Нові надходження книжкових видань
15 лютого 2021 - 21 лютого 2021

731336 R
    33

Григорків Марія Василівна
Моделі прийняття рішень в економіці [Текст] : методичні вказівки / уклад.: В. С. Григорків, М. В. Григорків ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Чернівці ЧНУ, . - 44 c. Бiблiогр.: с. 40-42.
730931 R
   69

Медвідь Іван Іванович
Основи залізобетонних конструкцій [Текст] : навч. посібник / Медвідь І. І. ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля; СНУ [Вид-во : 2021, . - 140 c. рис.,. табл.,. Бiблiогр.: с. 128.

Анотація: Навчальний посібник є одним із складових елементів навчально-методичного забезпечення з курсів залізобетонні та будівельні конструкції. У посібнику розглянуті питання загальної теорії розрахунку залізобетонних будівельних конструкцій, даються рекомендації з конструювання і проектування окремих елементів цивільних і промислових будівель, наведені довідкові матеріали для проектування і розрахунку, приклади розрахунку.
728354 R
   629.3

Криволапчук Володимир Олексійович
Випробування транспортних засобів: теоретичні основи, типові програма та методики [Текст] : монографія / [упоряд.: В. О. Криволапчук, М. Г. Вербенський, Д. В. Смерницький та ін.] ; МВС України, Державний науково-дослідний інститут; Людмила"] ["Видавництво : 2019, . - 270 c. граф.,. табл.,.

Анотація: У монографії проаналізовані та наведені традиційні підходи до розробки і постановки на виробництво транспортних засобів спеціального призначення, особливості механізму постачання і виготовлення продукції промисловими підприємствами України за державним оборонним замовленням, за власні кошти таких підприємств або кошти іноземної держави, а також військової техніки іноземного виробництва для сектору безпеки та оборони в умовах особливого періоду. Сформовані вимоги до системи випробувань та розроблені типова програма і методики проведення державних або приймальних випробувань новостворених чи модернізованих транспортних засобів спеціального призначення.
728353 R
   1

Штанько Валентина Ігорівна
Філософія [Текст] : навч. посібник для студ. усіх спец. і форм навчання / В. І. Штанько, Г. М. Горячковська, Г. Г. Старікова ; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харків [ХНУРЕ] : 2021, . - 296 c. Бібліогр. в кінці тем та у виносках.

Анотація: У навчальному посібнику подано базові теми з курсу філософії, що викладається студентам технічних спеціальностей. Філософія розглянута як світоглядне підґрунтя будь-якої науково-практичної, творчої та повсякденної діяльності, як культура мислення, що розвивається протягом віків і має актуальне значення. Начальний посібник містить змістовний нарис щодо ґенези філософського знання й розгорнутий огляд проблемного кола та евристичного потенціалу філософії.
728352 R
   63

Балюк Святослав Антонович
Концепція нормування меліоративних навантажень на грунтовий покрив зрошуваних земель [Текст] : [наук. вид.] / [С. А. Балюк, Л. І. Воротинцева, М. А. Захарова та ін.] ; НААН України, Національний наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського"; наука Аграрна : 2020, . - 76 c. табл.,. Бібліогр.: с. 63-65.

Анотація: Викладено концептуальні підходи та основні положення сучасної концепції нормування меліоративних навантажень на ґрунтовий покрив зрошуваних земель. Окреслено напрями (вектори) еволюції ґрунтів на зрошуваних та вилучених із зрошення землях, надано характеристику сучасного еколого-меліоративного стану зрошуваних земель і визначено необхідність застосування нормативів екологобезпечного землеробства на зрошуваних землях (нормативів якості ґрунтів та якості продукції сільськогосподарських культур, меліоративних, агротехнологічних, протиерозійних нормативів) для збереження родючості ґрунтів, досягнення нейтрального рівня деградації та виконання екологічних і продуктивних функцій. Концепція є платформою для реалізації нормативів екологічно безпечного зрошення, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України "Про нормативи екологічно безпечного зрошення, осушення, управління поливами та водовідведенням" (від 02.09.2020 р. № 766).
728188 B
   34


Юридичні науки [Текст] : зб. наук. пр. / голова РВР Наталія І. Чухрай; Львів. Вид-во : 2020, . - 300 c. Бібліогр. наприкінці ст..
728185 B
   51


Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна [Текст] : [зб. наук. пр.] / МОН України; імені [ХНУ : 2020, . - 50 c. граф.,. c-портр. табл.,. Бібліогр. наприкінці ст..

