Нові надходження книжкових видань
15 лютого 2021 - 21 лютого 2021

728414 B
   06

Буркинский Борис Володимирович
На шляху економічних інновацій [Текст] : монографія / [Буркинський Б. В., Лайко О. І., Хумарова Н. І. та ін.] ; за заг. ред. Буркинського Б. В. ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень; НАН ІПРЕЕД : 2020, . - 296 c. фот.,. кол. іл.,. Бібліогр. в кінці ст., у виносках та с. 247-295.

Анотація: Монографія присвячена фундаментальним і прикладним досягненням за п'ятдесят років діяльності Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. Охоплює сім розділів, містить додатки. Представлено еволюцію розвитку наукової думки та становлення наукових шкіл Інституту: регіональної економіки, розвитку підприємництва, ринкових механізмів та структур, економіки природокористування, економіко-екологічних проблем розвитку приморських регіонів, розвитку транспортно-транзитного потенціалу з 1970 року і донині; показано науковий доробок і розвиток стратегічних орієнтирів наукових підрозділів з моменту їхнього створення до теперішнього часу; відображено у світлинах найзначущіші моменти і факти в історії розвитку Інституту; наведені довідки про науковий доробок колективу працівників та про науковий шлях відомих учених, які творили науку у стінах Інституту; висвітлено науково-прикладні здобутки Інституту; наведено хронологічний покажчик становлення та формування ІПРЕЕД НАН України за 1970–2020 роки.
728412 B
   004

Леонов Сергій Юрійович
Технологія автоматизованого проєктування комп'ютерних систем [Текст] : навч. посібник для студ. спец. "Комп'ютерна інженерія" / С. Ю. Леонов, Г. В. Гейко ; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"; "ХПІ" НТУ : 2021, . - 167 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 164-165.

Анотація: Наведено теоретичний та практичний матеріал, пов'язаний із забезпеченням систем автоматизованого проєктування (САПР). Подано основні відомості про склад та принципи функціонування САПР обчислювальної техніки. Описано повний цикл проєктування складних ієрархічних обчислювальних пристроїв – від функціонального моделювання та верифікації до конструкторського проєктування й отримання печатних плат.
728375 R
   657

Загородній Анатолій Григорович проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету "Львівська політехніка"; кандидат економічних наук; професор
Облік, аналіз, аудит [Текст] : словник афоризмів і цитат / Анатолій Загородній, Зоряна Куньч, Галина Партин ; Національний університет "Львівська політехніка"; Львів. [Вид-во : 2020, . - 184 c. Імен. покажч.: с. 159-182.

Анотація: У цьому виданні зібрано понад 800 афоризмів та цитат з обліку, аналізу й аудиту. Це авторські визначення певних понять чи влучні вислови українських і зарубіжних економістів, бізнесменів, письменників, політиків та інших авторів.
728374 R
   34

Федчишин Сергій Анатолійович
Дипломатична служба України: проблеми теорії, організації та правового забезпечення [Текст] : монографія / С. А. Федчишин ; НЮУ ім. Я. Мудрого; Харків Право : 2020, . - 528 c. Бібліогр.: с. 476-527 та у виносках .

Анотація: Монографію присвячено дослідженню теоретичних та організаційно-правових проблем дипломатичної служби України. Висвітлено становлення наукових поглядів відносно дипломатичної служби як предмета адміністративно-правового дослідження. Охарактеризовано сутність, ознаки та принципи дипломатичної служби України, особливості її правового регулювання. Досліджено проблеми правового статусу посадових осіб дипломатичної служби України. Окрему увагу приділено проблемам організації та законодавчого регулювання вступу на дипломатичну службу України, її проходження та припинення.
728373 R
   622

Копей Богдан Володимирович
Контроль технічного стану та підвищення ресурсу штангової свердловинної насосної установки [Текст] : монографія / Копей Б. В., Лопатін В. В., Копей І. Б. ; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, НАН України, Ін-т геотехнічної механіки ім. Н. С. Полякова НАН України; Івано-Франківськ [ІФТУНГ] : 2020, . - 379 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 240-378.

