Нові надходження книжкових видань
22 березня 2021 - 28 березня 2021

729058 R
   656


Наукове забезпечення розвитку автомобільного транспорту та його інтеграції до європейської транспортної сиситеми [Текст] : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (онлайн) / [ДП "ДержавтотрансНДІпроект"]; "ДержавтотрансНДІпроект" ДП : 2020, . - 104 c. граф.,. рис.,. табл.,.
729057 R
   658

Клюс Юлія Ігорівна
Аналіз господарської діяльності [Текст] : навч. посібник / Ю. І. Клюс, М. А. Мельнік, Г. В. Пчелинська, І. В. Тацій ; Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля; СНУ [Вид-во : 2021, . - 440 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 409-417.

Анотація: У навчальному посібнику розкрито теоретичні основи аналізу господарської діяльності та особливості їх реалізації у практичній діяльності. досліджено сутність теорії і практики аналізу господарської діяльності, основні методи проведення аналізу використання виробничих ресурсів, виявлення резервів підвищення ефективності виробництва, розглянуто аналіз фінансового стану та інвестиційної діяльності підприємства. Визначені концептуальні засади системи комплексного економічного аналізу виробничого підприємства. До кожної теми додаються запитання та тести для самоконтролю, практичні завдання, які спрямовані на активізацію самостійної роботи студентів. Навчальний посібник має список рекомендованої літератури та перелік нормативно-правових документів, що регламентують відносини у сфері аналітичної діяльності суб'єктів господарювання.
728941 R
   5


Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми урбоекосистем" [Текст] : зб. матеріалів наук.-практ. конф., 1-2 жовтня 2020 р. / [редкол.: О. І. Любинський, О. М. Семерня, І. В. Федорчук та ін.] ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Університет ім. Адама Міцкевича, Ойцовський нац. парк [та ін.]; "Друкарня [ТОВ : 2020, . - 168 c. табл.,. Бiблiогр. наприкiцi ст..

Анотація: Подано матеріали, присвячені сучасним проблемам охорони довкілля, моніторингу природних і штучних міських та сільських екосистем, збереженню та відтворенню флори і фауни населених пунктів, якості і безпеці життя в умовах урбанізованого середовища, екологічній культурі і освіті.
729054 R
   37

Гук Людмила Іванівна
Егертон Раєрсон: діалог зі сучасністю [Текст] : монографія / Л. Гук, М. Гврилюк, Н. Мукан ; за ред. Наталії Мукан ; Національний університет "Львівська політехніка"; Вид-во : 2020, . - 224 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 186-202.

Анотація: Висвітлено результати дослідження педагогічних поглядів та управлінської діяльності видатного канадського педагога, які суттєво вплинули на формування і розвиток сучасної системи освіти Канади та професійну підготовку педагогів. Проаналізовано специфіку проведення компаративних досліджень у контексті історико-педагогічного дискурсу; виокремлено суспільно-історичні та культурно-освітні чинники становлення й розвитку особистості Егертона Раєрсона; досліджено його педагогічну спадщину.
729053 R
   15

Швай Роксоляна Іванівна
Педагогіка творчості [Текст] : підручник / Роксоляна Швай ; Національний університет "Львівська політехніка"; Вид-во : 2020, . - 200 c. Бiблiогр. напркiнцi частин.

Анотація: Подано сучасні теорії та концепції творчості, методи та технології навчання творчості, розкрито психологічні закономірності розвитку креативної особистості. Наведено приклади вправ для проведення тренінгів творчості та тести для дослідження творчих здібностей.
729052 R
   15

Гірняк Андрій Несторович
Психологія модульно-розвивальної взаємодії [Текст] : монографія / Гірняк Андрій; нац. Західноукраїнський : 2020, . - 376 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 298-344 та у виносках.

Анотація: Монографія присвячена модульно-розвивальній взаємодії як одній з атрибутивних характеристик-параметрів однойменної новаторської освітньої моделі, що відзначається самобутнім інноваційно-психологічним кліматом закладу, психосоціальним простором паритетної освітньої співдіяльності, психомистецькими технологіями реального навчання взаємодіяння та проблемно-діалогічними техніками утілення повноцінного освітнього процесу, а тому є винятково складним предметом соціально-психологічного вивчення, що вимагає проведення окремої методологічної роботи для обґрунтування систем концептуального, діагностичного, оргтехнологічного, методичного, психомистецького, експертного забезпечення діяльності викладача і студентів.
729051 R
   63

Чабан Віктор Олександрович
Наукове обгрунтування вирощування шавлії мускатної в умовах краплинного зрошення південного степу України [Текст] : монографія / В. О. Чабан, В. О. Ушкаренко ; Херсонський державний аграрно-еономічний університет, Херсонська державна морська академія; Херсон ХДМА : 2021, . - 148 c. табл.,. фот.,. Бiблiогр.: с. 142-145.

