Нові надходження книжкових видань
15 лютого 2021 - 21 лютого 2021

728184 B
   004

Глибовець А. М.
Агентно-базовані програмні системи пошуку та аналізу інформації [Текст] : [монографія] / Глибовець А. М. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія"; дім Вид. : 2019, . - 284 c. іл.,. Бібліогр.: с. 262-274.

Анотація: У монографії висвітлено дослідження розв'язку проблеми підвищення якості пошукових систем шляхом розробки комплексного підходу до пошуку, аналізу та обробки інформації в мережі Інтернет, зокрема представленої української мовою в колекціях наукових матеріалів і судженнях (висловлюваннях) користувачів соціальних мереж (СМ), а також вибір моделей, архітектурних і технологічних рішень для реалізації ефективного програмного прототипу обробки великих обсягів інформації в реальному часі з акцентом на використання агентного підходу й удосконалення відповідного математичного забезпечення створенням багатофункціональної моделі інтелектуальної мультиагентної системи пошуку наукових матеріалів українською мовою із соціальним складником. Об'єктом дослідження є пошук та аналіз даних у Світовій павутині (WWW). Предметом дослідження є агентне моделювання, методи машинного навчання та статистичної обробки великих обсягів даних, методи онтологічного аналізу й моделі створення гнучких архітектур програмних систем, технології аналізу висловлювань користувачів соціальних мереж та програмний інструментарій обробки великих обсягів даних на базі агентного моделювання. Вибір методів дослідження зумовлений сучасним станом технологій інтелектуальної обробки текстової інформації великої розмірності. Ефективність запропонованих підходів продемонстровано на прикладах програмних систем.
728183 B
   52


Anomalous phenomena: methodology and practice of research [Текст] : issue of scientific articles / Bilyk A. S. (chief edit. et al ; Ministry of education and sciece of Ukraine, Knowledge society of Ukraine, Aerospace society of Ukraine, National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic institute", Ukrainian scientific research center for fnflyses of anomalies "ZOND"; of Knowledge : 2020, . - 211 c. іл.,. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр. в кінці ст..

Анотація: Збірник наукових праць "Аномальні явища: методологія і практика досліджень" є офіційним науковим виданням, що публікується УНДЦА "Зонд" раз на 5 років як підсумок діяльності та результатів вивчення феноменів в Україні та світі. У збірнику представлено наукові статті, що відображають сучасний стан вивчення та розуміння ролі аномальних явищ у формуванні існуючої картини Світу. Послідовно наведені теорія, методика та практичні аспекти досліджень аномальних явищ, що отримані у результаті 15-річної роботи Українського науково-дослідного Центру вивчення аномалій "Зонд", а також на основі провідного закордонного досвіду.
728247 R
   339

Колокольчикова Ірина Володимирівна
Ринок плодово-ягідної продукції Півдня України [Текст] : монографія / І. В. Колокольчикова; центр Видавничо-поліграфічний : 2020, . - 471 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 408-450.

Анотація: У монографії досліджено теоретичні засади розвитку ринку плодово-ягідної продукції. Особливу увагу приділено питанням будови ринку, формуванню попиту та пропозиції. Наведено методологічні підходи до моніторингу ринку з використанням сучасних методів аналізу та когнітивного моделювання. Надана оцінка стану розвитку та ефективності виробничо-збутової діяльності господарств-виробників на ринку плодово-ягідної продукції. Виділено фактори, що є важелями та впливають на систему "ринок плодово-ягідної продукції Півдня України", встановлено силу зв'язку між ними. Побудовано когнітивну модель ринку плодово-ягідної продукції та сценарії його поведінки при дії групи факторів. Розроблено практичні пропозиції щодо формування науково-технічного потенціалу галузі, розвитку збутової обслуговуючої кооперації, моделі поведінки споживача та оцінки потенціалу ринкового сегменту органічної плодово-ягідної продукції.
728246 R
   36


Довідник для педагогічних працівників і батьків, які виховують дітей з особливими освітніми потребами [Текст] : [В. Чорна, І. Яковенко, О. Царькова та ін. ; за заг. ред. О. В. Царькової] ; Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького; Мелітополь [Люкс] : 2019, . - 183 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 172-182.

Анотація: У довіднику представлено інформаційні матеріали, що регламентують особливості консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей з особливими освітніми потребами, та нормативно-правові засади створення інклюзивного середовища шляхом включення таких дітей до загальноосвітнього процесу. Висвітлено практичний досвід щодо роботи різних фахівців із зазначеною категорією клієнтів (тренінгові заняття з розвитку комунікації та можливості збереження психічного здоров’я батьків, що виховують дітей з ООП; поради логопеда, дефектолога, психолога щодо організації освітнього середовища та спільної роботи батьків і педагогів).
728244 R
   389

Кондратов Владислав Тимофеевич
Теория структурного анализа уравнений избыточных измерений [Текст] : монография / В. Т. Кондратов; [Киев] [Сталь] : 2020, . - 318 c. граф.,. табл.,. Библиогр.: с. 312-317.

