Нові надходження книжкових видань
15 березня 2021 - 21 березня 2021

728930 B
   004


Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях [Текст] : сб. науч. трудов междунар. научно-технической конф., Харьков, 22-24 апреля 2020 г. / Харьковский нац. ун-т ім. В. Н. Каразина, Ф-т компьютерных наук; ім. [ХНУ : 2020, . - 312 c. рис.,. табл.,. іл.,. граф.,.

Анотація: Доповіді, що увійшли до збірника, висвітлюють такі напрямки: математичне моделювання фізичних процесів, моделювання інформаційних процесів в складних та розподілених системах, системи автоматизованого збору та когнітивного подання наукових даних, аналіз процесів в радіаційних, плазмових та інших сучасних технологіях, моделювання транспортних процесів і систем, безпека інформаційних систем і технологій, верифікація та оцінка надійності програмного забезпечення.
728901 B
    72

Таранушенко Стефан Андрійович
Знищені шедеври української дерев'яної сакральної архітектури [Текст] : книга з доповненою реальністю / Стефан Таранушенко ; В. В. Вечерський - передмова, О. Г. Чекаль - художнє оформлення, О. О. Савчук - упоряд.; Олександр Видавець : 2021, . - 224 c. іл.,. 125 Бібліогр. у виносках.

Анотація: У книзі зібрано розвідки Стефана Таранушенка, присвячені п'ятьом знищеним шедеврам української дерев'яної сакральної архітектури: Троїцькій церкві 1710 року в селі Пакуль на Чернігівщині, Покровській церкві 1759 року в місті Зіньків на Полтавщині, Вознесенській церкві 1759–1761 років в містечку Березна на Чернігівщині, Введенській церкві 1761 року в селі Артемівка на Харківщині, Миколаївській церкві 1760-х років в селі нові Млини на Чернігівщині. У 1920–30-і рр. автор встиг їх обміряти та зафотографувати перед процесом тотального нищення пам'яток сакрального мистецтва совєцькою владою. У виданні в кінці кожної розвідки розміщено qr-код, скануючи який, читач зможе ознайомитися із 3d-моделями знищених храмів і скласти вичерпне уявлення про шедеври української дерев'яної сакральної архітектури, які ми не зберегли.
728798 R
   004

Юрчишин Володимир Миколайович
Основи програмної інженерії [Текст] : навч. посібник / В. М. Юрчишин, В. І. Шекета, Л. М. Гобир, М. Я. Бестильний ; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Івано-Франківськ [ІФТУНГ] : 2021, . - 180 c. іл.,. Бібліогр.: с. 180.

Анотація: У навчальному посібнику відображено основні методи і засоби програмної інженерії (software engineering), що дозволяють створювати ефективне програмне забезпечення. Розглянуто увесь спектр процесів, що приводять до створення програмного забезпечення. Цей курс містить поглиблені відомості з основних розділів програмної інженерії та соціально-професійних питань програмування згідно з освітньо-професійною програмою. Крім того, навчальний посібник ознайомлює студентів із соціальними та професійними питаннями програмування, зокрема з професійною та етичною відповідальністю фахівця з інженерії програмного забезпечення. У кінці кожного розділу є контрольні запитання для закріплення вивченого матеріалу.
728797 R
   355

Маслій О. М.
Оформлення і ведення бойових документів логістичного забезпечення (по службах тилу) військової частини (підрозділу) [Текст] : навч. посібник / Маслій О. М., Іванченко Є. А., Кривогуз Г. І. [та ін.] ; Міноборони України, Військова академія (м. Одеса); академія] [Військова : 2020, . - 190 c. табл.,. рис.,. Бібліогр.: с. 126-127. - Предм. покажч.: с. 128-130.

