Нові надходження книжкових видань
01 березня 2021 - 07 березня 2021

731331 R
    33

Бойда С. В.
Економічна теорія [Текст] : навч. посібник / уклад.: Бойда С. В., Колосінська М. І., Белей С. І. ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; нац. Чернів. : 2021, . - 200 c. табл.,. Бiблiогр.: с. 195-199.
728577 R
   37

Єрьоменко Ольга Анатоліївна
Адаптивна система професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом: теорія і практика [Текст] : монографія / О. А. Єрьоменко ; Українська інженерно-педагогічна академія; Панов [ФОП : 2020, . - 420 c. іл.,. Бібліогр.: с. 368-412.

Анотація: У монографії розглядаються теоретичні та методичні основи адаптивної системи професійної підготовки магістрів управління закладом освіти, а також напрями підвищення рівня підготовки магістрів в умовах ринкової економіки. Обґрунтовано та розроблено модель адаптивної системи підготовки магістрів-управлінців; відстежено цикл трансформації та етапи процесу переходу від традиційної до адаптивної системи підготовки магістрів. Представлено технологію розроблення адаптивного сценарію підготовки магістрів управління закладом освіти, висвітлено його основні компоненти та технологічне забезпечення. Наведено практичні напрацювання, що містять практико-орієнтовані завдання, технології індивідуальної роботи з магістрантами, діагностичний супровід освітньої діяльності магістранта.
728608 B
   681

Гусев Юрий Алексеевич
Высокотемпературная тензометрия [Текст] : монография / Ю. А. Гусев ; Нац. аэрокосм. ун-т имени Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т"; 2020 Харьков : ХАИ, . - 168 c. граф.,. a-цв. ил. рис.,. Библиогр.: с. 160-167.

Анотація: Подано основні положення високотемпературної тензометрії. Показано, що найбільшого поширення набули дротяні тензорезистори, що закріплюються за допомогою високотемпературного цементу Ц 165-32Ф, які можуть стійко працювати з температурною межею вимірювання не вище 600...900 0 С. Наведено конструкції та технологію отримання високотемпературних плівкових тензорезисторів. Розглянуто методики їх отримання, основні властивості й характеристики тензорезисторів, що забезпечують дослідження вібронапруженого стану елементів ГТД при температурах понад 1000 0 С. Окремий розділ присвячено прикладам дослідження вібронапруженого стану лопаток турбін і компресорів.
728575 R
   005

Можевенко Тетяна Юріївна
Фінансові потоки в логістичних системах [Текст] : метод. рекомендації до семінарських занять / [уклад.: Т. Ю. Можевенко, А. В. Камнєва] ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т"; Харків ХАІ : 2020, . - 56 c. табл.,. Бібліогр.: с. 55.

Анотація: Предметом вивчення дисципліни "Фінансові потоки в логістичних системах" є основні принципи формування і спрямовування фінансових потоків у логістичних системах за різних умов. Семінарські заняття сприяють активізації пізнавальної діяльності студентів, формуванню самостійності суджень, умінню відстоювати власні думки, аргументувати їх на основі наукових фактів.
728414 B
   06

Буркинский Борис Володимирович
На шляху економічних інновацій [Текст] : монографія / [Буркинський Б. В., Лайко О. І., Хумарова Н. І. та ін.] ; за заг. ред. Буркинського Б. В. ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень; НАН ІПРЕЕД : 2020, . - 296 c. фот.,. кол. іл.,. Бібліогр. в кінці ст., у виносках та с. 247-295.

Анотація: Монографія присвячена фундаментальним і прикладним досягненням за п'ятдесят років діяльності Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. Охоплює сім розділів, містить додатки. Представлено еволюцію розвитку наукової думки та становлення наукових шкіл Інституту: регіональної економіки, розвитку підприємництва, ринкових механізмів та структур, економіки природокористування, економіко-екологічних проблем розвитку приморських регіонів, розвитку транспортно-транзитного потенціалу з 1970 року і донині; показано науковий доробок і розвиток стратегічних орієнтирів наукових підрозділів з моменту їхнього створення до теперішнього часу; відображено у світлинах найзначущіші моменти і факти в історії розвитку Інституту; наведені довідки про науковий доробок колективу працівників та про науковий шлях відомих учених, які творили науку у стінах Інституту; висвітлено науково-прикладні здобутки Інституту; наведено хронологічний покажчик становлення та формування ІПРЕЕД НАН України за 1970–2020 роки.
728412 B
   004

Леонов Сергій Юрійович
Технологія автоматизованого проєктування комп'ютерних систем [Текст] : навч. посібник для студ. спец. "Комп'ютерна інженерія" / С. Ю. Леонов, Г. В. Гейко ; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"; "ХПІ" НТУ : 2021, . - 167 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 164-165.