Анотація: До Віснику включено статті з математичного аналізу, математичної фізики, диференціальних рівнянь, математичної теорії керування та механіки, які містять нові теоретичні результати у зазначених галузях і мають прикладне значення.
728184 B
   004

Глибовець А. М.
Агентно-базовані програмні системи пошуку та аналізу інформації [Текст] : [монографія] / Глибовець А. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія"; дім Вид. : 2019, . - 284 c. іл.,. Бібліогр.: с. 262-274.

Анотація: У монографії висвітлено дослідження розв'язку проблеми підвищення якості пошукових систем шляхом розробки комплексного підходу до пошуку, аналізу та обробки інформації в мережі Інтернет, зокрема представленої української мовою в колекціях наукових матеріалів і судженнях (висловлюваннях) користувачів соціальних мереж (СМ), а також вибір моделей, архітектурних і технологічних рішень для реалізації ефективного програмного прототипу обробки великих обсягів інформації в реальному часі з акцентом на використання агентного підходу й удосконалення відповідного математичного забезпечення створенням багатофункціональної моделі інтелектуальної мультиагентної системи пошуку наукових матеріалів українською мовою із соціальним складником. Об'єктом дослідження є пошук та аналіз даних у Світовій павутині (WWW). Предметом дослідження є агентне моделювання, методи машинного навчання та статистичної обробки великих обсягів даних, методи онтологічного аналізу й моделі створення гнучких архітектур програмних систем, технології аналізу висловлювань користувачів соціальних мереж та програмний інструментарій обробки великих обсягів даних на базі агентного моделювання. Вибір методів дослідження зумовлений сучасним станом технологій інтелектуальної обробки текстової інформації великої розмірності. Ефективність запропонованих підходів продемонстровано на прикладах програмних систем.
728183 B
   52


Anomalous phenomena: methodology and practice of research [Текст] : issue of scientific articles / Bilyk A. S. (chief edit. et al ; Ministry of education and sciece of Ukraine, Knowledge society of Ukraine, Aerospace society of Ukraine, National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic institute", Ukrainian scientific research center for fnflyses of anomalies "ZOND"; of Knowledge : 2020, . - 211 c. іл.,. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Збірник наукових праць "Аномальні явища: методологія і практика досліджень" є офіційним науковим виданням, що публікується УНДЦА "Зонд" раз на 5 років як підсумок діяльності та результатів вивчення феноменів в Україні та світі. У збірнику представлено наукові статті, що відображають сучасний стан вивчення та розуміння ролі аномальних явищ у формуванні існуючої картини Світу. Послідовно наведені теорія, методика та практичні аспекти досліджень аномальних явищ, що отримані у результаті 15-річної роботи Українського науково-дослідного Центру вивчення аномалій "Зонд", а також на основі провідного закордонного досвіду.
728247 R
   339

Колокольчикова Ірина Володимирівна
Ринок плодово-ягідної продукції Півдня України [Текст] : монографія / І. В. Колокольчикова; центр Видавничо-поліграфічний : 2020, . - 471 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 408-450.

Анотація: У монографії досліджено теоретичні засади розвитку ринку плодово-ягідної продукції. Особливу увагу приділено питанням будови ринку, формуванню попиту та пропозиції. Наведено методологічні підходи до моніторингу ринку з використанням сучасних методів аналізу та когнітивного моделювання. Надана оцінка стану розвитку та ефективності виробничо-збутової діяльності господарств-виробників на ринку плодово-ягідної продукції. Виділено фактори, що є важелями та впливають на систему "ринок плодово-ягідної продукції Півдня України", встановлено силу зв'язку між ними. Побудовано когнітивну модель ринку плодово-ягідної продукції та сценарії його поведінки при дії групи факторів. Розроблено практичні пропозиції щодо формування науково-технічного потенціалу галузі, розвитку збутової обслуговуючої кооперації, моделі поведінки споживача та оцінки потенціалу ринкового сегменту органічної плодово-ягідної продукції.
728246 R
   36


Довідник для педагогічних працівників і батьків, які виховують дітей з особливими освітніми потребами [Текст] : [В. Чорна, І. Яковенко, О. Царькова та ін. ; за заг. ред. О. В. Царькової] ; Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького; Мелітополь [Люкс] : 2019, . - 183 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 172-182.