Анотація: У навчальному посібнику наведено класифікацію документів управлінської діяльності у сфері національної економіки і логістичного забезпечення Збройних Сил України, викладено основні вимоги до оформлення та ведення текстуальних і графічних бойових документів логістичного забезпечення (по службах тилу) військової частини (підрозділу), а також погляди авторів щодо побудови на підставі стандартів НАТО умовних знаків логістичного забезпечення, які відсутні в деяких нормативних документах.
728796 R
   69

Уваров Павло Євгенович
Розробка кошторисно-договірної документації [Текст] : навч.-метод. посібник / [уклад.: Уваров П. Є., Шпарбер М. С.] ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Каф. будівництва, урбаністики та просторового планування; СНУ [Вид-во : 2020, . - 136 c. табл.,. Бібліогр.: с. 88-89.

Анотація: У навчально-методичному посібнику висвітлено теоретичні та практичні аспекти ціноутворення у будівництві з врахуванням особливостей укладання та опрацювання проектно-кошторисної документації; наведено сучасні методики складання кошторисної і договірної документації. Посібник містить приклади розрахунку кошторисної і договірної документації, розробленої у відповідності з "Правилами визначення вартості будівництва" ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (з доповненнями та змінами). До складу посібника включені укрупнені показники визначення вартості будівництва на стадії інвесторської кошторисної документації.
728795 R
    72

Піддубний Сергій Васильович
Водопостачання і водовідведення житлових будівель [Текст] : навч. посібник / [С. В. Піддубний, С. І. Симонов, В. М. Соколенко, М. В. Філатьєв] ; Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля; СНУ [Вид-во : 2021, . - 140 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 96-97.

Анотація: Розглянуто основні теоретичні положення проектування систем водопостачання і водовідведення, наведено методику розрахунку системи водопостачання, водовідведення та гідравлічного розрахунку цієї системи. Дано приклади розрахунку та необхідні довідкові дані. Матеріали довідкового характеру наведені в обсязі, необхідному для виконання семестрового завдання та контрольної роботи з санітарно-технічного обладнання будівлі.
728794 R
   621.3

Мусихіна Наталія Павлівна
Конкурсні задачі з електротехніки [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Мусихіна, В. І. Коруд, І. І. Васильчишин [та ін.] ; Національний університет "Львівська політехніка"; Вид-во : 2020, . - 200 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 196-197.

Анотація: Наведено оригінальні методичні підходи до розв'язування задач підвищеної складності з електротехніки за такими розділами: "Електричні кола постійного струму", "Однофазні кола змінного струму", "Електричні машини постійного струму". Посібник доповнює методичний арсенал для самостійної роботи студента як основної компоненти навчального процесу.
728793 R
   336

Могилевська Ольга Юріївна
2 Фінанси промислових підприємств [Текст] : навч. посібник / О. Ю. Могилевська ; Київський міжнародний ун-т; КиМУ] [Вид-во : 2020, . - 220 c. табл.,. Бібліогр.: с. 207-212. - Термінологічний словник.: с.191-212 .

Анотація: Пропонований навчальний посібник підготовлено відповідно до програми курсу "Фінанси підприємств" для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання. У ньому узагальнено теоретичний та практичний досвід у сфері фінансів промислових підприємств і висвітлено актуальні питання організації фінансового планування, оподаткування, кредитування, фінансового забезпечення відтворення основних засобів, формування доходів та прибутку. При викладенні матеріалу враховано нові законодавчі й нормативні зміни, які відбулись у діяльності підприємств, та опрацьовано широкий спектр сучасної наукової літератури з цієї проблематики.
728791 R
   33