Анотація: Наведено теоретичний та практичний матеріал, пов'язаний із забезпеченням систем автоматизованого проєктування (САПР). Подано основні відомості про склад та принципи функціонування САПР обчислювальної техніки. Описано повний цикл проєктування складних ієрархічних обчислювальних пристроїв – від функціонального моделювання та верифікації до конструкторського проєктування й отримання печатних плат.
728375 R
   657

Загородній Анатолій Григорович проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету "Львівська політехніка"; кандидат економічних наук; професор
Облік, аналіз, аудит [Текст] : словник афоризмів і цитат / Анатолій Загородній, Зоряна Куньч, Галина Партин ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. [Вид-во : 2020, . - 184 c. Імен. покажч.: с. 159-182.

Анотація: У цьому виданні зібрано понад 800 афоризмів та цитат з обліку, аналізу й аудиту. Це авторські визначення певних понять чи влучні вислови українських і зарубіжних економістів, бізнесменів, письменників, політиків та інших авторів.
728374 R
   34

Федчишин Сергій Анатолійович
Дипломатична служба України: проблеми теорії, організації та правового забезпечення [Текст] : монографія / С. А. Федчишин ; НЮУ ім. Я. Мудрого; Харків Право : 2020, . - 528 c. Бібліогр.: с. 476-527 та у виносках .

Анотація: Монографію присвячено дослідженню теоретичних та організаційно-правових проблем дипломатичної служби України. Висвітлено становлення наукових поглядів відносно дипломатичної служби як предмета адміністративно-правового дослідження. Охарактеризовано сутність, ознаки та принципи дипломатичної служби України, особливості її правового регулювання. Досліджено проблеми правового статусу посадових осіб дипломатичної служби України. Окрему увагу приділено проблемам організації та законодавчого регулювання вступу на дипломатичну службу України, її проходження та припинення.
728373 R
   622

Копей Богдан Володимирович
Контроль технічного стану та підвищення ресурсу штангової свердловинної насосної установки [Текст] : монографія / Копей Б. В., Лопатін В. В., Копей І. Б. ; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, НАН України, Ін-т геотехнічної механіки ім. Н. С. Полякова НАН України; Івано-Франківськ [ІФТУНГ] : 2020, . - 379 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 240-378.

Анотація: Монографія містить дані про склад, будову, функції, параметри, особливості монтажу та експлуатації мобільних систем для контролю свердловинної штангової насосної установки, яка використовується при видобуванні нафти, пропонуються методи підвищення ресурсу штангової свердловинної насосної установки.
728372 R
   338

Світовий Олександр Михайлович
Організаційно-економічні засади формування доданої вартості у зернопродуктовомму підкомплексі АПК України [Текст] : монографія / О. М. Світовий ; Уманський національний університет садівництва; "Сочінський Видавець : 2020, . - 301 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 251-274.

Анотація: Монографія присвячена теоретико-методологічним основам формування доданої вартості у зернопродуктовому підкомплексі АПК України. Запропоновано стратегічні напрями розвитку зернопродуктового підкомплексу та розроблено модель механізму формування доданої вартості для максимізації ефективності господарювання.
728370 R
    37

Калиновська Ірина Сергіївна
Підготовка майбутніх практичних психологів до роботи в умовах інклюзивного навчання: теорія і практика [Текст] : монографія / Калиновська Ірина Сергіївна ; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; "Сочінський Видавець : 2020, . - 184 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 127-150.

