Нові надходження книжкових видань
15 березня 2021 - 21 березня 2021

728570 R
   336

Алексєєва Анастасія Олександрівна
Детермінанти розвитку фінансів та обліку суб'єктів господарювання в умовах кризи [Текст] : [монографія] / [А. О. Алексєєва, О. А. Бабушкін, А. Л. Берднікова та ін.] ; за ред. Т. В. Калінеску ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 160 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 146-159.

Анотація: Монографію присвячено питанням визначення сучасних детермінантів розвитку фінансів та обліку суб'єктів господарювання. Розглянуто методи оцінювання розвитку фінансів та обліку суб'єктів господарювання в умовах системної кризи та розроблено концепцію подолання системної кризи у процесі розвитку фінансів і обліку суб'єктів господарювання. Проаналізовано вплив євроінтеграційних процесів на розвиток фінансів та обліку суб'єктів господарювання. Здійснено моніторинг розвитку фінансів і обліку суб'єктів господарювання в умовах системної кризи, формування альтернативних проектів щодо подолання кризових явищ у розвитку фінансів і обліку суб'єктів господарювання та запропоновано технологію вибору ефективних економічних рішень щодо подолання системної кризи у розвитку фінансів і обліку суб'єктів господарювання. Сформовано модель розвитку фінансів та обліку суб'єктів господарювання в процесі подолання кризових явищ. Описано процес адаптування фінансів і обліку суб'єктів господарювання до системної кризи.
728593 R
   63

Грановська Людмила Миколаївна
Наукові основи інституційного забезпечення розвитку зрошуваного землеробства [Текст] : монографія / [Л. М. Грановська, Р. А. Вожегова, О. М. Димов, Л. В. Бояркіна] ; НААН України, Інститут зрошуваного землеробства; [Херсон] Олді-плюс : 2020, . - 246 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 233-245.

Анотація: Монографія підготовлена в рамках виконання ПНД НААН на 2016–2020 рр. № 40 "Аграрна економіка", завдання 40.02.00.06Ф "Інституціональне забезпечення розвитку зрошуваного землеробства". В монографії розкрито теоретичні засади інституційних перетворень у вітчизняному зрошуваному землеробстві з урахуванням зарубіжного досвіду. Узагальнено науково-методологічні засади інституційного механізму розвитку водогосподарського комплексу як складової ефективності функціонування і розвитку зрошуваного землеробства. Науково обґрунтовано доцільність застосування інституціонального підходу в дослідженні процесів природокористування у зрошуваному землеробстві та обґрунтовано напрями удосконалення інституційного забезпечення розвитку зрошуваного землеробства, що забезпечить консолідацію фінансових ресурсів держави, територіальних громад та бізнесу для реалізації інноваційно-інвестиційних проєктів у галузі.
728591 R
   656

Юлдашев Сергій Олексійович
Правове регулювання діяльності екіпажу повітряного судна [Текст] : практикум для студ. спец. 081 "Право" освітньо-професійної програми "Правознавство" / [уклад.: С. О. Юлдашев, С. І. Хом'яченко] ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2020, . - 32 c. Бібліогр.: с. 29-30.

Анотація: Запропонований практикум включає перелік питань до практичних занять з програми навчального курсу, теоретичні відомості, на які необхідно звернути увагу студентів при вивченні тем курсу, основні поняття, практичні завдання з Правового регулювання діяльності екіпажу повітряного судна, список рекомендованих джерел.
728590 R
   332

Новаковська Ірина Олексіївна
Еколого-економічні засади землекористування автомобільного транспорту та дорожнього господарства [Текст] : монограія / І. О. Новаковська, Н. Ф. Іщенко, М. П. Стецюк ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2020, . - 232 c. граф.,. рис.,. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 213-230.

Анотація: У монографії досліджуються теоретико-методологічні основи розвитку землекористування автомобільного транспорту та дорожнього господарства країни. Обґрунтовано необхідність удосконалення нормування використання земель для автотранспортної галузі шляхом формування на державному рівні нової парадигми інституціонального середовища щодо територіального розвитку цієї підкатегорії земель. Здійснено аналіз процесу відведення земельних ділянок для розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів автодорожнього господарства. Доведено необхідність внесення зміни до нормативно-законодавчої бази, ключовим питанням якої є доцільність розробки проєкту, для вилучення земельних ділянок у власників з розрахунками можливих збитків і прибутків від проєкту. Виконано порівняльний аналіз нормативних параметрів розміщення елементів автомобільних доріг та придорожніх територій в Україні та країнах ЄС. Обґрунтовано необхідність облаштування придорожніх смуг та резервних зон. Розроблено механізм надання земель для резервування під будівництво та реконструкцію автомобільних доріг.
t=0.12913703918457