^3317 Денисенко Микола Павлович професор, доктор екон. наук ФЕБ: Кафедра бізнес-економіки та туризму
Стан та тенденції розвитку сучасного підприємництва [Текст] : монографія / [М. П. Денисенко, О. В. Ольшанська, А. О. Мельник, Н. П. Борецька, С. Г. Натрошвілі, Т. Є. Воронкова, В. В. Бугас, З. Я. Шацька, К. В. Фокіна-Мезенцева, О. Ю. Будякова, В. В. Ліщук, С. В. Бреус, Ю. В. Зимбалевська, Ю. В. Костинець, В. В. Костинець, О. М. Ніфатова,Т. М. Янковець, Є. Б. Хаустова, В. М. Шульга, Н. О. Бабіна, Г. Р. Натрошвілі, Т. Г. Бабина та ін.] ; за ред. М. П. Денисенка ; Київський національний університет технологій та дизайну; центр ДКС : 2019, . - 464 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: В монографії висвітлено теоретичні основи детермінантів розвитку бізнес-середовища підприємств, організацій, закладів вищої освіти в економічних, соціальних та інформаційних аспектах. В роботі особливу увагу приділено механізму забезпечення сталого розвитку підприємницьких структур; безпековим проблемам розвитку підприємництва; питанням обліку, контролю та аналізу у забезпеченні ефективності сучасного управління суб'єктами підприємницької діяльності. Досліджено проблему щодо сучасних тенденцій та перспектив стратегічного розвитку підприємництва в Україні та за кордоном.
728790 R
   338

Денисов Олег Євгенійович
Забезпечення економічної безпеки галузі в умовах глобалізації [Текст] : монографія / Денисов Олег Євгенійович ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК"; Київ Центр : ДКС, . - 419 c. 300 рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 375-399.

Анотація: У монографії досліджено проблему необхідності розроблення теоретико-методичних засад та науково-практичних підходів до забезпечення економічної безпеки галузі в умовах глобалізації. Важливість вирішення цих проблем та дослідження даного наукового напряму і зумовили вибір теми дослідження. Досліджено теоретико-методологічні основи дослідження проблем забезпечення економічної безпеки. Вивчено сутність економічної безпеки галузі як предмету наукового дослідження. Охарактеризовано методичні засади аналізу проблем забезпечення економічної безпеки галузі в контексті глобалізації. Проведено аналіз та оцінювання стану економічної безпеки галузі. Надано пропозиції щодо удосконалення моделі забезпечення економічної безпеки галузі в контексті глобалізації.
728788 R
   621.7

Попов Віктор Васильович
Вакуум-плазмові нанотехнології AVINIT [Текст] : монографія / В. В. Попов, О. В. Сагалович, В. В. Сагалович; "ФЕД" АТ : 2020, . - 244 c. граф.,. рис.,. фот. кол. Бібліогр.: с. 230-237.

Анотація: Розглянуті методи отримання новітніх наноматеріалів і нанотехнологій функціональних багатокомпонентних покриттів Avinit (моно- та багатошарових, наноструктурних, градієнтних) для підвищення експлуатаційних характеристик матеріалів, вузлів і деталей авіаційно-технічного призначення. Розроблювані вакуум-плазмові нанотехнології Avinit засновані на використанні газофазних і плазмохімічних процесів атомно-іонного модифікування поверхні і формування наношарових покриттів в умовах для нерівноважної низькотемпературної плазми. Значна увага приділена розгляду обладнання для нанесення функціональних багатошарових композиційних покриттів експериментально-технологічного вакуум-плазмового автоматизованого кластера Avinit, який дозволяє реалізувати комплексні методи нанесення покриттів (плазмохімічні CVD, вакуум-плазмові PVD (вакуум-дугові, магнетронні), процеси іонного насичення і іонної обробки поверхні), об'єднані в одному технологічному циклі. Велике місце займають відомості про структуру і службові характеристики покриттів Avinit. Описуються результати металографічних, металофізичних, трибологічних досліджень властивостей отриманих покриттів і зв'язок їх характеристик з параметрами процесів осадження. Розглядаються можливості регулювання параметрів процесів з метою отримання функціональних матеріалів з заданим комплексом фізико-хімічних, механічних та інших властивостей. Детально висвітлені питання розробки дослідно-промислових технологій Avinit і промислової реалізації розроблених технологічних процесів для підвищення експлуатаційних характеристик виробів авіаційно-технічного призначення. Приділено увагу перспективам розвитку вакуум-плазмових нанотехнологій Avinit і розширення застосувань цих методів в машинобудуванні, авіації, енергомашинобудуванні, космонавтиці і інших галузях науки і техніки.
728787 R
   34

