Нові надходження книжкових видань
29 березня 2021 - 04 квітня 2021

728950 B
   629.5

Шостак Володимир Павлович
Практична підготовка суднових механіків [Текст] : навч. наоч. посібник / В. П. Шостак, Ю. В. Кісєтов ; Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; Ємельянова Видавець: : 2020, . - 199 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 29 та наприкiцi тем.

Анотація: Викладено основні положення організації та проведення практичної підготовки майбутніх фахівців з експлуатації й управління судновими руховими установками, системами та механізмами. Підготовка здійснюється на річкових та морських суднах, на підприємствах, у навчальних і дослідницьких лабораторіях, майстернях з ремонту суднового енергетичного обладнання.
728949 R
   72893662

Поліщук Андрій Миколайович
Альтернативна енергетика^Bконспект лекцій для студентів природничих та інженерних спеціальностей [Текст] : В. В. Малишев, А. М. Поліщук, А. І. Габ, Д. Б. ІІІахнін ; Університет "Україна"; "Україна" Університет : 2020, . - 60 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 59.

Анотація: У конспекті лекцій подано інформацію про альтернативну енергетику, що необхідна для утримання знань з цього предмету і є орієнтиром для подальшої самостійної роботи з літературними джерелами, в яких детальніше викладено основний матеріал, розглянутий у конспекті.
728948 R
   66

Васильченко Геннадій Миколайович
Вогнетривкі футерівки і теплоізоляція печей електродного виробництва [Текст] : монографія / Є. М. Панов, Г. М. Васильченко, С. В. Лелека, А. Я. Карвацький, І. О. Мікульонок ; [НТУ України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"]; ім. КПІ : 2020, . - 148 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 135-144.

Анотація: У монографії розглянуто наукові засади прогнозування фізичних властивостей сипких матеріалів різної рецептури на основі вуглецевих сипких матеріалів печей графітування електродного виробництва та визначення їх придатності для забезпечення температурних умов технологічного процесу та енергетичної ефективності обладнання. Запропоновано шляхи підвищення терміну експлуатації пічного обладнання, зменшення питомих витрат електроенергії та шкідливих викидів у навколишнє середовище підприємств електродної промисловості завдяки використанню нових рецептур футерівки й теплоізоляції.
728947 R
   621.3

Лелека Сергій Володимирович
Енергоресурсоефекгивне виробництво ізостатичного графіту [Текст] : монографія / Є. М. Панов, С. В. Лелека, А. Я. Карвацький, І. О. Мікульонок ; [Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т ім. Ігоря Сікорського]; ім. КПІ : 2020, . - 142 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 128-138.

Анотація: У монографії розглянуто наукові засади теоретично-експериментальних досліджень фізичних полів у термічних процесах виробництва ізостатичного графіту з метою розробки енергоресурсоефективних технологічних регламентів та обладнання його виробництва. Запропоновано шляхи підвищення ефективності конструкцій і регламентів експлуатації пічного електротермічного обладнання термообробки заготовок ізостатичного графіту з поліпшеними показниками енергоефективності та якості готового продукту.
728946 R
   621.7

Лелека Сергій Володимирович
Енергоресурсоефективне пресування вуглеграфітових виробів [Текст] : монографія / Є. М. Панов, С. В. Лелека, А. Я. Карвацький, І. О. Мікульонок ; [Нац. техн. ун-т України "КПІ"]; ім. КПІ : 2020, . - 86 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 77-82.