Анотація: Монографія містить теоретичне обґрунтування та результати емпіричного дослідження процесу підготовки майбутніх практичних психологів до роботи в умовах інклюзивного навчання. Автором схарактеризовано сутність професійної діяльності майбутніх практичних психологів в умовах освітньої інклюзії та розроблено діагностичний інструментарій визначення рівнів їхньої готовності до роботи в умовах інклюзії; розроблено, науково обґрунтовано й реалізовано модель підготовки майбутніх практичних психологів до роботи в умовах інклюзивного навчання, що охоплює цільовий, змістовий, процесуальний, результативний блоки та виокремлено педагогічні умови цієї підготовки; узагальнено особистісно-професійні якості психолога, необхідні йому для роботи в умовах інклюзивного навчання учнів закладів загальної середньої освіти; удосконалено практичний складник підготовки майбутніх практичних психологів до якісного виконання професійних функцій в умовах інклюзивного навчання учнів закладів загальної середньої освіти та впроваджено в навчально-виховний процес вищих педагогічних закладів навчально-методичне забезпечення цього процесу.
728369 R
   338


Гармонійний розвиток економіки України в умовах трансформаційних перетворень [Текст] : колективна монографія / за ред. Непочатенко О. О. ; Уманський національний університет садівництва. Факультет економіки і підприємництва; "Сочінський Видавець : 2021, . - 156 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: У монографії представлені результати досліджень сучасних проблем розвитку економіки України. Висвітлені соціально-економічні аспекти сталого розвитку економіки. Розглянуто роль та місце фінансової та податкової політики у забезпеченні поступального розвитку економічної системи. Досліджено розвиток окремих галузей національної економіки. Значну увагу приділено теоретичним та практичним аспектам розвитку підприємницької діяльності як основи успішного функціонування економіки країни.
728406 B
   34


Конституція і конституційні зміни в Україні [Текст] : збірник, присвячений пам'яті Віктора Мусіяки / [відп. ред. А. Рачок, Ю. Якименко ; упоряд. П. Стецюк] ; Центр Разумкова; "Заповіт"] [Вид-во : 2020, . - 300 c. фот.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: Збірник присвячено пам'яті відомого українського вченого-правознавця, державного та громадсько-політичного діяча В. Мусіяки (1946–2019рр). Видання містить наукові статті з актуальних проблем сучасного конституційного розвитку України, стану Основного Закону держави та перспектив внесення змін до нього, захисту прав людини, розвитку основних конституційно-правових інститутів. Окрему увагу присвячено постаті В. Мусіяки, його науковій та суспільно-політичний діяльності.
728368 R
   658

Ляшенко Ганна Павлівна
Інтелектуальний бізнес [Текст] : навч. посібник / Г. П. Ляшенко ; Університет Державної фіскальної служби України; Ірпінь [УДФСУ] : 2020, . - 166 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 155-165.

Анотація: У навчальному посібнику комплексно і послідовно викладено теоретичні та прикладні аспекти інтелектуального бізнесу. Розкрито особливості об'єктів інтелектуальної власності, які стають першочерговими для специфічного формату бізнесової діяльності, такі як винаходи, промислові зразки, корисні моделі, товарні знаки та ін. Вони є високотехнологічними продуктами, що обумовлюють потребу в інтелектуалізації підприємства.
728367 R
   15

Пєтухова Ірина Олексіївна
Психологія особистості [Текст] : навч. посібник / [уклад.: Пєтухова І. О., Калениченко Р. А., Льовкіна О. Г. та ін.] ; за заг. ред. Є. М. Суліми ; Університет Державної фіскальної служби України; . - c. Бібліогр. в кінці тем.

Анотація: Навчальний посібник містить теоретичний і фактологічний матеріал для проведення навчальних занять із навчальної дисципліни "Психологія особистості" відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 053 "Психологія". У темах розкриваються загальні теоретичні аспекти, принципи та методи психології особистості, основні наукові поняття та їх закономірності. Особлива увага приділяється висвітленню актуальних проблем сучасної психології особистості, окресленню перспектив та обґрунтуванню оптимальних умов всебічного розвитку особистості в умовах трансформаційних змін у сучасному суспільстві.
728366 R
   62

Чорна Тетяна Миколаївна
Теоретичні основи товарознавства [Текст] : навч. посібник / Т. М. Чорна ; Університет Державної фіскальної служби України; ДФС [Університет : 2021, . - 598 c. іл.,.