Анотація: У довіднику представлено інформаційні матеріали, що регламентують особливості консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей з особливими освітніми потребами, та нормативно-правові засади створення інклюзивного середовища шляхом включення таких дітей до загальноосвітнього процесу. Висвітлено практичний досвід щодо роботи різних фахівців із зазначеною категорією клієнтів (тренінгові заняття з розвитку комунікації та можливості збереження психічного здоров’я батьків, що виховують дітей з ООП; поради логопеда, дефектолога, психолога щодо організації освітнього середовища та спільної роботи батьків і педагогів).
728244 R
   389

Кондратов Владислав Тимофеевич
Теория структурного анализа уравнений избыточных измерений [Текст] : монография / В. Т. Кондратов; [Киев] [Сталь] : 2020, . - 318 c. граф.,. табл.,. Библиогр.: с. 312-317.

Анотація: Заложены основы нового научного направления в метрологии – теории структурного анализа уравнений избыточных измерений. В его основу положено решение проблем повышения точности и оперативности машинной обработки данных, связанных с корректным использованием разрядности и правил округления результатов измерений, введения поправок в реализуемые математические алгоритмы и программы машинной обработки данных, с распараллеливанием структур уравнений избыточных измерений, формированием и изучением структур модифицированных и конституированных уравнений избыточных измерений обеспечивающих получение высокоточных результатов избыточных измерений. Формирование этих уравнений стало возможным благодаря использованию замечательного свойства дробно-линейных функций, какими являются уравнения избыточных измерений, – это реструктуризация без потери информации. Данное свойство положено в основу "принципа вариантости", согласно которому дробно-линейная функция представляется в виде линейной как произведение значения образцовой физической величины (меры) на сумму числовых значений варианты, содержащей искомую физическую величину, и погрешностей ее вычисления.
728243 R
   336


Цифрова економіка як ключовий тренд розвитку постіндустріального суспільства [Текст] : монографія / [Т. Е. Белялов, Л. О. Гаряга, С. В. Діденко та ін. ; за заг. ред. Н. М. Пантєлєєвої, С. Ю. Колодія, М. А. Ребрика] ; ДВНЗ "Університет банківської справи"; "Університет ДВНЗ : 2019, . - 300 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: У монографії подано дослідження питань цифрової економіки в умовах мегатрендів, до яких відносять розвиток постіндустріального суспільства і глобалізацію. Зроблено спробу розкрити, поряд із теоретичними засадами та перспективами розвитку цифрової економіки, питання цифрової трансформації реального сектору економіки, фінансової сфери та інфраструктури, державного управління, а також полярну природу її впливу на соціальні інститути, компенсаційні механізми та нові цінності сучасного суспільства. Спираючись на узагальнення зарубіжного досвіду стосовно викликів, можливостей і загроз цифрової економіки, осмислено і розроблено практичні рекомендації щодо стратегічного управління та регулювання цифрової економіки, упровадження цифрових технологій і поширення процесів цифровізації в умовах вітчизняних реалій.
728242 R
   336

Вовчак Ольга Дмитрівна
Монетарне регулювання розвитку банківської системи України: теорія і практика [Текст] : монографія / О. Д. Вовчак, Т. В. Мельник ; ДВНЗ "Університет банківської справи"; "Ун-т ДВНЗ : 2019, . - 160 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 137-150.

Анотація: У монографії ґрунтовно досліджуються теоретичні і практичні аспекти монетарного регулювання розвитку банківської системи України. Досліджено еволюцію поглядів на монетарне регулювання та цілі монетарної політики основних економічних шкіл. Проаналізовано переваги і недоліки використання основних інструментів монетарного регулювання, основні канали трансмісійного механізму монетарної політики та їхній вплив на банківську систему і реальний сектор. Оцінено динаміку реальних показників функціонування банківської системи і вплив на них інструментів монетарного регулювання. Запропоновано методичний підхід до визначення індексу розвитку банківської системи. Обґрунтовано доцільність удосконалення монетарного регулювання розвитку банківської системи України шляхом удосконалення науково-методичних підходів до оцінювання впливу монетарних чинників на розвиток банківської системи шляхом моделювання економічних процесів. Окреслено основні напрями розвитку банківської системи з визначенням найбільш ефективного, який базується на стимулюванні кредитування економіки.
728241 R
   331