Анотація: У монографії розглянуто наукові засади теоретико-експериментальних досліджень поведінки вуглепекової маси під час її екструзії крізь мундштук, що проявляє властивості неньютонівської рідини, методів і засобів числового аналізу, методик проведення та даних експериментальних досліджень з фізичних властивостей, а також теплогідродинамічного стану пресового інструменту. Запропоновано шляхи підвищення ефективності обладнання та технології пресування вуглеграфітових виробів. Розроблено енергоресурсоефективні регламенти пресування заготовок з вуглепекової композиції різного сортаменту, в яких враховується перехід в умовах виробництва на різний матеріальний і гранулометричний склад вихідної сировини.
728945 R
   658

Мельник Оксана Володимирівна
Капіталізація підприємств: теорія та практика [Текст] : монографія / О. В. Мельник ; Одеський національний політехнічний університет; Панькова [Видавець : 2020, . - 428 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 353-406.
728930 B
   004


Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях [Текст] : сб. науч. трудов междунар. научно-технической конф., Харьков, 22-24 апреля 2020 г. / Харьковский нац. ун-т ім. В. Н. Каразина, Ф-т компьютерных наук; ім. [ХНУ : 2020, . - 312 c. рис.,. табл.,. іл.,. граф.,.

Анотація: Доповіді, що увійшли до збірника, висвітлюють такі напрямки: математичне моделювання фізичних процесів, моделювання інформаційних процесів в складних та розподілених системах, системи автоматизованого збору та когнітивного подання наукових даних, аналіз процесів в радіаційних, плазмових та інших сучасних технологіях, моделювання транспортних процесів і систем, безпека інформаційних систем і технологій, верифікація та оцінка надійності програмного забезпечення.
728930 B
   004


Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях [Текст] : сб. науч. трудов междунар. научно-технической конф., Харьков, 22-24 апреля 2020 г. / Харьковский нац. ун-т ім. В. Н. Каразина, Ф-т компьютерных наук; ім. [ХНУ : 2020, . - 312 c. рис.,. табл.,. іл.,. граф.,.

Анотація: Доповіді, що увійшли до збірника, висвітлюють такі напрямки: математичне моделювання фізичних процесів, моделювання інформаційних процесів в складних та розподілених системах, системи автоматизованого збору та когнітивного подання наукових даних, аналіз процесів в радіаційних, плазмових та інших сучасних технологіях, моделювання транспортних процесів і систем, безпека інформаційних систем і технологій, верифікація та оцінка надійності програмного забезпечення.
729194 R
   338

Шевченко Ольга Валеріївна
Децентралізація і формування політики регіонального розвитку в Україні [Текст] : наукова доповідь / [колектив авт. : О. В. Шевченко, В. В. Романова, Я. А. Жаліло та ін.] ; Національний інститут стратегічних досліджень; Київ [НІСД] : 2020, . - 196 c. табл.,. Бiблiогр. у виносках.

Анотація: У науковій доповіді проаналізовано перебіг децентралізації в Україні загалом та в окремих регіонах зокрема. Сформовано дорожню карту завершення реформи в 2020 р. Представлено умови проведення чергових виборів до органів місцевого самоврядування. Розглянуто низку актуальних питань реформи територіальної організації влади та місцевого самоврядування на засадах децентралізації і субсидіарності. Запропоновано підходи до створення інституту нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування. Показано ступінь інтегрованості регіональної політики України до регіональної політики Євросоюзу на основі аналізу врахування принципів регіональної політики ЄС в Україні. Розглянуто вплив реформи децентралізації на формування політики регіонального розвитку і запропоновано системні підходи до інтеграції цих напрямів політики держави. Сформовано підходи щодо оцінювання впливу децентралізації на соціально-економічний розвиток регіонів, наведено приклади розкриття потенціалу децентралізації для розвитку окремих регіонів. Укладено рекомендації стосовно реалізації Цілей сталого розвитку на локальному рівні як підґрунтя інтеграції просторового та регіонального розвитку. Запропоновано низку рекомендацій щодо успішного продовження реформи децентралізації та перетворення її на стимул формування ефективної політики регіонального розвитку. Наукова доповідь розрахована на широке коло фахівців та практиків з питань регіональної політики, реформи територіальної організації влади та місцевого самоврядування.
729226 R
   06


Наукова і науково-технічна діяльність ДНДІ МВС України: завдання, дослідження, проблеми [Текст] : науково-довідкове видання / [упорядники: Криволапчук В. О., Опришко І. В., Смерницький Д. В. та ін.] ; за заг. ред. М. Г. Вербенського ; МВС України, Державний науково-дослідний ін-т; Київ Людмила] : [Видавництво, . - 488 c. а-iл. табл.,.

