Нові надходження книжкових видань
15 лютого 2021 - 21 лютого 2021

728368 R
   658

Ляшенко Ганна Павлівна
Інтелектуальний бізнес [Текст] : навч. посібник / Г. П. Ляшенко ; Університет Державної фіскальної служби України; Ірпінь [УДФСУ] : 2020, . - 166 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 155-165.

Анотація: У навчальному посібнику комплексно і послідовно викладено теоретичні та прикладні аспекти інтелектуального бізнесу. Розкрито особливості об'єктів інтелектуальної власності, які стають першочерговими для специфічного формату бізнесової діяльності, такі як винаходи, промислові зразки, корисні моделі, товарні знаки та ін. Вони є високотехнологічними продуктами, що обумовлюють потребу в інтелектуалізації підприємства.
728367 R
   15

Пєтухова Ірина Олексіївна
Психологія особистості [Текст] : навч. посібник / [уклад.: Пєтухова І. О., Калениченко Р. А., Льовкіна О. Г. та ін.] ; за заг. ред. Є. М. Суліми ; Університет Державної фіскальної служби України; . - c. Бібліогр. в кінці тем.

Анотація: Навчальний посібник містить теоретичний і фактологічний матеріал для проведення навчальних занять із навчальної дисципліни "Психологія особистості" відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 053 "Психологія". У темах розкриваються загальні теоретичні аспекти, принципи та методи психології особистості, основні наукові поняття та їх закономірності. Особлива увага приділяється висвітленню актуальних проблем сучасної психології особистості, окресленню перспектив та обґрунтуванню оптимальних умов всебічного розвитку особистості в умовах трансформаційних змін у сучасному суспільстві.
728366 R
   62

Чорна Тетяна Миколаївна
Теоретичні основи товарознавства [Текст] : навч. посібник / Т. М. Чорна ; Університет Державної фіскальної служби України; ДФС [Університет : 2021, . - 598 c. іл.,.

Анотація: У навчальному посібнику висвітлено основні питання, що стосуються теоретичних основ товарознавства, зокрема предмет, зміст і завдання сучасного товарознавства; принципи та методи товарознавства; теоретичні основи формування потреб і споживання товарів; основи безпеки споживання товарів; правове регулювання у сфері захисту прав споживачів; властивості товарів; споживні властивості товарів; хімічний склад продовольчих товарів; якість товарів та її оцінка; методи визначення показників якості товарів; концептуальні засади експертизи товарів; класифікація та кодування товарів; асортимент товарів; види і засоби інформації про товари; ідентифікація та фальсифікація товарів; основи збереження якості та маси товарів під час товаропросування, подовження строків служби і придатності товарів.
728365 R
   35

Сердюкова Олена Євгенівна
Інноваційний розвиток територій в Україні: механізми забезпечення [Текст] : монографія / О. Є. Сердюкова; Харків Оберіг : 2020, . - 276 c. граф.,. рис.,. Бібліогр.: с. 246-275.

Анотація: У монографії наведено результати дослідження механізмів забезпечення інноваційним розвитком територій в Україні. Систематизовано наукові підходи до визначення основних понять категорійного апарату у сфері застосування інновацій. Запропоновано підхід до формування механізму оцінювання ефективності упровадження інновацій до різних сфер життєдіяльності територіальної спільноти на підставі розуміння її впливу на рівень конкурентоспроможності території як інтегрованого показника. Розроблено практичні рекомендації з удосконалення організаційного, фінансового, інформаційно-кадрового та нормативно-правового механізмів забезпечення інноваційного розвитку територій, упорядкування інформації, на підставі якої необхідно проводити контроль діяльності приватного партнера в ході реалізації державно-приватного партнерства.
728364 R
   57

Хмельничий Леонтій Михайлович
Генетика тварин [Текст] : навч. посібник / Хмельничий Л. М., Супрун І. О. ; [Національний університет біоресурсів і природокористування України; України] [НУБіП : 2020, . - 404 c. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с.351-358 . - Алф.-Предм. покажч.: с. 380-383.

Анотація: Навчальний посібник для опрацювання теоретичного матеріалу з дисципліни "Генетика тварин" для студентів ОС "Бакалавр" зі спеціальності 204 – Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни "Генетика тварин".
728238 R
   33


Шляхи забезпечення конкурентоспроможності туристичного бізнесу в умовах глобалізації [Текст] : монографія / [М. М. Бігус, О. М. Вітер, Л. І. Гальків та ін.] ; за заг. ред. І. О. Бочана ; Львівський інститут економіки і туризму; Видавнича Галицька : 2020, . - 236 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 223-234 та у виносках.

