Нові надходження книжкових видань
08 березня 2021 - 14 березня 2021

728581 R
    5

Гаєвський Ігор Володимирович
Механізми формування та реалізації державної екологічної політики в умовах сталого розвитку [Текст] : монографія / Ігор Гаєвський ; Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України; Київ [ЦП"КОМПРИНТ"] : 2020, . - 205 c. табл.,. Бібліогр.: с. 185-204.

Анотація: У монографії розкрито теоретико-методологічні засади дослідження екологічної політики держави в умовах сталого розвитку, ідентифіковано сутність екології. Розроблено концепцію обґрунтування екологічної політики держави як засіб переходу до екологічно сталого розвитку як інструментальної матриці, яка забезпечує поступальний розвиток життєдіяльності суспільства. Досліджено екологізацію державної політики як структурно-функціональний атрибут переходу до сталого розвитку. Розроблено оптимізаційні пріоритети реалізації державної екологічної політики України в умовах переходу до умов сталого розвитку. Розроблено критерії, які визначають гностичну необхідність запровадження оптимізаційної практики забезпечення стратегічного екологічного розвитку України. Систематизовано нормативно-правове забезпечення державної екологічної політики України як оптимізаційний механізм її реалізації в умовах сталого розвитку.
728582 R
   35

Терещенко Микола Миколайович
Взаємодія державного та громадського контролю як інструмент реалізації публічного управління [Текст] : монографія / Микола Терещенко ; Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України; Київ [ЦП"КОМПРИНТ"] : 2020, . - 191 c. Бібліогр.: с. 167-190.

Анотація: У монографії розкрито теоретико-методологічні засади дослідження механізмів взаємодії громадського та державного контролю як інструменту реалізації публічного управління, сутність державного контролю як інструменту фіксування відповідності цілей прийнятих рішень дій; показано результативність впливу контролю на ресурсний потенціал стабільності й збалансованості функціонування системи публічного управління. Здійснено структурно-функціональний аналіз взаємодії державного та громадського контролю як інструменту реалізації публічного управління. Класифіковано основні ознаки громадського контролю. Досліджено функціональний вплив громадського контролю на реалізацію державного контролю як інструменту забезпечення відкритості органів публічної влади; запропоновано поліцентричну модель багатофункціонального контролю у сфері публічного управління. Артикульовано проблему подвійного контролю громадськості за реалізацією громадського контролю та держави за реалізацією державного контролю.
728583 R
   34

Постулін Олександр Сергійович
Механізми регулювання земельних відносин в умовах кризи [Текст] : монографія / Олександр Постулін ; Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України; "Компринт"] [ЦП : 2020, . - 184 c. Бібліогр.: с. 163-183.

Анотація: У монографії розкрито теоретико-методологічні засади дослідження механізмів регулювання земельних відносин в умовах кризи. Охарактеризовано державне регулювання земельних відносин як цілеспрямовану координацію й організуючий вплив на процеси формування земельних відносин. Розкрито функціональну роль держави у сфері регулювання земельних відносин в умовах кризи як структурну умову збалансування стабільності ринку землі. Систематизовано технологічні принципи її функціонування. Конкретизовано стратегічно-технологічну роль держави в процесах локалізації виникнення та поширення кризи. Охарактеризовано показники функціональної результативності державної політики регулювання земельних відносин в умовах кризи. Розроблено функціональну методологію реалізації управління кризовими ситуаціями.
728570 R
   336

Алексєєва Анастасія Олександрівна
Детермінанти розвитку фінансів та обліку суб'єктів господарювання в умовах кризи [Текст] : [монографія] / [А. О. Алексєєва, О. А. Бабушкін, А. Л. Берднікова та ін.] ; за ред. Т. В. Калінеску ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 160 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 146-159.