Кузнєцова А. Я.
Соціальна відповідальність суспільних інститутів: інноваційний та соціально-гуманітарний аспект [Текст] : монографія / [А. Я. Кузнєцова, Л. К. Семів, З. Е. Скринник та ін.] ; за наук. ред. А. Я. Кузнєцової, Л. К. Семів, З. Е. Скринник ; ДВНЗ "Університет банківської справи", Науково-дослідний центр ТзОВ "АЙКЮ ХОЛДИНГ"; банківської "Ун-т : 2019^IДВНЗ, . - 288 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: Простежено розвиток наукової парадигми соціальної відповідальності суспільних інститутів у розвитку суспільства ХХІ століття. Розкрито еволюцію розвитку соціальної відповідальності в Україні та світі. Охарактеризовано сучасний стан інноваційного розвитку з позицій соціально відповідального регулювання і визначено сучасні реалії соціальної відповідальності у світлі концепції трикутника знань. Окреслено основи вітчизняної інноваційної практики і перспективи розвитку соціально відповідальної взаємодії системи освіти і фінансових установ, а також нові механізми партнерства в освітній сфері. Контекст соціально-гуманітарного розвитку розкритий через з'ясування проблем модернізації системи соціального забезпечення громадян України, визначення законодавчої бази соціальної відповідальності держави і напрямів діяльності вітчизняної системи соціального захисту, дослідження модернізації фінансового забезпечення соціальної сфери. У фокусі соціальної відповідальності Української держави перебувають життєві перспективи молоді, сім'ї, дитинства, проблеми активності людей старшого віку. Пильної уваги заслуговує з'ясування питань соціальної відповідальності в системі соціального захисту військовослужбовців. Визначено інституційний, управлінський і ціннісний аспекти соціальної відповідальності бізнесу та вітчизняних банків, а також проаналізовано використання соціального маркетингу в інноваційній діяльності підприємств.
728237 R
   33

Кузьмін Олег Євгенович
Мотивування персоналу підприємств: інноваційні технології та реінжинірингові підходи [Текст] : монографія / Кузьмін О. Є., Мельник О. Г., Бодарецька О. М., Жежуха В. Й. ; Національний університет "Львівська політехніка"; Видавнича Галицька : 2020, . - 216 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 173-203.

Анотація: Монографію присвячено вирішенню наукового і прикладного завдання формування та використання інноваційних технологій і реінжинірингових підходів у мотивуванні персоналу підприємств. Набула подальшого розвитку типологія видів технологій мотивування персоналу підприємств, а також удосконалено метод ідентифікування масштабності зміни існуючих таких технологій. Розвинуто метод вибору зовнішніх провайдерів формування і використання технологій мотивування персоналу, що базується на відображених у критеріограмі результатах діагностування ключових критеріїв такого вибору у розрізі альтернативних варіантів. Удосконалено метод діагностування компетентності HR-підрозділу з формування та використання технологій мотивування персоналу. Удосконалено модель визначення КРІ HR-підрозділу з формування і використання технологій мотивування персоналу в умовах реінжинірингу. Розроблено модель управлінського супроводу формування і впровадження технологій мотивування персоналу підприємств в умовах реінжинірингу на засадах виокремлення складових і структурування етапів цих процесів.
728240 R
   336

Самородов Борис Вадимович
Фінансова стабільність руху фінансових потоків економічних агентів [Текст] : монографія / [Б. В. Самородов, Г. М. Азаренкова, Н. П. Погореленко та ін.] ; за заг. ред. Б. В. Самородова ; ДВНЗ "Університет банківської справи"; "Ун-т ДВНЗ : 2019, . - 336 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: У монографії викладено результати досліджень і поглиблення теоретико-методологічних основ та вдосконалення відповідних підходів щодо аналізу, формалізації та підвищення рівня фінансової стабільності руху фінансових потоків економічних агентів. Поглиблено сутнісне розуміння поняття "фінансова стабільність" з позиції визначення її структурних складових. Окреслено сучасне організаційно-економічне забезпечення фінансової стабільності банківської системи. Охарактеризовано методологічний базис організації та функціонування механізму банківського нагляду, а також принципи і методи забезпечення фінансової стабільності розвитку фондового ринку. Проведено моніторинг та інтерпретовано рівень фінансової стабільності банківської системи України з урахуванням відповідних індикаторів. Наведено методологію визначення оптимальних фінансових показників діяльності економічних агентів і методичний підхід до визначення кризових ознак у розвитку економічного агента. Розроблено методику контролю динаміки фінансових потоків економічних агентів для стратегічної діагностики стабільності. Запропоновано рекомендації щодо вдосконалення системи забезпечення фінансової стабільності в діяльності економічних агентів. Окреслено концепцію управління фінансовим розвитком економічних агентів через систему рейтингування, прогнозування і реалізації цільового проєкту. Розроблено методичний підхід до аналізу фінансової стабільності банківської системи із застосуванням ідеології вейвлетів. Розроблено підхід щодо використання функціонального моделювання забезпечення фінансової стабільності банківської системи. Удосконалено підхід до адаптації суб'єктів до умов мінливого економічного простору.
728239 R
   336