Анотація: Видання ознайомлює читача зі структурою, завданнями, творчим потенціалом і здобутками провідної науково-дослідної установи МВС України – Державного науково-дослідного інституту, тематикою його науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, напрямами діяльності у 2019 році.
729192 R
   63

Ткаченко Микола Адамович
Хімічна меліорація кислих ґрунтів [Текст] : монографія / Ткаченко Микола Адамович, Кондратюк Ірина Михайлівна, Борис Наталія Євгеніївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. науковий центр "Ін-т землеробства НААН"; 2019 Вінниця : ТВОРИ, . - 318 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 280-300 (265 назв).

Анотація: Монографія присвячена відтворенню родючості кислих ґрунтів України. На основі багаторічних досліджень розглянуті основні питання і висвітлено роль вапнування та удобрення щодо збереження їх родючості, а також стабільного виробництва сільськогосподарської продукції. Проаналізовано наслідки антропогенного впливу на основні властивості, та умови родючості кислих ґрунтів, визначено особливості протікання елементарних ґрунтових процесів і трансформації основних властивостей у часі за впливу хімічних меліорацій та удобрення у сівозміні. Обґрунтовано комплекс меліоративних заходів спрямованих для попередження деградації ґрунтів та охорону їх родючості в агроценозах за різних технологій вирощування сільськогосподарських культур. Встановлено оптимальну періодичність проведення хімічної меліорації. Показано економічну ефективність цих заходів.
729199 R
   621.3

Карташов Володимир Михайлович
Аналогова схемотехніка [Текст] : підручник / В. М. Карташов, Л. П. Тимошенко ; за ред. В. М. Карташова ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки; 2020 Харків : [ХНУРЕ], . - 369 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 362 (15 назв). - Предм. покажч.: с. 367 - 368.

Анотація: Розглядаються основні принципи побудови та функціонування сучасних типових аналогових схем, необхідних для розв'язання практичних задач реалізації технічних рішень в пристроях електроніки, що формують фахові компетенції. Викладається аналіз схемотехніки лінійних схем активних пристроїв обробки сигналів на основі топологічних структур. Наведено основні схеми перемножників сигналів та перетворювачів на їхній базі, схеми активних фільтрів, засоби створення аудіального компонента мультимедіа.
729196 R
   63

Байдюк Тетяна Олександрівна
Колекція люпину білого як джерело збереження його генетичного різноманіття [Текст] : [монографія] / Т. О. Байдюк, Т. М. Левченко, М. С. Корнійчук, Н. В. Ткаченко ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. науковий центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України"; Вінниця ТВОРИ : ТОВ, . - 176 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 167-175 (129 назв).
729203 R
   63

Угнівенко Анатолій Миколайович
М'ясне скотарство [Текст] : підручник для підготовки фахівців ОС "Бакалавр" спеціальності 204- Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" у закладах вищої освіти II-IV рівнів акредитації / Угнівенко А. М., Колісник О. І., Кос Н. В.; Компринт] [ЦП : 2020, . - 536 c. рис.,. табл.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 530-535 (85 назв).
729226 R
   06


Наукова і науково-технічна діяльність ДНДІ МВС України: завдання, дослідження, проблеми [Текст] : науково-довідкове видання / [упорядники: Криволапчук В. О., Опришко І. В., Смерницький Д. В. та ін.] ; за заг. ред. М. Г. Вербенського ; МВС України, Державний науково-дослідний ін-т; Київ Людмила] : [Видавництво, . - 488 c. а-iл. табл.,.