Анотація: Заложены основы нового научного направления в метрологии – теории структурного анализа уравнений избыточных измерений. В его основу положено решение проблем повышения точности и оперативности машинной обработки данных, связанных с корректным использованием разрядности и правил округления результатов измерений, введения поправок в реализуемые математические алгоритмы и программы машинной обработки данных, с распараллеливанием структур уравнений избыточных измерений, формированием и изучением структур модифицированных и конституированных уравнений избыточных измерений обеспечивающих получение высокоточных результатов избыточных измерений. Формирование этих уравнений стало возможным благодаря использованию замечательного свойства дробно-линейных функций, какими являются уравнения избыточных измерений, – это реструктуризация без потери информации. Данное свойство положено в основу "принципа вариантости", согласно которому дробно-линейная функция представляется в виде линейной как произведение значения образцовой физической величины (меры) на сумму числовых значений варианты, содержащей искомую физическую величину, и погрешностей ее вычисления.
728243 R
   336


Цифрова економіка як ключовий тренд розвитку постіндустріального суспільства [Текст] : монографія / [Т. Е. Белялов, Л. О. Гаряга, С. В. Діденко та ін. ; за заг. ред. Н. М. Пантєлєєвої, С. Ю. Колодія, М. А. Ребрика] ; ДВНЗ "Університет банківської справи"; "Університет ДВНЗ : 2019, . - 300 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: У монографії подано дослідження питань цифрової економіки в умовах мегатрендів, до яких відносять розвиток постіндустріального суспільства і глобалізацію. Зроблено спробу розкрити, поряд із теоретичними засадами та перспективами розвитку цифрової економіки, питання цифрової трансформації реального сектору економіки, фінансової сфери та інфраструктури, державного управління, а також полярну природу її впливу на соціальні інститути, компенсаційні механізми та нові цінності сучасного суспільства. Спираючись на узагальнення зарубіжного досвіду стосовно викликів, можливостей і загроз цифрової економіки, осмислено і розроблено практичні рекомендації щодо стратегічного управління та регулювання цифрової економіки, упровадження цифрових технологій і поширення процесів цифровізації в умовах вітчизняних реалій.
728242 R
   336

Вовчак Ольга Дмитрівна
Монетарне регулювання розвитку банківської системи України: теорія і практика [Текст] : монографія / О. Д. Вовчак, Т. В. Мельник ; ДВНЗ "Університет банківської справи"; "Ун-т ДВНЗ : 2019, . - 160 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 137-150.

Анотація: У монографії ґрунтовно досліджуються теоретичні і практичні аспекти монетарного регулювання розвитку банківської системи України. Досліджено еволюцію поглядів на монетарне регулювання та цілі монетарної політики основних економічних шкіл. Проаналізовано переваги і недоліки використання основних інструментів монетарного регулювання, основні канали трансмісійного механізму монетарної політики та їхній вплив на банківську систему і реальний сектор. Оцінено динаміку реальних показників функціонування банківської системи і вплив на них інструментів монетарного регулювання. Запропоновано методичний підхід до визначення індексу розвитку банківської системи. Обґрунтовано доцільність удосконалення монетарного регулювання розвитку банківської системи України шляхом удосконалення науково-методичних підходів до оцінювання впливу монетарних чинників на розвиток банківської системи шляхом моделювання економічних процесів. Окреслено основні напрями розвитку банківської системи з визначенням найбільш ефективного, який базується на стимулюванні кредитування економіки.
728241 R
   331

Кузнєцова А. Я.
Соціальна відповідальність суспільних інститутів: інноваційний та соціально-гуманітарний аспект [Текст] : монографія / [А. Я. Кузнєцова, Л. К. Семів, З. Е. Скринник та ін.] ; за наук. ред. А. Я. Кузнєцової, Л. К. Семів, З. Е. Скринник ; ДВНЗ "Університет банківської справи", Науково-дослідний центр ТзОВ "АЙКЮ ХОЛДИНГ"; банківської "Ун-т : 2019^IДВНЗ, . - 288 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: Простежено розвиток наукової парадигми соціальної відповідальності суспільних інститутів у розвитку суспільства ХХІ століття. Розкрито еволюцію розвитку соціальної відповідальності в Україні та світі. Охарактеризовано сучасний стан інноваційного розвитку з позицій соціально відповідального регулювання і визначено сучасні реалії соціальної відповідальності у світлі концепції трикутника знань. Окреслено основи вітчизняної інноваційної практики і перспективи розвитку соціально відповідальної взаємодії системи освіти і фінансових установ, а також нові механізми партнерства в освітній сфері. Контекст соціально-гуманітарного розвитку розкритий через з'ясування проблем модернізації системи соціального забезпечення громадян України, визначення законодавчої бази соціальної відповідальності держави і напрямів діяльності вітчизняної системи соціального захисту, дослідження модернізації фінансового забезпечення соціальної сфери. У фокусі соціальної відповідальності Української держави перебувають життєві перспективи молоді, сім'ї, дитинства, проблеми активності людей старшого віку. Пильної уваги заслуговує з'ясування питань соціальної відповідальності в системі соціального захисту військовослужбовців. Визначено інституційний, управлінський і ціннісний аспекти соціальної відповідальності бізнесу та вітчизняних банків, а також проаналізовано використання соціального маркетингу в інноваційній діяльності підприємств.
728237 R
   33