Анотація: Монографія містить дані про склад, будову, функції, параметри, особливості монтажу та експлуатації мобільних систем для контролю свердловинної штангової насосної установки, яка використовується при видобуванні нафти, пропонуються методи підвищення ресурсу штангової свердловинної насосної установки.
728372 R
   338

Світовий Олександр Михайлович
Організаційно-економічні засади формування доданої вартості у зернопродуктовомму підкомплексі АПК України [Текст] : монографія / О. М. Світовий ; Уманський національний університет садівництва; "Сочінський Видавець : 2020, . - 301 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 251-274.

Анотація: Монографія присвячена теоретико-методологічним основам формування доданої вартості у зернопродуктовому підкомплексі АПК України. Запропоновано стратегічні напрями розвитку зернопродуктового підкомплексу та розроблено модель механізму формування доданої вартості для максимізації ефективності господарювання.
728370 R
    37

Калиновська Ірина Сергіївна
Підготовка майбутніх практичних психологів до роботи в умовах інклюзивного навчання: теорія і практика [Текст] : монографія / Калиновська Ірина Сергіївна ; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; "Сочінський Видавець : 2020, . - 184 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 127-150.

Анотація: Монографія містить теоретичне обґрунтування та результати емпіричного дослідження процесу підготовки майбутніх практичних психологів до роботи в умовах інклюзивного навчання. Автором схарактеризовано сутність професійної діяльності майбутніх практичних психологів в умовах освітньої інклюзії та розроблено діагностичний інструментарій визначення рівнів їхньої готовності до роботи в умовах інклюзії; розроблено, науково обґрунтовано й реалізовано модель підготовки майбутніх практичних психологів до роботи в умовах інклюзивного навчання, що охоплює цільовий, змістовий, процесуальний, результативний блоки та виокремлено педагогічні умови цієї підготовки; узагальнено особистісно-професійні якості психолога, необхідні йому для роботи в умовах інклюзивного навчання учнів закладів загальної середньої освіти; удосконалено практичний складник підготовки майбутніх практичних психологів до якісного виконання професійних функцій в умовах інклюзивного навчання учнів закладів загальної середньої освіти та впроваджено в навчально-виховний процес вищих педагогічних закладів навчально-методичне забезпечення цього процесу.
728369 R
   338


Гармонійний розвиток економіки України в умовах трансформаційних перетворень [Текст] : колективна монографія / за ред. Непочатенко О. О. ; Уманський національний університет садівництва. Факультет економіки і підприємництва; "Сочінський Видавець : 2021, . - 156 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: У монографії представлені результати досліджень сучасних проблем розвитку економіки України. Висвітлені соціально-економічні аспекти сталого розвитку економіки. Розглянуто роль та місце фінансової та податкової політики у забезпеченні поступального розвитку економічної системи. Досліджено розвиток окремих галузей національної економіки. Значну увагу приділено теоретичним та практичним аспектам розвитку підприємницької діяльності як основи успішного функціонування економіки країни.
728406 B
   34


Конституція і конституційні зміни в Україні [Текст] : збірник, присвячений пам'яті Віктора Мусіяки / [відп. ред. А. Рачок, Ю. Якименко ; упоряд. П. Стецюк] ; Центр Разумкова; "Заповіт"] [Вид-во : 2020, . - 300 c. фот.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: Збірник присвячено пам'яті відомого українського вченого-правознавця, державного та громадсько-політичного діяча В. Мусіяки (1946–2019рр). Видання містить наукові статті з актуальних проблем сучасного конституційного розвитку України, стану Основного Закону держави та перспектив внесення змін до нього, захисту прав людини, розвитку основних конституційно-правових інститутів. Окрему увагу присвячено постаті В. Мусіяки, його науковій та суспільно-політичний діяльності.
728368 R
   658

Ляшенко Ганна Павлівна
Інтелектуальний бізнес [Текст] : навч. посібник / Г. П. Ляшенко ; Університет Державної фіскальної служби України; Ірпінь [УДФСУ] : 2020, . - 166 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 155-165.