Анотація: Видання ознайомлює читача зі структурою, завданнями, творчим потенціалом і здобутками провідної науково-дослідної установи МВС України – Державного науково-дослідного інституту, тематикою його науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, напрямами діяльності у 2019 році.
729192 R
   63

Ткаченко Микола Адамович
Хімічна меліорація кислих ґрунтів [Текст] : монографія / Ткаченко Микола Адамович, Кондратюк Ірина Михайлівна, Борис Наталія Євгеніївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. науковий центр "Ін-т землеробства НААН"; 2019 Вінниця : ТВОРИ, . - 318 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 280-300 (265 назв).

Анотація: Монографія присвячена відтворенню родючості кислих ґрунтів України. На основі багаторічних досліджень розглянуті основні питання і висвітлено роль вапнування та удобрення щодо збереження їх родючості, а також стабільного виробництва сільськогосподарської продукції. Проаналізовано наслідки антропогенного впливу на основні властивості, та умови родючості кислих ґрунтів, визначено особливості протікання елементарних ґрунтових процесів і трансформації основних властивостей у часі за впливу хімічних меліорацій та удобрення у сівозміні. Обґрунтовано комплекс меліоративних заходів спрямованих для попередження деградації ґрунтів та охорону їх родючості в агроценозах за різних технологій вирощування сільськогосподарських культур. Встановлено оптимальну періодичність проведення хімічної меліорації. Показано економічну ефективність цих заходів.
729199 R
   621.3

Карташов Володимир Михайлович
Аналогова схемотехніка [Текст] : підручник / В. М. Карташов, Л. П. Тимошенко ; за ред. В. М. Карташова ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки; 2020 Харків : [ХНУРЕ], . - 369 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 362 (15 назв). - Предм. покажч.: с. 367 - 368.

Анотація: Розглядаються основні принципи побудови та функціонування сучасних типових аналогових схем, необхідних для розв'язання практичних задач реалізації технічних рішень в пристроях електроніки, що формують фахові компетенції. Викладається аналіз схемотехніки лінійних схем активних пристроїв обробки сигналів на основі топологічних структур. Наведено основні схеми перемножників сигналів та перетворювачів на їхній базі, схеми активних фільтрів, засоби створення аудіального компонента мультимедіа.
729196 R
   63

Байдюк Тетяна Олександрівна
Колекція люпину білого як джерело збереження його генетичного різноманіття [Текст] : [монографія] / Т. О. Байдюк, Т. М. Левченко, М. С. Корнійчук, Н. В. Ткаченко ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. науковий центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України"; Вінниця ТВОРИ : ТОВ, . - 176 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 167-175 (129 назв).
729203 R
   63

Угнівенко Анатолій Миколайович
М'ясне скотарство [Текст] : підручник для підготовки фахівців ОС "Бакалавр" спеціальності 204- Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" у закладах вищої освіти II-IV рівнів акредитації / Угнівенко А. М., Колісник О. І., Кос Н. В.; Компринт] [ЦП : 2020, . - 536 c. рис.,. табл.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 530-535 (85 назв).
729221 R
   34

Луцька Галина Василівна
Охорона та захист цивільних прав громадян у звязку з тимчасовою окупацією частини території України [Текст] : монографія / Г. В. Луцька ; Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила; Київ Людмила] : [Видавництво, . - 204 c. Бiблiогр. у виносках.

Анотація: У монографії представлене комплексне дослідження теоретичних і нормативних засад та практичних проблем охорони та захисту цивільних прав громадян у зв'язку з тимчасовою окупацією частини території України. Визначається місце тимчасової окупації в системі юридичних фактів цивільного права. Досліджується цивільно-правовий статус таких учасників цивільних відносин, як мешканці тимчасово окупованої території. Дається характеристика визначених законом цивільних прав громадян, які проживають на вказаній території, як об'єкт правового забезпечення. Встановлюються особливості цивільно-процесуального регулювання правовідносин за участю жителів тимчасово окупованої території. Окреслюються вектори цивільно-правової політики держави на тимчасово окупованій території. Наводяться теоретико-методологічні підходи до визначення категорій "охорона" і "захист" як форм забезпечення цивільних прав громадян на тимчасово окупованій території, а також дається характеристика цивілістичному процесу, як формі поєднання позасудових і судових процедур охорони і захисту. Розглядається судова, нотаріальна і адміністративна форма охорони і захисту в механізмі забезпечення цивільних прав громадян на тимчасово окупованій території. Досліджується законодавче регулювання, теоретичні засади, практичні проблеми та напрями забезпечення ефективності реалізації цивільних прав жителями тимчасово окупованої території в нотаріальному процесі. Висвітлюються законодавчі засади та аналізується судова практика охорони та захисту цивільних прав жителів тимчасово окупованої території у цивільному судочинстві. Вивчаються проблеми вчинення виконавчих дій на тимчасово окупованій території.
729192 R
   63