Вовчак Ольга Дмитрівна
Вплив банківської системи на забезпечення фінансової безпеки України [Текст] : монографія / [О. Д. Вовчак, Н. М. Ткачук, А. Я. Кузнєцова та ін.] ; за наук. ред. О. Д. Вовчак ; ДВНЗ "Університет банківської справи"; "Ун-т ДВНЗ : 2019, . - 251 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 225-242 та у виносках.

Анотація: У монографії здійснено обґрунтування теоретико-методологічних основ і практичних рекомендацій щодо підвищення ролі банківської системи у забезпеченні фінансової безпеки України. Досліджено сутність, складові та особливості розвитку сучасної банківської системи, висвітлено її роль у забезпеченні фінансової безпеки України; напрями трансформації банківського сектору економіки в контексті забезпечення фінансової безпеки держави; досліджено вплив фінансової безпеки комерційних банків на фінансову безпеку держави і визначено чинники її забезпечення; проаналізовано сучасний стан забезпечення фінансової безпеки в контексті функціонування банківської системи; виділено ключові проблеми, які мають місце в розвитку банківської системи та її впливові на забезпечення фінансової безпеки України, а також перспективні напрями їх вирішення.
728368 R
   658

Ляшенко Ганна Павлівна
Інтелектуальний бізнес [Текст] : навч. посібник / Г. П. Ляшенко ; Університет Державної фіскальної служби України; Ірпінь [УДФСУ] : 2020, . - 166 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 155-165.

Анотація: У навчальному посібнику комплексно і послідовно викладено теоретичні та прикладні аспекти інтелектуального бізнесу. Розкрито особливості об'єктів інтелектуальної власності, які стають першочерговими для специфічного формату бізнесової діяльності, такі як винаходи, промислові зразки, корисні моделі, товарні знаки та ін. Вони є високотехнологічними продуктами, що обумовлюють потребу в інтелектуалізації підприємства.
728367 R
   15

Пєтухова Ірина Олексіївна
Психологія особистості [Текст] : навч. посібник / [уклад.: Пєтухова І. О., Калениченко Р. А., Льовкіна О. Г. та ін.] ; за заг. ред. Є. М. Суліми ; Університет Державної фіскальної служби України; . - c. Бібліогр. в кінці тем.

Анотація: Навчальний посібник містить теоретичний і фактологічний матеріал для проведення навчальних занять із навчальної дисципліни "Психологія особистості" відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 053 "Психологія". У темах розкриваються загальні теоретичні аспекти, принципи та методи психології особистості, основні наукові поняття та їх закономірності. Особлива увага приділяється висвітленню актуальних проблем сучасної психології особистості, окресленню перспектив та обґрунтуванню оптимальних умов всебічного розвитку особистості в умовах трансформаційних змін у сучасному суспільстві.
728366 R
   62

Чорна Тетяна Миколаївна
Теоретичні основи товарознавства [Текст] : навч. посібник / Т. М. Чорна ; Університет Державної фіскальної служби України; ДФС [Університет : 2021, . - 598 c. іл.,.