Анотація: У навчальному посібнику комплексно і послідовно викладено теоретичні та прикладні аспекти інтелектуального бізнесу. Розкрито особливості об'єктів інтелектуальної власності, які стають першочерговими для специфічного формату бізнесової діяльності, такі як винаходи, промислові зразки, корисні моделі, товарні знаки та ін. Вони є високотехнологічними продуктами, що обумовлюють потребу в інтелектуалізації підприємства.
728367 R
   15

Пєтухова Ірина Олексіївна
Психологія особистості [Текст] : навч. посібник / [уклад.: Пєтухова І. О., Калениченко Р. А., Льовкіна О. Г. та ін.] ; за заг. ред. Є. М. Суліми ; Університет Державної фіскальної служби України; . - c. Бібліогр. в кінці тем.

Анотація: Навчальний посібник містить теоретичний і фактологічний матеріал для проведення навчальних занять із навчальної дисципліни "Психологія особистості" відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 053 "Психологія". У темах розкриваються загальні теоретичні аспекти, принципи та методи психології особистості, основні наукові поняття та їх закономірності. Особлива увага приділяється висвітленню актуальних проблем сучасної психології особистості, окресленню перспектив та обґрунтуванню оптимальних умов всебічного розвитку особистості в умовах трансформаційних змін у сучасному суспільстві.
728366 R
   62

Чорна Тетяна Миколаївна
Теоретичні основи товарознавства [Текст] : навч. посібник / Т. М. Чорна ; Університет Державної фіскальної служби України; ДФС [Університет : 2021, . - 598 c. іл.,.

Анотація: У навчальному посібнику висвітлено основні питання, що стосуються теоретичних основ товарознавства, зокрема предмет, зміст і завдання сучасного товарознавства; принципи та методи товарознавства; теоретичні основи формування потреб і споживання товарів; основи безпеки споживання товарів; правове регулювання у сфері захисту прав споживачів; властивості товарів; споживні властивості товарів; хімічний склад продовольчих товарів; якість товарів та її оцінка; методи визначення показників якості товарів; концептуальні засади експертизи товарів; класифікація та кодування товарів; асортимент товарів; види і засоби інформації про товари; ідентифікація та фальсифікація товарів; основи збереження якості та маси товарів під час товаропросування, подовження строків служби і придатності товарів.
728365 R
   35

Сердюкова Олена Євгенівна
Інноваційний розвиток територій в Україні: механізми забезпечення [Текст] : монографія / О. Є. Сердюкова; Харків Оберіг : 2020, . - 276 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 246-275.

Анотація: У монографії наведено результати дослідження механізмів забезпечення інноваційним розвитком територій в Україні. Систематизовано наукові підходи до визначення основних понять категорійного апарату у сфері застосування інновацій. Запропоновано підхід до формування механізму оцінювання ефективності упровадження інновацій до різних сфер життєдіяльності територіальної спільноти на підставі розуміння її впливу на рівень конкурентоспроможності території як інтегрованого показника. Розроблено практичні рекомендації з удосконалення організаційного, фінансового, інформаційно-кадрового та нормативно-правового механізмів забезпечення інноваційного розвитку територій, упорядкування інформації, на підставі якої необхідно проводити контроль діяльності приватного партнера в ході реалізації державно-приватного партнерства.
728364 R
   57

Хмельничий Леонтій Михайлович
Генетика тварин [Текст] : навч. посібник / Хмельничий Л. М., Супрун І. О. ; [Національний університет біоресурсів і природокористування України; України] [НУБіП : 2020, . - 404 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с.351-358 . - Алф.-Предм. покажч.: с. 380-383.