Кузьмін Олег Євгенович
Мотивування персоналу підприємств: інноваційні технології та реінжинірингові підходи [Текст] : монографія / Кузьмін О. Є., Мельник О. Г., Бодарецька О. М., Жежуха В. Й. ; Національний університет "Львівська політехніка"; Видавнича Галицька : 2020, . - 216 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 173-203.

Анотація: Монографію присвячено вирішенню наукового і прикладного завдання формування та використання інноваційних технологій і реінжинірингових підходів у мотивуванні персоналу підприємств. Набула подальшого розвитку типологія видів технологій мотивування персоналу підприємств, а також удосконалено метод ідентифікування масштабності зміни існуючих таких технологій. Розвинуто метод вибору зовнішніх провайдерів формування і використання технологій мотивування персоналу, що базується на відображених у критеріограмі результатах діагностування ключових критеріїв такого вибору у розрізі альтернативних варіантів. Удосконалено метод діагностування компетентності HR-підрозділу з формування та використання технологій мотивування персоналу. Удосконалено модель визначення КРІ HR-підрозділу з формування і використання технологій мотивування персоналу в умовах реінжинірингу. Розроблено модель управлінського супроводу формування і впровадження технологій мотивування персоналу підприємств в умовах реінжинірингу на засадах виокремлення складових і структурування етапів цих процесів.
728240 R
   336

Самородов Борис Вадимович
Фінансова стабільність руху фінансових потоків економічних агентів [Текст] : монографія / [Б. В. Самородов, Г. М. Азаренкова, Н. П. Погореленко та ін.] ; за заг. ред. Б. В. Самородова ; ДВНЗ "Університет банківської справи"; "Ун-т ДВНЗ : 2019, . - 336 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: У монографії викладено результати досліджень і поглиблення теоретико-методологічних основ та вдосконалення відповідних підходів щодо аналізу, формалізації та підвищення рівня фінансової стабільності руху фінансових потоків економічних агентів. Поглиблено сутнісне розуміння поняття "фінансова стабільність" з позиції визначення її структурних складових. Окреслено сучасне організаційно-економічне забезпечення фінансової стабільності банківської системи. Охарактеризовано методологічний базис організації та функціонування механізму банківського нагляду, а також принципи і методи забезпечення фінансової стабільності розвитку фондового ринку. Проведено моніторинг та інтерпретовано рівень фінансової стабільності банківської системи України з урахуванням відповідних індикаторів. Наведено методологію визначення оптимальних фінансових показників діяльності економічних агентів і методичний підхід до визначення кризових ознак у розвитку економічного агента. Розроблено методику контролю динаміки фінансових потоків економічних агентів для стратегічної діагностики стабільності. Запропоновано рекомендації щодо вдосконалення системи забезпечення фінансової стабільності в діяльності економічних агентів. Окреслено концепцію управління фінансовим розвитком економічних агентів через систему рейтингування, прогнозування і реалізації цільового проєкту. Розроблено методичний підхід до аналізу фінансової стабільності банківської системи із застосуванням ідеології вейвлетів. Розроблено підхід щодо використання функціонального моделювання забезпечення фінансової стабільності банківської системи. Удосконалено підхід до адаптації суб'єктів до умов мінливого економічного простору.
728239 R
   336

Вовчак Ольга Дмитрівна
Вплив банківської системи на забезпечення фінансової безпеки України [Текст] : монографія / [О. Д. Вовчак, Н. М. Ткачук, А. Я. Кузнєцова та ін.] ; за наук. ред. О. Д. Вовчак ; ДВНЗ "Університет банківської справи"; "Ун-т ДВНЗ : 2019, . - 251 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 225-242 та у виносках.

Анотація: У монографії здійснено обґрунтування теоретико-методологічних основ і практичних рекомендацій щодо підвищення ролі банківської системи у забезпеченні фінансової безпеки України. Досліджено сутність, складові та особливості розвитку сучасної банківської системи, висвітлено її роль у забезпеченні фінансової безпеки України; напрями трансформації банківського сектору економіки в контексті забезпечення фінансової безпеки держави; досліджено вплив фінансової безпеки комерційних банків на фінансову безпеку держави і визначено чинники її забезпечення; проаналізовано сучасний стан забезпечення фінансової безпеки в контексті функціонування банківської системи; виділено ключові проблеми, які мають місце в розвитку банківської системи та її впливові на забезпечення фінансової безпеки України, а також перспективні напрями їх вирішення.
t=0.9520959854126