Анотація: Монографію присвячено питанням визначення сучасних детермінантів розвитку фінансів та обліку суб'єктів господарювання. Розглянуто методи оцінювання розвитку фінансів та обліку суб'єктів господарювання в умовах системної кризи та розроблено концепцію подолання системної кризи у процесі розвитку фінансів і обліку суб'єктів господарювання. Проаналізовано вплив євроінтеграційних процесів на розвиток фінансів та обліку суб'єктів господарювання. Здійснено моніторинг розвитку фінансів і обліку суб'єктів господарювання в умовах системної кризи, формування альтернативних проектів щодо подолання кризових явищ у розвитку фінансів і обліку суб'єктів господарювання та запропоновано технологію вибору ефективних економічних рішень щодо подолання системної кризи у розвитку фінансів і обліку суб'єктів господарювання. Сформовано модель розвитку фінансів та обліку суб'єктів господарювання в процесі подолання кризових явищ. Описано процес адаптування фінансів і обліку суб'єктів господарювання до системної кризи.
728593 R
   63

Грановська Людмила Миколаївна
Наукові основи інституційного забезпечення розвитку зрошуваного землеробства [Текст] : монографія / [Л. М. Грановська, Р. А. Вожегова, О. М. Димов, Л. В. Бояркіна] ; НААН України, Інститут зрошуваного землеробства; [Херсон] Олді-плюс : 2020, . - 246 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 233-245.

Анотація: Монографія підготовлена в рамках виконання ПНД НААН на 2016–2020 рр. № 40 "Аграрна економіка", завдання 40.02.00.06Ф "Інституціональне забезпечення розвитку зрошуваного землеробства". В монографії розкрито теоретичні засади інституційних перетворень у вітчизняному зрошуваному землеробстві з урахуванням зарубіжного досвіду. Узагальнено науково-методологічні засади інституційного механізму розвитку водогосподарського комплексу як складової ефективності функціонування і розвитку зрошуваного землеробства. Науково обґрунтовано доцільність застосування інституціонального підходу в дослідженні процесів природокористування у зрошуваному землеробстві та обґрунтовано напрями удосконалення інституційного забезпечення розвитку зрошуваного землеробства, що забезпечить консолідацію фінансових ресурсів держави, територіальних громад та бізнесу для реалізації інноваційно-інвестиційних проєктів у галузі.
728591 R
   656

Юлдашев Сергій Олексійович
Правове регулювання діяльності екіпажу повітряного судна [Текст] : практикум для студ. спец. 081 "Право" освітньо-професійної програми "Правознавство" / [уклад.: С. О. Юлдашев, С. І. Хом'яченко] ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2020, . - 32 c. Бібліогр.: с. 29-30.

Анотація: Запропонований практикум включає перелік питань до практичних занять з програми навчального курсу, теоретичні відомості, на які необхідно звернути увагу студентів при вивченні тем курсу, основні поняття, практичні завдання з Правового регулювання діяльності екіпажу повітряного судна, список рекомендованих джерел.
728590 R
   332

Новаковська Ірина Олексіївна
Еколого-економічні засади землекористування автомобільного транспорту та дорожнього господарства [Текст] : монограія / І. О. Новаковська, Н. Ф. Іщенко, М. П. Стецюк ; Національний авіаційний університет; Київ [НАУ] : 2020, . - 232 c. граф.,. рис.,. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 213-230.

Анотація: У монографії досліджуються теоретико-методологічні основи розвитку землекористування автомобільного транспорту та дорожнього господарства країни. Обґрунтовано необхідність удосконалення нормування використання земель для автотранспортної галузі шляхом формування на державному рівні нової парадигми інституціонального середовища щодо територіального розвитку цієї підкатегорії земель. Здійснено аналіз процесу відведення земельних ділянок для розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів автодорожнього господарства. Доведено необхідність внесення зміни до нормативно-законодавчої бази, ключовим питанням якої є доцільність розробки проєкту, для вилучення земельних ділянок у власників з розрахунками можливих збитків і прибутків від проєкту. Виконано порівняльний аналіз нормативних параметрів розміщення елементів автомобільних доріг та придорожніх територій в Україні та країнах ЄС. Обґрунтовано необхідність облаштування придорожніх смуг та резервних зон. Розроблено механізм надання земель для резервування під будівництво та реконструкцію автомобільних доріг.
728562 R
   001

Костін Юрій Дмитрович
Теорія і методологія наукових досліджень [Текст] : навч. посібник для студ. (магістрів) усіх форм навчання / Ю. Д. Костін, Т. В. Полозова, І. А. Шейко, Д. Ю. Костін ; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харків [ХНУРЕ] : 2021, . - 153 c. Бібліогр.: с. 152.