Ортинський Володимир Львович
Криміналістична тактика і методика виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються під час здійснення публічних закупівель у сфері охорони здоров'я [Текст] : монографія / В. Л. Ортинський, В. С. Канцір, Л. І. Сопільник [та ін.] ; за наук. ред. В. Л. Ортинського ; Національний університет "Львівська політехніка"; Вид-во : 2020, . - 300 c. табл.,. Бібліогр.: с. 243-272.

Анотація: Колективна монографія присвячена комплексному науковому дослідженню проблеми, пов'язаної з багатомільйонними втратами Державного бюджету України внаслідок вчинення правопорушень під час здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг у сфері охорони здоров'я. Особливе місце відведено питанням методики виявлення та розслідування таких злочинів. Сформульовано низку нових положень і висновків, які мають вагоме значення для криміналістики, оперативно-розшукової діяльності, кримінального процесу та юридичної практики.
728771 R
   34

Drozd O. Yu.
One-time gross breach of work duties as the ground for termination of the employment contract at the initiative of the employer [Текст] : monograph / O. Yu. Drozd,S. M. Kozin ; Research institute of public law; Lviv^XToruń Liha-Pres : 2020, . - 208 c. Бібліогр.: с. 189-205 та у виносках.

Анотація: Монографію присвячено визначенню місця грубого порушення працівником трудових обов'язків в системі додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, а також науковому обґрунтуванню пропозиції й рекомендації з удосконалення нормативно-правового регулювання і правозастосовної практики в цій царині. Наведено науково обґрунтовані пропозиції з удосконалення правового регулювання розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку одноразового грубого порушення працівником трудових обов'язків. Наведено перелік категорій працівників, які можуть бути звільнені на підставі одноразового грубого порушення трудових обов'язків, та охарактеризовано процедуру розірвання трудового договору у випадку за такої обставини.
728786 R
   37


Гуманітарно-педагогічна освіта: здобутки, проблеми, перспективи [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практичн. конференції (з міжнарод. участю), 20 листопада 2020 р., 4 Кіслев 5781 року / [редкол.: Стамблер М. Ц. (голова), Рибалка В. В., Аронова Р. С. та ін.] ; Приватна установа "ВНЗ "Міжнародний гуманіт.-пед. ін-т "Бейт-Хана"; Дніпро ПП : Акцент, . - 189 c. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: У збірнику подано тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) "Гуманітарно-педагогічна освіта: здобутки, проблеми, перспективи". Висвітлено теоретичні і практичні надбання сучасної освіти в різних країнах, розглянуто деякі цифрові технології навчання, з'ясовано виклики інклюзивної освіти в реаліях пандемії COVID-19, а також накреслено перспективи розвитку загальної середньої, фахової передвищої та вищої освіти.
728785 R
   658

Василь Васильович
Організація виробництва [Текст] : підручник / В. В. Козик, А. С. Гавриляк, Т. О. Петрушка ; Національний ун-т "Львівська політехніка". ; Вид-во : 2020, . - 256 c. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: Розглянуто сутність та теоретичні засади організації виробництва як субстанції та процеси у просторі та часі, організаційні особливості формування та діяльності структурних одиниць промислового виробництва. Наведені приклади сприяють засвоєнню теоретичних положень.
728784 R
    8

Куньч Зоряна Йосипівна
Збірник тестових завдань з української мови (за новою програмою) [Текст] : посіб. для підгот. до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Нац. ун-ту "Львівська політехніка" / [З. Й. Куньч, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин та ін. ; за ред. З. Й. Куньч, І. П. Василишина] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 584 c.