Анотація: У навчальному посібнику висвітлено основні питання, що стосуються теоретичних основ товарознавства, зокрема предмет, зміст і завдання сучасного товарознавства; принципи та методи товарознавства; теоретичні основи формування потреб і споживання товарів; основи безпеки споживання товарів; правове регулювання у сфері захисту прав споживачів; властивості товарів; споживні властивості товарів; хімічний склад продовольчих товарів; якість товарів та її оцінка; методи визначення показників якості товарів; концептуальні засади експертизи товарів; класифікація та кодування товарів; асортимент товарів; види і засоби інформації про товари; ідентифікація та фальсифікація товарів; основи збереження якості та маси товарів під час товаропросування, подовження строків служби і придатності товарів.
728365 R
   35

Сердюкова Олена Євгенівна
Інноваційний розвиток територій в Україні: механізми забезпечення [Текст] : монографія / О. Є. Сердюкова; Харків Оберіг : 2020, . - 276 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 246-275.

Анотація: У монографії наведено результати дослідження механізмів забезпечення інноваційним розвитком територій в Україні. Систематизовано наукові підходи до визначення основних понять категорійного апарату у сфері застосування інновацій. Запропоновано підхід до формування механізму оцінювання ефективності упровадження інновацій до різних сфер життєдіяльності територіальної спільноти на підставі розуміння її впливу на рівень конкурентоспроможності території як інтегрованого показника. Розроблено практичні рекомендації з удосконалення організаційного, фінансового, інформаційно-кадрового та нормативно-правового механізмів забезпечення інноваційного розвитку територій, упорядкування інформації, на підставі якої необхідно проводити контроль діяльності приватного партнера в ході реалізації державно-приватного партнерства.
728364 R
   57

Хмельничий Леонтій Михайлович
Генетика тварин [Текст] : навч. посібник / Хмельничий Л. М., Супрун І. О. ; [Національний університет біоресурсів і природокористування України; України] [НУБіП : 2020, . - 404 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с.351-358 . - Алф.-Предм. покажч.: с. 380-383.

Анотація: Навчальний посібник для опрацювання теоретичного матеріалу з дисципліни "Генетика тварин" для студентів ОС "Бакалавр" зі спеціальності 204 – Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни "Генетика тварин".
728238 R
   33


Шляхи забезпечення конкурентоспроможності туристичного бізнесу в умовах глобалізації [Текст] : монографія / [М. М. Бігус, О. М. Вітер, Л. І. Гальків та ін.] ; за заг. ред. І. О. Бочана ; Львівський інститут економіки і туризму; Видавнича Галицька : 2020, . - 236 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 223-234 та у виносках.

Анотація: У монографії розглянуто теоретичні, методичні і практичні аспекти підвищення конкурентоспроможності туристичного бізнесу в умовах глобалізації крізь призму сталого розвитку, інновацій та модернізації. Висвітлено чинники підвищення конкурентоспроможності туристичного бізнесу у сучасних соціально-економічних умовах, досліджено вплив туристичного бізнесу на конкурентоспроможність країни, обґрунтовано шляхи підвищення конкурентоспроможності туристичного бізнесу в умовах глобалізації.
728236 R
   334

Комарницька Ганна Омелянівна
Державно-приватне партнерство: інвестиційно-інноваційне забезпечення, митне обслуговування та економічна ефективність [Текст] : монографія / Комарницька Г. О. ; Національний університет "Львівська політехніка"; видавнича Галицька : 2019, . - 328 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 293-318.

Анотація: Розроблено концептуальні, теоретико-методологічні та методико-прикладні засади активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності. Розвинуто типологію проектів державно-приватного партнерства, а також систематизовано загальні та специфічні принципи його активізування в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності. Розроблено концепцію активізування державно-приватного партнерства, удосконалено метод оцінювання його впливу на інвестиційно-інноваційну діяльність, розвинуто модель залучення інвестицій та інновацій на засадах такого партнерства і розроблено метод оцінювання державно-партнерського потенціалу територіального утворення. Удосконалено модель позиціонування приватного партнера на ринку проектів державно-приватного партнерства та двокомпонентну модель митного обслуговування такого партнерства за участі іноземного партнера. Розвинуто метод оцінювання якості митного обслуговування державно-приватного партнерства, удосконалено механізм розвитку такого обслуговування і розроблено метод визначення структури платежів під час реалізації проектів у цій сфері. Розвинуто науково-методичні положення з економічного обґрунтування проектних рішень у державно-приватному партнерстві в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності.
728235 R
   332

Пшик Богдан Іванович
Організаційно-управлінські та фінансові аспекти функціонування дохідних будинків в Україні [Текст] : монографія / [Б. І. Пшик. М. А. Вознюк, Н. Р. Галайко та ін.] ; за заг. ред. Б. І. Пшика ; ДВНЗ "Університет банківської справи"; "Ун-т [ДВНЗ : 2019, . - 220 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 212-219 та у виносках.