Анотація: У даній роботі надані результати багаторічних досліджень щодо вирощування шавлії мускатної на землях Херсонської області, що дало можливість рекомендувати господарствам інших областей України з вирощування даної культури, які знаходяться з даними сумами активних температур (забезпеченість теплом), сумарною сонячною радіацією (забезпеченість світлом), тривалістю безморозного періоду, умовами зволоження, кількістю опадів, забезпеченістю водними ресурсами, рельєфом тощо.
728947 R
   621.3

Лелека Сергій Володимирович
Енергоресурсоефекгивне виробництво ізостатичного графіту [Текст] : монографія / Є. М. Панов, С. В. Лелека, А. Я. Карвацький, І. О. Мікульонок ; [Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т ім. Ігоря Сікорського]; ім. КПІ : 2020, . - 142 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 128-138.

Анотація: У монографії розглянуто наукові засади теоретично-експериментальних досліджень фізичних полів у термічних процесах виробництва ізостатичного графіту з метою розробки енергоресурсоефективних технологічних регламентів та обладнання його виробництва. Запропоновано шляхи підвищення ефективності конструкцій і регламентів експлуатації пічного електротермічного обладнання термообробки заготовок ізостатичного графіту з поліпшеними показниками енергоефективності та якості готового продукту.
728946 R
   621.7

Лелека Сергій Володимирович
Енергоресурсоефективне пресування вуглеграфітових виробів [Текст] : монографія / Є. М. Панов, С. В. Лелека, А. Я. Карвацький, І. О. Мікульонок ; [Нац. техн. ун-т України "КПІ"]; ім. КПІ : 2020, . - 86 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 77-82.

Анотація: У монографії розглянуто наукові засади теоретико-експериментальних досліджень поведінки вуглепекової маси під час її екструзії крізь мундштук, що проявляє властивості неньютонівської рідини, методів і засобів числового аналізу, методик проведення та даних експериментальних досліджень з фізичних властивостей, а також теплогідродинамічного стану пресового інструменту. Запропоновано шляхи підвищення ефективності обладнання та технології пресування вуглеграфітових виробів. Розроблено енергоресурсоефективні регламенти пресування заготовок з вуглепекової композиції різного сортаменту, в яких враховується перехід в умовах виробництва на різний матеріальний і гранулометричний склад вихідної сировини.
728945 R
   658

Мельник Оксана Володимирівна
Капіталізація підприємств: теорія та практика [Текст] : монографія / О. В. Мельник ; Одеський національний політехнічний університет; Панькова [Видавець : 2020, . - 428 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 353-406.

Анотація: У монографії висвітлено проблематику капіталізації за постіндустріальних умов діяльності підприємств. Значну увагу приділено теоретичним і методичним засадам визначення та оцінювання капіталізації підприємств за умов інтелектуалізації та соціалізації господарської діяльності сучасних підприємств. На основі розширення змістовного простору дослідження капіталізації ("вартість – капітал – зростання") економічною цінністю запропоновано ціннісно-орієнтований підхід до визначення та оцінювання результатів капіталізації підприємств. Оцінено ціннісні результати та визначено тенденції капіталотворення потужних промислових підприємств України. Визначено стратегічні концепти забезпечення зростання ціннісних результатів капіталізації підприємств. Зроблено параметризацію стратегії забезпечення зростання ціннісних результатів капіталізації промислових підприємств України та обґрунтовано методичний інструментарій їх прогностичного оцінювання на основі використання когнітивного моделювання та статистико-математичних методів..
728944 R
   621.7

Залюбовський Марк Геннадійович
Машини та обладнання підприємств [Текст] : навч. посібник / М. Г. Залюбовський, В. В. Малишев ; Університет "Україна"; "Україна" Університет : 2020, . - 120 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 112-119.