Анотація: У монографії розглянуто теоретичні, методичні і практичні аспекти підвищення конкурентоспроможності туристичного бізнесу в умовах глобалізації крізь призму сталого розвитку, інновацій та модернізації. Висвітлено чинники підвищення конкурентоспроможності туристичного бізнесу у сучасних соціально-економічних умовах, досліджено вплив туристичного бізнесу на конкурентоспроможність країни, обґрунтовано шляхи підвищення конкурентоспроможності туристичного бізнесу в умовах глобалізації.
728236 R
   334

Комарницька Ганна Омелянівна
Державно-приватне партнерство: інвестиційно-інноваційне забезпечення, митне обслуговування та економічна ефективність [Текст] : монографія / Комарницька Г. О. ; Національний університет "Львівська політехніка"; видавнича Галицька : 2019, . - 328 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 293-318.

Анотація: Розроблено концептуальні, теоретико-методологічні та методико-прикладні засади активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності. Розвинуто типологію проектів державно-приватного партнерства, а також систематизовано загальні та специфічні принципи його активізування в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності. Розроблено концепцію активізування державно-приватного партнерства, удосконалено метод оцінювання його впливу на інвестиційно-інноваційну діяльність, розвинуто модель залучення інвестицій та інновацій на засадах такого партнерства і розроблено метод оцінювання державно-партнерського потенціалу територіального утворення. Удосконалено модель позиціонування приватного партнера на ринку проектів державно-приватного партнерства та двокомпонентну модель митного обслуговування такого партнерства за участі іноземного партнера. Розвинуто метод оцінювання якості митного обслуговування державно-приватного партнерства, удосконалено механізм розвитку такого обслуговування і розроблено метод визначення структури платежів під час реалізації проектів у цій сфері. Розвинуто науково-методичні положення з економічного обґрунтування проектних рішень у державно-приватному партнерстві в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності.
728235 R
   332

Пшик Богдан Іванович
Організаційно-управлінські та фінансові аспекти функціонування дохідних будинків в Україні [Текст] : монографія / [Б. І. Пшик. М. А. Вознюк, Н. Р. Галайко та ін.] ; за заг. ред. Б. І. Пшика ; ДВНЗ "Університет банківської справи"; "Ун-т [ДВНЗ : 2019, . - 220 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 212-219 та у виносках.

Анотація: Присвячено обґрунтуванню концептуальних підходів, теоретико-методологічних положень і практичних рекомендацій щодо вдосконалення процесів управління дохідними будинками, а також фінансового забезпечення їх функціонування. Розглянуто сутність та ознаки дохідних будинків, механізми їх фінансування, проведено аналіз сучасного стану розвитку сфери функціонування дохідних будинків в Україні. Результати досліджень містять обґрунтування пропозицій щодо управління дохідними будинками на базі сучасних методів і технологій та вдосконалення методів фінансування інвестиційних проєктів з будівництва та експлуатації дохідних будинків на базі державно-приватного партнерства.
728234 R
   336

Карчева Ганна Тимофіївна
Механізми забезпечення ефективності та конкурентоспроможності банківської системи та економіки України [Текст] : монографія / [Г Т. Карчева, А. Я. Кузнєцова, В. М. Пинзеник та ін.] ; за заг. ред. Г. Т. Карчевої ; ДВНЗ "Університет банкіської справи", Науково-дослідний центр ТзОВ "АЙКЮ ХОЛДИНГ"; "Ун-т ДВНЗ : 2019, . - 312 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 288-311.

Анотація: Висвітлено механізм забезпечення ефективності та конкурентоспроможності банківської системи та економіки в рамках концепції сталого розвитку соціально-економічних систем, проведено оцінку впливу інноваційної діяльності та інвестицій на розвиток економіки і банківської системи з використанням економіко-математичних методів, систематизовано наукові дослідження щодо формування ефективних систем управління ризиками як основи підвищення ефективності їхньої діяльності, обґрунтовано напрями удосконалення регулювання і нагляду за банками на індивідуальній та консолідованій основі шляхом упровадження ризик-орієнтованого нагляду, включаючи механізм виявлення проблем і негайного наглядового реагування, розроблено шляхи підвищення ефективності конкурентоспроможності банківської системи та економіки України.
728233 R
   338

Барановський О.І.
Механізми та інструменти регулювання структурних і функціональних трансформацій у фінансовому секторі та стратегія його розбудови [Текст] : монографія / [О. І. Барановськмй, І. М. Боярко, О. Є. Верней та ін.] ; за заг. ред. О. І. Барановського ; Державний вищий навч. заклад "Університет банківської справи"; ДВНЗ 2019^7, . - 330 c. граф.,. табл.,. Бібліогр. у виносках.

Анотація: У монографії здійснено теоретичні узагальнення і наведено нове розв'язання важливої наукової проблеми, що полягає в розробленні та обґрунтуванні теоретичних, методологічних і науково-прикладних засад державного регулювання функціональних і структурних трансформаційних процесів у фінансовому секторі економіки країни. Висвітлено широке коло питань теоретико-методологічного, аналітичного, прогностичного і прикладного характеру, що дозволяє сформувати цілісне бачення механізмів та інструментів регулювання структурних і функціональних трансформацій у фінансовому секторі загалом та в окремих його сегментах в умовах глобалізації, інформатизації і цифровізації суспільно-економічних відносин.
728232 R
   33

Федоренко Валентин Григорович
Економічне управління інноваціями [Текст] : монографія / [Федоренко В. Г., Чуприна Ю. А., Куліков П. М. та ін.] ; за ред. В. Г. Федоренка ; Київський національний університет будівництва та архітектури, Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України, Європейська бізнес-асамблея (Оксфорд) [та ін.]; Київ [ДКС-Центр] : 2020, . - 372 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 366-371.

