Нові надходження книжкових видань
15 березня 2021 - 21 березня 2021

728772 R
    8

Мукан Наталія Василівна
Іноземна мова за професійним спрямуванням. Англійська мова для менеджерів [Текст] : підручник / [Н. В. Мукан, Л. П. Балацька, М. В. Гаврилюк та ін.] ; за ред. Н. В. Мукан ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. Вид-во : 2020, . - 496 c. табл.,.

Анотація: Мета підручника – забезпечити вдосконалення навичок роботи з фаховою літературою та усного мовлення на теми, передбачені програмою Іноземна мова за професійним спрямуванням для студентів спеціальності "Менеджмент" закладів вищої освіти. Підручник складається з одинадцяти модулів, до складу яких входять тексти, аудіо- та відеоматеріали, тематичні словники, лексичні та лексико-граматичні вправи. Система лексико-граматичних вправ забезпечує швидке та ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення стійких навичок фахового усного та письмового спілкування, роботи з англомовною літературою.
728592 R
    9

Салата Оксана
Інформаційна конфронтація нацистської Німеччини та СРСР на окупованих територіях України (1941-1944) [Текст] : монографія / Оксана Салата; Львів-Торунь Ліга-Прес : 2020, . - 252 c. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: Наукове дослідження присвячене розкриттю інформаційного протистояння нацистської Німеччини та СРСР на окупованих територіях України в роки Другої світової війни. Представлено інформаційну конфронтацію двох держав у вітчизняній та зарубіжній історіографії, розкрито основні принципи інформаційної політики нацистської Німеччини і Радянського Союзу; концепцію військово-політичної стратегії нацистської Німеччини щодо Східних окупованих територій. Автор показала найсучасніші, для того часу, механізми, засоби та методи поширення інформації серед населення, які були застосовані. Інформаційна політики держав стала важливим елементом міжнародної політики, тому її вивчення є актуальним і вкрай необхідним.
728596 R
   004


Сучасні тенденції розвитку системного програмування [Текст] : тези доп. наук.-практ. конф., 25-26 листоп. 2020 р. / [редкол.: Литвиненко О. Є., Кучеров Д. П., Артамонов Є. Б.] ; Національний авіаційний університет, Ф-т кібербезпеки, комп'ютерної та програмної інженерії; Київ [НАУ] : 2021, . - 56 c. іл.,.

Анотація: У доповідях розглянуті наукові, практичні та методичні питання системного програмування: розробка компонентних систем, систем штучного інтелекту, методи та алгоритми розподілу задач за рівнями реалізації та обчислювальними ресурсами, підвищення ефективності обміну інформацією та захисту даних в обчислювальних системах.
728594 R
   339

Мізюк Світлана Георгіївна
Міжнародні стратегії економічного розвитку [Текст] : навч. посібник / [С. Г. Мізюк, М. М. Андрієнко, Н. М. Грущинська та ін.] ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2021, . - 164 c. табл.,. Бібліогр. в кінці розд..

Анотація: Навчальний посібник укладений відповідно до навчальної та робочої навчальної програми з дисципліни «Міжнародні стратегії економічного розвитку». Видання містить основні теоретичні відомості, вказівки, до проведення практичних занять, питання для самоконтролю, тести, рекомендовану літературу.
728593 R
   63

Грановська Людмила Миколаївна
Наукові основи інституційного забезпечення розвитку зрошуваного землеробства [Текст] : монографія / [Л. М. Грановська, Р. А. Вожегова, О. М. Димов, Л. В. Бояркіна] ; НААН України, Інститут зрошуваного землеробства; [Херсон] Олді-плюс : 2020, . - 246 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 233-245.

Анотація: Монографія підготовлена в рамках виконання ПНД НААН на 2016–2020 рр. № 40 "Аграрна економіка", завдання 40.02.00.06Ф "Інституціональне забезпечення розвитку зрошуваного землеробства". В монографії розкрито теоретичні засади інституційних перетворень у вітчизняному зрошуваному землеробстві з урахуванням зарубіжного досвіду. Узагальнено науково-методологічні засади інституційного механізму розвитку водогосподарського комплексу як складової ефективності функціонування і розвитку зрошуваного землеробства. Науково обґрунтовано доцільність застосування інституціонального підходу в дослідженні процесів природокористування у зрошуваному землеробстві та обґрунтовано напрями удосконалення інституційного забезпечення розвитку зрошуваного землеробства, що забезпечить консолідацію фінансових ресурсів держави, територіальних громад та бізнесу для реалізації інноваційно-інвестиційних проєктів у галузі.
t=0.81518602371216