Анотація: У посібнику представлено загальну базову інформацію щодо характеристики технологічного обладнання, конструкцій та вузлів промислових верстатів, що використовуються в машинобудуванні, описано основні технологічні процеси металообробки, а також галтувальні процеси.
728942 R
   37

Маланюк Н. М.
Професійна підготовка майбутніх фахівців залізничного транспорту: теорія і практика [Текст] : монографія / Н. М. Маланюк ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія; Осадца [ФОП : 2020, . - 314 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 280-313.

Анотація: У монографії проаналізовано теоретичні засади професійного навчання майбутніх фахівців залізничного транспорту в умовах неперервної совіти, наведено науково-методичне обґрунтування професійної компетентності майбутніх фахівців залізничного транспорту, їх готовності до професійної діяльності, досліджено впровадження інноваційних педагогічних технологій у процес професійної підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту та їх вплив на ефективність цього процесу.
728940 R
   53

Курок Віра Панасівна
Технічна механіка: лабораторні й розрахунково-графічні роботи (розділи «Структура, кінематика та динаміка механізмів») [Текст] : навч. посібник / Віра Курок ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка; НПУ Глухівський : 2020, . - 114 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 86.
728930 B
   004


Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях [Текст] : сб. науч. трудов междунар. научно-технической конф., Харьков, 22-24 апреля 2020 г. / Харьковский нац. ун-т ім. В. Н. Каразина, Ф-т компьютерных наук; ім. [ХНУ : 2020, . - 312 c. рис.,. табл.,. іл.,. граф.,.

Анотація: Доповіді, що увійшли до збірника, висвітлюють такі напрямки: математичне моделювання фізичних процесів, моделювання інформаційних процесів в складних та розподілених системах, системи автоматизованого збору та когнітивного подання наукових даних, аналіз процесів в радіаційних, плазмових та інших сучасних технологіях, моделювання транспортних процесів і систем, безпека інформаційних систем і технологій, верифікація та оцінка надійності програмного забезпечення.
728943 R
   62

Габ Ангеліна Іванівна
Наноматеріали: класифікація, технології одержання, особливі властивості, основні методи досліджень та напрями застосування [Текст] : навч. посібник / А. І. Габ, Д. Б. Шахнін, В. В. Малишев ; Університет "Україна"; "Україна" Університет : 2020, . - 236 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 233-235.

Анотація: Викладений матеріал є необхідним мінімумом знань про наноматеріали та орієнтиром для подальшої самостійної роботи над підручниками, в яких детальніше викладені основні теми, розглянуті в посібнику. Навчальний посібник складається з п'яти розділів. У першому розділі подано термінологію, дано визначення основних понять нанонауки, розглянуто класифікацію й типи структур наноматеріалів. Другий розділ присвячено основним технологіям одержання наноматеріалів. У третьому розділі розглянуто особливості наноматеріалів, їх фізичні причини, вплив розмірних факторів на фізичні властивості наноматеріалів, особливості магнітних наноплівок і нанодротів. Четвертий розділ присвячено основним методам дослідження наноматеріалів – спектральним методам, різним видам мікроскопій, зокрема мікрозондовим та сканувальним. У п'ятому розділі наведено основні напрями застосування наноматеріалів. Особливу увагу приділено властивостям і застосуванню напівпровідникових нанодротів як перспективних матеріалів для електроніки, зазначено обмеження у використанні наноматеріалів. У кінці кожного розділу є завдання для самостійної підготовки, виконання яких сприятиме кращому засвоєнню знань про наноматеріали. Слід звернути увагу на список рекомендованої літератури, яка необхідна для підготовки до занять та іспиту.
728942 R
   37

Маланюк Н. М.
Професійна підготовка майбутніх фахівців залізничного транспорту: теорія і практика [Текст] : монографія / Н. М. Маланюк ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія; Осадца [ФОП : 2020, . - 314 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 280-313.

Анотація: У монографії проаналізовано теоретичні засади професійного навчання майбутніх фахівців залізничного транспорту в умовах неперервної совіти, наведено науково-методичне обґрунтування професійної компетентності майбутніх фахівців залізничного транспорту, їх готовності до професійної діяльності, досліджено впровадження інноваційних педагогічних технологій у процес професійної підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту та їх вплив на ефективність цього процесу.
728940 R
   53

Курок Віра Панасівна
Технічна механіка: лабораторні й розрахунково-графічні роботи (розділи «Структура, кінематика та динаміка механізмів») [Текст] : навч. посібник / Віра Курок ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка; НПУ Глухівський : 2020, . - 114 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 86.
t=2.1200790405273