Нові надходження книжкових видань
15 березня 2021 - 21 березня 2021

728772 R
    8

Мукан Наталія Василівна
Іноземна мова за професійним спрямуванням. Англійська мова для менеджерів [Текст] : підручник / [Н. В. Мукан, Л. П. Балацька, М. В. Гаврилюк та ін.] ; за ред. Н. В. Мукан ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 496 c. табл.,.

Анотація: Мета підручника – забезпечити вдосконалення навичок роботи з фаховою літературою та усного мовлення на теми, передбачені програмою Іноземна мова за професійним спрямуванням для студентів спеціальності "Менеджмент" закладів вищої освіти. Підручник складається з одинадцяти модулів, до складу яких входять тексти, аудіо- та відеоматеріали, тематичні словники, лексичні та лексико-граматичні вправи. Система лексико-граматичних вправ забезпечує швидке та ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення стійких навичок фахового усного та письмового спілкування, роботи з англомовною літературою.
728592 R
    9

Салата Оксана
Інформаційна конфронтація нацистської Німеччини та СРСР на окупованих територіях України (1941-1944) [Текст] : монографія / Оксана Салата; Львів-Торунь Ліга-Прес : 2020, . - 252 c. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: Наукове дослідження присвячене розкриттю інформаційного протистояння нацистської Німеччини та СРСР на окупованих територіях України в роки Другої світової війни. Представлено інформаційну конфронтацію двох держав у вітчизняній та зарубіжній історіографії, розкрито основні принципи інформаційної політики нацистської Німеччини і Радянського Союзу; концепцію військово-політичної стратегії нацистської Німеччини щодо Східних окупованих територій. Автор показала найсучасніші, для того часу, механізми, засоби та методи поширення інформації серед населення, які були застосовані. Інформаційна політики держав стала важливим елементом міжнародної політики, тому її вивчення є актуальним і вкрай необхідним.
728596 R
   004


Сучасні тенденції розвитку системного програмування [Текст] : тези доп. наук.-практ. конф., 25-26 листоп. 2020 р. / [редкол.: Литвиненко О. Є., Кучеров Д. П., Артамонов Є. Б.] ; Національний авіаційний університет, Ф-т кібербезпеки, комп'ютерної та програмної інженерії; Київ [НАУ] : 2021, . - 56 c. іл.,.

Анотація: У доповідях розглянуті наукові, практичні та методичні питання системного програмування: розробка компонентних систем, систем штучного інтелекту, методи та алгоритми розподілу задач за рівнями реалізації та обчислювальними ресурсами, підвищення ефективності обміну інформацією та захисту даних в обчислювальних системах.
728594 R
   339

Мізюк Світлана Георгіївна
Міжнародні стратегії економічного розвитку [Текст] : навч. посібник / [С. Г. Мізюк, М. М. Андрієнко, Н. М. Грущинська та ін.] ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2021, . - 164 c. табл.,. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: Навчальний посібник укладений відповідно до навчальної та робочої навчальної програми з дисципліни «Міжнародні стратегії економічного розвитку». Видання містить основні теоретичні відомості, вказівки, до проведення практичних занять, питання для самоконтролю, тести, рекомендовану літературу.
728593 R
   63

Грановська Людмила Миколаївна
Наукові основи інституційного забезпечення розвитку зрошуваного землеробства [Текст] : монографія / [Л. М. Грановська, Р. А. Вожегова, О. М. Димов, Л. В. Бояркіна] ; НААН України, Інститут зрошуваного землеробства; [Херсон] Олді-плюс : 2020, . - 246 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 233-245.