Ткаченко Микола Адамович
Хімічна меліорація кислих ґрунтів [Текст] : монографія / Ткаченко Микола Адамович, Кондратюк Ірина Михайлівна, Борис Наталія Євгеніївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. науковий центр "Ін-т землеробства НААН"; 2019 Вінниця : ТВОРИ, . - 318 c. табл.,. рис.,. Бiблiогр.: с. 280-300 (265 назв).

Анотація: Монографія присвячена відтворенню родючості кислих ґрунтів України. На основі багаторічних досліджень розглянуті основні питання і висвітлено роль вапнування та удобрення щодо збереження їх родючості, а також стабільного виробництва сільськогосподарської продукції. Проаналізовано наслідки антропогенного впливу на основні властивості, та умови родючості кислих ґрунтів, визначено особливості протікання елементарних ґрунтових процесів і трансформації основних властивостей у часі за впливу хімічних меліорацій та удобрення у сівозміні. Обґрунтовано комплекс меліоративних заходів спрямованих для попередження деградації ґрунтів та охорону їх родючості в агроценозах за різних технологій вирощування сільськогосподарських культур. Встановлено оптимальну періодичність проведення хімічної меліорації. Показано економічну ефективність цих заходів.
729199 R
   621.3

Карташов Володимир Михайлович
Аналогова схемотехніка [Текст] : підручник / В. М. Карташов, Л. П. Тимошенко ; за ред. В. М. Карташова ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки; 2020 Харків : [ХНУРЕ], . - 369 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 362 (15 назв). - Предм. покажч.: с. 367 - 368.

Анотація: Розглядаються основні принципи побудови та функціонування сучасних типових аналогових схем, необхідних для розв'язання практичних задач реалізації технічних рішень в пристроях електроніки, що формують фахові компетенції. Викладається аналіз схемотехніки лінійних схем активних пристроїв обробки сигналів на основі топологічних структур. Наведено основні схеми перемножників сигналів та перетворювачів на їхній базі, схеми активних фільтрів, засоби створення аудіального компонента мультимедіа.
728926 B
   33

Райнерт Ерік С.
Як багаті країни стали багатими ... і чому бідні країни залишаються бідними [Текст] : [наук. - попкл. вид.] / Ерік С. Райнерт ; пер. з англ. Яніс Сінайко ; наук. ред. Віктор Галасюк ; [ГО "Українська асоціація Римського клубу"]; [Київ] Саміт-Книга : 2021, . - 416 c. іл.,.
728925 B
   35

Лихач Юлія
Політична освіта публічних службовців в Україні [Текст] : [Юлія Лихач, Лариса Комаха, Олег Зубчик та ін. ; за заг. ред. Наталії Алюшиної] ; НАДС (Національне Агентство України з питань державної служби); адаптації Центр : 2020, . - 199 c. Бiблiогр.: с.. - Бiблiогр. наприкiнцi розд..

Анотація: У книзі висвітлено ключові аспекти політичної культури та політичної освіти публічних службовців: від концептуальних засад демократії до впровадження сучасних практик у діяльність органів державної влади; розглянуто державний устрій України, функції, повноваження і обов'язки державних органів і органів місцевого самоврядування, судову систему і способи захисту прав громадян та інформаційно-комунікативний супровід діяльності органів державної влади.
t=2.8238139152527