Анотація: Збірник містить понад 3000 тестових завдань з української мови для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету "Львівська політехніка" та інших навчальних закладів України. Завдання з української мови охоплюють усі розділи шкільної програми: орфографію, лексику та фразеологію, фонетику, акцентологію, будову слова, морфологію, синтаксис та пунктуацію – і призначені для практичного засвоєння програмного матеріалу, закріплення мовностилістичних навичок, поглибленого опанування основних теоретичних засад української мови та поточного контролю знань. Опрацювання цих завдань сприятиме виробленню навичок роботи з конкурсними тестами під час незалежного оцінювання і розвине вміння оперативно виконувати екзаменаційні тестові завдання. Типи завдань максимально наближені до вимог Українського центру оцінювання якості освіти.
728782 R
   34

Антонюк Святослав Аркадійович
Діяльність адвоката у цивільному судочинстві України [Текст] : монографія / С. А. Антонюк ; Заклад вищ. освіти "Львівський ун-т бізнесу та права"; Львів. Вид-во : 2020, . - 268 c. граф.,. Бібліогр.: с. 230-266.

Анотація: Метою монографії є обґрунтування теоретичних положень і розроблення пропозицій щодо покращення професійної діяльності адвоката у цивільному судочинстві (під час надання правничої (правової) допомоги клієнту) на засадах визначення особливостей адвокатської діяльності в Україні. Інформаційною базою монографії є наукова, навчальна, навчально-методична та спеціальна довідкова література за окресленою метою; законодавство України, що регулює діяльність адвокатів, та міжнародно-правові акти, які необхідно враховувати в професійній діяльності адвоката у цивільному судочинстві України; статистичні дані Центу політико-правових реформ щодо сучасного стану і проблем етики взаємовідносин суду та адвоката в Україні; аналітичні матеріали Національної асоціації адвокатів України стосовно особливостей діяльності адвокатів у цивільному судочинстві України; результати оцінок та соціологічного опитування адвокатів та фахівців (експертів) у галузі права за проблемою у цьому напрямі.
728781 R
   001

Вихрущ Віра Олександрівна
Методологія та методика наукового дослідження [Текст] : підручник / В. О. Вихрущ, Ю. М. Козловський ; Нац. ун-т "Львів. політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 336 c. рис.,. табл.,. 150 Бібліогр.: с. 297-302.

Анотація: У підручнику розкрито проблеми методологічного, змістового та організаційного забезпечення науково-пошукової діяльності у закладі вищої освіти, специфіку наукового дослідження у галузі педагогіки, систему роботи з підготовки дослідника у закладі вищої освіти, інформаційне забезпечення дослідницької діяльності у педагогічній галузі, охарактеризовано зміст і оптимальні шляхи бібліографічного пошуку, висвітлено систему методів експериментально-пошукової діяльності та їхній потенціал, методи обробки результатів наукового дослідження.
728780 R
   004

Яковина Віталій Степанович
Основи теорії надійності програмних систем [Текст] : навч. посібник / В. С. Яковина, М. М. Сенів ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 248 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 239-244.

Анотація: Висвітлено основні поняття і визначення теорії надійності, загальну характеристику надійності ПЗ, критерії надійності невідновлюваних та відновлюваних систем, найпоширеніші в теорії надійності закони розподілу часу до відмови. Наведено методи розрахунку надійності технічних систем, розкрито характеристики надійності програмних і апаратних засобів та наведено класифікацію моделей надійності ПЗ. Ґрунтовно висвітлено моделі надійності ПЗ на основі неоднорідного пуассонового процесу, на основі недосконалого відлагодження та компонентних. Описано засоби інженерії програмних систем з урахуванням вимог до надійності ПЗ.
728779 R
   51

Журавчик ЛЮбов Михайлівна
Практикум з комп'ютерної дискретної математики [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Журавчик , Н. І. Мельникова, П. В. Сердюк ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів політехніка : Львівська, . - 316 c. іл.,. Бібліогр.: с. 308--309.

