інших сучасних технологіях, моделювання транспортних процесів і систем, безпека інформаційних систем і технологій, верифікація та оцінка надійності програмного забезпечення.
t=1.1574060916901