Нові надходження книжкових видань
29 березня 2021 - 04 квітня 2021

728794 R
   621.3

Мусихіна Наталія Павлівна
Конкурсні задачі з електротехніки [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Мусихіна, В. І. Коруд, І. І. Васильчишин [та ін.] ; Національний університет "Львівська політехніка"; Вид-во : 2020, . - 200 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 196-197.

Анотація: Наведено оригінальні методичні підходи до розв'язування задач підвищеної складності з електротехніки за такими розділами: "Електричні кола постійного струму", "Однофазні кола змінного струму", "Електричні машини постійного струму". Посібник доповнює методичний арсенал для самостійної роботи студента як основної компоненти навчального процесу.
728791 R
   33

^3317 Денисенко Микола Павлович професор, доктор екон. наук ФЕБ: Кафедра бізнес-економіки та туризму
Стан та тенденції розвитку сучасного підприємництва [Текст] : монографія / [М. П. Денисенко, О. В. Ольшанська, А. О. Мельник, Н. П. Борецька, С. Г. Натрошвілі, Т. Є. Воронкова, В. В. Бугас, З. Я. Шацька, К. В. Фокіна-Мезенцева, О. Ю. Будякова, В. В. Ліщук, С. В. Бреус, Ю. В. Зимбалевська, Ю. В. Костинець, В. В. Костинець, О. М. Ніфатова,Т. М. Янковець, Є. Б. Хаустова, В. М. Шульга, Н. О. Бабіна, Г. Р. Натрошвілі, Т. Г. Бабина та ін.] ; за ред. М. П. Денисенка ; Київський національний університет технологій та дизайну; центр ДКС : 2019, . - 464 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: В монографії висвітлено теоретичні основи детермінантів розвитку бізнес-середовища підприємств, організацій, закладів вищої освіти в економічних, соціальних та інформаційних аспектах. В роботі особливу увагу приділено механізму забезпечення сталого розвитку підприємницьких структур; безпековим проблемам розвитку підприємництва; питанням обліку, контролю та аналізу у забезпеченні ефективності сучасного управління суб'єктами підприємницької діяльності. Досліджено проблему щодо сучасних тенденцій та перспектив стратегічного розвитку підприємництва в Україні та за кордоном.
728790 R
   338

Денисов Олег Євгенійович
Забезпечення економічної безпеки галузі в умовах глобалізації [Текст] : монографія / Денисов Олег Євгенійович ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК"; Київ Центр : ДКС, . - 419 c. 300 рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 375-399.

Анотація: У монографії досліджено проблему необхідності розроблення теоретико-методичних засад та науково-практичних підходів до забезпечення економічної безпеки галузі в умовах глобалізації. Важливість вирішення цих проблем та дослідження даного наукового напряму і зумовили вибір теми дослідження. Досліджено теоретико-методологічні основи дослідження проблем забезпечення економічної безпеки. Вивчено сутність економічної безпеки галузі як предмету наукового дослідження. Охарактеризовано методичні засади аналізу проблем забезпечення економічної безпеки галузі в контексті глобалізації. Проведено аналіз та оцінювання стану економічної безпеки галузі. Надано пропозиції щодо удосконалення моделі забезпечення економічної безпеки галузі в контексті глобалізації.
728788 R
   621.7

Попов Віктор Васильович
Вакуум-плазмові нанотехнології AVINIT [Текст] : монографія / В. В. Попов, О. В. Сагалович, В. В. Сагалович; "ФЕД" АТ : 2020, . - 244 c. граф.,. рис.,. фот. кол. Бібліогр.: с. 230-237.

Анотація: Розглянуті методи отримання новітніх наноматеріалів і нанотехнологій функціональних багатокомпонентних покриттів Avinit (моно- та багатошарових, наноструктурних, градієнтних) для підвищення експлуатаційних характеристик матеріалів, вузлів і деталей авіаційно-технічного призначення. Розроблювані вакуум-плазмові нанотехнології Avinit засновані на використанні газофазних і плазмохімічних процесів атомно-іонного модифікування поверхні і формування наношарових покриттів в умовах для нерівноважної низькотемпературної плазми. Значна увага приділена розгляду обладнання для нанесення функціональних багатошарових композиційних покриттів експериментально-технологічного вакуум-плазмового автоматизованого кластера Avinit, який дозволяє реалізувати комплексні методи нанесення покриттів (плазмохімічні CVD, вакуум-плазмові PVD (вакуум-дугові, магнетронні), процеси іонного насичення і іонної обробки поверхні), об'єднані в одному технологічному циклі. Велике місце займають відомості про структуру і службові характеристики покриттів Avinit. Описуються результати металографічних, металофізичних, трибологічних досліджень властивостей отриманих покриттів і зв'язок їх характеристик з параметрами процесів осадження. Розглядаються можливості регулювання параметрів процесів з метою отримання функціональних матеріалів з заданим комплексом фізико-хімічних, механічних та інших властивостей. Детально висвітлені питання розробки дослідно-промислових технологій Avinit і промислової реалізації розроблених технологічних процесів для підвищення експлуатаційних характеристик виробів авіаційно-технічного призначення. Приділено увагу перспективам розвитку вакуум-плазмових нанотехнологій Avinit і розширення застосувань цих методів в машинобудуванні, авіації, енергомашинобудуванні, космонавтиці і інших галузях науки і техніки.
728787 R
   34

Ортинський Володимир Львович
Криміналістична тактика і методика виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються під час здійснення публічних закупівель у сфері охорони здоров'я [Текст] : монографія / В. Л. Ортинський, В. С. Канцір, Л. І. Сопільник [та ін.] ; за наук. ред. В. Л. Ортинського ; Національний університет "Львівська політехніка"; Вид-во : 2020, . - 300 c. табл.,. Бібліогр.: с. 243-272.