Анотація: Присвячено обґрунтуванню концептуальних підходів, теоретико-методологічних положень і практичних рекомендацій щодо вдосконалення процесів управління дохідними будинками, а також фінансового забезпечення їх функціонування. Розглянуто сутність та ознаки дохідних будинків, механізми їх фінансування, проведено аналіз сучасного стану розвитку сфери функціонування дохідних будинків в Україні. Результати досліджень містять обґрунтування пропозицій щодо управління дохідними будинками на базі сучасних методів і технологій та вдосконалення методів фінансування інвестиційних проєктів з будівництва та експлуатації дохідних будинків на базі державно-приватного партнерства.
728234 R
   336

Карчева Ганна Тимофіївна
Механізми забезпечення ефективності та конкурентоспроможності банківської системи та економіки України [Текст] : монографія / [Г Т. Карчева, А. Я. Кузнєцова, В. М. Пинзеник та ін.] ; за заг. ред. Г. Т. Карчевої ; ДВНЗ "Університет банкіської справи", Науково-дослідний центр ТзОВ "АЙКЮ ХОЛДИНГ"; "Ун-т ДВНЗ : 2019, . - 312 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 288-311.

Анотація: Висвітлено механізм забезпечення ефективності та конкурентоспроможності банківської системи та економіки в рамках концепції сталого розвитку соціально-економічних систем, проведено оцінку впливу інноваційної діяльності та інвестицій на розвиток економіки і банківської системи з використанням економіко-математичних методів, систематизовано наукові дослідження щодо формування ефективних систем управління ризиками як основи підвищення ефективності їхньої діяльності, обґрунтовано напрями удосконалення регулювання і нагляду за банками на індивідуальній та консолідованій основі шляхом упровадження ризик-орієнтованого нагляду, включаючи механізм виявлення проблем і негайного наглядового реагування, розроблено шляхи підвищення ефективності конкурентоспроможності банківської системи та економіки України.
728233 R
   338

Барановський О.І.
Механізми та інструменти регулювання структурних і функціональних трансформацій у фінансовому секторі та стратегія його розбудови [Текст] : монографія / [О. І. Барановськмй, І. М. Боярко, О. Є. Верней та ін.] ; за заг. ред. О. І. Барановського ; Державний вищий навч. заклад "Університет банківської справи"; ДВНЗ 2019^7, . - 330 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: У монографії здійснено теоретичні узагальнення і наведено нове розв'язання важливої наукової проблеми, що полягає в розробленні та обґрунтуванні теоретичних, методологічних і науково-прикладних засад державного регулювання функціональних і структурних трансформаційних процесів у фінансовому секторі економіки країни. Висвітлено широке коло питань теоретико-методологічного, аналітичного, прогностичного і прикладного характеру, що дозволяє сформувати цілісне бачення механізмів та інструментів регулювання структурних і функціональних трансформацій у фінансовому секторі загалом та в окремих його сегментах в умовах глобалізації, інформатизації і цифровізації суспільно-економічних відносин.
728232 R
   33

Федоренко Валентин Григорович
Економічне управління інноваціями [Текст] : монографія / [Федоренко В. Г., Чуприна Ю. А., Куліков П. М. та ін.] ; за ред. В. Г. Федоренка ; Київський національний університет будівництва та архітектури, Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України, Європейська бізнес-асамблея (Оксфорд) [та ін.]; Київ [ДКС-Центр] : 2020, . - 372 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 366-371.

Анотація: У монографії висвітлені питання, пов'язані з поглибленням теорії і методології формування інноваційної політики на рівні підприємств з урахуванням специфіки розвитку економіки України, а також з розробкою теоретико-методичних основ та практичних рекомендацій щодо формування, реалізації й оцінки інноваційної стратегії та визначення її впливу на показники діяльності підприємств. Під час дослідження, зокрема, проаналізовано сучасний стан інноваційної діяльності підприємств легкої промисловості і виявлено фактори, які впливають на цей процес, розроблено методичний підхід до формування й оцінки інноваційного потенціалу та інноваційної активності промислових підприємств, визначено вплив запропонованої інноваційної стратегії та рівень інноваційного потенціалу, інноваційної активності та кінцеві показники діяльності підприємств, тощо.
728231 R
   339

Красовська Олена Юріївна
Управління маркетинговими інструментами промислового підприємства: теорія, методологія та практика [Текст] : монографія / Олена Красовська ; Запорізький національний університет; Центр] [ДКС : 2020, . - 290 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 249-268.