Анотація: Посібник містить матеріал для практичних занять та лабораторних робіт із дисциплін "Комп'ютерна дискретна математика" та "Дискретна математика". Він охоплює низку напрямів дискретної математики: теорію множин, логіку, відношення, булеві функції (зокрема, і завадостійке кодування) та комбінаторику. Особливу увагу приділено загальній теорії графів – одному з найважливіших інструментів програміста, і головним її застосуванням, деревоподібним структурам.
728778 R
   53

Чирков Олександр Юрійович
Радіаційна повзучість у задачах механіки непружного деформування матеріалів та елементів конструкцій [Текст] : [монографія] / О. Ю. Чирков ; НАН України, Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка; міцності проблем : Ін-т, . - 160 c. граф.,. рис.,. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: Монографію присвячено розвитку та застосуванню сучасних методів розрахунку напружено-деформованого стану елементів конструкцій, які перебувають під впливом нейтронного опромінення. Розглянуто сучасні підходи до моделювання процесів радіаційного розпухання і радіаційної повзучості, що враховують пошкоджуючу дозу, температуру опромінення та вплив напруженого стану на деформації розпухання і повзучості матеріалу. Сформульовано та математично обґрунтовано визначальні рівняння, які дають змогу описувати неізотермічні процеси непружного деформування з урахуванням радіаційного розпухання і радіаційної повзучості. Розвинуто наближені методи розв'язання крайових задач радіаційної повзучості. Розглянуто особливості розрахункового аналізу напружено-деформованого стану та формозміни вигородки активної зони реактора ВВР-1000 для проєктної та довгострокової експлуатації.
728776 R
   31

Brenzovych K. S.
Human community: topical issues of the scientific researches [Текст] : collective monograph / [K. S. Brenzovych, N. R. Holubiak, M. M. Korol etc.]; Lviv^XToruń Liha-Pres : 2020, . - 108 c. іл.,. Бібліогр. в кінці ст. та у виносках.
729057 R
   658

Клюс Юлія Ігорівна
Аналіз господарської діяльності [Текст] : навч. посібник / Ю. І. Клюс, М. А. Мельнік, Г. В. Пчелинська, І. В. Тацій ; Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля; СНУ [Вид-во : 2021, . - 440 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 409-417.

Анотація: У навчальному посібнику розкрито теоретичні основи аналізу господарської діяльності та особливості їх реалізації у практичній діяльності. досліджено сутність теорії і практики аналізу господарської діяльності, основні методи проведення аналізу використання виробничих ресурсів, виявлення резервів підвищення ефективності виробництва, розглянуто аналіз фінансового стану та інвестиційної діяльності підприємства. Визначені концептуальні засади системи комплексного економічного аналізу виробничого підприємства. До кожної теми додаються запитання та тести для самоконтролю, практичні завдання, які спрямовані на активізацію самостійної роботи студентів. Навчальний посібник має список рекомендованої літератури та перелік нормативно-правових документів, що регламентують відносини у сфері аналітичної діяльності суб'єктів господарювання.
728772 R
    8

Мукан Наталія Василівна
Іноземна мова за професійним спрямуванням. Англійська мова для менеджерів [Текст] : підручник / [Н. В. Мукан, Л. П. Балацька, М. В. Гаврилюк та ін.] ; за ред. Н. В. Мукан ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 496 c. табл.,.