Анотація: Монографія підготовлена в рамках виконання ПНД НААН на 2016–2020 рр. № 40 "Аграрна економіка", завдання 40.02.00.06Ф "Інституціональне забезпечення розвитку зрошуваного землеробства". В монографії розкрито теоретичні засади інституційних перетворень у вітчизняному зрошуваному землеробстві з урахуванням зарубіжного досвіду. Узагальнено науково-методологічні засади інституційного механізму розвитку водогосподарського комплексу як складової ефективності функціонування і розвитку зрошуваного землеробства. Науково обґрунтовано доцільність застосування інституціонального підходу в дослідженні процесів природокористування у зрошуваному землеробстві та обґрунтовано напрями удосконалення інституційного забезпечення розвитку зрошуваного землеробства, що забезпечить консолідацію фінансових ресурсів держави, територіальних громад та бізнесу для реалізації інноваційно-інвестиційних проєктів у галузі.
728581 R
    5

Гаєвський Ігор Володимирович
Механізми формування та реалізації державної екологічної політики в умовах сталого розвитку [Текст] : монографія / Ігор Гаєвський ; Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України; Київ [ЦП"КОМПРИНТ"] : 2020, . - 205 c. табл.,. Бібліогр.: с. 185-204.

Анотація: У монографії розкрито теоретико-методологічні засади дослідження екологічної політики держави в умовах сталого розвитку, ідентифіковано сутність екології. Розроблено концепцію обґрунтування екологічної політики держави як засіб переходу до екологічно сталого розвитку як інструментальної матриці, яка забезпечує поступальний розвиток життєдіяльності суспільства. Досліджено екологізацію державної політики як структурно-функціональний атрибут переходу до сталого розвитку. Розроблено оптимізаційні пріоритети реалізації державної екологічної політики України в умовах переходу до умов сталого розвитку. Розроблено критерії, які визначають гностичну необхідність запровадження оптимізаційної практики забезпечення стратегічного екологічного розвитку України. Систематизовано нормативно-правове забезпечення державної екологічної політики України як оптимізаційний механізм її реалізації в умовах сталого розвитку.
728582 R
   35

Терещенко Микола Миколайович
Взаємодія державного та громадського контролю як інструмент реалізації публічного управління [Текст] : монографія / Микола Терещенко ; Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України; Київ [ЦП"КОМПРИНТ"] : 2020, . - 191 c. Бібліогр.: с. 167-190.

Анотація: У монографії розкрито теоретико-методологічні засади дослідження механізмів взаємодії громадського та державного контролю як інструменту реалізації публічного управління, сутність державного контролю як інструменту фіксування відповідності цілей прийнятих рішень дій; показано результативність впливу контролю на ресурсний потенціал стабільності й збалансованості функціонування системи публічного управління. Здійснено структурно-функціональний аналіз взаємодії державного та громадського контролю як інструменту реалізації публічного управління. Класифіковано основні ознаки громадського контролю. Досліджено функціональний вплив громадського контролю на реалізацію державного контролю як інструменту забезпечення відкритості органів публічної влади; запропоновано поліцентричну модель багатофункціонального контролю у сфері публічного управління. Артикульовано проблему подвійного контролю громадськості за реалізацією громадського контролю та держави за реалізацією державного контролю.
728583 R
   34

Постулін Олександр Сергійович
Механізми регулювання земельних відносин в умовах кризи [Текст] : монографія / Олександр Постулін ; Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України; "Компринт"] [ЦП : 2020, . - 184 c. Бібліогр.: с. 163-183.

Анотація: У монографії розкрито теоретико-методологічні засади дослідження механізмів регулювання земельних відносин в умовах кризи. Охарактеризовано державне регулювання земельних відносин як цілеспрямовану координацію й організуючий вплив на процеси формування земельних відносин. Розкрито функціональну роль держави у сфері регулювання земельних відносин в умовах кризи як структурну умову збалансування стабільності ринку землі. Систематизовано технологічні принципи її функціонування. Конкретизовано стратегічно-технологічну роль держави в процесах локалізації виникнення та поширення кризи. Охарактеризовано показники функціональної результативності державної політики регулювання земельних відносин в умовах кризи. Розроблено функціональну методологію реалізації управління кризовими ситуаціями.
728570 R
   336

Алексєєва Анастасія Олександрівна
Детермінанти розвитку фінансів та обліку суб'єктів господарювання в умовах кризи [Текст] : [монографія] / [А. О. Алексєєва, О. А. Бабушкін, А. Л. Берднікова та ін.] ; за ред. Т. В. Калінеску ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 160 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 146-159.