Анотація: Дана монографія присвячена вдосконаленню управління маркетинговими інструментами промислового підприємства. Удосконалено понятійно-категоріальний апарат теорії маркетингу, складові методичного підходу до оцінки маркетингових інструментів. Розвинуто категорійно-понятійний апарат одного з видів маркетингових інструментів – бренда. Удосконалено науково-теоретичні підходи до методики оцінки факторів впливу на бренд підприємства. Обґрунтовано концепцію управління споживчим сприйняттям маркетингових інструментів промислового підприємства, яка передбачає гіпотези, дефініції, підходи до оцінки та управління системою взаємодії "підприємство – клієнт". Запропоновано декомпозиційну модель процесу управління маркетинговими інструментами промислового підприємства, яка ґрунтується на мультиатрибутивній теорії корисності на основі конджойнт-аналізу атрибутів (показники оцінки нематеріальних активів) підприємства, які порівнянні з двома групами аспектів: раціональною та емоціональною оцінкою маркетингових інструментів. Розроблено науковий підхід до інформаційно-аналітичного забезпечення процесу управління маркетинговим інструментами підприємства.
728230 R
   336

Баланюк Максим Вікторович
Механізми розвитку учасників банківського сектору [Текст] : монографія / Баланюк М. В.; видавнича [Галицька : 2020, . - 152 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 132-146.

Анотація: У монографії викладено наукові засади формування механізмів розвитку учасників банківського сектору національної економіки. На основі аналізування факторів, які впливали на ефективність механізмів розвитку банківського сектору національної економіки обґрунтовано організаційні зміни в системі їх формування.
728228 R
   332


Енергоефективність та відновлювальна енергетика в Україні: проблеми управління [Текст] : монографія / за заг. ред. І. М. Сотник; книга" "Університетська : Вид-во, . - 247 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 218-246.

Анотація: У колективній монографії висвітлено вдосконалені теоретичні, методологічні підходи та прикладні аспекти управління зростанням енергоефективності націо¬нальної економіки і розбудови її відновлювальної енергетики. Обґрунтовано напрями розвитку «зеленого» бізнесу та механізми їх просування. Удосконалено підходи до державного регулювання відновлювальної енергетики для забезпечення еколого-економічної безпеки, кредитно-фінансові важелі реалізації енергоефективних проектів, моделі стимулювання зростання енергоефективності суб’єктів господарювання. Розглянуто прикладні аспекти управління енергоефективністю та «зеленою» енергетикою в енергетичному комплексі, житлово-комунальному господарстві та транспорті.
728227 R
   35

Бородін Євгеній Іванович
Міжнародні стандарти місцевого самоврядування [Текст] : навч. посібник / Є. І. Бородін, С. А. Квітка, Т. М. Тарасенко ; Національна академія державного управління при Президентові України, Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління; Дніпро Грані : 2019, . - 148 c. Бібліогр.: с. 144-146.

Анотація: Наведено перелік документів Ради Європи та її консультативного органу – Конгресу місцевої та регіональної влади Європи, в яких визначено стандарти місцевого самоврядування. Питання стандартів місцевого самоврядування входить до переліку тем дисципліни "Місцеве самоврядування в системі публічного управління". У хрестоматії представлено ключові акти щодо розвитку місцевого самоврядування, демократії участі на місцевому рівні, європейського транскордонного та міжрегіонального співробітництва.
728226 R
   32

Бородін Євгеній Іванович
Державна молодіжна політика в Україні: механізм формування та реалізації в контексті розвитку [Текст] : навч. посібник / Є.І. Бородін ; Національна академія державного управління при Президентові України, Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління; 2019 Дніпро : Грані, . - 176 c. Бібліогр.: с. 118-125.

Анотація: У виданні аналізуються державна молодіжна політика в Україні, молодіжне законодавство та парламентські слухання про становище молоді в Україні, органи управління у сфері соціального становлення та розвитку молоді, державні молодіжні програми в Україні.
t=3.7142271995544