Анотація: Колективна монографія присвячена комплексному науковому дослідженню проблеми, пов'язаної з багатомільйонними втратами Державного бюджету України внаслідок вчинення правопорушень під час здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг у сфері охорони здоров'я. Особливе місце відведено питанням методики виявлення та розслідування таких злочинів. Сформульовано низку нових положень і висновків, які мають вагоме значення для криміналістики, оперативно-розшукової діяльності, кримінального процесу та юридичної практики.
728771 R
   34

Drozd O. Yu.
One-time gross breach of work duties as the ground for termination of the employment contract at the initiative of the employer [Текст] : monograph / O. Yu. Drozd,S. M. Kozin ; Research institute of public law; Lviv^XToruń Liha-Pres : 2020, . - 208 c. Бібліогр.: с. 189-205 та у виносках.

Анотація: Монографію присвячено визначенню місця грубого порушення працівником трудових обов'язків в системі додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, а також науковому обґрунтуванню пропозиції й рекомендації з удосконалення нормативно-правового регулювання і правозастосовної практики в цій царині. Наведено науково обґрунтовані пропозиції з удосконалення правового регулювання розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку одноразового грубого порушення працівником трудових обов'язків. Наведено перелік категорій працівників, які можуть бути звільнені на підставі одноразового грубого порушення трудових обов'язків, та охарактеризовано процедуру розірвання трудового договору у випадку за такої обставини.
728786 R
   37


Гуманітарно-педагогічна освіта: здобутки, проблеми, перспективи [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практичн. конференції (з міжнарод. участю), 20 листопада 2020 р., 4 Кіслев 5781 року / [редкол.: Стамблер М. Ц. (голова), Рибалка В. В., Аронова Р. С. та ін.] ; Приватна установа "ВНЗ "Міжнародний гуманіт.-пед. ін-т "Бейт-Хана"; Дніпро ПП : Акцент, . - 189 c. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: У збірнику подано тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) "Гуманітарно-педагогічна освіта: здобутки, проблеми, перспективи". Висвітлено теоретичні і практичні надбання сучасної освіти в різних країнах, розглянуто деякі цифрові технології навчання, з'ясовано виклики інклюзивної освіти в реаліях пандемії COVID-19, а також накреслено перспективи розвитку загальної середньої, фахової передвищої та вищої освіти.
728785 R
   658

Василь Васильович
Організація виробництва [Текст] : підручник / В. В. Козик, А. С. Гавриляк, Т. О. Петрушка ; Національний ун-т "Львівська політехніка". ; Вид-во : 2020, . - 256 c. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: Розглянуто сутність та теоретичні засади організації виробництва як субстанції та процеси у просторі та часі, організаційні особливості формування та діяльності структурних одиниць промислового виробництва. Наведені приклади сприяють засвоєнню теоретичних положень.
728784 R
    8

Куньч Зоряна Йосипівна
Збірник тестових завдань з української мови (за новою програмою) [Текст] : посіб. для підгот. до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Нац. ун-ту "Львівська політехніка" / [З. Й. Куньч, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин та ін. ; за ред. З. Й. Куньч, І. П. Василишина] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 584 c.

Анотація: Збірник містить понад 3000 тестових завдань з української мови для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету "Львівська політехніка" та інших навчальних закладів України. Завдання з української мови охоплюють усі розділи шкільної програми: орфографію, лексику та фразеологію, фонетику, акцентологію, будову слова, морфологію, синтаксис та пунктуацію – і призначені для практичного засвоєння програмного матеріалу, закріплення мовностилістичних навичок, поглибленого опанування основних теоретичних засад української мови та поточного контролю знань. Опрацювання цих завдань сприятиме виробленню навичок роботи з конкурсними тестами під час незалежного оцінювання і розвине вміння оперативно виконувати екзаменаційні тестові завдання. Типи завдань максимально наближені до вимог Українського центру оцінювання якості освіти.
728782 R
   34

Антонюк Святослав Аркадійович
Діяльність адвоката у цивільному судочинстві України [Текст] : монографія / С. А. Антонюк ; Заклад вищ. освіти "Львівський ун-т бізнесу та права"; Львів. Вид-во : 2020, . - 268 c. граф.,. Бібліогр.: с. 230-266.