Анотація: У навчальному посібнику висвітлено основні питання, що стосуються теоретичних основ товарознавства, зокрема предмет, зміст і завдання сучасного товарознавства; принципи та методи товарознавства; теоретичні основи формування потреб і споживання товарів; основи безпеки споживання товарів; правове регулювання у сфері захисту прав споживачів; властивості товарів; споживні властивості товарів; хімічний склад продовольчих товарів; якість товарів та її оцінка; методи визначення показників якості товарів; концептуальні засади експертизи товарів; класифікація та кодування товарів; асортимент товарів; види і засоби інформації про товари; ідентифікація та фальсифікація товарів; основи збереження якості та маси товарів під час товаропросування, подовження строків служби і придатності товарів.
728365 R
   35

Сердюкова Олена Євгенівна
Інноваційний розвиток територій в Україні: механізми забезпечення [Текст] : монографія / О. Є. Сердюкова; Харків Оберіг : 2020, . - 276 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 246-275.

Анотація: У монографії наведено результати дослідження механізмів забезпечення інноваційним розвитком територій в Україні. Систематизовано наукові підходи до визначення основних понять категорійного апарату у сфері застосування інновацій. Запропоновано підхід до формування механізму оцінювання ефективності упровадження інновацій до різних сфер життєдіяльності територіальної спільноти на підставі розуміння її впливу на рівень конкурентоспроможності території як інтегрованого показника. Розроблено практичні рекомендації з удосконалення організаційного, фінансового, інформаційно-кадрового та нормативно-правового механізмів забезпечення інноваційного розвитку територій, упорядкування інформації, на підставі якої необхідно проводити контроль діяльності приватного партнера в ході реалізації державно-приватного партнерства.
728364 R
   57

Хмельничий Леонтій Михайлович
Генетика тварин [Текст] : навч. посібник / Хмельничий Л. М., Супрун І. О. ; [Національний університет біоресурсів і природокористування України; України] [НУБіП : 2020, . - 404 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с.351-358 . - Алф.-Предм. покажч.: с. 380-383.

Анотація: Навчальний посібник для опрацювання теоретичного матеріалу з дисципліни "Генетика тварин" для студентів ОС "Бакалавр" зі спеціальності 204 – Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни "Генетика тварин".
728362 R
   338

Діброва А. Д.
Організаційно-економічний механізм відродження і розвитку меліорації в Херсонській області [Текст] : [монографія] / [Діброва А. Д., Андрієвський В. С., Даценко М. С. та ін.] ; за ред. А. Д. Діброви, В. Є. Андрієвського ; Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ін-т розвитку аграрних ринків; "Інфодрук"] [ТОВ : 2017, . - 360 c. граф.,. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 347-357.

Анотація: У монографії проведено ретроспективний аналіз розвитку меліорації і водного господарства Херсонської області. Оцінено організаційно-економічні умови формування системи меліорації та сучасний стан соціально-економічного розвитку Херсонщини. Проаналізовано вплив природно-кліматичних умов, стан інженерної інфраструктури меліоративних систем, забезпеченість земельними і водними ресурсами на ефективність сільськогосподарського виробництва в області. Окреслено заходи щодо ефективності використання меліорованих земель на основі аналізу державної та обласної програми підтримки водних ресурсів та надано пропозиції щодо їх активізації. Запропоновано системний підхід для оцінки зміни еколого-меліоративного стану територій та формування стратегії розвитку меліорації. Обґрунтовано стратегію відродження і розвитку меліорації в Херсонській області. З цією метою проведено SWOT-аналіз розвитку меліорації, обґрунтовано сценарії її розвитку, визначено місію та стратегічне бачення, розроблено стратегічні й тактичні цілі, обраховано ресурсне забезпечення, а також очікувані результати від впровадження стратегії. Розроблено «Дорожню карту» розвитку меліорації для Херсонської області.
728361 R
    61

Катюха Сергій Миколайович
Профілактика інвазійних хвороб коропових риб (на прикладі Рівненської області) [Текст] : методичні рекомендації / [С. М. Катюха, Ю. М. Мандигра, Г. П. Воловик, І. О. Вознюк, А. М. Орел] ; Нац. акад. аграр. наук України, Дослідна станція епізоотології Інституту ветеринарної медицини; наука Аграрна : 2020, . - 40 c. іл.,. Бібліогр.: с. 38-39.

Анотація: У методичних рекомендаціях представлено дані щодо поширення інвазійних хвороб коропових риб на прикладі Рівненської області. Наведено сучасні схеми та методи боротьби з протозоозами, гельмінтозами і крустацеозами риб.
t=3.8906581401825