Нові надходження книжкових видань
22 березня 2021 - 28 березня 2021

728936 B
   35

Сазонець Ігор Леонідович
Місцеве самоврядування [Текст] : понятійно-термінологічний словник / [Сазонець І. Л., Якимчук А. Ю., Зима І. Я. та ін.] ; за ред. І. Л. Сазонця ; Національний університет водного господарства та природокористування; Рівне [НУВГП] : 2020, . - 172 c. Алф. покажч.: с.146-163. - Бiблiогр.: с. 164-171.

Анотація: Авторським колективом, до якого увійшли висококваліфіковані фахівці у сфері державного управління підготовлено словник, що істотно поповнив інформаційний фонд сучасної української науки про державне управління та місцеве самоврядування, сприяючи поширенню та розвитку управлінської культури в системі державного управління та місцевого самоврядування. Словник створено в умовах проведення реформи децентралізації, що значно підвищує його актуальність.
728941 R
   5


Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми урбоекосистем" [Текст] : зб. матеріалів наук.-практ. конф., 1-2 жовтня 2020 р. / [редкол.: О. І. Любинський, О. М. Семерня, І. В. Федорчук та ін.] ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Університет ім. Адама Міцкевича, Ойцовський нац. парк [та ін.]; "Друкарня [ТОВ : 2020, . - 168 c. табл.,. Бiблiогр. наприкiцi ст..

Анотація: Подано матеріали, присвячені сучасним проблемам охорони довкілля, моніторингу природних і штучних міських та сільських екосистем, збереженню та відтворенню флори і фауни населених пунктів, якості і безпеці життя в умовах урбанізованого середовища, екологічній культурі і освіті.
728950 B
   629.5

Шостак Володимир Павлович
Практична підготовка суднових механіків [Текст] : навч. наоч. посібник / В. П. Шостак, Ю. В. Кісєтов ; Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; Ємельянова Видавець: : 2020, . - 199 c. а-iл. Бiблiогр.: с. 29 та наприкiцi тем.

Анотація: Викладено основні положення організації та проведення практичної підготовки майбутніх фахівців з експлуатації й управління судновими руховими установками, системами та механізмами. Підготовка здійснюється на річкових та морських суднах, на підприємствах, у навчальних і дослідницьких лабораторіях, майстернях з ремонту суднового енергетичного обладнання.
728949 R
   72893662

Поліщук Андрій Миколайович
Альтернативна енергетика^Bконспект лекцій для студентів природничих та інженерних спеціальностей [Текст] : В. В. Малишев, А. М. Поліщук, А. І. Габ, Д. Б. ІІІахнін ; Університет "Україна"; "Україна" Університет : 2020, . - 60 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 59.

Анотація: У конспекті лекцій подано інформацію про альтернативну енергетику, що необхідна для утримання знань з цього предмету і є орієнтиром для подальшої самостійної роботи з літературними джерелами, в яких детальніше викладено основний матеріал, розглянутий у конспекті.
728948 R
   66

Васильченко Геннадій Миколайович
Вогнетривкі футерівки і теплоізоляція печей електродного виробництва [Текст] : монографія / Є. М. Панов, Г. М. Васильченко, С. В. Лелека, А. Я. Карвацький, І. О. Мікульонок ; [НТУ України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"]; ім. КПІ : 2020, . - 148 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 135-144.

Анотація: У монографії розглянуто наукові засади прогнозування фізичних властивостей сипких матеріалів різної рецептури на основі вуглецевих сипких матеріалів печей графітування електродного виробництва та визначення їх придатності для забезпечення температурних умов технологічного процесу та енергетичної ефективності обладнання. Запропоновано шляхи підвищення терміну експлуатації пічного обладнання, зменшення питомих витрат електроенергії та шкідливих викидів у навколишнє середовище підприємств електродної промисловості завдяки використанню нових рецептур футерівки й теплоізоляції.
728947 R
   621.3

Лелека Сергій Володимирович
Енергоресурсоефекгивне виробництво ізостатичного графіту [Текст] : монографія / Є. М. Панов, С. В. Лелека, А. Я. Карвацький, І. О. Мікульонок ; [Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т ім. Ігоря Сікорського]; ім. КПІ : 2020, . - 142 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 128-138.

Анотація: У монографії розглянуто наукові засади теоретично-експериментальних досліджень фізичних полів у термічних процесах виробництва ізостатичного графіту з метою розробки енергоресурсоефективних технологічних регламентів та обладнання його виробництва. Запропоновано шляхи підвищення ефективності конструкцій і регламентів експлуатації пічного електротермічного обладнання термообробки заготовок ізостатичного графіту з поліпшеними показниками енергоефективності та якості готового продукту.
728946 R
   621.7

Лелека Сергій Володимирович
Енергоресурсоефективне пресування вуглеграфітових виробів [Текст] : монографія / Є. М. Панов, С. В. Лелека, А. Я. Карвацький, І. О. Мікульонок ; [Нац. техн. ун-т України "КПІ"]; ім. КПІ : 2020, . - 86 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 77-82.

Анотація: У монографії розглянуто наукові засади теоретико-експериментальних досліджень поведінки вуглепекової маси під час її екструзії крізь мундштук, що проявляє властивості неньютонівської рідини, методів і засобів числового аналізу, методик проведення та даних експериментальних досліджень з фізичних властивостей, а також теплогідродинамічного стану пресового інструменту. Запропоновано шляхи підвищення ефективності обладнання та технології пресування вуглеграфітових виробів. Розроблено енергоресурсоефективні регламенти пресування заготовок з вуглепекової композиції різного сортаменту, в яких враховується перехід в умовах виробництва на різний матеріальний і гранулометричний склад вихідної сировини.
728945 R
   658

Мельник Оксана Володимирівна
Капіталізація підприємств: теорія та практика [Текст] : монографія / О. В. Мельник ; Одеський національний політехнічний університет; Панькова [Видавець : 2020, . - 428 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 353-406.
728930 B
   004


Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях [Текст] : сб. науч. трудов междунар. научно-технической конф., Харьков, 22-24 апреля 2020 г. / Харьковский нац. ун-т ім. В. Н. Каразина, Ф-т компьютерных наук; ім. [ХНУ : 2020, . - 312 c. рис.,. табл.,. іл.,. граф.,.

Анотація: Доповіді, що увійшли до збірника, висвітлюють такі напрямки: математичне моделювання фізичних процесів, моделювання інформаційних процесів в складних та розподілених системах, системи автоматизованого збору та когнітивного подання наукових даних, аналіз процесів в радіаційних, плазмових та інших сучасних технологіях, моделювання транспортних процесів і систем, безпека інформаційних систем і технологій, верифікація та оцінка надійності програмного забезпечення.
t=3.5413558483124