Анотація: Метою монографії є обґрунтування теоретичних положень і розроблення пропозицій щодо покращення професійної діяльності адвоката у цивільному судочинстві (під час надання правничої (правової) допомоги клієнту) на засадах визначення особливостей адвокатської діяльності в Україні. Інформаційною базою монографії є наукова, навчальна, навчально-методична та спеціальна довідкова література за окресленою метою; законодавство України, що регулює діяльність адвокатів, та міжнародно-правові акти, які необхідно враховувати в професійній діяльності адвоката у цивільному судочинстві України; статистичні дані Центу політико-правових реформ щодо сучасного стану і проблем етики взаємовідносин суду та адвоката в Україні; аналітичні матеріали Національної асоціації адвокатів України стосовно особливостей діяльності адвокатів у цивільному судочинстві України; результати оцінок та соціологічного опитування адвокатів та фахівців (експертів) у галузі права за проблемою у цьому напрямі.
728776 R
   31

Brenzovych K. S.
Human community: topical issues of the scientific researches [Текст] : collective monograph / [K. S. Brenzovych, N. R. Holubiak, M. M. Korol etc.]; Lviv^XToruń Liha-Pres : 2020, . - 108 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст. та у виносках.
729057 R
   658

Клюс Юлія Ігорівна
Аналіз господарської діяльності [Текст] : навч. посібник / Ю. І. Клюс, М. А. Мельнік, Г. В. Пчелинська, І. В. Тацій ; Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля; СНУ [Вид-во : 2021, . - 440 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 409-417.

Анотація: У навчальному посібнику розкрито теоретичні основи аналізу господарської діяльності та особливості їх реалізації у практичній діяльності. досліджено сутність теорії і практики аналізу господарської діяльності, основні методи проведення аналізу використання виробничих ресурсів, виявлення резервів підвищення ефективності виробництва, розглянуто аналіз фінансового стану та інвестиційної діяльності підприємства. Визначені концептуальні засади системи комплексного економічного аналізу виробничого підприємства. До кожної теми додаються запитання та тести для самоконтролю, практичні завдання, які спрямовані на активізацію самостійної роботи студентів. Навчальний посібник має список рекомендованої літератури та перелік нормативно-правових документів, що регламентують відносини у сфері аналітичної діяльності суб'єктів господарювання.
728774 R
    8

Рудешко Євгенія Василівна
Англійська мова сфери фінансів та бухгалтерського обліку [Текст] : підручник / Є. В. Рудешко ; Київський національний торговельно-економічний університет; Київ [КНТЕУ] : 2018, . - 280 c. табл.,. Бібліогр.: с. 277.

Анотація: Метою підручника є забезпечення цілісного й послідовного засвоєння лексики і термінології сфери фінансової справи та бухгалтерського обліку, формування вмінь та навичок роботи з фаховою літературою, а також розширення знань студентів у цих галузях.
728773 R
   37

Заярна Інна Сергіївна
Методика дистанційного навчання англійського аргументативного письма майбутніх правознавців [Текст] : монографія / І. С. Заярна ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка; Львів-Торунь Ліга-Прес : 2020, . - 264 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 224-255 та у виносках.

Анотація: Монографія є одним із перших у вітчизняній науці методики викладання англійської мови для спеціальних цілей дослідженням, присвячених дистанційному навчанню англійського аргументативного письма майбутніх правознавців. У роботі системно висвітлені теоретичні засади дистанційного навчання англійського аргументативного письма майбутніх правознавців: вивчено стан досліджуваності проблеми; визначено жанри англійського аргументативного письма юристів та їх лінгвістичні особливості; досліджені теоретико-методичні аспекти дистанційного навчання англійського аргументативного письма студентів-юристів. Особливу увагу авторка приділяє методиці дистанційного формування умінь англійського аргументативного письма засобами LMS MOODLE. Сформульовано цілі та зміст навчання англійського аргументативного письма, теоретично обґрунтовано та розроблено підсистему вправ та завдань, створено дидактичну модель е-навчання англійського аргументативного письма майбутніх правознавців. У третьому розділі монографічного дослідження експериментально перевірено ефективність авторської методики та розроблено методичні рекомендації щодо е-навчання англійського аргументативного письма майбутніх правознавців засобами LMS MOODLE.
728772 R
    8

Мукан Наталія Василівна
Іноземна мова за професійним спрямуванням. Англійська мова для менеджерів [Текст] : підручник / [Н. В. Мукан, Л. П. Балацька, М. В. Гаврилюк та ін.] ; за ред. Н. В. Мукан ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 496 c. табл.,.

Анотація: Мета підручника – забезпечити вдосконалення навичок роботи з фаховою літературою та усного мовлення на теми, передбачені програмою Іноземна мова за професійним спрямуванням для студентів спеціальності "Менеджмент" закладів вищої освіти. Підручник складається з одинадцяти модулів, до складу яких входять тексти, аудіо- та відеоматеріали, тематичні словники, лексичні та лексико-граматичні вправи. Система лексико-граматичних вправ забезпечує швидке та ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення стійких навичок фахового усного та письмового спілкування, роботи з англомовною літературою.
t=2.2215909957886