Анотація: Навчальний посібник присвячено проблемам методології наукового пізнання, в тому числі класифікації способів і методів, які є специфічними для науки. Докладно розглянуто методи аналізу існуючого знання й методи наукового дослідження в економіці.
728561 R
   34

Панченко Максим Вадимович
Теорія забезпечення гідної праці державних службовців України [Текст] : монографія / М. В. Панченко; Харків [ПромАрт] : 2019, . - 440 c. Бібліогр.: с. 382-439 та у виносках.

Анотація: Монографію присвячено формуванню теоретичних засад функціонування правового механізму забезпечення гідної праці державних службовців України у сучасних умовах. У науковій праці розроблено узагальнене наукове розуміння концепції гідної праці держслужбовців та критеріїв цієї праці, комплексно викладено концептуальну сутність правового механізму забезпечення гідної праці держслужбовців і особливостей його функціонування. Уточнено роль органів виконавчої влади, судових органів і системи соціального партнерства у вказаному правовому механізмі. Особлива увага приділена виявленню загальних актуальних проблем забезпечення гідної праці на державній службі та формуванню низки авторських пропозицій стосовно вирішення цих проблем у процесі триваючої реформи національного трудового законодавства.
728560 R
   51

Александров Евгений Евгеньевич
Основы современной теории управления [Текст] : учеб. пособие / Е. Е. Александров, Т. Е. Александрова, В. П. Северин ; Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"; Харьков ХНАДУ : 2019, . - 324 c. граф.,. рис.,. Библиогр.: с. 317-323.

Анотація: У навчальному посібнику розглянуто основні положення сучасної теорії керування складними технічними об'єктами, заснованої на побудові функції Ляпунова замкненої системи керування з подальшим її аналізом і оптимізацією.
728559 R
    665

Пиріг Ян Іванович
Методи оцінки адгезії та когезії бітумних в'яжучих [Текст] : монографія / Пиріг Я. І., Галкін А. В. ; за заг. ред. В. О. Золотарьова ; Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т; Харків [ХНАДУ] : 2019, . - 224 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 204-223 .

Анотація: В роботі приведено аналіз методів оцінювання фундаментальних властивостей бітумних в'яжучих – адгезії та когезії. Виконаний аналіз – як умов проведення випробувань, так і необхідного обладнання – дозволяє обирати найбільш придатний метод оцінювання необхідного показника якості в залежності від подальших експлуатаційних умов роботи в'яжучого. Авторами показано розвиток методів, як на прикладі вдосконалення існуючих методик, так і на прикладі розроблених кафедрою ТДБМ методів оцінювання в'яжучих.
728554 R
   338

Савенко Ігор Іванович
Продовольча безпека як пріоритет агропромислової політики України [Текст] : монографія / [І. І. Савенко, І. О. Седікова, О. Д. Бренер та ін.] ; Одеська національна академія харчових технологій; Харків ПромАрт : 2019, . - 264 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: У монографії висвітлено теоретичні, методологічні та практичні питання продовольчої безпеки як пріоритетного напряму агропромислової політики України. Наведено дані про стан внутрішніх і зовнішніх загроз продовольчої безпеки багатьох країн світу, в тому числі України. Приділено увагу методам дослідження і критеріям оцінки продовольчої безпеки, надано рекомендації щодо вирішення цієї проблеми.
728553 R
   34

Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна
Корпоративні спори: правові позиції Верховного Суду та коментарі науковців [Текст] : [І. В. Спасибо-Фатєєва, Г. О. Вронська, О. В. Печений та ін.] ; за заг. ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої ; Національний юридичний університет України імені Ярослава Мудрого; Харків [ЕКУС] : 2019, . - 280 c. Бібліогр. у виносках.

Анотація: У цьому виданні зібрані приклади проблемних корпоративних спорів, які розв'язували суди в 2018–2019 роках, з наданням інформації про відповідні кейси. Це видання є продовженням аналізу судової практики з корпоративних спорів, виданого в 2018 р. "Корпоративні спори: комент. суд. практики / [І. В. Спасибо-Фатєєва, В. І. Крат, Н. Ю. Філатова та ін.] ; за заг. ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків : Право, 2018. 288 с.". Судова практика зібрана та проаналізована суддями Верховного Суду з висловленням принципових позицій з різних питань. Завдяки ним та їх коментарям, наданим науковцями, читач може зробити власні висновки щодо аргументації та застосовуваних підходів, які склалися в судовій практиці при вирішенні справ з корпоративних спорів.
t=2.7458870410919