Анотація: Навчальний посібник для опрацювання теоретичного матеріалу з дисципліни "Генетика тварин" для студентів ОС "Бакалавр" зі спеціальності 204 – Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни "Генетика тварин".
728402 B
   001

Новаковський Леонід Якович
Чом, чом, земле моя: роздуми про землекористування [Текст] : [наук. вид.] / Л. Я. Новаковський ; Нац. акад. аграр. наук; наука Аграрна : 2020, . - 516 c. іл.,. фот.,.

Анотація: Книга представляє безпосередньо учасника земельної реформи в Україні, земельного політика, громадського діяча, видатного вченого в галузі землевпорядкування та охорони землі академіка НААН Л.Я. Новаковського. Узагальнено практичний досвід, наукові результати в галузі реформування земельних відносин в Україні, розроблення земельного законодавства на принципах його екологізації, обґрунтування системи формування наукових основ землеустрою, розвитку ринкових відносин. Згадано про учителів і соратників автора, його учнів, акцентовано на сучасних проблемах реалізації права власності на землю, розкрито міжнародну діяльність Інституту землеустрою та його відновлення, наведено низку публікацій у періодичній пресі.
728401 B
   331


Керування ризиками в системах управління безпекою та гігієною праці: теорія і практика [Текст] : зб. статей, опублік. в наук.-виробн. журналі "Охорона праці" у 2010-2019 роках / заг. ред. Віталій Цопа; "Редакція ТОВ : 2019, . - 560 c. іл.,. кол.,. іл. Бібліогр.: с. 544. - Алф.-Предм. покажч.: с. 542-544.

Анотація: Цей збірник – перше в Україні та на цей час найповшіше видання з питань керування ризиками на робочих місцях. У статтях відображено суть і методи керування ризиками в системах управління безпекою та гігієною праці підприємств і організацій, а також надано конкретні інструменти ризик-менеджменту для застосування в роботі служб охорони праці.
728363 R
   9

Кавун Максим Едуардович
Сади та парки в історї Дніпра. Севастопольський парк - міський пантеон Дніпра. Історія. Пам'ять. Мартиролог [Текст] : [наук.-попул. вид.] / Максим Кавун; Дніпро АРТ-ПРЕС : 2020, . - 180 c. a-ил. фот.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: Вперше в історіографії цілісно представлена історія Севастопольського парку-некрополя на основі документальних, наративних, графічних, статистичних та інших джерел. Детально проаналізовані відомості щодо формування та розвитку Севастопольського кладовища (середина ХІХ – середина ХХ ст.); розглянуті трансформації комплексу в радянську та пострадянську епохи; представлений мартиролог видатних історичних діячів, похованих на території некрополя. Видання ілюстроване фото- і картографічними матеріалами, частина з яких публікується вперше.
728362 R
   338

Діброва А. Д.
Організаційно-економічний механізм відродження і розвитку меліорації в Херсонській області [Текст] : [монографія] / [Діброва А. Д., Андрієвський В. С., Даценко М. С. та ін.] ; за ред. А. Д. Діброви, В. Є. Андрієвського ; Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ін-т розвитку аграрних ринків; "Інфодрук"] [ТОВ : 2017, . - 360 c. граф.,. табл.,. фот.,. Бібліогр.: с. 347-357.

Анотація: У монографії проведено ретроспективний аналіз розвитку меліорації і водного господарства Херсонської області. Оцінено організаційно-економічні умови формування системи меліорації та сучасний стан соціально-економічного розвитку Херсонщини. Проаналізовано вплив природно-кліматичних умов, стан інженерної інфраструктури меліоративних систем, забезпеченість земельними і водними ресурсами на ефективність сільськогосподарського виробництва в області. Окреслено заходи щодо ефективності використання меліорованих земель на основі аналізу державної та обласної програми підтримки водних ресурсів та надано пропозиції щодо їх активізації. Запропоновано системний підхід для оцінки зміни еколого-меліоративного стану територій та формування стратегії розвитку меліорації. Обґрунтовано стратегію відродження і розвитку меліорації в Херсонській області. З цією метою проведено SWOT-аналіз розвитку меліорації, обґрунтовано сценарії її розвитку, визначено місію та стратегічне бачення, розроблено стратегічні й тактичні цілі, обраховано ресурсне забезпечення, а також очікувані результати від впровадження стратегії. Розроблено «Дорожню карту» розвитку меліорації для Херсонської області.
728361 R
    61