Анотація: Мета підручника – забезпечити вдосконалення навичок роботи з фаховою літературою та усного мовлення на теми, передбачені програмою Іноземна мова за професійним спрямуванням для студентів спеціальності "Менеджмент" закладів вищої освіти. Підручник складається з одинадцяти модулів, до складу яких входять тексти, аудіо- та відеоматеріали, тематичні словники, лексичні та лексико-граматичні вправи. Система лексико-граматичних вправ забезпечує швидке та ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення стійких навичок фахового усного та письмового спілкування, роботи з англомовною літературою.
728767 R
   687

Проданчук Ірина Вікторівна
Технології та конструювання спідниць жіночих [Текст] : навч. посібник для студ. з навч. практики напряму підготов. спец. (освітня програма) 182 Технологія легкої промисловості, Конструювання та технології швейних виробів / Проданчук І. В., Березненко С. М., Білоусова Г. Г. ; Київський національний університет технологій та дизайну; Kиїв [КНУТД] : 2020, . - 152 c. іл.,. Бібліогр. в кінці розд. та с. 150-151.

Анотація: У навчальному посібнику наведені загальні відомості про спідниці і їх класифікації, основні дані про розмірні типології, а також про системи і методи конструювання, моделювання та методів обробки жіночих спідниць, перелік та зміст лабораторних робіт, питань для самоперевірки після кожного розділу, що сприятимуть формуванню у студентів, майбутніх фахівців з конструювання та технології швейних виробів компетенції та навичок в процесі прийняття рішень. Докладно викладені питання конструювання жіночих швейних спідниць різних силуетних форм та методи їх обробки. Особливу увагу в навчальному посібнику приділено теорії та методиці виконання завдань на лабораторних та практичних заняттях, що дозволить на практиці засвоїти матеріал та підвищити професійну кваліфікацію студентів.
728752 R
   34

Ортинський Володимир Львович
Кримінальний процес України [Текст] : навч. посібник / [Ортинський В. Л., Гумін О. М., Канцір В. С. та ін.] ; за ред. В. С. Канціра ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 444 c. табл.,. Бібліогр. в кінці тем.
728752 R
   34

Ортинський Володимир Львович
Кримінальний процес України [Текст] : навч. посібник / [Ортинський В. Л., Гумін О. М., Канцір В. С. та ін.] ; за ред. В. С. Канціра ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 444 c. табл.,. Бібліогр. в кінці тем.

Анотація: Навчальний посібник підготовлено згідно із Кримінальним процесуальним кодексом України з урахуванням поточних змін до відповідного законодавства. Роз'яснено норми абсолютної більшості інститутів кримінального процесу, зокрема завдань, засад, учасників провадження, заходів забезпечення кримінального провадження, досудового та судового провадження, а також особливих порядків судочинства та міжнародної співпраці під час кримінального провадження. Посібник відповідає програмі навчальної дисципліни "Кримінальний процес".
728901 B
    72

Таранушенко Стефан Андрійович
Знищені шедеври української дерев'яної сакральної архітектури [Текст] : книга з доповненою реальністю / Стефан Таранушенко ; В. В. Вечерський - передмова, О. Г. Чекаль - художнє оформлення, О. О. Савчук - упоряд.; Олександр Видавець : 2021, . - 224 c. іл.,. 125 Бібліогр. у виносках.

Анотація: У книзі зібрано розвідки Стефана Таранушенка, присвячені п'ятьом знищеним шедеврам української дерев'яної сакральної архітектури: Троїцькій церкві 1710 року в селі Пакуль на Чернігівщині, Покровській церкві 1759 року в місті Зіньків на Полтавщині, Вознесенській церкві 1759–1761 років в містечку Березна на Чернігівщині, Введенській церкві 1761 року в селі Артемівка на Харківщині, Миколаївській церкві 1760-х років в селі нові Млини на Чернігівщині. У 1920–30-і рр. автор встиг їх обміряти та зафотографувати перед процесом тотального нищення пам'яток сакрального мистецтва совєцькою владою. У виданні в кінці кожної розвідки розміщено qr-код, скануючи який, читач зможе ознайомитися із 3d-моделями знищених храмів і скласти вичерпне уявлення про шедеври української дерев'яної сакральної архітектури, які ми не зберегли.
t=3.8907260894775