Анотація: У монографії висвітлені питання, пов'язані з поглибленням теорії і методології формування інноваційної політики на рівні підприємств з урахуванням специфіки розвитку економіки України, а також з розробкою теоретико-методичних основ та практичних рекомендацій щодо формування, реалізації й оцінки інноваційної стратегії та визначення її впливу на показники діяльності підприємств. Під час дослідження, зокрема, проаналізовано сучасний стан інноваційної діяльності підприємств легкої промисловості і виявлено фактори, які впливають на цей процес, розроблено методичний підхід до формування й оцінки інноваційного потенціалу та інноваційної активності промислових підприємств, визначено вплив запропонованої інноваційної стратегії та рівень інноваційного потенціалу, інноваційної активності та кінцеві показники діяльності підприємств, тощо.
728231 R
   339

Красовська Олена Юріївна
Управління маркетинговими інструментами промислового підприємства: теорія, методологія та практика [Текст] : монографія / Олена Красовська ; Запорізький національний університет; Центр] [ДКС : 2020, . - 290 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 249-268.

Анотація: Дана монографія присвячена вдосконаленню управління маркетинговими інструментами промислового підприємства. Удосконалено понятійно-категоріальний апарат теорії маркетингу, складові методичного підходу до оцінки маркетингових інструментів. Розвинуто категорійно-понятійний апарат одного з видів маркетингових інструментів – бренда. Удосконалено науково-теоретичні підходи до методики оцінки факторів впливу на бренд підприємства. Обґрунтовано концепцію управління споживчим сприйняттям маркетингових інструментів промислового підприємства, яка передбачає гіпотези, дефініції, підходи до оцінки та управління системою взаємодії "підприємство – клієнт". Запропоновано декомпозиційну модель процесу управління маркетинговими інструментами промислового підприємства, яка ґрунтується на мультиатрибутивній теорії корисності на основі конджойнт-аналізу атрибутів (показники оцінки нематеріальних активів) підприємства, які порівнянні з двома групами аспектів: раціональною та емоціональною оцінкою маркетингових інструментів. Розроблено науковий підхід до інформаційно-аналітичного забезпечення процесу управління маркетинговим інструментами підприємства.
728230 R
   336

Баланюк Максим Вікторович
Механізми розвитку учасників банківського сектору [Текст] : монографія / Баланюк М. В.; видавнича [Галицька : 2020, . - 152 c. граф.,. рис.,. табл.,. Бібліогр.: с. 132-146.

Анотація: У монографії викладено наукові засади формування механізмів розвитку учасників банківського сектору національної економіки. На основі аналізування факторів, які впливали на ефективність механізмів розвитку банківського сектору національної економіки обґрунтовано організаційні зміни в системі їх формування.
728228 R
   332


Енергоефективність та відновлювальна енергетика в Україні: проблеми управління [Текст] : монографія / за заг. ред. І. М. Сотник; книга" "Університетська : Вид-во, . - 247 c. граф.,. табл.,. Бібліогр.: с. 218-246.

Анотація: У колективній монографії висвітлено вдосконалені теоретичні, методологічні підходи та прикладні аспекти управління зростанням енергоефективності націо¬нальної економіки і розбудови її відновлювальної енергетики. Обґрунтовано напрями розвитку «зеленого» бізнесу та механізми їх просування. Удосконалено підходи до державного регулювання відновлювальної енергетики для забезпечення еколого-економічної безпеки, кредитно-фінансові важелі реалізації енергоефективних проектів, моделі стимулювання зростання енергоефективності суб’єктів господарювання. Розглянуто прикладні аспекти управління енергоефективністю та «зеленою» енергетикою в енергетичному комплексі, житлово-комунальному господарстві та транспорті.
728227 R
   35

Бородін Євгеній Іванович
Міжнародні стандарти місцевого самоврядування [Текст] : навч. посібник / Є. І. Бородін, С. А. Квітка, Т. М. Тарасенко ; Національна академія державного управління при Президентові України, Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління; Дніпро Грані : 2019, . - 148 c. Бібліогр.: с. 144-146.

Анотація: Наведено перелік документів Ради Європи та її консультативного органу – Конгресу місцевої та регіональної влади Європи, в яких визначено стандарти місцевого самоврядування. Питання стандартів місцевого самоврядування входить до переліку тем дисципліни "Місцеве самоврядування в системі публічного управління". У хрестоматії представлено ключові акти щодо розвитку місцевого самоврядування, демократії участі на місцевому рівні, європейського транскордонного та міжрегіонального співробітництва.
t=1.3336668014526