Катюха Сергій Миколайович
Профілактика інвазійних хвороб коропових риб (на прикладі Рівненської області) [Текст] : методичні рекомендації / [С. М. Катюха, Ю. М. Мандигра, Г. П. Воловик, І. О. Вознюк, А. М. Орел] ; Нац. акад. аграр. наук України, Дослідна станція епізоотології Інституту ветеринарної медицини; наука Аграрна : 2020, . - 40 c. іл.,. Бібліогр.: с. 38-39.

Анотація: У методичних рекомендаціях представлено дані щодо поширення інвазійних хвороб коропових риб на прикладі Рівненської області. Наведено сучасні схеми та методи боротьби з протозоозами, гельмінтозами і крустацеозами риб.
728193 B
    9

Лазебник Валентина Іванівна
Почесні громадяни міста Катеринослава 1868-1917 [Текст] : [історико-біографічні нариси / Валентина Лазебник; Дніпро АРТ-ПРЕС : 2020, . - 232 c. a-ил. c-портр. рис.,. фот.,. Бібліогр.: с. 218-226. - Імен. покажч.: с. 227-231.

Анотація: На теренах України історія почесного громадянства міста Катеринослава–Дніпра почала свій відлік від 1868 року, пережила часи занесення до "чорного списку" і, відновившись у 1970-ті роки, зберегла традицію дотепер. З позицій ХХІ століття – це історія про щиру вдячність міста людям за подвижництво, важку працю, благородні справи, які вони робили не заради слави, а для загального добра. Історико-біографічні нариси про наших героїв вперше зібрані під однією обкладинкою.
728354 R
   629.3

Криволапчук Володимир Олексійович
Випробування транспортних засобів: теоретичні основи, типові програма та методики [Текст] : монографія / [упоряд.: В. О. Криволапчук, М. Г. Вербенський, Д. В. Смерницький та ін.] ; МВС України, Державний науково-дослідний інститут; Людмила"] ["Видавництво : 2019, . - 270 c. граф.,. табл.,.

Анотація: У монографії проаналізовані та наведені традиційні підходи до розробки і постановки на виробництво транспортних засобів спеціального призначення, особливості механізму постачання і виготовлення продукції промисловими підприємствами України за державним оборонним замовленням, за власні кошти таких підприємств або кошти іноземної держави, а також військової техніки іноземного виробництва для сектору безпеки та оборони в умовах особливого періоду. Сформовані вимоги до системи випробувань та розроблені типова програма і методики проведення державних або приймальних випробувань новостворених чи модернізованих транспортних засобів спеціального призначення.
728353 R
   1

Штанько Валентина Ігорівна
Філософія [Текст] : навч. посібник для студ. усіх спец. і форм навчання / В. І. Штанько, Г. М. Горячковська, Г. Г. Старікова ; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харків [ХНУРЕ] : 2021, . - 296 c. Бібліогр. в кінці тем та у виносках.

Анотація: У навчальному посібнику подано базові теми з курсу філософії, що викладається студентам технічних спеціальностей. Філософія розглянута як світоглядне підґрунтя будь-якої науково-практичної, творчої та повсякденної діяльності, як культура мислення, що розвивається протягом віків і має актуальне значення. Начальний посібник містить змістовний нарис щодо ґенези філософського знання й розгорнутий огляд проблемного кола та евристичного потенціалу філософії.
728352 R
   63

Балюк Святослав Антонович
Концепція нормування меліоративних навантажень на грунтовий покрив зрошуваних земель [Текст] : [наук. вид.] / [С. А. Балюк, Л. І. Воротинцева, М. А. Захарова та ін.] ; НААН України, Національний наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського"; наука Аграрна : 2020, . - 76 c. табл.,. Бібліогр.: с. 63-65.