Анотація: Монографію присвячено питанням визначення сучасних детермінантів розвитку фінансів та обліку суб'єктів господарювання. Розглянуто методи оцінювання розвитку фінансів та обліку суб'єктів господарювання в умовах системної кризи та розроблено концепцію подолання системної кризи у процесі розвитку фінансів і обліку суб'єктів господарювання. Проаналізовано вплив євроінтеграційних процесів на розвиток фінансів та обліку суб'єктів господарювання. Здійснено моніторинг розвитку фінансів і обліку суб'єктів господарювання в умовах системної кризи, формування альтернативних проектів щодо подолання кризових явищ у розвитку фінансів і обліку суб'єктів господарювання та запропоновано технологію вибору ефективних економічних рішень щодо подолання системної кризи у розвитку фінансів і обліку суб'єктів господарювання. Сформовано модель розвитку фінансів та обліку суб'єктів господарювання в процесі подолання кризових явищ. Описано процес адаптування фінансів і обліку суб'єктів господарювання до системної кризи.
728593 R
   63

Грановська Людмила Миколаївна
Наукові основи інституційного забезпечення розвитку зрошуваного землеробства [Текст] : монографія / [Л. М. Грановська, Р. А. Вожегова, О. М. Димов, Л. В. Бояркіна] ; НААН України, Інститут зрошуваного землеробства; [Херсон] Олді-плюс : 2020, . - 246 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 233-245.

Анотація: Монографія підготовлена в рамках виконання ПНД НААН на 2016–2020 рр. № 40 "Аграрна економіка", завдання 40.02.00.06Ф "Інституціональне забезпечення розвитку зрошуваного землеробства". В монографії розкрито теоретичні засади інституційних перетворень у вітчизняному зрошуваному землеробстві з урахуванням зарубіжного досвіду. Узагальнено науково-методологічні засади інституційного механізму розвитку водогосподарського комплексу як складової ефективності функціонування і розвитку зрошуваного землеробства. Науково обґрунтовано доцільність застосування інституціонального підходу в дослідженні процесів природокористування у зрошуваному землеробстві та обґрунтовано напрями удосконалення інституційного забезпечення розвитку зрошуваного землеробства, що забезпечить консолідацію фінансових ресурсів держави, територіальних громад та бізнесу для реалізації інноваційно-інвестиційних проєктів у галузі.
728591 R
   656

Юлдашев Сергій Олексійович
Правове регулювання діяльності екіпажу повітряного судна [Текст] : практикум для студ. спец. 081 "Право" освітньо-професійної програми "Правознавство" / [уклад.: С. О. Юлдашев, С. І. Хом'яченко] ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2020, . - 32 c. Бібліогр.: с. 29-30.

Анотація: Запропонований практикум включає перелік питань до практичних занять з програми навчального курсу, теоретичні відомості, на які необхідно звернути увагу студентів при вивченні тем курсу, основні поняття, практичні завдання з Правового регулювання діяльності екіпажу повітряного судна, список рекомендованих джерел.
728590 R
   332

Новаковська Ірина Олексіївна
Еколого-економічні засади землекористування автомобільного транспорту та дорожнього господарства [Текст] : монограія / І. О. Новаковська, Н. Ф. Іщенко, М. П. Стецюк ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2020, . - 232 c. граф.,. рис.,. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 213-230.

Анотація: У монографії досліджуються теоретико-методологічні основи розвитку землекористування автомобільного транспорту та дорожнього господарства країни. Обґрунтовано необхідність удосконалення нормування використання земель для автотранспортної галузі шляхом формування на державному рівні нової парадигми інституціонального середовища щодо територіального розвитку цієї підкатегорії земель. Здійснено аналіз процесу відведення земельних ділянок для розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів автодорожнього господарства. Доведено необхідність внесення зміни до нормативно-законодавчої бази, ключовим питанням якої є доцільність розробки проєкту, для вилучення земельних ділянок у власників з розрахунками можливих збитків і прибутків від проєкту. Виконано порівняльний аналіз нормативних параметрів розміщення елементів автомобільних доріг та придорожніх територій в Україні та країнах ЄС. Обґрунтовано необхідність облаштування придорожніх смуг та резервних зон. Розроблено механізм надання земель для резервування під будівництво та реконструкцію автомобільних доріг.
t=1.644063949585