Анотація: Викладено концептуальні підходи та основні положення сучасної концепції нормування меліоративних навантажень на ґрунтовий покрив зрошуваних земель. Окреслено напрями (вектори) еволюції ґрунтів на зрошуваних та вилучених із зрошення землях, надано характеристику сучасного еколого-меліоративного стану зрошуваних земель і визначено необхідність застосування нормативів екологобезпечного землеробства на зрошуваних землях (нормативів якості ґрунтів та якості продукції сільськогосподарських культур, меліоративних, агротехнологічних, протиерозійних нормативів) для збереження родючості ґрунтів, досягнення нейтрального рівня деградації та виконання екологічних і продуктивних функцій. Концепція є платформою для реалізації нормативів екологічно безпечного зрошення, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України "Про нормативи екологічно безпечного зрошення, осушення, управління поливами та водовідведенням" (від 02.09.2020 р. № 766).
728351 R
   63

Гриник Ігор Володимирович
Методологічні аспекти оцінювання генотипів обліпихи крушиноподібної за еколого-адаптивними показниками для пріоритетних напрямів селекції [Текст] : монографія / І. В. Гринник, В. В. Москалець, Т. З. Москалець ; Нац. акад. аграрних наук України, Інститут садівництва; наука Аграрна : 2020, . - 176 c. граф.,. табл.,. фот.,. кол. Бібліогр.: с. 160-165.

Анотація: Розкрито методологічні аспекти з питань оцінювання генотипів обліпихи крушиноподібної за еколого-адаптивних генотипів та оцінювання селекційного матеріалу обліпихи крушиноподібної за стійкістю до несприятливих екологічних чинників довкілля. Наведено результати оцінювання нових форм обліпихи крушиноподібної Інституту садівництва НААН за господарсько-цінними показниками. Розглянуто елементи агротехнології вирощування, догляду та способи розмноження селекційного матеріалу обліпихи крушиноподібної.
728400 R
   63

Присяжнюк Л. М
Добір генотипів для мас-селекції кукурудзи на підвищений вміст каротиноїдів [Текст] : наук.-метод. рекомендації / Присяжнюк Л. М., Гончаров Ю. О., Максімова Л. Г. [та ін.] ; Мінекономрозвитку та сільського госп-ва, Український ін-т експертизи сортів рослин , ТОВ "НДІ аграрного бізнесу"; "ТВОРИ" ТОВ : 2020, . - 19 c. табл.,. Бібліогр.: с. 17-18.

Анотація: В методичних рекомендаціях представлено результати досліджень, проведених в Українському інституті експертизи сортів рослин спільно з ТОВ "Науково-дослідний інститут аграрного бізнесу". Авторами запропоновано функціональні маркери для визначення алельного стану ключових генів каротиногенезу у кукурудзи з метою їхньої ідентифікації та добору вихідного селекційного матеріалу для МАС-селекції на підвищений уміст каротиноїдів у зерні кукурудзи.
728188 B
   34


Юридичні науки [Текст] : зб. наук. пр. / голова РВР Наталія І. Чухрай; Львів. Вид-во : 2020, . - 300 c. Бібліогр. наприкінці ст..
728185 B
   51


Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна [Текст] : [зб. наук. пр.] / МОН України; імені [ХНУ : 2020, . - 50 c. граф.,. c-портр. табл.,. Бібліогр. наприкінці ст..

Анотація: До Віснику включено статті з математичного аналізу, математичної фізики, диференціальних рівнянь, математичної теорії керування та механіки, які містять нові теоретичні результати у зазначених галузях і мають прикладне значення.
t=4.4320249557495